B A R D O

    TIBETSKÁ  KNIHA  MRTVÝCH    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBUZENÍ ZE SNU

 

  Meditace nad Tibetskou knihou mrtvých / Bardo Thödol 

(sada 4 CD)

   
O Tibetské knize mrtvých   Stáhnout text  

  Při vytváření této meditace na CD bylo naším záměrem vzbudit odvahu, schopnost rozlišování a porozumění přechodu pri umírání, a tím také možnost vědomé smrti.

Meditace je výjimečná v tom, že překládá starobylé čtení Bardo Thödol do jazyku, který je srozumitelný současníkům. Nabízí holistické porozumění neuro-fyziologickým procesům při umírání, jeho spiritualitě a také jako přípravu na vědomou smrt, osvobozenou od strachu a utrpení.

Je to také příležitost pro naslouchajícího, aby kdykoli během života procítil podporu v porozumění, že život je vzácný dar, který přináší výjimečnou šanci pro přípravu na vědomou smrt, a také možnost, aby se tento přechod stal vyvrcholením života, „návratem domů“, do naší skutečné podstaty, esence, která se nikdy neoddělila od celku.

Text vede naslouchajícího, aby si neustále uvědomoval, že všechny fenomény, které zažívá v posmrtném stavu, jsou pouze projekce jeho vlastní mysli. Tím se pokouší naslouchajícího osvobodit od lpění na starých žádostech a sklonech, které způsobují strach, potřebu ochrany, a tím i pocit oddělenosti.

Příprava na vědomý přechod smrti probíhá v hlubokých úrovních meditace, žitím pravé lásky a soucitu, při sdílení a přijímání života. Realizace osvícení se může přihodit v jakékoli chvíli, a moment vědomé smrti má největší potenciál pro uskutečnění naší jednoty s veškerou existencí. BARDO je příprava na tento moment a začátek cesty duše z jednoho života do druhého.

Při posluchání této meditace budete v bdělém stavu vědomí, kdy bude paměť vašeho jemnohmotného těla zaznamenávat tento proces, takže si na něj vzpomenete po fyzické smrti, kdy je odděleno tělo, mysl a osobnost a části vašeho vědomí se rozpouštějí na jednotlivé elementy země, vody, ohně a vzduchu. Dodává meditujícímu odvahu, aby se uvolnil a ponořil do své původní podstaty.

Meditace Bardo už byla vydána v anglickém, německém, italském, francouzském, španělském, korejském, japonském a českém jazyce.

Kompletní text nahrávky si můžete stáhnout ve formátu PDF po zadání hesla uvedeného v příloze k CD.

Zvukovou ukázku z CD si můžete poslechnout zde:
bardo_ukazka_1.mp3 5,7MB
bardo_ukazka_2.mp3 4,4MB

Sada 4 CD / 180 min.
Text: Veetman
Hudba: Chinmaya
Překlad a hlas: Petra Plašilová
Nahrávání: Miloš Krkoška

 PC:   29  €   /  550  Kč

 

 

 

 

Doporučujeme i česká knižní vydání Knihy mrtvých, detail na adrese

 TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH

anebo

 Tajemství Tibetu 2 - Tibetská kniha mrtvých (Bardo thödol )


 

anotace:

  Tibetská kniha mrtvých

zpracoval: Jiří Svršek

 

Tibetská kniha mrtvých (původní název: Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání a pokojných a hněvivých božstvech, zkráceně: Vysvobození v bardu skrze naslouchání) je základním dílem tibetského buddhismu. Byla napsána v 8. století n.l. a následujících šestset let patřila k tajným knihám. Teprve ve 14. století se o její rozšíření zasloužil Karmalingpa, který ji údajně objevil na hoře Gampodar a předal svým následovníkům.

 

Podle dávných indických představ se život neomezuje pouze na jediné zrození. Každý lidský život založený na skutcích, které plynou z náruživosti a hříchu, směřuje ke svému znovuzrození. Existence živých bytostí je chápána jako řetěz kratších nebo delších životních fází, které jsou přerušovány pouze smrtí s následným posmrtným mezistavem před novým zrozením.

 

Buddhisté smrt nechápou jen jako ukončení fyziologických funkcí, ale vidí v ní především naplnění zákona karmy. Nový život je proto důsledkem skutků předchozího života.

 

Podle buddhismu je hmotné tělo složeno ze čtyř elementů, země, vody, ohně a vzduchu, které tvoří tělo, a z vědomí nebo ducha. Mizení síly, která udržuje pohromadě tělo a ducha, se projevuje jako pohlcování jednoho elementu druhým. Země je pohlcena vodou, voda ohněm, oheň vzduchem a vzduch vědomím. Toto postupné pohlcování elementů je provázeno určitými vnějšími projevy umírání. V okamžiku, kdy je element vzduchu pohlcen vědomím, dochází k tomu, co označujeme jako smrt.

 

Poté následují tři fáze posmrtného mezistavu: bardo hodiny smrti ('čhi-kha'i bar-do), bardo prapodstaty (čhos-ňid bar-do) a bardo vznikání (srid-pa'i bar-do). Tibetská kniha mrtvých popisuje právě průchod těmito mezistavy v řetězi existence.

 

Tibetská Kniha mrtvých není jediným tibetským textem, který připravuje člověka na smrt a která mu poskytuje rady pro přechod nebezpečnými cestami barda. Představuje buddhistické názory, které hlásá jedna ze čtyř hlavních sekt tibetského buddhismu, která uchovává nejstarší domácí tradice tohoto náboženství. Kniha mrtvých také není jediným všeobecně závazným nebo obecně známým thanatologickým textem.

 

Teorie existence posmrtného mezistavu (tibetsky bar-do), není původním tibetským výtvorem, ale sahá až k počátkům buddhismu v Indii. Proto sdílí řadu nejdůležitějších náboženských představ této země. Ačkoliv Kniha mrtvých obsahuje některé myšlenky z díla Abhidharmakóša (Klenotnice nauky), kterou napsal ve 4. století učenec Vasubandhu, celkově se odlišuje od starých buddhistických škol atmosférou pozdějšího tantrismu (vadžrajána).

