Knihy z edice BUDO, MEDICA a SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY - buddhismus a bojová umění, historie a filozofie asijských bojových umění


  Mistr Takuan Sóhó:  

CESTA ZENU

CESTA MEČE

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži a představitele zenové sekty Rinzai z počátku 17.stol., jež adresoval přátelům samurajům a mistrům šermu ve snaze uvést v soulad učení zenu a kendó (3.vydání).

================================================================

  Předmluva:

Prof. Yoshiro Kiyomara

MISTR  TAKUAN  A  CESTA  MEČE

Takuan se narodil jako syn samuraje Akiba Cunanoriho z Izuši  v provincii Tadžima (nyní prefektura Hjógo) v roce 1573, jenž byl  ve znamení zániku šógunátu Ašikaga poté, co Oda Nobunaga vypudil  posledního šogúna Jošiakiho (1537-97) z Kjóta. Nobunagův vstup na  jeviště historie učinil přítrž občanské válce, trvající více než  sto let. Rok Takuanova narození byl tudíž rokem, kdy v Japonsku  skončil středověk, a on sám přišel na svět jako člověk nové doby.
     Od poloviny 14.století byla Tadžima ovládána rodinou  provinčních vojenských pánů (šugo daimjó) Jamana. V roce 1580  byli však Jamanové poraženi Tojotomi Hidejošim. Jako věrný  poddaný rodiny Jamana, upadl Takuanův otec po jejich porážce  v nemilost a byl nucen žít v ponížení a chudobě. To bylo  pravděpodobně důvodem, proč Takuan o deset let později vystavěl  v nedalekém šonendži chrám Džódó a při vysvěcení přijal jméno  Šun'o.
     Již od svých deseti let věnoval se studiu učení buddhistické  sekty Džódó. Když mu bylo čtrnáct let, opustil šonendži, aby  vstoupil do řádu Rinzai a stal se žákem Kisena Saidóa v zenovém  klášteře Sukjódži, jenž byl ctihodnou institucí, založenou Jamana  Udžikijem (1345-92) jakožto rodinný chrám, a svěřenou jím později  do správy opatovi z Tofukudži, Daido Ičii. Zde se Takuan podrobil  přísnému a náročnému zenovému výcviku pod vedením Kisena, jenž  jej vyučoval až do své smrti (kdy bylo Takuanovi devatenáct let).  Naštěstí - pro zármutkem zkroušeného Takuana - pozval pán hradu  Izuši, Maeno Nagajasu, kněze Tohó Sóčua z Daitokudži, aby se stal  nástupcem zesnulého Kisena. Tohó byl žákem Šun'oku Sóena  (1529-1611), opata kláštera Daitokudži, a jeho pozdějším  nástupcem. Takuanovo seznámení se se zenem Daitokudži (hlavního  kjótského chrámu) prostřednictvím Tohóa již v mládí stalo se  zásadním faktorem pro celý jeho život.
     Když se zhroutil šógunát Ašikagů, velké chrámy Gozanu přišly  o jejich patronát, což se projevilo i ztrátou někdejšího  bohatství. Vedení školy Rinzai se postupem času dostalo pod  kontrolu chrámů, náležejících k linii Daio (Nampo Džomin,  1235-1308), především pak Daitokudži a Mjóšindži. Během období  Muromači (1336-1573) byla linie Daio ovlivňována duchem Daitó  Kokušiho (Šuhó Mjóčo, 1282-1337), zakladatele chrámu Daitokudži.  Jeho duchovní odmítali podlézání moci a prosazovali přísnou formu  zenové praxe, což jim dodávalo prestiže a úcty. Takový byl duch  zenu Daitokudži, jímž bylo prodchnuto idealistické srdce mladého  Takuana.
     V roce 1594 se Tohó vrací do Kjóta a bere s sebou Takuana,  aby jej zde svěřil do péče Šun'oku Sóena z chrámu Daitokudži. Zde  pak, v Sangen'an, pobočním chrámu Daitokudži (jenž představoval  symbol celého jeho učení), obdržel Takuan od Šun'okua své mnišské  jméno Sóhó. Ačkoliv je svěřen do poručnictví dalších kněží  z pobočních chrámů, jako Kókeie Sóčina a Gjókuho Šósoa, považuje  Takuan za svého mistra opata Šun'okua, a proto je  politováníhodné, že tito dva nebyli téže mysli. šun'oku byl spíše  politik, než člověk prahnoucí po klidném praktikování zenu  v tichém ústraní kláštera. Udržoval úzké styky se šlechtici jako  byli mocní daimjóové Kuroda Nagamasa (1568-1623), Išida Micunari  (1560-1600) a Asano Jošimaga (1576-1613). A navíc, stejně jako  jeho gozanští předchůdci, žil obklopen přepychem.
     To vše bylo důvodem, proč Takuan po Tohóově smrti v roce  1601 opustil bez váhání šun'okuovo opatrovnictví a odebral se do  Sakai, kde přechodně pobýval v Jošun'an Šun'okuův "mladší bratr"  v Dharmě, Itto Šóteki, jehož zen byl v přímém protikladu  k šun'okuovu nazírání.
     Itto Šóteki opovrhoval slávou a dával přednost ústraní, své  žáky vyučoval s neobyčejnou přísností. Ironií osudu bylo, že  takový zen byl vyučován právě v klášteře založeném Josóem, jemuž  se Ikkjú vysmíval jako "nejfalešnějšímu ze všech mistrů od  založení Daitokudži". Takuan se doslechl o Ittově stylu  praktikování zenu během svého studia u šun'okua, a byl pevně  rozhodnut dojít pod jeho vedením k jádru učení. Nicméně, když  Takuan dorazil do Sakai, nevypravil se okamžitě do Jošun'an, ale  nejprve vstoupil do školy Monsai Tónina, duchovního-básníka linie  Gozan, sídlícího v Daiandži. Zde strávil tři roky hlubokým  studiem poezie a konfuciánských klasiků, jež se nepochybně do  jisté míry promítlo do jeho pozdějších pojednání.
     Po Monsaiově smrti v roce 1603 se Takuan, ve věku  jednatřiceti let, připojil k Itto Šótekimu a strávil u něj jeden  rok, věnujíc se pod jeho vedením meditační praxi. V roce 1604  dosáhl osvícení a obdržel od svého mistra osvědčení o odevzdání  Dharmy, a zároveň s ním i své nové jméno - Takuan. Stal se  jediným Ittovým následovníkem, dědicem Dharmy.
     V roce 1606 se Takuan opět setkal se svým někdejším mistrem  šun'oku v sídle Jamaoka Munenašiho v Sakai. Šun'oku - snažíce se  asi vyzkoušet sílu svého bývalého žáka - na něj vyrukoval  s kóanem, s nímž si Takuan lehce poradil. Pod vedením Ittoa  dosáhl velkého osvícení. Jeho moudrost musel uznat i Šun'oku, řka  sice jedovatě: "Obratný jazyk", když jej Takuan uzemnil čirou  logikou své odpovědi, ale nepopíraje jeho pokrok. Nemocný Itto  zašeptal na svém lůžku šťastně: "Předčil skutečně svého otce".  Itto téhož roku zemřel, se zadostiučiněním, že zde zanechává tak  důstojného nástupce. Bylo to krátce poté, co zemřel i Akiba  Cunanoru. Takuan tak takřka zároveň ztratil svého rodného  i duchovního otce.
     V roce 1609, ve věku 36 let, byl Takuan požádán Gjókuho  Šósoem, aby se ujal funkce představeného Daitokudži, do níž byl  poté uveden výnosem císaře Gojozeie (1586-611).
V době jeho ustanovení do čela Daitokudži a Mjóšindži byly  tyto jedinými zenovými chrámy s privilegiem císařského domu. Pro  zenové kněze bylo nejvyšší ambicí stát se představeným jejich  hlavního chrámu. Avšak Takuan rezignoval již po několika dnech na  vykonávání své funkce a uchýlil se nazpět do Sakai, do chrámu  Nanšudži. Při této příležitosti složil následující báseň:
 


Vždy jsem byl potulným mnichem,
táhnoucími oblaky a proudící vodou:
Jaro v hlavním městě,
Obydlí ve ctihodném Daitokudži,
To je příliš mnoho.
Zítra vyrazím na Jižní moře
(do Nanšudži).
Jako bílý racek nemůže letět
skrze rudý prach strastí světa,
ani já nebudu moci setrvat
v hlavním městě. 
      

