Angelologie dějin / Angelológia dejín   (Synchronicita, vesmírné cykly a esoterické dějiny světa)

     

 

       

 

 

   Angelologie dějin - 1. díl 

 

 

 

 

Luxusní vázaná kniha v plátěné vazbě s laminovaným přebalem.

480 plnobarevných stran formátu A4,

812 barevných ilustrací,

117 grafů a 28 tabulek.

 

 

Kompletní specifikace

 

 Předmluva k českému vydání

 

 

 

 RECENZE  

"Potvrzujeme zjištění Páleše a Mikuleckého pomocí lineární a nelineární rytmometrie pro výskyt velkých lékařů,

dějepisců a básníků v dějinách ... Chronobiologie se musí soustředit také na zkoumání takovýchto,

 přibližně 500-letých rytmů ve vývoji lidské kultury, o jakých podali zprávu Páleš a Mikulecký.

...  Je to slibný příspěvek k transdisciplinárních vědě. "


Profesor Franz HALBERG,
ředitel Centra chronobiologie na University of Minnesota


 

* * *

 


"Zkoumání periodicky se opakujících jevů a synchronních jevů v dějinách

je autorův prvořadý a důležitý objev, zasluhující si naše uznání i potvrzení!"


akademik Doc. Jan Dekan, DrSc.,
býv. ředitel Uměnovědného ústavu SAV a člen předsednictva Československé akademie věd

 

* * *"Angelologie jako celek je působivý pokus o syntézu přírodních a společenských věd, umění a náboženství.

Hledá jejich nejvyšší sjednocující principy a syntetizován dílčí výsledky různých speciálních disciplín ...

Za předpokladu, že další a další odborníci ji budou moci opravdu potvrdit, nebo alespoň některé její části,

budeme moci hovořit opravdu o významném díle.

Diskuze o této knize by mohly být stimulující pro alternativní způsoby myšlení ve vědě.

Protože Slovensku není světový jazyk, je třeba doporučit její překlady:

pokud vím, žádná srovnatelná práce ve světě nebyla napsána. "


Prof. Dr. Jan Bouzek, DrSc.,

Ředitel Ústavu klasické archeologie Univerzity Karlovy

 

* * *

 

 

Pavel Hlavatý - rádio Vltava: Recenze na knihu Emila Páleše Angelologie dějin 1 (říjen 2005)

Andělé nevymřeli - Český zápas 84, 4. januára 2004

 

Jan Bouzek - Posudok na knihu: „Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách“ od Emila Páleša ( 29.4.2002)

 

Richard Sťahel - Vznikla na Slovensku nová vedecká paradigma?, Hospodárske noviny, 23.1.2002

 

Jan Bouzek - Anthroposofické rozhledy 6/2001

 

Radoslav Matejov - Knižná revue, 28. november 2001

 


 

 


 

 Ukázky a obsah publikace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 1. DÍLU:

 

 

Vlny tvořivosti

Mají dějiny nějaký smysl a řád?

Vlny tvořivosti

Kroeberovy "Konfigurace kulturního růstu"

Hledání pravidelnosti v chaosu

Příčiny kulturních vln

Paralelismus v kulturním prostoru

Oswald Spengler a jeho "Zánik západu"

Vznik konfiguracionismu

Sorokinova "Kulturní dynamika"

Paralelismus v geografickém prostoru

Jaspersova "axiální epocha"

Role inspirace v dějinách

Jungova synchronicita

Zdroje kulturní změny

Rytmičnost. Noosféra jako nadpříroda

Role osobnosti v dějinách

Kardinální omyl kulturní antropologie a psychologie.

Trojnost těla, duše a ducha

Individualita, dědičnost, prostředí

Hranice současné futurologie

Toynbeeho "studie dějin"

 

Kvalitativní struktura času

Duch času a duch místa

Kvalitativní struktura času

Původ cyklických koncepcí času

Opat Trithemius

Sedm archandělů

Saturn, pán času

Magnus annus neboli Velký rok

720-letí a 72-letí duchové času

Upřesnění astronomických period

Symbolika sedmičky

Cherubíni jako stavitelé fyzického těla člověka

Duchové geologických dob

Sedmileté periody v lidském životě

Sedm svátostí

Astrologie a křesťanství

Archandělé a hudba sfér

Vysvětlení k diagramům

Ústřední hypotéza Angelologie

Inferenční statistická analýza

Tabulky duchů času

 

Knížectva jako inspirátoři kulturních epoch

Hegelova filozofie dějin

Poatlantské kultury u Rudolfa Steinera

Duchovní antropologie

Stavy vědomí

Kulturní stupně a vývoj vědomí

Pocitová, rozumová a vědomá duše

Tři články duše jako tři sestry-princezny

Neolitická revoluce

První a druhá poatlantská kultura. Praindická a praperská

Třetí a čtvrtá poatlantská kultura. Babylónsko-egyptská a řecko-latinská

Chrám lidstva

Alexandr Veliký

Pátá poatlantská kultura. Anglosasko-germánská

Reformace

Vítězství parlamentních monarchií

Expanze Evropy

Skryté poslání západoevropského kolonialismu

Duše vědomá a experimentální věda

Šestá poatlantská kultura. Balto-slovanská

Kdy začíná věk Vodnáře?