 

Slovo bar-do (uprostřed dvou, mezi dvěma) lze chápat jak ve smyslu prostorovém, tak časovém. Ve skutečnosti všechno, co kolem sebe v daném místě a okamžiku vnímáme, obsahuje vlastnost bar-do", tedy jsoucna něčeho mezi něčím. V naukách vandžrajány se hovoří o následujících stavech bar-do:

 

1. Skje-gnas bar-do, "stav místa či procesu zrození", kterým se rozumí interval mezi spojením spermie s vajíčkem a okamžikem příchodu jedince na svět.

 

2. Skje-ši bar-do, "stav mezi zrozením a smrtí", kterým se rozumí celé období fyzické existence. V Tibetu se slovem bardo označuje nejčastěji náš přítomný život, který se nachází mezi životem minulým a budoucím.

 

3. Rmi-lam bar-do, "stav snění", kterým se rozumí doba spánku, která je spojena s jemu vlastním stavem podvědomí.

 

4. Bsam-gtan bar-do, "stav pohroužení a soustředění mysli", ke kterému dochází při meditaci a kdy se objevují kvalitativní změny vědomí.

 

5. 'Čhi-kha'i bar-do, "stav v okamžiku smrti", kterým se rozumí doba od počátku umírání až do okamžiku, kdy dochází k oddělení ducha od těla.

 

6. Čhos-ňid bar-do, "stav zakoušení pravé podstaty všech jevů", kdy člověk poznává svoji prapodstatu, prabytí, které nastupuje po smrti a člověk se postupně probírá k novému zbystřenému vědomí a získává nehmotné tělo. V prvních sedmi symbolických dnech pokojná (ži-ba) a hněvivá (khro-bo) božstva mu zrcadlí jeho vlastní sklony, postoje, činy a impulsy.

 

7. Srid-pa'i bar-do, "stav vznikání" bezprostředně předchází stavu skje-gnas bar-do. Tento stav je charakterizován zpočátku pokusy o zamezení znovuzrození cestou "uzavření brány lůna" a poté přípravami na nové zrození (převtělení) do některého ze šesti stavů sansárové existence.

 

Tibetská kniha mrtvých popisuje poslední tři stavy, od ukončení jedné fyzické existence do započetí další fyzické existence. Rozdělení existence jedince po smrti do tří bardových stavů není u tibetských náboženských myslitelů samoúčelné. Každý stav představuje určitý kritický moment mezi stavem předchozím a stavem budoucím. Podle toho, jak mrtvý dokáže každý z těchto tří stavů využít, se mu stávají buď šancí nebo překážkou na cestě za vysvobozením ze sansárových existencí a k dosažení nejvyššího stupně osvícení.

 

Vůdčí myšlenkou Tibetské knihy mrtvých není smrt nebo posmrtný mezistav, ale vysvobození z věčného koloběhu umírání a nových zrození. Úkolem Knihy mrtvých je ukázat, jak specifickou úlohu v tomto snažení hraje smrt a posmrtný mezistav.

 

Vysvobození (grol) lze zjednodušeně chápat jako vysvobození od muk a strastí sansárové existence. V buddhistických textech se uvádí, že zrození, nemoc a smrt jsou strastné. Také spojování s věcmi nemilými je strastné a odlučování od věcí milých je strastné. Původem strasti podle buddhistické nauky je žízeň žádosti, vznikání a žízeň zániku, a také bezpočet vášní, jako jsou chtíč, nenávist, nevědomost, pýcha závist atd.

 

Hříšné sklony svádějí lidi ke konání špatných "černých" skutků, které vedou k zanedbávání dobrých "bílých" skutků. Tyto skutky (sanskrtsky: karma, tibetsky: las) se projevují v činech, slovech, myšlenkách a mají vliv nejen na osud v přítomném životě, ale také v životě příštím. Dobrá karma umožňuje příští zrození v některém ze tří blažených stavů sansárové existence, jako bůh, polobůh nebo člověk. Špatná karma způsobuje zrození v jednom ze tří stavů zatracení, jako zvíře, hladový duch nebo bytost vržená do pekla. Ovšem všechny tyto sansárové existence jsou ve své podstatě strastné, protože i bohům v nejvyšším stavu blaženosti je souzeno zemřít.

 

Smyslem úsilí o vysvobození je vymanit se z karmového zákona bludného koloběhu sansárových existencí a dospět do stavu mja- ngan-las 'das), "vyjití ze strasti", který se v tibetštině obrazně nazývá nirvána. Nirvána je stav bytosti, která dosáhla nejvyššího stupně osvícení (sanskrtsky: bódhi, tibetsky: bjang- čhub), kdy jsou rozpoznány příčiny strastí, což je podmínkou k jejich zničení.

 

K vysvobození vede mnoho cest, stejně jako jsou bytosti obdařeny duševními schopnostmi různých stupňů. Někdy nestačí jen jedna cesta a je jich zapotřebí více, aby se každému dostalo takových prostředků, jaké mu nejlépe vyhovují.

 

Jednou takovou cestou je hínajána, "malý vůz", zdůrazňující individuální dosahování nejvyššího osvícení (buddhovství). Jinou cestou je mahájána, "velký vůz", která vyzvedává lásku k bližnímu a napomáhání jiným lidem k dosažení vysvobození. Další účinnou cestou je tantrajána, "cesta tanter", kterou lze kráčet rychleji, než "cestou súter", po níž se ubírají hínajánisté a mahájánisté.

 

Tantrajána, alternativně nazývaná jako vadžrajána "cesta rituálu" nebo mantrajána "cesta zaklínadel" učí metodám, jak pomocí okultních textů, symbolických praktik, magických rituálů lze dospět k osvícení. Je považována za velmi účinnou, ale také nebezpečnou, protože se při ní pracuje s aktivací psychických sil adepta. Proto po ní lze kráčet jen s pomocí zkušeného gurua.

 

K vymanění z cyklu sansárových existencí existuje několik cest a proto také existuje několik způsobů dosažení tohoto cíle. Tibetská náboženská nauka rozlišuje šest prostředků dosahování vysvobození: skrze naslouchání (thos) radám gurua, skrze nošení (bhang) amuletů, skrze nazírání (mthong) svatých obrazů a čtení svatých textů, skrze připamatování (dran) slov učitele, skrze okoušení (bro) posvěcených pokrmů a skrze dotýkání se (reg) svatých předmětů.