Po Šun'okuově smrti v roce 1611, ve věku 38 let, vrací se  Takuan do Daitokudži, aby se zde usadil v pobočním chrámu  Daisen'in, jenž nechal přestavět (zřejmě proto, že se zde již  nesetkává s šun'okuovým vlivem).
     Od té doby udržuje Takuan styky s představiteli moci  - s hodnostáři a velmoži jako Tojotomi Hidejori (1593-1615, synem  Hidejošiho) a Hosokawa Tadaoki (1563-1645). S odchodem šun'okua  začal být Takuanův hlas evidentně slyšet. Jeho pravděpodobně  nejoddanějšími stoupenci se stali páni hradu Izuši - Koide  Jošimasa (1565-1613) a jeho syn Jošihide (1586-1668). Většina ze  zachovaných Takuanových dopisů je adresována právě Jošihidovi;  prozrazují spíše vzájemné přátelství, než pouhý vztah mezi  duchovním a jeho patronem.
     V téže době počal Takuan pracovat na chronologické biografii  Daito Kokušiho, zakladatele Daitokudži. Daito strávil dvacet let  svého života jako žebrák, přebývající pod kjótským mostem Gódžó.  Namísto patolízalství před vrchností a vystavování se na odiv  společnosti zasvětil svůj život přísné praxi. V průběhu svých  prací musel Takuan dojít poznání, že tradiční duch Daitokudži se  opětovně promítá do jeho mysli.
   

 

Takuanova vzpoura  

Jako součást své politiky reorganizace státu v jednoduchý  politický systém formuloval šógunát plán, jak usměrnit  náboženství, vytvářejíce feudální hierarchii uvnitř  buddhistických sekt a převádějíce veškerou kontrolu nad jejich  organizací do svých vlastních ruku. V průběhu patnácti let, mezi  r.1601 - kdy byly vydány první výnosy šógunátu pro kláštery sekty  Šngon na hoře Kója - a r.1616, kdy byly vydány předpisy pro  Ničirenovo sídlo Kuondži na hoře Minobu, ocitly se buddhistické  sekty pod naprostou kontrolou vlády. Většina ze zhruba jednoho  sta nařízení, výnosů pro kláštery a chrámy, byla dílem Išina  Sudena (1569-1633), představeného Nansendži, jenž v r.1608  vystřídal Saišóa Šótaie ze Šokokudži (1548-1607) ve funkci  diplomatického poradce Tokugawy Iejasua. Společně s dalším  buddhistickým duchovním, Nankobo Tenkaiem (+ 1643), měl Suden  velký vliv v nejvyšších kruzích šógunátu. Jeho sféra vlivu sahala  od náboženské politiky až po diplomatickou korespondenci.
     V roce 1615 se Sudenovo legislativní úsilí projevilo  v gozanských chrámech i v Mjóšindži a Daitokudži. Je zajímavé, že  pro jednotlivé chrámy školy Rinzai byly vydány rozdílné předpisy.  Gozanské předpisy obsahovaly sedm článků. V článku 4 bylo  zakotveno povýšení Nansendži; v článku 7 zrušení úřadu  generálního matrikáře duchovních (soroku), jenž byl tradičně  v šokokudži. Suden argumentoval tím, že Nansendži byl založen na  přání císaře Kamejamy (1294-1305), a tudíž mu náleží větší úcta  než kterémukoliv jinému zenovému chrámu. Z tohoto důvodu bylo  nadále nepřípustné, aby se jeho opaty stali duchovní, kteří  nenáleží k linii Nansendži. Úřad vrchního matrikáře duchovních,  jenž fungoval přinejmenším od doby Ašikagy Jošimicua (1358-1408)  v poustevně Inrjóken v Rukuon'in, pobočce Šokokudži, byl zrušen.  Dohled nad gozanskými chrámy přešel poté, společně s titulem  soroku, na hlavního opata Gozanu, jenž byl zároveň duchovním  rádcem šógunů. Suden nechal - zároveň s převodem privilegií  a povýšením statutu svého Nansedži - urychleně přemístit i úřad  soroku z Inrjókenu do svého Končiinu.
     Předpisy pro Daitokudži obsahovaly šest ustanovení. Článek  2 pravil: "Hlavním knězem (opatem) se může státi ten, kdo se  podrobil třicetiletému zenovému výcviku pod vedením význačného  mistra; kdo ovládá 1700 kóanů; kdo navštívil všechny vysoce  postavené duchovní, aby si od nich vyžádal instrukcí; kdo je  způsobilý řídit duchovní i světské záležitosti; a jehož jméno  bylo schváleno šógunátem".
     Tvrdost podmínek pro jmenování opata, nevyskytujících se  v Gozanských předpisech, je jednoznačně dílem Sudena, usilujícího  se vydobýt si od císaře privilegium schvalovat opaty Mjóšindži  a Daitokudži, a dostat je tak pod kontrolou šógunátu. Pokud by  měly být tyto regule do písmene splněny, bylo by takřka vyloučeno  akceptování kteréhokoliv kandidáta na post opata.    šestatřicetiletý Takuan by byl automaticky vyloučen, stejně  jako každý jiný kandidát jeho věku.
     Takuan musel mít velmi kritický postoj k těmto výhradám, ale  v tom čase nepobýval v Daitokudži, nýbrž v Osace, kde dohlížel na  rekonstrukci Nanšudži, zničeného požárem při dobývání osackého  hradu v roce 1615. V roce 1620 se vrací do Sukjódži, nedaleko  svého rodiště, a buduje poblíž nevelké obydlí, jež nazval  Toenken. Znechucen, uchyluje se do ústraní, aby unikl úzkostným  obavám, obklopujícím Daitokudži zásluhou Sudenovy politiky  a zasahování šógunátu.
     Ztotožnil se s čínským exilovým státníkem a básníkem Čchü  Jüanem ze státu Čchu, jenž se v zoufalství vrhl do proudu řeky  Mi-luo. Takuan zde strávil sedm let. Žil v Toenkenu až do svých  54 let. Během této doby se prohloubilo jeho přátelství s pánem  hradu Izuši, Koide Jošihidem. Tehdy napsal i své dílo Riki  sabecuron (Konflikt mezi vírou a rozumem).
Nicméně, přes veškerá příkoří a těžkosti, neopustil Takuan  nikdy zcela svět. I z povzdálí sledoval pozorně, co se odehrává  v Daitokudži, a byl ohromen, když se v r.1626 doslechl, že  šógunát pokáral Daitokudži a Mjóšindži kvůli zanedbávání nařízení  z r.1615. Začátkem následujícího roku se vydal z Tadžimy do  Daitokudži, a zde doporučil císaři Gomizunovi, aby Dharmový dědic  Gjókušicu šohaku (1572-1641) byl ustanoven novým představeným  Daitokudži. Zanedlouho však vydal představitel šógunátu v Kjótu  (šošidai) Itakura šigemune (1586-1656) výnos, obsahující přísné  pokárání:  "Udělení žlutého nebo purpurového roucha a propůjčení  titulu seido (oboje symbolizuje hodnost opata) v Gozanských  chrámech jiným, než šógunem, je platné jen za předpokladu, že  k němu došlo před obdobím Genna (t.j. před vznikem předpisů z r.  1615!)."  To byla hořká číše pro Daitokudži i Mjóšindži,  pokračující nadále v uvádění svých opatů do funkce podle  císařského ediktu i po vydání předpisů z roku 1615. Znamenalo to,  že všechna jmenování opatů po roce 1615 jsou vlastně neplatná.
   