Nejgrandióznější předpověď všech dob

 

Gabriel

Andělé, strážní duchové lidí

Gabriel, archanděl Měsíce

Astrologická Luna

Lunární bohyně

Stříbrný proces v kosmu

Mlži a vznik Měsíce

Endymion a Seléné

Duševní stříbrný proces

Původ židovského národa. Ur a Cháran

Jahve, bůh Měsíce

Gabriel a období chrámu. Jak Gabriel "upadl do nemilosti"

Michael jako ochranný duch Izraele

Vznik islámu

Psychologie předškolního věku

Gabriel a filozofický materialismus

Nominalismus

Indický materialismus

Čínský materialismus

Atomismus

Hédonismus

Náboženský materialismus

Archanděl Gabriel a renesanční přírodovědecká revoluce

Abrahám, Gabriel a tragédie Židů

Vznik přírodních věd u Arabů a v renesanční Evropě

Proč je pro nás středověk tak temný

Naturalismus v umění

Překonání "vědeckého" materialismu

Duchovní příčina renesanční přírodovědecké revoluce

Turci

Seldžucká expanze. Almorávidé. Almohádové.

Vzestup Osmanů a Mughalů za Gabriela

Archanděl Gabriel a vznik písma

Archanděl Rafael a vznik abecedy

Národy inspirované Sluncem a Měsícem. Jejich protikladný vztah k písmu

Pravá a levá strana. Slunce a Měsíc

Matriarchát. Věk Raka

Archanděl Gabriel a barokní umění

Barokní klenotnictví

Barokní móda

Etruskové. Lýdie. Frýgie

Vzestup kočičí bohyně

Thálie, múza komedie

Román jako gabrielský žánr

Pomíjivost. Omar Chajjám

Esse est percipi

Panta rhei

Dějiny malby ve světle duchovní meteorologie

Poslání italského národa

Perleť na obloze

Kataklyzma, potopa světa

Stříbro, zrcadlení a vynález fotografie

O duševním světě plžů

 

 

Samael

Síly, duchové pohybu

Samael, archanděl Marsu

Mars v astrologii

Bohové války

Železný proces v kosmu

Spor na nebi

Samael a tajemství zla. Vznik smrti a vítězství nad ní

Cherubín Štíra a Berana

Založení Říma

Sparta

Asyrská říše

Krize Evropy ve 14. století

Krize středního věku

Černá smrt

Období válek

Masožravá Evropa

Zakládání rytířských řádů. Rytířské turnaje

Osudný rok 1348

Deweyovy indexy mezinárodních bitev

Období chaosu a sluneční aktivita

Pomužštění módy ve 14. století

Mongolové

Samaelské období v Japonsku a Egyptě

Samaelský středověk v Koreji

Karel IV.

Aztékové

Samaelský středověk v Severní Americe

Samaelský středověk v Jižní Africe a Americe

Samaelský středověk na Novém Zélandu

Tamerlán

Pelops

Samaelské období starověku

Samaelský starověk v Evropě doby bronzové

Samaelský starověk v Levantě

Dobytí Kenaanu

Samaelský starověk v Egyptě

Cesta válečného vozu Saharou

Argonauti. Amazonky

Rozvrat Mykén

Věk železa

Příčina stěhování národů. Mořské národy

Těžkooděnci, rytíři, tanky

Prehistorická samaelská období

Proč věda nedokáže pochopit souvislosti

Plaménková gotika

Obloha v plamenech

Ohnivá signatura v rostlinné říši

Hořká chuť. Šílenství koření

Pozdně gotická móda

Gotické písmo

Křídový svět. Poslední dinosauři

Vývoj amonitů

Samael jako 72-letý duch času

Hunové

Yersinia pestis - morový démon

Avaři

Maďaři

Vikingové

Zánik Mayů

Konec dynastie Tchang

Agnikula, rodina ohně

Stavba hradů

Bojová taktika nomádů

Siung-nu

Kimmerové

Hyksósové

Gutejci

První přechodné období v Egyptě

Povýšení Sutecha

Ekpyrósis - světový požár

Wheelerova klimatická křivka

Nástup diktatur ve 20. století

Komunismus

Futurismus

Spartakus. Křesťanský komunismus husitů

Expresionismus

Tango a valčík

Psychologie červené barvy

Srbové a Chorvati

Činí nás duchové času nesvobodnými?