 

Kniha mrtvých se zaměřuje především na metodu naslouchání radám, pokynům a modlitbám lámy u lože umírajícího. S touto metodou je zdůrazňována také metoda připamatování, která spočívá ve vybavování si toho, co a jak člověk konal zaživa, případně co mu duchovní učitel guru vštěpoval.

 

Buddhismus tradičně předává duchovní učení prostřednictvím osobního kontaktu s guruem a psaný text má funkci pomocnou, neboťslouží pro podepření paměti spíše čtenáře než posluchače. Bez osobního spojení s guruem lze podle buddhismu jen stěží dojít k pravému porozumění textu. V Knize mrtvých se proto často objevují výzvy jako "Slyš!", "Pozorně poslouchej!". "Dobře posloucheh a ulož v srdci!". Pomocí naslouchání guruovým výkladům může zemřelý v dané fázi posmrtného barda uchopit nabízející se možnost k vysvobození, která mu až dosud neustále unikala.

 

Podle Knihy mrtvých zemřelý člověk není mrtvý, ale jen "takzvaně mrtvý". Při smrti se od sebe oddělily tělo a vědomí. Tělo zaniká a rozpadá se na své čtyři elementy a vědomí buď spěje k vysvobození (pokud není postiženo špatnou karmou) nebo nastupuje cestu bardem a hledá nové tělo, kdy je posléze znovu uvrženo do koloběhu sansárových existencí. Vědomí je v této době obdařeno nadpřirozeným vnímáním všeho kolem a proto je zemřelý schopen dobře vnímat slova svého gurua.


 

 

Neuvažovat o příchodu smrti,
být myšlenkami kdesi daleko,
zaměstnávat se nicotnostmi tohoto života
- vrátit se nyní s prázdnou by byla velká chyba!
Víš, že to, co potřebuješ, je svatá božská dharma.
Proč se jí tedy nevěnuješ už nyní?
Z úst velkých asketů pochází výrok:
"Nebereš-li si k srdci guruova slova, zdaž sám sobě nestáváš se podvodníkem?"

 

 


ukázka z knihy

 

I.  DÍL           BARDO OKAMŽIKU SMRTI.
(Poučení o příznacích smrti nebo-li první stupeň Čikhai Barda: Čiré Prasvětlo, spatřované v okamžicích smrti)
 
První stupeň je „Stavění tváří v tvář čirému světlu“ v přechodném okamžiku smrti: mohou v něm být ti, kteří sice mnoho náboženských ponaučení slyšeli, ale přece je nepoznali, anebo ti, kteří poznavše je, přece se s nimi nesjednotili. Avšak všechny třídy lidí, jež praktické nauky přijaly, budou postaveny „tváří v tvář čirému prasvětlu“ a dosáhnou bez jakéhokoliv přechodného stavu na Veliké Kolmé Stezce Nezrozené Dharma Kaji, jestliže tyto nauky budou u nich použity. Nejlepší je přítomnost učitele, jenž zemřelého vedl a ponaučoval. Jestliže se Guru dostavit nemůže, postačí přítomnost bratra téže nauky, a když ani tento není na blízku, stačí učený muž stejného vyznání, a kdyby žádný z těchto se nemohl dostavit, má někdo, kdo správně a zřetelně čte, toto mnohokráte přečíst. Tím se připamatuje zemřelému to, co již dříve slyšel o „Stavění tváří v tvář“ a on ihned rozpozná prasvětlo a beze všech pochyb dosáhne osvobození.
 
Doba užití
Jakmile ustane vydechování, nejde životní síla do nervového centra moudrosti, a to, co je naším vědomím, zažije čiré světlo v jeho původní podstatě. Když potom životní síla je vržena zpět a prchá dolů pravým nebo levým nervem, zasvitne krátce přechodný stav.
Hořejších pokynů se má použít dříve, než životní síla prchla do levého nervu,  při čemž nejdříve prochází pupečním nervovým střediskem. Doba pobytu této životní síly trvá tak dlouho, jak dlouho je zde ještě vdechnutí nebo přibližně tak dlouho, kolik je zapotřebí k požití jednoho jídla.
 
Způsob užití
Když dýchání skoro přestává, lze nejvhodněji použíti přemístění, nenastal-li účinek, oslovme zemřelého následovně:
 
Ó, urozený N..... nyní nadešel čas, kdy hledáš stezku. Tvůj dech hned ustane. Před tím tě tvůj Guru „postavil tváří v tvář“ čirému světlu a ty jsi právě ve stavu, kdy je budeš v jeho skutečnosti prožívat v bardu, v němž všechny věci jsou jako čisté bezoblačné nebe a malý neposkvrněný intelekt jako průsvitné prázdno bez ohraničení a středu. V tomto okamžiku poznej sama sebe a setrvej v tomto stavu. Také já, v této době, „stavím tě tváří v tvář“.
 