 

Aféra purpurového roucha

Poboční chrámy Daitokudži se dělily na dvě skupiny - Jižní,  jejímž centrem byl Rjógen'in, a Severní, se sídlem v Daisen'in  - jejichž hlavou se Takuan stal automaticky po svém uvedení do  funkce hlavního opata Daitokudži. Každá skupina zaujímala odlišný  postoj k akcím šógunátu: Jižní se usilovala nalézti kompromis,  kdežto Severní setrvávala v opozici vůči nesmyslným zásahům do  náboženských záležitostí. Takuan usmířil rozpornost jejich  pohledů a inicioval sepsání protestní nóty, adresované šógunátu.
     Dopis napsal sám Takuan, spolupodepsali jej Gjókušicu  a Kogecu Sógan (1574-1643), a poté byl odeslán šógunátu v Edu  prostřednictvím místodržícího v Kjótu v roce 1628. Ve svém dopise  vyvrací Takuan obvinění šógunátu a bod po bodu poukazuje na  nesmyslnost předpisů pro Daitokudži z r.1615. Stížnost je psána  neformálním smíšeným stylem, čínskými znaky a japonskými  fonetickými symboly namísto čisté, oficiální čínštiny. Zvláštní  důraz je zde kladen na rozbor druhého článku regule.
     Výrazy "třicetiletý zenový výcvik" a "ovládání 1700 kóanů",  byly, píše Takuan, jen frázemi, použitými panem Iejasu k označení  praxe ve všeobecnosti, a naznačujícími jeho touhu, že by  kandidáti na post opata měli míti za sebou přísnou zenovou  průpravu. Z toho vyplývá, že tvůrce oněch pravidel (t.j. Suden)  nebyl obeznámen s podstatou Zenu. Takuan poukazuje na  systematickou irracionalitu, nesmyslnost předpisů.
     Například výraz "1700 kóanů" nelze podle něj chápat jako  vyjádření přesného počtu kóanů, nýbrž jako počet biografií  - příběhů ze života - zenových mistrů, obsažených ve sbírce  Ťing-te čchuan-teng-lu, čínském spisu z roku 1004. Proto je  podivné věnovat jejich osvojení třicet let. Například Daito  Kokuši, zakladatel Daitokudži, ovládal 180 kóanů a Tetto Giko  (1295-1369), jeho nástupce, jich ovládal 88; přesto oba dva  dosáhli nesporně velkého osvícení.
     Stejně tak nereálný je i požadavek třicetiletého výcviku.  Pokud duchovní začne praktikovat Zen v patnácti či šestnácti  letech a cvičí pod vedením mistra třicet let, potřeboval by navíc  přinejmenším ještě dalších pět let na to, aby mohl být uveden do  funkce opata. Dále, pokud bychom akceptovali nutnost předchozího  třicetiletého výcviku, pak lze předpokládat, že dotyčný mistr by  zřejmě zemřel ještě dříve, než by mu mohl předat učení (učinit  jej svým nástupcem, dědicem Dharmy), a kde by pak byl buddhismus?
     Neexistuje jediný příklad, že by mistr praktikoval u svého  předchůdce třicet let. Eisai praktikoval pět let, šoiči Kokuši  (Enni Ben'en, 1202-80) sedm, Guču šukjú šest, Nampo Džómin sedm  a Hatto Kokuši (šinči Kakušin, 1207-98) šest; Musó Sóseki  (1275-1351) dosáhl velkého osvícení ve věku jedenatřiceti let.  Jelikož nebylo potřeba, aby duchovní věnovali třicet let studiu,  stávali se v mnohých případech mladí osvícení mistři  představenými chrámů a klášterů.
     Takuanův dopis vyvolal hněv šógunátu. Suden si poznamenal do  deníku: "Je to zcela proti přání šógunátu". Druhého měsíce roku  1629 šógunát předvolal tři signatáře dopisu do Eda, aby jim  sdělil odpověď na jejich stížnost. Mezi úředníky šógunátu,  pověřenými rozhodnutím v této záležitosti, byl Suden, Tenkai  a Todo Takatora (1556-1630). Suden požadoval přísný trest, kdežto  Tenkai prosazoval mírnější rozsudek.
     25.dne sedmého měsíce byl Takuan vypovězen do exilu  v Kaminojamě v provincii Dewa (dnešní prefektura Jamagata), kde  byl svěřen pod dohled Toki Jorijukiho.
Gjókušicu byl odeslán do vyhnanství do Akadate v Mucu  (prefektura Fukušima), pod dohled Naito Nobuterua. Zároveň byli  odstraněni ze svých funkcí všichni opati, kteří byli ordinováni  bez schválení šógunátu po r.1615. Pouze Kogecu se směl vrátit do  Kjóta, neboť jeho provinění nebylo shledáno natolik závažným, aby  musel být potrestán. V téže době se museli odebrat do vyhnanství  i dva kněží z Mjóšindži, Tógen a Tanden.
Ve zdůvodnění rozhodnutí šógunátu o potrestání Takuana se  praví: "Kdysi, když pán Iejasu sestavoval předpisy (regule) pro  Daitokudži, pozval si tři vážené kněze - Tenšukua, šógakua  a Gjókušica - aby jej navštívili a sdělili mu své názory. Jejich  přípravě bylo věnováno několik měsíců pečlivé práce, a teprve  poté byly přijaty. Vzhledem k tomu, že Takuan se v té době  nezdržoval v Daitokudži, snaží se nyní znesvětit a zpochybnit  předpisy, což se rovná ignorování zákonů a vlády, a samolibě  předkládá své vlastní názory, často zcela nevybíravým způsobem."  V souvislosti s touto aférou abdikuje i císař Gomizuno.
   

 

Vyhnanství

Jak bylo již řečeno, Takuan a jeho společníci byli 25. (případně  27.) července 1629 vypovězeni do vyhnanství. Takuan cestoval  společně s Gjókušicuem, ale jejich cesty se rozdělily čtvrtého  dne u Otawary v šimocuke (prefektura Točigi). Slíbili si však, že  se znovu setkají; vyměnili si čajové šálky a složili při té  příležitosti básně. Takuan dorazil do Kaminojamy patnáctého dne  osmého měsíce, a vzápětí sděluje své duševní pocity v dopise Hori  Naojorimu:
     Nedávno jsem vyjádřil své mínění o duchovních záležitostech,  a jelikož bylo odlišné od představy šógunátu, byl jsem poslán  do vyhnanství do provincie Dewa. Je to záležitost, o níž  budou zajisté diskutovat dvě nebo tři generace. Budu  spokojen, pokud pověst (aféry) přetrvá až do příštího života.  Jakmile není mysl zahalena iluzí, utrpení těla ztrácí na  významu. Nestojím o tělesné pohodlí za cenu ponižujících  činů.
     Pociťoval, že vládnoucí kruhy z Eda jej potrestaly  nespravedlivě, a můžeme předpokládat, že se snažil zbavit  zrádného pocitu neklidu úsilím přesvědčit sebe samého  o správnosti vlastního počínání. Jeho život v exilu se zásadně  odlišoval od jeho představ o vyhnanství; trávil své dny spíše  v pohodě, než v bídě a strastech, jak očekával. Bylo tomu tak  především díky neobyčejné dobrosrdečnosti Toki Jorijukiho, do  jehož péče byl svěřen. Svůj život v Kaminojamě popisuje Takuan  i ve svém dopise, jenž poslal svému bratrovi Akibovi Hanbei na  Nový rok 1630:
     Přidělili mi domek s obytným pokojem velikosti šesti rohoží,  přijímacím pokojem, spíží a jizbou pro sluhu. Podél celého  obvodu je dvojitá stěna, chránící mne před venkovním chladem.  Lázeň i záchod jsou postaveny tak, že jsou chráněny před  větrem. Pod mým lůžkem je rozprostřena velká jelení kožešina,  takže ani odspodu neproniká chlad. To vše je výsledkem péče  pána. Jídla dostávám, co hrdlo ráčí. Žena našeho pána mi  taktéž poslala teplý plášť. Pokud pán odjíždí v úřední věci  do Eda, vždy přikáže svému služebnictvu dbáti mých potřeb.  Všichni od starších úředníků dolů se o mne starají, jako  kdybych byl pánovým dědečkem.
     Skutečnost jeho tříletého vyhnanství, během něhož - jak se  zdá - nebyl ničím omezován ve své činnosti, nepotvrzuje hořkost  básně, již napsal o svém vytouženém návratu:
 


Ačkoliv nevinen, byl jsem poslán
do vyhnanství,
stále vidím měsíc
mezi borovicemi v Akója.
 


Po smrti šóguna byl Takuan v roce 1632 omilostněn  a odcestoval do Eda. Při té příležitosti složil satirickou báseň:
   

 Je-li to přáním úřadů, Takuan půjde;
Musaši je již sešlý, Edo ohavné.
 