 

 

Rafael

Archandělé, duchové národů

Rafael, archanděl Merkuru

Rafael a vznik hláskového písma

Klasický merkurský národ: Féničané

Mezopotámie a Egypt. Kassité

Řecko a Byzanc

"Uzdravení" Evropy

2. a 18. století

Rafael, poutnictví a rozvoj obchodních cest

Rafael a rozvoj obchodu

Rafaelské období v Africe a Asii

Sungská obchodní revoluce

Od Zachariela k Rafaelovi

Psychologie školního věku

Rafael a rozvoj vzdělanosti

Vynález knihtisku

Rafael a sakrální architektura

Rafaelská signatura ve stavebních slozích gotiky a klasickém slohu Indie.

Čínská pagoda

Rafaelský stavební sloh v rostlinné říši. Svět v karbonu

Dýchací proces v karbonu. Vznik uhlí

Uhlík jako nositel života

Madona z Chartres

Panenské početí

Štíhlost. Cherubín Panny a Blíženců

Rovnokřídlí, kroužkovci a hadi

Rafael a dějiny medicíny

Rafaelský rytmus v botanice. Vitalismus

Rafael a zrod lingvistiky

Přeměna poutnictví v turistiku

Návrat gotiky

Rokoková móda

Léčivá moc barokní hudby

Vlnové teorie

Městská revoluce. Chalkolit. Věk Blíženců

Osvícenství. Rozvoj měst

Měšťanská literatura

Opeření hadi jako učitelé lidstva. Toltékové

Putunové - Féničané Ameriky

Vzestup a pád Angkoru

Rafael jako inspirátor racionalismu

Osamostatnění éterického těla v gotickém období

 

 

Zachariel

Panstva, duchové moudrosti

Bleskovládní bohové

Jupiter v astrologii

Zachariel jako sféra světových myšlenek

Cínový proces

Cherubín Střelce

Zdomácnění koně

Zachariel a Michael

Merkur a Jupiter: chytrost a moudrost

Zachariel a Sofie

Zachariel a vzor království. Artuš a Karel Veliký

Spravedliví králové

Opat Trithemius o Zacharielovi

Zralý věk života

Césaropapismus

Starověké Řecko

Byzanc. Křesťanské Řecko

Renesance. Znovuzrození Řecka

Zachariel a mínojská Kréta.

Labyrint jako obraz závitů v mozku

Mínós, syn Dia

Jupiter jako ochranný bůh Indoevropanů

Jupiterská fyziognomie

Zrod Evropy

Labrys: záhada dvousečné sekery

Jupiter-Amon a vzestup Théb

Jupiter-Marduk a vzestup Babylónu

Čas boha bouře

Kolo dějin

Bohové žijí!

Novobabylónská říše

Sajská renesance

Zachariel a počátky matematiky

Královská hra

Zacharielský rytmus v dějinách matematiky

Čínská matematika 1240-1320

Pýthagorejci

Mayové

Zánik Mayů

Zachariel sjednocuje Evropu

Zachariel a evropská integrace po roce 1989

Javor a karolínská architektura

Renesanční geometrie. Čtverec a mnohostěn

Protiklad horizontály a vertikály

Rytmická kontrakce a expanze ve vývoji rostliny

Renesanční ideál člověka. Centrální symetrie

Renesanční móda

Renesanční tanec

Humanistické písmo

Dějiny geografie a kartografie

Cherubín Střelce. Vznik čelisti a končetin

 

 

 

 


 

 

 objednávky vybavuje:

 

C A D  PRESS

 

 

E-Mail:

 

  info@cadpress.sk  /  info@cadpress.cz  

 

přímá objednávka na našem e-shopu:

 

 Angelologie dějin, 1. díl - české vydání

 

img

 

 

 


 