Po přečtení opakuj totéž několikrát do ucha umírajícího, dokonce před tím, kdy vydechování přestává, aby se mu slova vryla do mysli.
Když vydechování skoro přestává, polož umírajícího na pravou stranu do polohy, které se říká „poloha ležícího lva“. Tepny na pravé a levé straně krku musí býti stisknuty.
Když umírající usíná anebo ve spaní pokračuje, má se mu ve spánku zabránit, tepny mají být mírně, ale pevně stisknuty. Následkem toho nemůže se životní síla vracet prostředním nervem a vystoupí jistě otvorem bráhmanským. Teď musí být použito skutečného „Stavění tváří v tvář“.
V tomto okamžiku všechny živoucí bytosti spatřují nejdříve bardo Čirého světla skutečnosti, jež je neomylným duchem Dharma-Kaji.
Přestávka mezi ustáním výdechu a ustáním vdechu, je dobou, během které životní síla prodlévá v pro-středním nervu.
Obyčejní lidé to nazývají stavem bezvědomí. Trvání tohoto stavu je neurčité. Závisí od dobré nebo špatné konstituce a stavu nervů a síly. Tento stav trvá dlouhou dobu u těch, kdož měli aspoň trochu praktické zkušenosti v pevném, klidném stavu dhyamy a u těch, kdož mají dobré nervy.
Hořejších oslovení zemřelého nutno při „Stavění tváří v tvář“ opakovat tak dlouho, dokud nezačne vytékat nažloutlá tekutina z různých otvorů těla zemřelého.
U těch, kdo vedli špatný život a u lidí slabých nervů, trvá tento stav jenom takový okamžik, co by lusknul prsty. U jiných trvá zase tak dlouho, co by snědl jídlo.
V různých tantrách se praví, že tento stav bezvědomí trvá asi 3,5 dne. Většina ostatních náboženských pojednání vyslovuje se pro 4 dny. Po celou tu dobu má se pokračovat v „Stavění tváří v tvář Čirému světlu“.
Jsme-li při umírání sami schopni zjišťovat u sebe příznaky smrti, máme tohoto vědění použít již dříve. Když umírající sám toho schopen není, tu by měl býti přítomen Guru, nebo jeho žák, nebo bratr stejného řádu, který umírajícímu byl blízký, aby mu živě líčil příznaky smrti tak, aby na něj zapůsobily tím, že mu opakuje následující:
 
„Nastala znamení, že země klesá do vody“.
 
Když se příznaky smrti dostavily skoro v plném počtu, přiměj umírajícího k následujícímu předsevzetí tím, že mu tichým hlasem říkáš do ucha:
 
Ó, urozený (nebo je-li to kněz, -ctihodný pane-),nechej  se odvrátiti!
 
Je-li to bratr stejného řádu nebo jiná osoba, volej ho jménem a řekni následující:
 
Ó, urozený, jelikož to, co se nazývá smrtí, tebe již potkává, rozhodni se takto: Toto je hodina smrti. Ježto beru ze smrti užitek, chci tak jednati ku blahu všech živoucích bytostí, které obývají neohraničenou rozlohu nebes, abych dosáhnul dokonalého stavu Buddhy tím, že se rozhodnu pro lásku a milosrdenství k nim a tím, že celým svým úsilím budu směřovati k Jedinečnému zdokonalení“.
Když svoje myšlenky takto formuješ v té době, kdy Dharma-Kaja čirého světla v posmrtném stavu může být uskutečněna ku blahu všech živoucích bytostí, věz, že jsi v tomto stavu a rozhodni se, abys následovně dosáhl nejvyššího daru stavu Velkého symbolu, ve kterém jsi.
I když toto bardo nemohu chápat, přece je chci znát a ježto v bardu ovládám Veliké tělo sjednocení, chci se projevit v nějaké formě (je to jedno v jaké), jež slouží ku blahu všem bytostem, ať jsou to kterékoliv. Chci sloužit všem žijícím bytostem, jež tu v nekonečném počtu jsou jako hranice nebes.
Mezitím co nerozlučně trváš v tomto předsevzetí, pokus se vzpomenout si na jakékoliv zbožné cvičení, jež jsi byl zvyklý ve svém životě vykonávat.
 
Když čtoucí toto říká, má přiblížit svoje rty blízko k uchu umírajícího a zřetelně to opakovat a jasně mu to vštípit, aby zamezil jeho myšlenkám třebas jenom na okamžik se odchýlit.
Když vydechování úplně přestalo, ať stiskne pevně nerv spánku, a lámovi nebo osobě vznešenější nebo učenější nežli je čtoucí, ať důrazně přikáže toto:
 
Ctihodný pane, nyní, kdy zakoušíš Čiré Prasvětlo, pokus se setrvat v tomto stavu, který teď prožíváš.
 
A také v případě, že je to jiná osoba, má číst ji „Stavění tváří v tvář“ :
 
Ó, urozený N..... naslouchej:  Nyní prožíváš záření Čirého světla Čisté skutečnosti. Poznej ji! Ó, urozený, tvůj nynější intelekt, dle své skutečné podstaty prázdný, neutvářený k nižádnému znaku ani barvě, přirozeně prázdný, je pravou skutečností, nejvyšším dobrem. Tvůj vlastní intelekt, který je nyní prázdnem a přece nelze na něj pohlížet jako na prázdné nic, nýbrž jako na intelekt o sobě, neomezený, zářící, povzbuzující a blažený, je pravým vědomím, nejvýš dobrotivým Buddhou.
Tvoje vlastní vědomí, jež není nijak formované a ve skutečnosti prázdné, a intelekt, zářící a blažený - toto obé je nerozloučeno. Sjednocení obou je stavem Dharma-Kaji, stavem dokonalého osvícení,.tvoje vlastní vědomí, zářící, prázdné a neoddělitelné od Velkého Zářícího Těla, nezrozuje se ani neumírá, je neměnným světlem - Buddhou  Amitabhou.
Toto vědění stačí poznat prázdno svého vlastního intelektu jako stav Buddhy a tento mít za vlastní vědomí, což způsobí, že setrváš ve stavu ducha Buddhova.
 
Opakuj toto zřetelně a jasně 3x nebo dokonce 7x. Toto připamatovává duchu umírajícího, dřívější, během života jeho Guruem konané „Stavění tváří v tvář“. Dále to způsobuje, že nahé vědomí poznáme jako čiré světlo, za třetí, ježto vlastní já takto poznáváme, sjednotíme se trvale s Dharma-Kajou a osvobození je jisté.

 

 

 


 

 

 Literatura o buddhizme a dalsich duchovnych tradiciach Vychodu z produkcie vydavatelstva

C A D    PRESS

 

K N I H Y

Z

EDICII


SVETOVE DUCHOVNI PROUDY

(filozofie, nabozenstvi, ezoterika, etnografie, duchovni tradice)M E D I C A

(lecitelstvi, psychologie, tradicni a alternativni medicina)B U D O

(asijska bojova umeni, zdravotni cviceni, kung-fu a tai-chi)


ako aj knihy z produkcie dalsich ceskych a slovenskych vydavatelstiev !