Jeho omilostnění bylo součástí všeobecné amnestie,  následující po smrti Hidetady. Tenkaiovo úsilí o zastupování  Takuanových zájmů nepochybně přispělo k jeho propuštění, avšak  teprve v roce 1634 se mohl Takuan se svými druhy vrátit, po šesti  letech odloučení, zpět do Kjóta. Krátce poté, co se mohl radostně  navrátit mezi zenové kněze, odchází zpět do Eda, vyslechnuv  naléhavého pozvání od nového šóguna - Tokugawy Iemicua.
    Po boku šógunově
Důvodem Iemicuova pozvání Takuana bylo, že jej chtěl jmenovat  svým rádcem v náboženských otázkách, neboť Suden mezitím zemřel  a Tenkai byl již příliš stár. "šógun si přál mít po svém boku  někoho, s kým by mohl projednávat otázky správy chrámů", píše  Takuan, maje nepochybně na mysli, že Iemicu potřebuje úředníka,  jenž by pomohl šógunátu ovládat chrámy. Pozváním Takuana do Eda  byl pověřen Jagjú Munenori (1571-1646), šógunův mistr šermu, jenž  prohlašoval, že pronikl do nejhlubších tajemství šermířského  umění díky Takuanovu zenovému učení. Je známo, že jejich  přátelství začalo během Takuanova tříletého pobytu v Edu po jeho  návratu z vyhnanství na severu. Pro Jagjúa sepsal Takuan své  proslulé dílo Fudóči kenmjóroku (Tajuplný záznam o meči nehybné  moudrosti).
     Iemicuův vztah k Takuanovi byl na tehdejší dobu zcela  výjimečný. Takuan popisuje detaily svého života v dopisech  přátelům jako byl Koide Jošihide. Živým popisem je jeho list  devíti přátelům, jenž poslal do Sukjódži v roce 1637:
       Jednou jsem byl pozván na představení divadla nó na druhém  nádvoří zámku, kam neměl přístup nikdo kromě nejbližších  rádců. Když hra skončila, byl jsem pozván shlédnout taneční  vystoupení. Poté za mnou přišel vrchní rádce Macudaira  Nobucuna a vyřídil mi Iemicuovu žádost, abych se s ním  zúčastnil bohoslužby v Tošodu - mezi hlavním a druhým  nádvořím - během přestávky mezi představeními kjógen.  Doprovodil mne tam Nobucuna. Navečer jsem byl pozván do  vnitřního paláce a strávil jsem tam několik hodin,  diskutujíce až do desáté hodiny večerní se šógunem  o nejrozličnějších věcech. Během rozhovoru jsem seděl  u ohřívadla, na vyvýšeném pódiu na konci síně, ani ne dvě  stopy od šógunových kolen! V takovéto těsné blízkosti jsme  seděli více než dvě hodiny; kromě nás nebyl rozhovoru nikdo  přítomen. Když jsem se pak po desáté hodině vracel do  Jagjúovy rezidence, doprovázel mne Nakane Heidžuro. Ani  kdybych byl provinčním pánem, nemohlo by o mne býti lépe  pečováno...
     Iemicuova přízeň a náklonnost vůči Takuanovi s léty  narůstala. V roce 1638 projevil šógun přání dát vystavět pro  Takuana chrám, jenž by nesl název Tokaidži. Iemicu si přál  zbudovat jakousi obdobu Sudenova sídla v Edu, Končiinu. Takuan,  obávaje se, že by měl být takto připoután k Edu, rozhodně  a opakovaně odmítal, ale nakonec se nechal přesvědčit, že by  mohlo být ku prospěchu Daitokudži i Dharmy, kdyby do Eda  přesídlil. Pro Takuana byla značná podpora ze strany šóguna  a dalších vysoce postavených pánů spojena zároveň  i s narůstajícím pocitem trápení. Důsledkem jeho současného  postavení bylo, že se přespříliš vzdaloval od ideálu kněze chrámu  Daitokudži - Daito Kokušiho, žijícího životem žebráka pod  kjótským mostem Gódžo, nebo Tetto Gikóa. Zdá se být skutečnou  ironií osudu, že Takuan - člověk, opovrhující slávou  a pochlebováním moci - vykročil po téže cestě jako prohnaný  Suden. Nutno ovšem podotknout, že ať již Takuan podnikal cokoliv,  při každém svém kroku měl na mysli jenom prospěch Daitokudži,  usilujíce se vydobýt pro něj nazpět jeho císařská privilegia;  a toto vědomí mu tedy alespoň trochu pomáhalo zmírnit jeho muka.
     "Jsem jako cvičená opice, vláčená na špagátě", stěžuje si  v dopise Koidemu Jošihide. Jak velice musel být tedy Takuan  šťastný, když 28.dne třetího měsíce 1641 byly jeho požadavky beze  zbytku splněny. Tvrdí se, že Iemicu poznamenal: "Takuan by měl  být spokojen, neboť věci jsou uspořádány tak, jak bylo jeho  přáním." Takuan ani nemohl být nespokojen; vždyť předpisy,  vnucené chrámu Daitokudži, byly jeho největším břemenem, které  vláčel ve své duši od svých šestatřiceti let.
     Takuanův život se uzavřel ve věku 73 let, dvanáctého měsíce  1645 v Tokaidži v šinagawě. Těsně před smrtí řekl svým žákům: "Až  zemřu, pohřběte mé tělo na hoře za klášterem, přikryjte je zemí  a jděte domů. Nečtěte sútry a nekonejte žádné obřady.     
  Neberte  dary ani od mnichů ani od ostatních a chovejte se tak jako  doposud." Když ležel na smrtelném loži, naléhali na něj žáci, aby  jim poskytl poslední pokyny. Takuan uchopil do ruky štětec  a napsal jím znak pro "sen" (jume). Poté upustil štětec  - a skonal.
-----------------------------------
Předmluva z knihy Cesta zenu - cesta meče (CAD PRESS, Bratislava  1993), přeložil F.H.Richard.   


vydali jsme i dílo Takuanova učitele

 

Mijamoto Musaši:

KNIHA PĚTI KRUHŮ 

(GO RIN NO ŠO)

 

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj, kengo Šingen Musaši No Kami Fudžiwara No Genšin (1548-1645). Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kteří jej považují za příručku podnikatelské strategie. Doplněno o Dokukódó s komentářem Sandokai Sena (180 stran).

 

 

a máme na skladě i monografii o Musašim

z vydavatelstvi Fighters Publications:

 

 

 

MIJAMOTO MUSAŠI − Život a dílo

Kendži Tokicu

Fighters Publ.

 

Nikdy neporažený šermíř, mistr bitevní strategie, ikona bojových umění – Mijamoto Musaši, který žil v Japonsku kolem roku 1600, je nejznámějším samurajem všech dob. Jeho mistrovské dílo Kniha pěti kruhů (Gorin no šo) je jedním z nejhlubších textů, pojednávajících o delikátním umění konfliktu a vítězství, které kdy vzešly z asijské kultury. Musaši byl rovněž uznávaným umělcem a tato kniha obsahuje barevné reprodukce jeho vlastních kaligrafií a kreseb.

 

            Během staletí se Musašiho pověst rozrostla do mýtických rozměrů, ale ve skutečnosti zůstává mnohé o Musašim a jeho životě tajemstvím. V této knize se Kendži Tokicu, současný učitel bojových umění a vědec kriticky zaměřuje na Musašiho život a písemné dílo, odděluje fakta od fikce a poskytuje pohled na muže a jeho myšlenky, který je srozumitelný pro dnešní čtenáře a studenty bojových umění.

            Tokicu poskytuje živý a přepečlivě vypracovaný životopis a nový překlad Knihy pěti kruhů, současně se čtyřmi dalšími texty o strategii společně s rozsáhlým komentářem.

 

Toto dílo dále pojednává o

hlavních obdobích v historii japonského šermu

Musašiho dětství a jeho prvním souboji

založení Musašiho Školy dvou mečů

Musašiho vlivu na současné cvičení bojových umění

vývoji budó, neboli cvičení bojových umění pro osobní rozvoj.

  

Kendži Tokicu se narodil v Japonsku a bojová umění začal studovat jako dítě. Od roku 1971 vyučoval karate v Paříži. V roce 1984 založil školu Shaolin-mon school, kde vyučuje syntézu původních bojových umění Japonska a Číny. V roce 2001 založil Tokitsu-rjú Academy (www.tokitsu.com) za účelem šíření a podporování svého systému. Tokicu je rovněž držitelem doktorátů ze sociologie a japonského jazyka a kultury. Je autorem knihy Ki and the Way of Martial Arts, Ki a cesta bojových umění (Shambhala 2003).

 533 stran , tvrdá vazba / vázaná

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!