Ukázky z knihy

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor, doktor přírodních věd RNDr. Emil Páleš, CSc. vystudoval kybernetiku a na bratislavské univerzitě vyučoval počítačovou lingvistiku. Působil několik let také jako vedoucí výzkumného úkolu „Počítačový model slovenštiny“ na Jazykovědném ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd. Ve druhé polovině devadesátých let založil a vedl časopis Sophia a inicioval i vznik stejnojmenného nakladatelství, které vydává tituly z duchovní oblasti, dílem v češtině, dílem ve slovenštině. Základní myšlenkou díla je, že dějiny jsou rytmizovány postupnou vládou sedmi archandělů, jejichž období trvá vždy zhruba 354 let. Tento větší rytmus je pak doplněn ještě rytmem kratším, kdy se v rámci většího období ještě vystřídá všech sedm archandělů jako další doplňující rytmus. Autor předpokládá ještě existenci dalších rytmů, ale těm se zatím ve své práci obsáhleji nevěnuje. Každý z archandělů představuje určité kvality, pojmy apod., jde tedy u systém založený na analogickém způsobu myšlení, stejně jako například homeopatie, astrologie, či astropsychologie. Působení archandělů pak ovlivňuje ladění kontext či vyznění náboženských systémů, filosofických myšlenek, kulturních projevů a směrů či politických systémů a událostí daného období, které přitom nelze vysvětlit pouhým ovlivňováním, protože k nim současně došlo ve velmi vzdálených zemích. Nejde přitom o jakoukoliv determinaci, stejně jako v jiných analogických systémech se jedná o možný potenciál, jehož kvality mohou být využity různým – často třeba i zcela protichůdným způsobem. Téměř pětisetstránková publikace je bohatě ilustrována množstvím nejrůznějších výtvarných děl, a doplněna je také řadou grafů – autor používá např. exaktní metody inferenční statistiky. Nebrání se ani seriózní kritice svých konceptů, a tak před několika lety proběhlo v Bratislavě na akademické půdě interdisciplinární kolokvium, kde byla jeho teorie i praxe podrobena odbornému zkoumání a kritice. Logicky největší výhrada, že si citované události a jevy vybírá sám, a ty které do konceptu nezapadají neuvádí, byla vyvrácena jednoduše tím, že kontrolní události z dějin byly vybrány bez jeho účasti a následně bylo ověřeno, že do celkového kontextu zapadají. Existence cyklů pak již v zásadě zpochybňována nebyla, různé názory panují naopak nad jejich příčinami – v rámci celkové diskuse kolem angelologie se objevila i čistě materialistická zdůvodnění.

 


 

  Právě  vychází  II. svazek  

 ANGELOLOGIE

 

 

výjimečné monografie / zároveň vychází

české i slovenské vydání

Termín vydání: 21/11/2012

 

 

Objednávky přes e-shop ABRAXAS:

slovenské vydanie

české vydání

 při platbě předem neúčtujeme poštovné

 

 

 

RNDr. Emil Páleš

RNDr. Emil Páleš

 

 

ANGELOLÓGIA DEJÍN 2.

ANGELOLOGIE DĚJIN 2.

Synchronicita a periodicita v dejinách

Synchronicita a periodicita v dějinách

slovenské vydanie

české vydání

 

 

 

 

552 plnofarebných strán formátu A4

552 plnobarevných stran formátu A4

v plátenej väzbe s laminovaným prebalom

v plátěné vazbě s laminovaným přebalem

1186 farebných ilustrácií, 268 grafov a 64 tabuliek.

Vyd. Sophia, Bratislava, 2012.

1186 barevných ilustrací, 268 grafů a 64 tabulek.

Vyd. Sophia, Bratislava, 2012.

 EAN: 9788097068813

EAN:  9788097068820

 

 

Maloobchodná cena: 60 €

Maloobchodní cena: 1500 Kč

 

 

Je dávno známou, ale nevyriešenou záhadou kultúrnych dejín, že tvoriví géniovia – vedci, umelci, filozofi, politickí a náboženskí vodcovia – prichádzajú vo vlnách. Na rôznych miestach sveta sa vynára podobné estetické cítenie, rovnaké myšlienky, filozofické intuície a umelecké štýly. Ľudia na odľahlých miestach nezávisle od seba pracujú na rovnakých problémoch, nachádzajú pôvodné riešenia a podávajú správy o okamihoch inšpirácie – vnuknutiach s podobným obsahom. V závislosti od dobového kultúrneho kontextu sa tieto zážitky inšpirácie vykladajú ako zjavenie Boha či bohov, anjelov, múz, predkov alebo sa pripisujú neprebádaným schopnostiam ľudského mozgu.

Je dávno známou, ale nevyřešenou záhadou kulturních dějin, že tvořiví géniové – vědci, umělci, filosofové, političtí a náboženští vůdci – přicházejí ve vlnách. Na různých místech světa se vynořuje podobné estetické cítění, stejné myšlenky, filosofické intuice a umělecké styly. Lidé na odlehlých místech nezávisle na sobě pracují na stejných problémech, nacházejí původní řešení a podávají zprávy o okamžicích inspirace – vnuknutích s podobným obsahem. V závislosti na dobovém kulturním kontextu se tyto zážitky inspirace vykládají jako zjevení Boha či bohů, andělů, múz, předků nebo se připisují neprobádaným schopnostem lidského mozku.

 

 

 

Táto kniha prináša prvú dôkladnú evidenciu o štatisticky nenáhodnom, synchrónnom a periodickom charaktere vĺn tvorivosti v celosvetových dejinách. V kolektívnom podvedomí ľudstva sa odohráva pomalé cyklické striedanie duševných dominánt (archetypov), čo sa odzrkadľuje v transfigurácii hodnotových rebríčkov, v striedaní náboženských kultov, paradigiem vedeckého myslenia a v politických reštrukturalizáciách spoločnosti.