Kompletny katalog firmy CAD Press v elektronickej podobe si mozete vyziadat na adrese

info@cadpress.sk       , cad@seznam.cz alebo cad@atlas.sk

 

náš e-shop:

 http://www.cadpress.cz

 

Podla moznosti vybavime aj individualne objednavky zo zahranicia,
vratane

CESKEJ REPUBLIKYNovinky vyd. CAD PRESS:

 

  Právě  vyšlo 

 

 

 

překlad prof. Josef Kolmaš
detailní informace: 
http://www.cadpress.sk/tibet.htm

objednávka:  Klasické tibetské příběhy
 

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry
 

 


 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

 

 

Z DALSICH PUBLIKACII  VYDAVATELSTVA

C A D       PRESS

(v cestine)

 

Právě   vyšlo

   

 

T

http://www.cadpress.sk/werner.htm

 

 

 

 


 

Doporučujeme zájemcům i předchozí dílo prof. Wernera,

překlad klasického buddhistického spisu

DHAMMAPADAM

viz

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

 

 

a nové vydání jeho

ENCYKLOPEDIE HINDUISMU

 

 

ISBN  978-80-88969-36-5

Vázaná / tvrdá vazba, cca 300 stran

 

 

 

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa.

   Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně rozšířena a oproštěna požadavku přílišné populárnosti. Jelikož od pádu totality u nás vyšlo mnoho populárních i odborných spisů o Indii a indických naukách, dobrých, ale také pochybné kvality a spolehlivosti, pro mnohé z nich se osvědčí tato encyklopedie jako střízlivý a spolehlivý korektiv ohledně definice a objasnění významu důležitých termínů, a v případě sanskrtských výrazů zejména pokud jde o jejich správný přepis.

Někteří z těch, kdož poznali hodnotu indických nauk nebo i zakusili ve svém životě příznivé účinky jógy či meditace, mohou ve svém nadšení propadnout i nekritickému přijímání tendenčních výkladů v literatuře některých sekt, takže historická poučenost a jasné pojmové pochopení celkového kontextu a implikací studovaného nebo praktikovaného učení může i jim být jen ku prospěchu.

A konečně i odborníci, indologové a religionisté, mohou shledat, že mít po ruce snadno přístupnou pomůcku k rychlé informaci nebo osvěžení si znalosti o některých rysech hinduismu má svou užitečnost.

 


 

 

jakož i naši novinku tematicky velmi blízkou:

KODŽIKI / KOJIKI

n e b o l i

Kronika dávných příběhů

v překladu Dr. Viktora Krupy

 

 

viz

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

http://www.cadpress.sk/kojiki.htm

 

 

 

vydává

C A D   PRESS

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

cad@atlas.cz
cad@atlas.sk

Telefón: (00421) 903 159 404

 

 

 


  NOVINKA 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/hathajoga.htm

 


 

 

Z našich dalších titulů, které vyšly v edici
Světové  duchovní  proudy

vám můžeme nabídnout např:

 

 

 

 

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

 

===================================

 

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

 

 

===================================

 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

 

 

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti (přes 3 000 hesel) .

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Hesla Lexikonu se stala i základem religionistické sekce českých elektronických encyklopedií -

Diderot 2000 a 2001 !

detaily viz web-stránky:

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

 


Aktuální nabídka vydavatelství a česko-slovenské distribuční firmy

CAD PRESS

přes 1 500 knih, CD a videokazet z českých a slovenských vydavatelství

na stránkách:

http://www.cadpress.sk

nebo
http://cad.webpark.sk

filozofie a religionistika, duchovní tradice mimoevropských národů, léčitelství, orientální medicína

možnost zkopírování cenníků a katalogů

 

Kompletni katalog / cenik pro jednotlivce najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

TAM  si muzete KOMPLETNI CENIK a KATALOGY  i  zkopirovat
(6 500 nabizenych titulu – knih, hudebnich CD, dvd a videokazet)

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese 
http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vždy na
strance http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

 

Kompletni nabidka pro knihkupce je na adrese

http://www.cadpress.sk/cenik_distribucekomplet.zip

kde si muzete CENIK ZKOPIROVAT !

 


Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!


Predaj našich kníh v Bratislave:

 

Pokial nie ste z Bratislavy a máte záujem objednať si naše knižky, videokazety a hudobné CD cez internet

N a v š t i v t e

Internetové kníhkupectvo a predajňa hudobných CD

virtuálny
obchodný dom
 

CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

cad@atlas.cz

cadpress@seznam.cz

cad@atlas.sk

Telefón: 0 903 159 404
------------------------------------
(02) 6436 9928


 

 

 

 

 Slovenske novinky

 

 

 

Li Chung-c

Cuan Falun

 

 

Uz v roku 1996 sa stal Cuan Falun (Zhuan Falun) bestsellerom v najludnatejsom state sveta, Cine, a urcite nie bez priciny. Cuan Falun, ustredny text praxe Falun Dafa, nie je beznou knihou. Ucenie v nej vylozene prakticky uplne predefinovalo qigong a kultivacnu prax. Navyse, z praxe, ktorej sa venovalo asi 200 tisic Cinanov, vypestovala tato kniha duchovny smer ktory v sucasnosti vyznava 100 milionov ludi po celom svete.

 

 

Falun Gong (nazyvany aj Falun Dafa) je starobyla kultivacna metoda na zuslachtovanie mysle, tela a ducha, ktora zblizuje ludi mnohych narodnosti, povodu a vsetkych vekovych kategorii. Jej ziaci sa snazia viest harmonicky, nesebecky a ohladuplny zivot, ktory by bol v sulade so zakladnou povahou a principmi vesmiru, ktorymi su Pravdivost, Sucit a Znasanlivost.

Zakladatelom systemu Falun Gong je cinsky Majster Li Chung-c (Li Hongzhi) , ktory ho predstavil verejnosti v roku 1992. Za kratky cas si nasiel vela priaznivcov a v sucasnosti sa k nemu hlasi viac ako 100 milionov ludi z roznych krajin Azie, Australie, Europy a Ameriky.

viz

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

 

 

 

 


 

J. Vasil

LETMY VYKLAD SYMBOLOV

VEDSKEJ A BUDDHISTICKEJ TRADICIE

Ilustrovany lexikon indickej ikonografie, 700 hesiel z oblasti indickej mytologie, kultury a nabozenskych tradicii (hinduizmus, joga, tantra, mahajanovy, hinajanovy aj tibetsky buddhizmus) vyklad dolezitych pojmov zo sanskritu, pali a tibetstiny.