 

Viz též naše další nabídka na webu

 http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

http://www.mujweb.cz/www/budo_literatura

 


Naše další doporučené tituly:

 

 

NEIL CLAREMON 

Z  E  N

A

LUKOSTŘELBA     

LEKCE  MISTRA  LUKOSTŘELBY O DECHU,  DRŽENÍ  TĚLA  A  CESTĚ  INTUICE 

Z anglického originálu Zen in Motion: Lessons from a Master  Archer on Breath, Posture, and the Path of Intuition, vyd. Inner Traditions International, Ltd., Rochester, Vermont 1991,  přeložil Antonín Konečný.  ISBN 80-85349-42-6

 

OBSAH:  

 Ú V O D - OBLOUK KI
1 PŘÍPRAVA
2 UZEMNĚNÍ
3 LEKCE CHŮZE
4 DIAMANTOVÁ BYTOST
5 DÝCHACÍ NÁVYKY
6 TĚLO JAKO LUK
7 POSTAVENÍ
8 POSTOJ
9 VNITŘNÍ PULZOVÁNÍ
10 STRACH Z PÁDU
11 ROVNOVÁHA
12 INTUITIVNÍ CÍTĚNÍ
13 NEHYBNOST V POHYBU
14 RYCHLOST A NAČASOVÁNÍ
15 VÝKŘIK
16 INTUITIVNÍ LÉČENÍ
17 ZÁVĚR NA ÚSVITU
      

 

Ú V O D   

O B L O U K    K I     

Zenová praxe se tradičně spojuje s nehybností, ba dokonce  s usazeností. Ale její nejhlubší kořeny leží v maximalizaci  schopností přežít, které dosáhli jezdci, lovící a bojující s luky  a šípy. Některé z nejvíce paradoxních lekcí zenu se odvozují od  schopnosti zvládnout pohyb.
     Když se mluví o lucích, šípech a koních, my Američané tradičně  myslíme na Lakoty a Apače. Bližší pohled na luky amerických  Indiánů však rychle odhalí jejich omezení, a je z něj zřejmé, že  málokdy byli schopni vystřelit šípy ze sedla na větší vzdálenost.  Abych znovu objevil mistrovské ovládnutí pohybu, musel jsem se  obrátit k tradicím Dálného Východu a k rozvíjení intuitivních  schopností pomocí pěstování ki.
     Ki je japonské slovo pro to, co Číňané nazývají čchi, Indové  prána, Apači dijin, Pygmejové mana. V této knize užívám slovo ki  ve významu vnitřní síla. Tato síla se projevuje jako pociťování  směru nebo formy, zmrazené v jediném okamžiku. Mistr ki nám říká,  že v určitých stavech vidí mysl oblouk této síly v záblesku  intuice. Tento způsob poznávání, jak říká mistr, závisí na jemné  adaptaci, která vzniká neustálým opakováním formy, a na vědomí,  které nám říká spíš kdy, než jak něco dělat.
     Jinými slovy, intuitivní schopnost, i když je vrozená, musí být  pěstována a organizována, pokud má být na ni spolehnutí.  Koncentrované postavení - postoj a držení těla s ovládáním dechu  jsou dva vozy trénované intuice. Čím víc jsou oba (ze širšího  hlediska neoddělitelné) ovládnuty, tím víc ki je k dispozici.
     Na Západě je zřídkakdy spojována tělesná činnost a niterná  životní síla, ale na Východě jsou neoddělitelné. Spojení  fyzických schopností s duchovní aktivitou je jako kombinace  půvabu v činnosti. To, že prostředky, forma, mohou být považovány  za důležitější než výsledek, je většině lidí ze Západu nejen  cizí, ale v našich systémech to ani nedává smysl. Protože to, co  není jasně pochopitelné nás často zlobí, vzdáváme se možnosti  učit se novým souřadnicím našeho vnitřního já. Abych obešel tento  odpor, vyhnu se jakémukoliv kázání a soustředím se na praxi,  odvozenou z činnosti v souladu s ki. Když vidím svého učitele  střílet z luku, vidím daleko spíš jeho postavení, jeho držení  těla, jeho dýchání a jeho způsob zklidnění, než osm tradičních  kroků střelby z japonského luku. Zjistil jsem, že kráčí se  stejným soustředěním, s jakým střílí ze svého luku nebo jezdí na  svém koni. Jak říká Eugen Herrigel ve své knize Zen a umění  lukostřelby1, Japonci změnili dávnou praxi lukostřelby v praxi  pro život. Mistrův šíp proniká hlouběji, než žákův, a jeho učení  mění osobnost lukostřelce zároveň se samou představou o tom, co  je vlastně terč. Terč už není vnější předmět, terč je  lukostřelec.
     V minulých staletích byl nejúplnější výcvik vyhražen japonské  šlechtě, která se učila střílet šípy ze sedla.2 Současné zaměření  na rychlost i na cíl si vyžadovalo dokonalé učení, jež lze  přeložit jako "cesta intuice" nebo "cesta sebeovládání". Učení  bylo v rukou nemnoha jednotlivců. Poslední z těch, kteří jej  získali tradičním způsobem mají dnes kolem osmdesáti,  a i nejvyspělejší žák, žijící dnes na Západě, je vydán na pospas  osamělosti. Je pozoruhodné, že toto učení je mnohem více potřebné  v tomto století rychlosti a pohybu, než před staletími, kdy  sloužilo jako prostředek sebeobrany. Je dokonalým protijedem  proti spěchu a stresu naší doby. Nejtěžším na jeho přesazení  z Japonska do dnešní Ameriky je to, že rozvíjení ki patří do  doby, kdy se cenila nesobeckost, ale musí být přeneseno do doby,  zasvěcené kultu osobnosti.
V praxi zenové lukostřelby jde tětiva kupředu, šíp vystřeluje,  a stejně jako mistr s uvolněním napětí vydávám výkřik.  V angličtině není výraz pro výkřik, který prožívám, a dosahující  "já" je ještě podivnější. V japonštině zní tento výkřik "kiai".  Popisuje výdech, způsobený stažením břišních svalů. Dech je  vyrážen přes hlasivky v hlasitém výkřiku, který uvolňuje vzduch  v téměř magickém souzvuku s tětivou a šípem. Dech sleduje šíp  a šíp sleduje dech, tak, jak se lukostřelec sjednocuje s Mořem  prvopočátku, univerzálním tokem hmoty a energie. Podle mé  zkušenosti souzvuk s ki v pohybu vyjadřuje rozdíl mezi duchovním  vědomím a sebepotvrzením. Šíp, vystřelený v souladu s ki, je  nazýván silný šíp. Existuje kvalitativní rozdíl mezi vystřelením  šípu za přítomnosti a za nepřítomnosti harmonie, což nemá nic  společného se správným nebo nesprávným, dobrým nebo špatným,  přesným nebo nepřesným. Rozdíl je patrný v lučištníkově chování;  je to jistý půvab, jehož se nedosahuje kvůli půvabnosti.
     Můj příběh je popisem této disciplíny, která chyběla v mém  životě, protože na Západě nebyla dostupná. Nesledoval jsem žádný  specifický výcvik, ani jsem neměl v úmyslu stát se studentem.  Navštívil jsem centrum zenové lukostřelby na jihozápadě USA,  abych viděl, co se mohu ještě naučit o ki od těch, kteří  studovali tradičním způsobem. Přes mnoho traumat škola, které se  vyučovalo v centru přežila westernizaci Japonska. Tradiční,  dědičný mistr této školy lukostřelby na koni přežil 2.světovou  válku. On i jeho hlavní žák žijí část roku ve Skalistých horách.  Já jsem byl seznámen s mladším žákem, o němž bylo známo, že je  více eklektický a méně tradiční ve svém učení, než jeho mistr.
Mé učení bylo neformální, byl to výcvik v převzetí odpovědnosti  za sebe cestou zvyšování mé intuice a uchopení oblouku ki  v přítomném okamžiku. Zjistil jsem, že toto uchopení zasáhlo  kromě lukostřelby mnoho oblastí mého života. Od počátku mi můj  vztah k učiteli pomohl získat ochotu k delšímu pobytu v této  škole zenové praxe. Byl jsem překvapen, jak dalekou proměnu  vyvolala výuka dýchání, držení těla a cesty intuice.
Na Západě máme tendenci považovat intuici za něco, co existuje  v hlavě, za výlučně mentální záležitost, zatímco na Východě může  být intuitivní schopnost tělesným atributem, sídlícím především  v břiše. Největší posun v mém nahlížení způsobilo uvědomění, že  bylo možné cvičit tělesnou intuici, a tím změnit a zlepšit mou  mentální schopnost intuice; to znamená, vidět složité situace  prostě. Naučil jsem se, že člověk může být lépe adaptován ve  vnější realitě, když se naučí lépe ovládat realitu vnitřní. Už  nevěřím, že intuitivní schopnost sídlí v hlavě. Vím, že je to  vlastnost dobře trénovaného těla a mysli, a že učení novým  způsobům dýchání a držení těla zlepšuje schopnost porozumět  a jednat v každé situaci.
     Aby zdůraznil naše názory na tělo, mysl a intuici, přináší zenový  mistr problém střílení šípů z koně zároveň s tisíci lety tradice.  Ti, kdo chtějí změnit své chování uprostřed svého života a zvýšit  přesnost své intuice, ocení poznatky minulosti.
   