Tato kniha přináší první důkladnou evidenci o statisticky nenáhodném, synchronním a periodickém charakteru vln tvořivosti v celosvětových dějinách. V kolektivním podvědomí lidstva se odehrává pomalé cyklické střídání duševních dominant (archetypů), což se odráží v transfiguraci hodnotových žebříčků, ve střídání náboženských kultů, paradigmat vědeckého myšlení a v politických restrukturalizacích společnosti.

 

Časové zákonitosti a podobu týchto premien ducha poznali už naši predkovia. V mýtických rozprávaniach a obrazoch božstiev nám odkázali zhustenú skúsenosť, múdrosť o zákonitostiach vývoja človeka a prírody. V západnej tradícii sa hovorilo o siedmich archanjeloch, ktorí sa cyklicky striedajú ako duchovia času a inšpirujú epochy podfarbené vždy inou, špecifickou duchovnou kvalitou. Aj ďalšie civilizácie rozprávajú o periodickom príchode a odchode duchovných mocností, ktoré zasahujú do ľudských dejín. Tieto údaje, až doposiaľ považované za fikciu, zodpovedajú reálnym kultúrnym a politickým vlnám v dejinách.

Časové zákonitosti a podobu těchto proměn ducha znali již naši předkové. V mytických vyprávěních a obrazech božstev nám odkázali zhuštěnou zkušenost, moudrost o zákonitostech vývoje člověka a přírody. V západní tradici se hovořilo o sedmi archandělech, kteří se cyklicky střídají jako duchové času a inspirují epochy podbarvené pokaždé jinou, specifickou duchovní kvalitou. I další civilizace vyprávějí o periodickém příchodu a odchodu duchovních mocností, které zasahují do lidských dějin. Tyto údaje, až doposud považované za fikci, odpovídají reálným kulturním a politickým vlnám v dějinách.

 

 

Podľa starých názorov tie isté duchovné mocnosti, ktoré v dávnych dobách utvárali prírodu, ovplyvňujú aj dejinné epochy a inšpirujú životné obdobia v biografii jednotlivca. Skutočne, kultúrna morfológia dejinných epôch korešponduje s psychickými konfiguráciami schopností a vlastností typickými pre rôzne vekové štádiá: romantizmy sú periodickou svetovou pubertou, veky pustošenia periodickou krízou stredného veku; existujú detské a starecké epochy dejín.

Podle starých názorů tytéž duchovní mocnosti, které v dávných dobách utvářely přírodu, ovlivňují i dějinné epochy a inspirují životní období v biografii jednotlivce. Skutečně, kulturní morfologie dějinných epoch koresponduje s psychickými konfiguracemi schopností a vlastností typickými pro různá věková stádia: romantismy jsou periodickou světovou pubertou, věky pustošení periodickou krizí středního věku; existují dětské a stařecké epochy dějin.

 

 

Aj v dejinách prírody – v premenách stavby a správania rastlín a zvierat v rôznych geologických epochách – pozorujeme psycho-fyziologické vzorce, ktoré sú analogické kultúrnym vzorcom v dejinách a typom osobností v psychológii. Tam sa prejavujú ako konvergencie (vznik podobných živých foriem), ktoré sa nedarí vysvetliť ani dedičnosťou, ani prispôsobením sa prostrediu. Nepríbuzné živé tvory žijúce v rozdielnych prostrediach prechádzajú súčasne analogickou telesnou prestavbou a objavujú podobné vzorce správania bez toho, aby sme chápali prečo.

Také v dějinách přírody – v proměnách stavby a chování rostlin a zvířat v různých geologických epochách – pozorujeme psycho-fyziologické vzorce, které jsou analogické kulturním vzorcům v dějinách a typem osobností v psychologii. Tam se projevují jako konvergence (vznik podobných živých forem), které se nedaří vysvětlit ani dědičností, ani přizpůsobením se prostředí. Nepříbuzní živí tvorové žijící v rozdílných prostředích procházejí současně analogickou tělesnou přestavbou a objevují podobné vzorce chování, aniž bychom chápali proč.

Staroveká a stredoveká náuka o anjeloch sa ukazuje byť čímsi viac, než sa doposiaľ myslelo. Po sedemsto rokoch ju znovuobjavujeme ako disciplínu, ktorá mala svoj reálny predmet a obsahovala poznatky, ktoré majú obrovský význam aj pre našu súčasnosť.

Starověká a středověká nauka o andělech se ukazuje být čímsi víc, než se dosud myslelo. Po sedmi stech letech ji znovuobjevujeme jako disciplínu, která měla svůj reálný předmět a obsahovala poznatky, které mají obrovský význam i pro naši současnost.