Broz., 83 str., okolo 300 ilustracii - kresieb a fotografii


ISBN 80-88969-17-4


---------------------------

Jozef Kozanak

ZAKLADY INTELIGENCIE / Civilizacny slabikar ludstva

(Projekt PRING)

Velmi originalna snaha autora pozriet sa na svet okolo seba inymi ocami, panoramatickym zaberom pragmatickeho cloveka bez zbytocnej sentimentality - plny futuristickych vykricnikov. Je akousi zlatou nitou dejinami a filozofiou zaroven, v exkluzivnych vyrokoch mocnych a mudrych tohto sveta. Ide o pokus podat vypoved o celkovom stave nasho sveta. (Orientacia 5/2003)

Kniha ZAKLADY INTELIGENCIE provokuje. Na otazky: "Preco este tak zle zijeme"? napoveda: "Ako sme mohli a mali zit". Toto "zakazane ovocie zo stromu poznania", otvara brany mysleniu tretieho tisicrocia. Je urcena takym, co uz samostatne myslia. Mladym vekom i duchom. Tato strucna encyklopedia suborneho poznania ludskej civilizacie by nemala chybat v ziadnej kniznici vzdelaneho cloveka XXI. storocia.
210 Stran

ISBN: 80-88969-15-8

Hongzhi Li:

FALUN GONG


Podstatne prepracovane a rozsirene vydanie (oproti ceskemu)
Hlavnu cat knihy tvoria navody k cviceniu Qigong (cchi-kung) doplnene nazornymi fotografiami


140 str., A5
(Slovensky)
ISBN 80-88969-16-6

Falun Gong bol predstaveny verejnosti v roku 1992 v Cine. Svojimi hlbokymi principmi a podivuhodnymi ucinkami si tato metoda nasla cestu do viac ako 50 krajin sveta a pocas niekolkych rokov pritiahla viac ako 100 milionov nasledovnikov.Nasej verejnosti tymto predkladame uvodnu knihu systemu Falun Gong, v ktorej jej autor, pan Li Hongzhi, hovori oduchovnych principoch zuslachtovania cloveka a podrobne vysvetluje cvicenia, ktore su sucastou tejto duchovnej skoly. Popis cviceni je doplneny nazornymi fotografiami. Oproti ceskemu vydaniu je kniha rozsirena o kapitolu, ktora vysvetluje mechaniku cviceni.

Cvicebny system Falun Gong mozno zaradit medzi techniky qigongu, co je vseobecny pojem pre systemy cinskych energetickych cviceni, ktore sluzili na upevnovanie zdravia a ziskanie vnutornej harmonie. Falun Gong vsak neostava iba v tejto rovine, kedze vo svojom uceni ponuka vhlad do mnohych veci, ktore boli doteraz pre ludstvo mysteriom a vyucuje vseobecne platne vesmirne zakony.Podrobnosti o tejto knizke najdete na adrese:

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

 

 novinka

prílohu ku knihe

 

viz

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

 


Knihy v cestineDUCHOVNI ASPEKTY LECITELSTVI I, II (Antologie)

Sbornik praci 25 celnych svetovych odborniku - vedcu i lecitelu - zaobirajicich se jednotlivymi aspekty lecitelskeho umeni z hlediska lekarskeho, antropologickeho, filosofickeho, psychologickeho i psychiatrickeho.

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

 

======================================================

Charles Ponce: HRA CARODEJU - KORENY ESOTERICKYCH UMENI

Kniha uvadi ctenare do vseobecnych zakladu esoternich nauk a spojitosti mezi astrologii, kabalou, tarotem, I-ting, alchymii a jungovskou psychologii.

http://www.cadpress.sk/magie.htm

 

======================================================

Guy Casaril: RABBI SIMON BAR JOCHAJ A KABALA

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

NEBO

http://www.cadpress.sk/magie.htm

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar: MARIHUANA - ZAKAZANA MEDICINA

Velmi dulezita a zajimava kniha zaobirajici se seriozne lecebnym vyuzitim konopi v historii i soucasnosti, vcetne leceni epilepsie, depresi a rakoviny.

 

http://www.cadpress.sk/marihuana.htm

http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=zakazana-medicina

 

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LECIVA LASKA - KULTIVACE ZENSKE SEXUALNI ENERGIE I, II

Prirucka taoistickeho mistra obsahujici mnozstvi navodu a cviceni k nastoleni duchovni a telesne harmonie.

Podrobnosti na web-strankach:

 

======================================================

Prof. Glasenapp & Rosi Kaisen: BUDDHISMUS A KRESTANSTVI

 

======================================================

J.Starkbauer:

VECNE TABU - EROS A ETOS V NABOZENSKYCH SYSTEMECH I

http://www.cadpress.sk/vecne_tabu.htm

 

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNANI O PSYCHOLOGII, NABOZENSTVI, MAGII A SEXU

http://www.cadpress.sk/ufon.htm

 

 

======================================================

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MYTY POLYNESIE - POLYNESKA KOSMOGONIE

Fundovane dilo z pera predniho slovenskeho odbornika na historii a kulturu Oceanie a reditele Kabinetu orientalistiky SAV.

http://www.cadpress.sk/polynesie.htm

 

===================================

STARE POVINNOSTI SVOBODNYCH ZEDNARU

======================================================

CADO - TAJEMSTVI CAJOVEHO OBRADU

http://www.cadpress.sk/cado.htm

 

 

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNI CESTA - Pruvodce k nekonecne seberealizaci a osvobozeni

Komplexni uvod do duchovniho sveta z pera nejvyznamnejsiho svetoveho predstavitele makrobiotiky.

http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KAMEN FILOSOFU - Uvod do alchymie, transmutace a Nove vedy

V teto studii Kushi vysvetluje prostrednictvim makrobiotickych principu, ze svet hmoty neni pevny a staticky, nybrz naopak dynamicky a promenlivy.