         

Buddhismus a bojová umění

Róši Kaisen

M N I C H

B O J O V N Í K   

Autobiografie budóky    

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu (200 stran). Z francouzského rukopisu přeložili  PhDr. A.Konečný a PhDr. M.Starkbauerová.

ISBN 80-85349-36-1

================================================================

Róši Kaisen:

BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE  

Autor - mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru - zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu...) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kniha obsahuje též praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).


 

 


    Tomio Hirai   

Z A Z E N

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ  

ISBN 85349-78-7    

Profesor Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.
    Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd. 

     

OBSAH

Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu  / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání /  Vědecký základ metody zazen      

Viz též

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi  Antologie zen-buddhismu:

ZEN  1  

D.T.Suzuki: MALÝ ÚVOD DO ZEN; ČTYŘI ESEJE O ZEN BUDDHISMU & O SMYSLU ČAJOVÉHO OBŘADU / Kakuzo Okakura: KNIHA O ČAJI / L.Hájek: ZEN - UMĚNÍ / P.Miklós: ZEN A UMENIE / E.Herrigel: ZEN A UMĚNÍ LUKOSTŘELBY / D. Hofstadter: MAJSTER MUMON / Mumon Ekai: VRATA BEZ VRAT / T.P. Grigorjeva: PRIRODZENOSŤ AKO METÓDA & ODHALENIE SKRYTÝCH TRADÍCIÍ (375 stran, 45 ilustrací a tabulek).
================================================================

ZEN  2

D.T.Suzuki: VELKÉ OSVOBOZENÍ / B.Merhaut: ZEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ / Tsugjimura Koiči: NIC V ZENU / Yoshika Oshima: ZEN - MYSLET JINAK? / S.P.Nestjorkin: DVE KONCEPCIE ČCHAN BUDDHIZMU / Mistr Seng-cchan: ŠIN ŠIN MING / Mistr Dógen: FUKAN-ZAZEN-GI & EIHEI GEN ZENDŽI GOROKU / Shigenori Nagatomo: ANALÝZA DÓGENOVA "ODHOZENÍ TĚLA A MYSLI" / P.Kapleau: DESET OBRAZŮ BUVOLA / Chuej-neng: TRIBUNOVÁ SÚTRA ŠESTÉHO PATRIARCHY / J.Hloucha: HOKUSAI / S.Hubík: ZEN-BUDDHISMUS A NÁBOŽENSKÝ MODERNISMUS / tabulka japonských ekvivalentů čínských jmen a názvů / GLOSÁŘ - 1200 hesel (365 stran, 200 ilustrací).
================================================================

ZEN  3  

Allan Watts: MÍSTO ÚVODU / M.Novák: KAŽDÝ SÁM SVÝM PÁNEMBOHEM / B.Haines: BÓDHIDHARMA A KARATE / Mistr Takuan: KENDO A ZEN / K.Umeji: TAO V CVIČENÍ / I.Chuya: ZÁZRAČNÁ KOČKA / V.Hrdličková: ZAHRADY Z KAMENŮ, PÍSKU A TICHA / V.Pronnikov: IKEBANA / V.Hilská: JAPONSKÉ HRY NÓ / M.Seami: DAMAŠKOVÝ BUBEN / J.Jánoš: DIVADLO S TRADICÍ 6 STOLETÍ / MASKY DIVADLA NÓ / D.T.Suzuki: HRA DIVADLA NÓ / M.Heidegger: O FILMU, JAPONSKU A DIVADLU NÓ / S.Kurata: DÓ / B.Reyner: KONTEMPLACE A PRÁCE / Róši Morgan: TĚLESNÉ POZICE PRO MEDITACI / C.Zug: NEROZUMOVÁ HÁDANKA - ZENOVÝ KÓAN / S.Volkov: ZEN V KÓREI / Kusan Sunim: DESET OBRAZŮ KROCENÍ BUVOLA / Erich Fromm: ZKUŠENOST X (355 stran, 200 ilustrací).
================================================================
ZEN  4  

Sensei S.Graef: PSYCHOTRONICKÉ JEVY Z POHLEDU ZEN-BUDDHISMU / Róši Aitken: DRAK, KTERÝ NIKDY NESPÍ / Kora & Ohara: MORITOVA TERAPIE / Mistr Mumon: MUMONKAN / Mistr Ikkjú: VRÁNA BEZ ÚST / D.T.Suzuki: INTERPRETACE ZENOVÉ ZKUŠENOSTI / C.Kane: MORITOVA TERAPIE A NAIKON / McDonaldová: EMÓCIE V KONTEXTE CVIČENIA / Róši Morgan: MÍSTO POHLAVNÍHO ŽIVOTA VE VÝCVIKU / Róši Kapleau: ROZHOVOR S RÓŠIM / DESET ETAP KROCENÍ BUVOLA DLE PCHU-MINGA / J.Maraldo: FILOZOFIE ŠIZUTERU UEDY / L. Stryk: MISTR IKKJÚ ...atd. (320 stran).
================================================================
ZEN  5  

Mistr Dešimaru: ZEN A PSYCHOSOMATIKA; I ŠIN DEN ŠIN & KUSEN O STAVU MYSLI PŘI ZAZENU / Jen-čao & Cun-ťiang: LIN-ŤI LU / Sheng-yen: VÝHODY KTERÉ ČLOVĚKU POSKYTUJE ZENOVÁ MEDITACE / Róši Morgan: SÚTRA NESPOČETNÝCH VÝZNAMŮ (Lotosová sútra s komentáři) / GAKU-DÓJÓDŽIN-ŠÚ / MUMONKAN s komentáři róši Aitkena ...atd. (250 stran).
================================================================  

ZEN   6

(ISBN 80-85349-24-8)

Obsah:
Prof. Yoshiro Kiyomara MISTR TAKUAN A CESTA MEČE
PhDr. Yang Jwing-ming BUDDHISTICKÝ A TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG ..
Mistr Taisen Dešimaru TEORIE A PRAXE ZENOVÉ FILOSOFIE
Mistr Hsing-yun DVĚ PŘEDNÁŠKY O ČCHANU
Róši Kaisen Krystaszek D Ó Š I N
Mistr Sheng-yen ZENOVÁ MYSL
Mistr Seung-sahn NOSENIE KESY, NOSENIE SVETA
PhDr. The Hung BUDDHISTICKÁ ŠKOLA THIEN
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ O PŘENOSU MYSLI
Mistr Keizan D E N K Ó R O K U
WU-MEN KUAN (MUMONKAN)
   

================================================================

Z E N   7 

(ISBN 80-85349-45-0)

 

OBSAH:

Harada Sekkei róši KAŽDODENNÍ MYSL
Sean Sheehan WAKAN MU ..
Mistr Šen-chuej TRIBUNOVÉ KÁZÁNÍ ..
Dr. Kyung-bo Seo MISTR SOSAN ..
Mistr Sheng-yen PÍSEŇ OSVÍCENÍ MISTRA JUNG-ŤIA ..
Dr. Yang Jwing-ming ŠAOLINSKÝ WAJ-TAN ČCHI-KUNG ..
John Daido Loori O SOUCITU ..
Jiří Černega AVALÓKITÉŠVARA ..
DIAMANTOVÁ SÚTRA ..
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ - II. část ..
WU-MEN KUAN (MUMONKAN) ..
Ján Starkbauer ZENOVÁ A CHASIDSKÁ SKÚSENOSŤ ..
Richard von Sturmer RILKE A ZEN ..
Dale Riepe ZEN A VĚDECKÉ NAZÍRÁNÍ ..
Alan Watts ZÁVAŽNOST ORIENTÁLNÍ FILOSOFIE ..
 