 

 

 

Obsah knihy

 

 

Predslov

Orifiel

Saturnská osobnosť

Démon závisti. Kyslosť

Olovený proces v prírode a v človeku

Staroba, zima života

Tróny, duchovia vôle

Saturnské božstvá. Pamäť

Pôvod rás

Plnosť a prázdnosť písma

Orifiel a Rimania

Dva talenty Rimanov: rétorika a história

Orifiel a dejiny dejepisu

Orifiel ako zákonodarca

Orifiel a centralistický imperializmus

Orifiel v poriečí Indu a Nílu

Vznik cisárstiev. Augustov Rím a čchinská Čína

Podobnosti medzi Rímom a Čínou

Limes romanus a čínsky múr. Saturn ako hranica slnečnej sústavy

Ašókova India. Orifiel v Amerike

Justinián. Malý Orifiel

Zrod absolutizmu

Amerika, nový Rím

Orifiel a monumentálna architektúra. Megality a pyramídy

Kameň ako stavebný materiál orifielského veku

Orifielská signatúra v architektúre

Románsky sloh

Lebka a makovica. Sférické tvary v prírode

Španielska móda

Eleatskí filozofi. Eternalizmus a temporalizmus

Stoická filozofia

Determinizmus a mechanicizmus. Descartov anjel

Romanizácia rímskokatolíckej cirkvi

Hviezdna chvíľa Vatikánu. Boj o investitúru

Jezuiti

Campanellov „slnečný štát“

Jezuitský štát v Paraguaji

Konzervatívci a liberáli

Temnosvit v maľbe. Psychológia čiernej farby

Pochmúrni králi

Synovia Ptaha a Saturna

Benediktínske mníšstvo

Pustovnícke hnutie okolo roku 1000

Kajúcnici, pustovníci, askéti

Puritáni. Amiši

Starý a mladý čas

Uránia, múza astronómie

Hraničné odbory astronómie

Mechanika, optika, mineralógia

Rodina saturnských vied

Mumfordov mýtus o megastroji

Geologický vek Kozorožca

Dlhovekosť

Postupné vteľovanie duše počas tehotenstva

Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti

Kto je archanjel Uriel?

Anael

Kniežatstvá, duchovia národov

Venuša v astrológii a astronómii

Pani lásky a krásy

Venuša ako roditeľka a ochrankyňa mŕtvych

Venuša a Mars. Láska a vojna

Kozmológia Inkov

Soloviov o Krásne

Puberta

Cestovitosť a ostrosť písma

Sladká chuť. Viedeň

Venušina krajina: Sýria

Anael a praslovančina

Uzzaelova porážka

Povýšennie Inanny. Sargon akkadský

Synovia a chránenci Afrodity. Zjavenia Márie

Anaelský Rím. Rodina

Hudba, tanec a móda v anaelskom Ríme

K rozpadu rímskej ríše

Teotihuacán. Nazca

Gotická móda

Vlasy. Neskoré rokoko a empír

Hippies, deti kvetov

Archanjel Anael a dejiny hudby

Klasická hudba. Mýtickí speváci

Mimoeurópska hudba

Sangamová a kávjová poézia. Vtelenia Sarasvatí

Archanjel Anael a poézia

Venušanské literárne druhy. Lyrika

Krajinomaľba. Záhrady

Citovosť výtvarného umenia

Inšpirátorka krásnych umení

Paleolitické Venuše

Jaskynné maľby v Altamire. Praveký vek Váh

Mystická láska ako cesta k Bohu

Šaktizmus

Alvárovia. Bhaktické hnutie v 8. storočí

Explózia zbožnosti v 13. storočí

Svätý František a Džaláluddín Rúmí

Serafínsky rytmus duchov lásky

Trubadúri a dvorná láska

Nemecká mystika, súfizmus a zen

Slávni milenci

Ženy na kráľovskom tróne

Krásni králi

Prorokyne, vedkyne a filozofky

Krásne ženy a súmrak kráľovstiev

Romantizmus

Helénistický romantizmus

Epikureizmus

Prométeus. Duch hrdosti a vzdoru

Romantizmus vo Vietname

Napoleon Bonaparte

Sorokinova štúdia nepokojov v Európe

Leeova krivka nepokojov v Číne

Revolucionári, mystici a heretici

Anarchizmus

Popperov omyl

Vznik nacionalizmu

Vznik heraldiky

Prečo romantici zomierajú mladí

Tuberkulóza ako venušanský démon

Lucifer, padlá Zornička

Venušanská porucha osobnosti – narcizmus

Mučeníctvo a samovraždy

Alchýmia. Vznik chémie

Dejiny psychológie

Dejiny zoológie

Venušanská rodina umení a vied

Medený proces v prírode. Duševná meď

Estetický psychologický typ

Fyziognómia krásy

Venušanská fyziológia

Venušanská embryológia

Farebnosť a krása v prírode. Geologický vek Váh

Vznik hlasu

Vznik lietania

Lucídne snívanie

Vznik sociálnych väzieb

Vznik teplokrvnosti

Venušanská metamorfóza. Puberta prírody

Telesná výška v minulosti

Venušanská chémia. Aromatickosť, dusík

Rozdelenie pohlaví a vznik smrti. Zmysel krásy a lásky

Sedem archanjelov na kresbách Davida Newbatta

Hudobné a výtvarné zobrazenie anjelov

Archanjel Gabriel

Archanjel Rafael

Archanjel Anael

Archanjel Michael

Archanjel Samael

Archanjel Zachariel

Archanjel Orifiel

Citovaná literatúra

Pramene ilustrácií

 