======================================================

John Heider: TAO VUDCE - Strategie uspesneho vudce pro Novy vek

Autor, psycholog a profesor Skoly psychiatrie pri Menningerove nadaci zde predklada verzi starocinskeho spisu Tao-te-ting adaptovanou pro New Age.

======================================================

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar: JOGOVA TERAPIE

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

 

======================================================

Prof. Tomio Hirai: ZAZEN - LECBA ZENOVOU MEDITACI

Autor je prednim japonskym psychiatrem a presidentem Japonske spolecnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve sve studii se zabyva pozitivnim vlivem zenove meditace na telesne i psychicke zdravi.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

======================================================

Mary Burmeister:

DZIN-SIN-DZUCU - Tradicni japonska kondicni cviceni

Staroveke japonske umeni zdravotnich a kondicnich cviceni, ktere bylo praktikovano jiz pred 3000 lety.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: TAJEMSTVI MLADI I-III (I-tin-ting a Si-suej-ting)

Kniha obsahuje Spis o promene svalu a slach a Spis o ociste mozku a kostni drene. Obsahuje i recepty a popisy cviceni ke zvyseni sexualnich schopnosti (3 svazky).

VIZ

http://www.cadpress.sk/bodhidharma.htm

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: JANGUV STYL TCHAJ-TI CCHUAN (Tai Chi Chuan) I, II

Obsahla a podrobna prirucka

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

 

======================================================

Mijamoto Musasi: KNIHA PETI KRUHU (GO RIN NO SO)

Stredoveke dilo o ceste mece - kendo, jehoz autorem je legendarni japonsky samuraj

 

======================================================

Robert Urgela:

TRENINK V BOJOVYCH UMENICH / Prakticky uvod do kung-fu

======================================================

BUDDHISMUS I - V (Antologie)

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

 

======================================================

DHARMA GAIA - ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

 

======================================================

Jiri Cernega: O POCATKU BUDDHISMU

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

 

 

======================================================

Mistr Lao-c': TAO-TE-TING (Kniha o Tao a ctnosti)

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

B. Ducourant:

KLICE K DOKONALEMU STESTI - Taoismus v dennim zivote

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-ju)

viz

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

======================================================

Francois Decret: MANI A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Paul Carus: BUDDHOVO EVANGELIUM

======================================================

Pchra Khantipalo: UVOD DO BUDDHISMU

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

======================================================

Leopold Prochazka: O BUDDHISTICKE MEDITACI

======================================================

VYBOR Z BUDDHISTICKYCH SUTER

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

 

======================================================

Rosi P. Kapleau:

CHRANIT VSE ZIVE - Vegetarianstvi z hlediska buddhismu

http://www.cadpress.sk/vegetarianstvi.htm

 

======================================================

Rosi P. Kapleau: TRI POJEDNANI O ZEN-BUDDHISMU

======================================================

Ajahn Sumedho: BDELOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

 

======================================================

Otmar Dolezal: VITEZSTVI DUCHA NAD HMOTOU

http://www.mujweb.cz/www/TEOSOFIE

======================================================

Thich Nhat Hanh: MIR V NAS

======================================================

TAJNA CVICENI TAOISTICKYCH MNICHU

======================================================

Josef Marek: O MEDITACI

======================================================

Rosi Jiyu-Kennett:

JAK SE ZENOVY BUDDHISTA PRIPRAVUJE NA SMRT

Uvod do meditacni praxe a vysvetleni jednotlivych pozitivnich i negativnich aspektu meditace a s ni spojenych vizi.

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

 

======================================================

ZEN 1 - 8 (Antologie zen-buddhismu, 8 samostatnych svazku)

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith: ASIJSKA BOJOVA UMENI

Unikatni monografie o historii, vyvoji a technikach bojovych umeni CINY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTANU, BARMY, THAJSKA, FILIPIN A INDONESIE.

Dalsi podrobnosti o priruckach bojovych umeni
najdete na adresach:


 http://www.cadpress.sk/budo.htm

======================================================

Rosi Kaisen: BUDODHARMA neboli POUCENI SAMURAJE

Autor - osvetluje historii vzajemneho sepeti zenu a bojovych umeni a duchovni principy budo.

 

======================================================

Rosi Kaisen: MNICH BOJOVNIK

Vlastni zivotopis mistra zenu a ucitele bojovych umeni, predstaveneho zenoveho klastera.

======================================================

Mistr Takuan Soho: CESTA ZENU - CESTA MECE

Soubor ctyr nejvyznamnejsich spisu prosluleho opata klastera Daitokudzi

http://www.cadpress.sk/cesta_zenu.htm

 

======================================================

SAMANISMUS I, II, III (Antologie)

Ojedinela antologie do niz prispely desitky svetove proslulych lecitelu, psychologu, antropologu a odborniku na psychotroniku.

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

 

======================================================

TAO - VYBOR Z KLASICKYCH TAOISTICKYCH SPISU

Kniha obsahuje prosluly spis Mistra Lie-c' z 5.stol. pr.Kr. a vybor ze spisu taoistickych mistru 7.-15.stoleti.

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

 

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RUMI A SUFISMUS - UVOD DO ISLAMSKE MYSTIKY

http://www.cadpress.sk/islam.htm

 

======================================================

Rosi Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ZIVOTA I, II

Krome revolucniho vysvetleni Zakona Karmy obsahuje kniha mnozstvi konkretnich doporuceni, cviceni a anatomickych vyobrazeni (muder a meridianu).

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

 

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVAHOU KE ZDRAVI - UVOD DO TIBETSKE MEDICINY

Kniha byvaleho osobniho lekare J.S. Dalajlamy priblizuje formou prednasek tajemnou oblast tibetske mediciny.

 

http://www.cadpress.sk/lecitelstvi.htm

 

======================================================

Rosi P. Kapleau:

CHRANIT VSE ZIVE - Vegetarianstvi z hlediska buddhismu

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: OSM KUSU BROKATU / Waj-tan cchi-kung

Serie cviku k regulovani energie cchi (ki). Spickova prirucka!