================================================================
Z E N   8

(ISBN 80-85349-58-2)

Obsah:

Daisetz T. Suzuki:     ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA

Mistr  Sheng-yen:     DŮVOD, PROČ JSEM ČCHANOVÝM MNICHEM 

Harada Sekkei róši:    KAŽDODENNÍ  MYSL                  

Jiří  Černega:   CESTA DO PEKLA JE LEMOVÁNA BÓDHISATTVY     

Marián Chrasta:    ZEN  JE  NÁBOŽENSTVO  PRÁZDNOTY            

Róši Jiyu-Kennett:    V  PROUDU  OSVÍCENÍ                        

Bhikšu Khantipálo:    NEW  AGE  Z  HLEDISKA  BUDDHISMU           

Bhikšu Khantipálo:    SBLIŽOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ        

WU-MEN KUAN  (MUMONKAN)


 

                                      

Daisetz  T.  Suzuki 

ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA

 

(výňatek ze sborníku ZEN 8)

 

I.   CO  JE  TO  ZEN ?  

Ještě než se začnu zabývat vlivem Zenu na japonskou kulturu, musím vysvětlit, co vlastně Zen je, protože někteří ze čtenářů možná o Zenu nic neví. Protože jsem o Zenu napsal několik knih, nebudu se ale pouštět do podrobného rozboru.
Krátce řečeno, Zen je jeden z "produktů" čínského myšlení poté, co přišlo do styku s myšlením indickým, které se do Číny dostalo v prvním století našeho letopočtu pomocí buddhistického učení. Buddhismus měl v té době některé aspekty, pro které nebyl pro obyvatele Středního Království zcela přijatelný (obhajoba bezdomovského života, transcendentalismus nebo opouštění světa atd.). Na druhé straně jeho hluboká filosofie, jemná dialektika a pronikavá analýza pořádně pohnuly čínskými mysliteli, obzvláště pak taoisty.
Ve srovnání s Indy, Číňané nejsou tak filosoficky zaměření. Jsou praktičtější a více se věnují světským záležitostem; drží se spíše při zemi a nemarní čas zíráním do nebe. A i když byla čínská mysl indickým myšlením hluboce ovlivněna, nikdy neztratila styk s pluralitou věcí, nikdy nepopírala praktickou stránku života. A tato národní nebo chcete-li rasová psychologická idiosynkracie způsobila onu transformaci indického buddhismu v buddhismus zenový.
Jedna z prvních věcí, kterou Zen v Číně vytvořil - jakmile sebral dostatek sil na to, aby byl samostatný - bylo ustanovení speciální formy klášterů, jejichž život se zcela lišil od zaběhlého mnišského života. Zenový klášter se stal soběstačným tělesem rozděleným do mnoha oddělení, z nichž každé mělo v komunitě něco na starosti. A zvlášť za zmínku stojí princip demokracie. I když byl starším prokazována přirozená úcta, všichni členové komunity měli stejnou povinnost pracovat manuálně, např. při sběru otopu, obdělávání půdy, trhání čajových lístků. V těchto činnostech se angažoval i sám mistr a při práci vedl své bratry ke správnému pochopení Zenu.
Tento způsob života velmi znatelně odlišoval zenový klášter od bratrství sanghy raných buddhistů v Indii. Zenoví mniši nejen, že byli demokraté, navíc byli ochotni se zapojit do praktických problémů života. A tak se projevili i jako ekonomicky a politicky uvažující.
V metafyzice Zen absorboval mnoho z taoistického učení skrze buddhistické spekulace. Ale díky svému praktickému přístupu k životu byl ignorován jak taoistickým transcendentalismem tak i indickým vzdáním se všedního (světského) života.
Když se zenového mistra zeptali, jaký by měl být jeho příští život, bez váhání odpověděl: "Ať jsem oslem nebo koněm a pracuji pro vesničany."
Dále se zenoví mniši lišili od jiných mnichů - křesťanských, buddhistických a mnoha jiných - v tom, že netrávili veškerý čas v obětních modlitbách, skutcích pokory, čtení či recitování kanonických knih, diskusích o jejich obsahu či ve studiu pod vedením učitele, individuálně nebo kolektivně. Zenoví mniši se mimo praktických činností manuálních a mentálních věnovali naslouchání mistrovým občasným kázáním, která byla krátká a tajemná, a kladli otázky a dostávali odpovědi. Odpovědi bývaly nicméně bizarní a nepochopitelné, a velmi často doprovázeny přímými činy.
Budu nyní citovat jeden příklad - možná velmi extrémní. I když se to neodehrálo mezi mnichem a mistrem, nýbrž mezi mnichy, bude ilustrovat ducha Zenu, který v době konce vlády dynastie Tchang převažoval. Jeden mnich, který vycházel z chrámu náležejícího škole Rinzai (Lin-ťi, zemřel 867), potkal skupinu cestujících mnichů patřících k jiné buddhistické škole a jeden z těch tří se ho zeptal: "Jak hluboká je řeka Zenu?" Narážel tím na řeku, která se nacházela pod mostem, na kterém stáli. Zenový mnich, který právě vyslechl přednášku Rinzaie, známého svými činy, s odpovědí neváhal: "Zjisti si to sám," řekl, a chystal se shodit tazatele z mostu. Ale druzí dva mu v tom naštěstí zabránili.
Zen není nezbytně proti slovům, ale je opatrný na to, že slova se vzdalují skutečnostem a obrací se v pojmy. A proti pojmům je právě Zen. Zenový mnich, o kterém jsme se výše zmínili, je možná extrémním případem, ale duch Zenu vyjadřuje přesně. Zen trvá na věci samé a nikoliv na prázdné abstrakci. A z tohoto důvodu Zen odmítá čtení a recitování súter či zapojení se do hovorů na abstraktní téma. A toto je příčinou, proč Zen přitahoval muže činu v nejširším slova smyslu. Právě díky svým prakticky zaměřeným myslím přimknulo mnoho Číňanů a Japonců k Zenu.
    2
Zen je cvičení v osvícení. Osvícení znamená emancipaci. A emancipace není nic menšího než svoboda. V poslední době se neustále hovoří o všelijakých svobodách - politických, ekonomických aj. - ale to ve skutečnosti nejsou žádné svobody. Dokud budou na pláni relativity, jsou tyto "svobody" skutečné svobodě na hony vzdáleny. Pravá svoboda přichází z osvícení.
Když toto člověk uskuteční, je ve svém vnitřním životě vždycky svobodný, ať se nalézá v jakékoli životní situaci, a tak vede vlastní linii činů. Zen je náboženství "sebedůvěry" (džiu) a "svébytnosti" (džizaj).
Osvícení je hlavním a ústředním bodem v učení všech škol buddhismu, hínajány a mahájány, "vlastní síly" a "jiné síly", Svaté Stezky a Čisté země, protože Buddhovo učení povstalo z jeho osvícení, které se událo před 2.500 lety v severní Indii. A očekává se, že všichni buddhisté dosáhnou osvícení, ať už v tomto životě či v některém z příštích. Bez osvícení, byť realizovaném jakýmkoliv způsobem a kdekoliv, není žádného buddhismu. A Zen není výjimkou. Ve skutečnosti je to právě Zen, kde se uskutečňuje nejvíce osvícení neboli satori, jak to označují Japonci.
K realizaci satori otvírá Zen dvě cesty: verbální a činnou. Hned na počátku je třeba říci, že zenový verbalismus je pro Zen charakteristický, i když je zcela odlišný od filosofie lingvistiky nebo dialektiky a termín "verbalismus" vlastně není vzhledem k charakteru Zenu vhodný. Ale jak všichni víme, my lidé bez jazyka existovat nemůžeme, protože jsem určeni ke společenskému životu. Láska je podstatou lidstva, láska potřebuje cosi sebou zahrnout a lidé musí žít společně, aby vedli život vzájemné lásky. A láska, aby se vyjádřila, potřebuje prostředek ke komunikaci, kterýmž je právě jazyk. A právě v Zenu, který je nejblíže lidským prožitkům, je třeba jazyk používat tak, aby jeho smysl pochopil, jak člověk sám, tak i ostatní. Ale zenový verbalismus má určité znaky, které porušují lingvistickou vědu. V Zenu je zážitek a vyjádření jedno a to samé. Zenový verbalismus vyjadřuje tu nejskutečnější zkušenost. Například: Zenový mistr předvádí hůl před shromážděním a prohlašuje: "Toto nenazývejte holí. Jak byste to nazvali?" Kdosi ze shromážděných vyjde, vezme mistrovi hůl, zlomí ji a hodí na zem. A to je důsledkem mistrova nelogického oznámení.
Jiný mistr jednou kázal: "Jakmile poznáte, co tato hůl je, poznáte všechno a tím dokončíte studium Zenu." Aniž by cokoliv dodal, opustil halu.
Tak toto nazývám zenovým verbalismem. Je z toho patrná filosofie Zenu. Tato filosofie se neutápí ve slovních eskapádách, nýbrž se snaží zasáhnout mysl samu, což připomíná vrcholek hory, který najednou opustil oblaka, do kterých byl předtím zahalen. Tak Zen odhaluje tajemství. To, co nás zde zajímá, není podstata, skrytá či odhalená, vyjádřitelná slovy, nýbrž "cosi" vyskytující se někde tam; co nejsme schopni lokalizovat a vykřiknout: "Zde!" Nazývat to myslí, to má ke skutečnému prožitku daleko, je to prostě nepojmenovatelné "X". To není žádná abstrakce, je to stejně reálné jako například slunce, ale nezapadá to do lingvistických kategorií. Jakmile se to pokusíme zařadit, ztratíme to. Buddhisté to nazývají "neuchopitelným", "nezachytitelným".
A z tohoto důvodu je hůl holí a zároveň zase není a nebo prostě hůl je holí, protože jí není. Slovo se prostě věci, skutečnosti či prožitku, neodnímá.
Zenoví mistři mají rčení: "Zkoumejte živá slova a nikoliv mrtvá". Ty mrtvá jsou taková, která už přesně a jasně nevyjadřují zkušenost. Proměnila se v pojmy a tak byla vytržena ze živoucích kořenů. Zastavila se, aby potom odtrhla bytost od ní samé. Už dávno nejsou tím, co mistři nazývají "jedním slovem", jehož pochopení vede k pochopení tisíců dalších slov a prohlášení zenových mistrů. Zenový verbalismus se zabývá právě těmito "živoucími slovy".
   