 

podrobnosti - ukážky

 

 

 

 

Obsah knihy

 

 

Předmluva

Orifiel

Saturnská osobnost

Démon závisti. Kyselost

Olověný proces v přírodě a v člověku

Stáří, zima života

Trůny, duchové vůle

Saturnská božstva. Paměť

Původ ras

Plnost a prázdnost písma

Orifiel a Římané

Dva talenty Římanů: rétorika a historie

Orifiel a dějiny dějepisu

Orifiel jako zákonodárce

Orifiel a centralistický imperialismus

Orifiel v poříčí Indu a Nilu

Vznik císařství. Augustův Řím a čchinská Čína

Podobnosti mezi Římem a Čínou

Limes romanus a čínská zeď. Saturn jako hranice sluneční soustavy

Ašókova Indie. Orifiel v Americe

Justinián. Malý Orifiel

Zrod absolutismu

Amerika, nový Řím

Orifiel a monumentální architektura. Megality a pyramidy

Kámen jako stavební materiál orifielského věku

Orifielská signatura v architektuře

Románský sloh

Lebka a makovice. Sférické tvary v přírodě

Španělská móda

Eleatští filosofové. Eternalismus a temporalismus

Stoická filosofie

Determinismus a mechanicismus. Descartův anděl

Romanizace římskokatolické církve

Hvězdná chvíle Vatikánu. Boj o investituru

Jezuité

Campanellův „Sluneční stát“

Jezuitský stát v Paraguayi

Konzervativci a liberálové

Temnosvit v malbě. Psychologie černé barvy

Pochmurní králové

Synové Ptaha a Saturna

Benediktinské mnišství

Poustevnické hnutí kolem roku 1000

Kajícníci, poustevníci, asketi

Puritáni. Amiši

Starý a mladý čas

Urania, múza astronomie

Hraniční obory astronomie

Mechanika, optika, mineralogie

Rodina saturnských věd

Mumfordův mýtus o megastroji

Geologický věk Kozoroha

Dlouhověkost

Postupné vtělování duše během těhotenství

Obsedantně kompulsivní porucha osobnosti

Kdo je archanděl Uriel?