VIZ

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: CCHI KUNG - Bojova umeni a zdravi

Vseobecny nastin principu cchi-kung a jeho historie. 250 fotografii a nacrtku.

http://www.cadpress.sk/zbrane.htm

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZAKLADY TCHAJ-TI CCHI-KUNG (TAI CHI CHI KUNG)

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

 

======================================================

Neil Claremon: ZEN A LUKOSTRELBA

Lekce mistra lukostrelby o dechu, drzeni tela a ceste intuice.

http://www.cadpress.sk/lukostrelba.htm

 


Novinky a bestsellery vydavatelstvi

C A D P R E S S

LEXIKON

NABOZENSKYCH HNUTI, SEKT A

DUCHOVNICH SPOLECNOSTI

Vyjimecna encyklopedicka prirucka, jez obsahuje pres 3 500 hesel shrnujicich informace o nekolika tisicich nabozenskych komunit, hnuti, tajnych bratrstev, mystickych radu, hermetickych a okultnich spolecnosti a sekt celeho sveta - cinnych od nejstarsich dob az do soucasnosti.

Udaje o vsech hlavnich nabozenskych hnutich v ramci svetovych nabozenstvi - buddhismus, cchan, taoismus, krestanstvi, druidismus, islam, chasidismus, kabala, carodejnictvi, dzinismus, judaismus, sufismus, samanismus, sintoismus, lamaismus, tantra, okultni nauky / magie, hermetismus, wicca, magie, psychotronika, zednarstvi, rosekrucianstvi, spiritismus, paganismus, zen i New Age.

Publikace je doplnena 4 specialnimi rejstriky jejichz pomoci lze vyhledavat i udaje o osobnostech, odborne terminy a pod.

(vaz. / format 24x16 cm / laminovana obalka,520 stran).

Informace na Internetu:

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

 

 

******************************

Dr. Yang Jwing-ming:

JANGUV STYL TCHAJ-TI CCHUAN

(TAI CHI CHUAN)

I , II

Obsahla a podrobna prirucka pro adepty praktikujici tchaj-ti (tai chi) a tchaj-ti cchuan (tai chi chuan), z hlediska zdravotniho i jejich aplikace v bojovych umenich, vcetne cviceni s mecem.

Edice BUDO / 2 svazky: 240 + 165 str. / cca 650 fotografii

Viz web-stranky:

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

 

************************

Zora Doval

AJURVEDA

(Tradicni indicka medicina)

ISBN 80-85349-74-4

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

 


 

 

 

 

 

Predaj knih z vydavatelstva CAD Press v Bratislave:


 

 

Dalsie odporucane linky / web-stranky

A

Ponuka hudobnych CD

A.G.E. MUSIC / CAD PRESS

http://www.cadpress.sk

CENIK :

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

 

  naše novinky  :

  http://www.cadpress.sk/novinky.htm 

 

náš e-shop:

http://www.cadpress.cz

 

 

 

ezotericka , meditacni a relaxacni hudba,
etnicka a duchovni hudba celeho sveta na CD

Katalog hudebnich CD si muzete objednat i e-mailom!

 

 

N O V I N K A

2CD-Album   M A N T R A    L O U N G E

Mantra Lounge vytváří jakýsi pomyslný most mezi starověkými kulturami a současností. Skombinováním svatých mantrických slov z původních kultur do moderního Chill-Out a Lounge stylu se podařilo vytvořit kompilaci překračující jakékoliv časové hranice. Mantrické motlitby vyslovované už sedm tisíc let působí na posluchače nevtíravým dojmem a z poslechu tohoto výborného alba se stává zážitek který si rádi zopakujete.

Mantra Lounge je dvoucédéčkové album. 1.CD obsahuje jemné melodie v Chill-Out stylu. 2.CD je Club Lounge, na kterém jsou bpm už o něco vyšší, ale stále si ho můžete vychutnat v baru, doma, kdekoliv kde se se svými přáteli cítíte příjemně.

 

O B S A H :

 

01 CD 1: Gayatri 5:17

02 CD 1: Yemaya Asesu 4:06

03 CD 1: Ancient Egyptian Poetry 3:58

04 CD 1: Blue Moon Serenade 5:15

05 CD 1: Kadosh 4:18

06 CD 1: Lumen 5:13

07 CD 1: Om mani padme um 3:47

08 CD 1: Namu Ami Daburu 4:51

09 CD 1: Amadije 5:21

10 CD 1: Uluru 3:29

11 CD 1: Tir 3:29

12 CD 1: In You 3:48

13 CD 2: Gayatri- Original Mix 3:20

14 CD 2: Tokio RMX 5:32

15 CD 2: Thunder Mix 5:52

16 CD 2: Migos Instrumental Version 4:42

17 CD 2: Light Mix 4:41

18 CD 2: Om mani padme hum - Original Mix 4.25

19 CD 2: Yemaya Asesu - Ocean Mix 4:11

20 CD 2: Amadije - Happy House Mix 4:49

21 CD 2: Australian Outback Remix 5:06

22 CD 2: Ägypten - Migos Mystic Mix 4:34

23 CD 2: Tir-To-naal Clubmix 4:29

24 CD 2: Omyatri-Tirbutu Remix 4:24

25 CD 2: Amadije - Noxiuos Element Mix 5:06

26 CD 2: Gyatri - Noxious Element Mix 4:20

2-CD  (Total Time: 54:44 a 65:42)

 

 Info a hudební ukázky na adrese 

http://s159369121.online.de/Controls/ProductDetail.aspx?Type=ProductDetails&Service=Service&ShopId=0&ParaVendorId=1&ParaProductID=29570&ParaLanguage=DE

 

 

 Toto album Dodáváme i prodejcům za VOC! 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Klasicke buddhisticke spisy a ceska literatura o zen-buddhizmu a japonskej kulture

Kultivacia sexualnej energie
odborne prirucky cinskej taoistickej jogy a cvicenia qigongu (cchi-kung)

Zdravotne cvicenia tchaj-ti, tchaj-ti-cchuan a cchi-kung / qigong

 

náš e-shop:

http://www.cadpress.cz