Anael

Knížectví, duchové národů

Venuše v astrologii a astronomii

Paní lásky a krásy

Venuše jako rodička a ochránkyně mrtvých

Venuše a Mars. Láska a válka

Kosmologie Inků

Solovjov o Krásnu

Puberta

Těstovitost a ostrost písma

Sladká chuť. Vídeň

Venušina země: Sýrie

Anael a praslovanština

Uzzaelova porážka

Povýšení Inanny. Sargon akkadský

Synové a chráněnci Afrodity. Zjevení Marie

Anaelský Řím. Rodina

Hudba, tanec a móda v anaelském Římě

K rozpadu Římské říše

Teotihuacán. Nazca

Gotická móda

Vlasy. Pozdní rokoko a empír

Hippies, děti květin

Archanděl Anael a dějiny hudby

Klasická hudba. Mýtičtí zpěváci

Mimoevropská hudba

Sangamová a kávjová poezie. Vtělení Sarasvatí

Archanděl Anael a poezie

Venušské literární druhy. Lyrika

Krajinomalba. Zahrady

Citovost výtvarného umění

Inspirátorka krásných umění

Paleolitické Venuše

Jeskynní malby v Altamiře. Pravěký věk Vah

Mystická láska jako cesta k Bohu

Šaktismus

Alvárové. Bhaktické hnutí v 8. století

Exploze zbožnosti ve 13. století

Svatý František a Džaláluddín Rúmí

Serafínský rytmus duchů lásky

Trubadúři a dvorní láska

Německá mystika, súfismus a zen

Slavní milenci

Ženy na královském trůně

Krásní králové

Prorokyně, vědkyně a filosofky

Krásné ženy a soumrak království

Romantismus

Helénistický romantismus

Epikureismus

Prométheus. Duch hrdosti a vzdoru

Romantismus ve Vietnamu

Napoleon Bonaparte

Sorokinova studie nepokojů v Evropě

Leeova křivka nepokojů v Číně

Revolucionáři, mystici a heretici

Anarchismus

Popperův omyl

Vznik nacionalismu

Vznik heraldiky

Proč romantici umírají mladí

Tuberkulóza jako venušský démon

Lucifer, padlá Jitřenka

Venušská porucha osobnosti – narcismus

Mučednictví a sebevraždy

Alchymie. Vznik chemie

Dějiny psychologie

Dějiny zoologie

Venušská rodina umění a věd

Měděný proces v přírodě. Duševní měď

Estetický psychologický typ

Fyziognomie krásy

Venušská fyziologie

Venušská embryologie

Barevnost a krása v přírodě. Geologický věk Vah

Vznik hlasu

Vznik létání

Lucidní snění

Vznik sociálních vazeb

Vznik teplokrevnosti

Venušská metamorfóza. Puberta přírody

Tělesná výška v minulosti

Venušská chemie. Aromatičnost, dusík

Rozdělení pohlaví a vznik smrti. Smysl krásy a lásky

Sedm archandělů na kresbách Davida Newbatta

Hudobní a výtvarné zobrazení andělů

Archanděl Gabriel

Archanděl Rafael

Archanděl Anael

Archanděl Michael

Archanděl Samael

Archanděl Zachariel

Archanděl Orifiel

Citovaná literatura

Prameny ilustrací

 

 

podrobnosti - ukázky

 

 

 

 

 


 

 

Doporučujeme i dotisky bestsellerů:

 

Andělé Atlantidy

 

 objednávky vybavuje:

 

C A D  PRESS

 

 

E-Mail:

 

  info@cadpress.sk  /  info@cadpress.cz  

 

 


 

  Dále doporučujeme: 

 

 

 

 

   Naše  žhavá  novinka: 

 

 

 

 Obsah / podrobnosti / ukázky:

http://www.cadpress.sk/voynichuv_rukopis.htm

 

  Přímá objednávka přes e-shop 

 

Při úhradě předem neúčtujeme poštovné!

 

Voynichův rukopis  / Voynich kézirat / Rękopis Voynicha  /  Воиницх Рукопис  /  Manuskript Vojnica / Vojničov rukopis / Voynichov manuskript / Рукопись Войничa / Vojničův kód  / Manuscris Voynich / Ръкописът Войничa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové vydání !

 


 

 

 

 

podrobnosti na webu:

http://www.cadpress.sk/golem.htm

 

 

 


 

 Poslední novinky

 

podrobnosti na adrese:

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 

 

 

podrobnosti na adrese

http://www.cadpress.sk/parapsychologie.htm

 

 

 

 

vyšlo české i slovenské vydání  !

 

obsah knihy a informace  na strance:
http://www.cadpress.sk/psychotronika.htm
 

 

 

 

 

Dotisk 11/11/2010

 

viz též kompletní set: 

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/9609-Buddhismus-1-5-dil

 


 

 

 

 

 

 

   Naše  předchozí  novinky  

 

 

 

 

 

 

 

překlad prof. Josef Kolmaš
detailní informace:  http://www.cadpress.sk/tibet.htm

objednávka:  Klasické tibetské příběhy
 

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry

 

 

 

 

 

 

Hledej  v naší  internetové  prodejně:

 Nabídka  knih, cd, dvd  a  videokazet v obchodě

 

 

  

 

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Samozřejmě jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

 

 K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

B U D O

v y d á v á
už přes 30 let

 

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních a léčitelství

(založeno 1980)

 


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


 

 

 

CAD PRESS

 

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-841 01 Bratislava 411 - Dúbravka

 

Telefon:

 

 

Telefon z ČR:  00421  903 159 404 / 00421 0911 90 28 90

 

HOMEPAGE

http://www.cadpress.sk

 

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

 

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

 

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip


http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

     

1980 - 2012

C A D__PRESS

Nejstarší česko-slovenské soukromé vydavatelství,
knižní distribuce, music-shop, virtuální knihkupectví a budo-shop

     

 

BOJOVÁ UMĚNÍ  *  ESOTERIKA  *  LÉČITELSTVÍ  *  RELIGIONISTIKA
ZDRAVÁ VÝŽIVA  *  ORIENTÁLNÍ  FILOZOFIE  A  MEDICÍNA  *  ETNO HUDBA

 
     

     

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG / CENÍK  (knihy, vhs, cd, dvd |  KNIHY a VIDEO - BOJOVÁ UMĚNÍ  |  VIDEOKAZETY TEMPLE  |  ZBRANĚ  |  DVD a VIDEOKAZETY ZAHRANIČNÍ - BUDO |  Hudební CD -  ETNO-MUSIC a RELAXAČNÍ HUDBA | VHS a DVD - BŘIŠNÍ TANCE, MASÁŽE,   REFLEXNÍ  TERAPIE   a   JÓGA    |     PŘÍRODNÍ LÉČIVA,  VITAMÍNY  a  DOPLŇKY  ZDRAVÉ  VÝŽIVY

 

 

 

Hledej  v naší  internetové  prodejně:

 Nabídka  knih, cd, dvd  a  videokazet v obchodě

 

 

 

 

       N  a  š  e    

  N o v i n k y 

 

 

 

 

 aktualizováno

13. 1. 2013