 


Viz též web-stránky

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_BOJOVA_UMENI

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_EKOLOGIE


 

 

vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (P.P. 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: 6436 9928
Mobil: 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.sk

cad@atlas.cz


Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

kompletní katalogy naleznete i na  

INTERNETU:

http://cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 


  Novinky vydavatelství

C A D      PRESS

 

 

BUBIŠI / BUBISHI

                                               

n e b o l i

BIBLE  KARATE

 ČÍNSKÉ KOŘENY OKINAWSKÉHO KOBUDÓ A JAPONSKÉHO KARATE

 

v překladu a s komentářem

PATRICKA  McCARTHYHO

Neobyčejná kniha o bojových uměních, z které čerpaly mnohé generace mistrů kung-fu / wu-šu, kobudó i karatedó a jež byla zdrojem  ponaučení mnohých škol bojových umění v Číně, na Okinawě i v Japonsku dávno předtím, než se s asijskými bojovými uměními seznámila Evropa. Není náhodou, že dnes snad prakticky neexistuje seriozní práce o bojových umění,  která by se na spis Bubiši (Bubishi) neodvolávala, resp. z něj nečerpala anebo aspoň necitovala.

Edice BUDO

SBN  80-88969-26-3

Váz / tvrdá vazba., 284 stran, množství fotografií, tabulek a kreseb, formát 24x16 cm

Info na internetu: 

http://mujweb.cz/www/bubishi

 


 

 

HOVORY

(Lun-jü)

Konfucius

 

 

CAD Press 2006 – DOTISK !

 

Tento spis, Lun-jü neboli Hovory (resp. Rozhovory, Pojednání, Rozpravy) je jedním z nejvýznamnějších děl čínské filosofie (ale i filozofie světové), v němž Mistr Kchung-fu-c  (552-479 př.Kr.), pokládaný čínskou tradicí za největšího mudrce všech dob, shrnuje principy konfuciánské filosofie (180 stran).

 

Z čínských originálů přeložil Dr. Ling Kuang-kai. Překlad z angličtiny PhDr. Z. Haštaba.

Info na internetu: http://mujweb.cz/Kultura/konfucius

Vydání druhé / v češtině CAD Press, leden 2006

ISBN 80-85349-43-4

 


DOTISK   BESTSELLERU

 

LEXIKON

NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT A

DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Výjimečná encyklopedická příručka, jež obsahuje přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství - buddhismus, čchan, taoismus, křesťanství, druidismus, islám, chasidismus, kabala, čarodějnictví, džinismus, judaismus, súfismus, šamanismus, šintoismus, lamaismus, tantra, okultní nauky / magie, hermetismus, wicca, magie, psychotronika, zednářství, rosekruciánství, spiritismus, paganismus, zen i New Age.

Publikace je doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

(váz. / formát 24x16 cm / laminovaná obálka, 520 stran / DC 540,-Kč).

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších soudobých českých encyklopedických děl - elektronické
Encyklopedie Diderot 2000 / 2001 !

detaily viz web-stránky:

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY

nebo

http://sekty.webpark.sk

*****************************************************

D O T I S K  !

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  

(TAI CHI CHUAN) -  I, II

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

( cca 600 fotografií)

Viz též

http://www.mujweb.cz/sport/taichichuan

a

http://www.mujweb.cz/www/budo_literatura


K o m p l e t n í
nabídka anglických, španělských a německých výcvikových videokazet a dvd
pro všechna bojová umění, sebeobranu a efektivní boj z produkce
BUDO INTERNATIONAL PUBLICATIONS

na internetu

Informace o naší nabídce videokazet a dvd najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

* * *

 

 

výběr z dalších titulů o bojových uměních a zdravotních cvičeních

VYDAVATELSTVÍ

CAD PRESS

Nejstaršího česko-slovenského vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a asijských bojových uměních

 

N O V I N K Y !

 

Z. Krajčovič

TAEKWONDO

jediná příručka taekwondo na česko-slovenském knižním trhu po 12 letech ... a nejlepší, jaká u nás kdy vyšla - FRH

ČESKÉ VYDÁNÍ

ISBN   80-88969-19-0

240 stran / 800 názorných ilustrací
(fotografie, pérovky a diagramy)
 

podrobnosti a ukázky na adrese

http://mujweb.cz/www/abc.taekwondo

=====================================================

 

BOJOVÉ APLIKACE TCHAJ-ŤI ČCHÜANU

 


 

 

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

Příručka taoistického čchi-kungu vycházející z čínské tradice regulování životní energie čchi. Její obsah tvoří - kromě úvodu do principů čchi-kungu - jednak univerzální cvičení, jednak techniky k odstranění konkrétních zdravotních potíží. Kniha je doplněna názornými ilustracemi a popisy cvičení a masáží. (192 stran A5)

 

 

Podrobnosti, obsah a ukázky na internetu:

http://mojweb.sk/tajnacviceni

anebo

http://mujweb.cz/zdravi/cviceni

 

===========================================================

 

B. & R. Balner:

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

 

Podrobná příručka pro vážné zájemce o bojová umění - čchi-kung / qigong, dim-mak a wu-šu / wu-šu,

vhodná i pro policejní složky a bezpečnostní služby

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

 

 

ISBN   80-88969-07-7

 

Podrobnosti na internetu:

http://mojweb.sk/sebaobrana

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

http://sebaobrana.webpark.sk

http://www.webpark.sk/sebaobrana

====================================================

 

Zdenko Reguli

 

A I K I D Ó

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE

 

 

Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála – ne-li jedinou na trhu „budo literatury“ – v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.
Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.
Těžiskovou se jeví didaktická část, kde autor podrobně vysvětluje svoje pojetí předvádění jednotlivých základních technik. Tato část je zpracovaná precizním způsobem.

220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky / ISBN   80-88969-08-5

 

Podrobnosti na internetu:

http://mojweb.sk/aikido

http://mujweb.cz/zdravi/aikido

http://aikidocad.webpark.sk

 

===========================================

 

Dr. Yang Jwing-ming:
 

STAROVĚKÉ  ČÍNSKÉ  ZBRANĚ

Válečné nástroje a pomůcky bojových umění

 

Obsáhlá a podrobná příručka jak pro adepty praktikující tchaj-ťi (taiji / tai chi) a tchaj-ťi čchüan (taijiquan / tai chi chuan), tak pro vážné zájemce o čínskou historii a bojová umění, resp. o dějiny a techniky válečných umění všeobecně.  Pojednává o zbraních používaných čínskými válečníky v bitvách během posledních 3 000 let (od dynastie Šang po dynastii Čching), stejně jako o zbraních vytvořených k individuální sebeobraně, resp. v rámci rozličných škol kung-fu. Obsahuje okolo 350 ilustrací – vyobrazení zbraní.

Autor, jenž je presidentem Jangovy akademie bojových umění (YMAA) v Bostonu, čerpá převážně z historických čínských spisů a klasických příruček, které nebyly nikdy přeloženy do evropských jazyků!

Přeloženo z anglického originálu Ancient Chinese Weapons – A Martial Artist’s Guide (Yang's Martial Arts Association / YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1999)

Edice BUDO / ISBN 80-88969-04-2

cca 200 stran / okolo 350 ilustrací

================================================================

 

 

 

 

Kniha SHOTOKAN KARATE KATA obsahuje vyobrazení šesti základních kata, která pomáhají začínajícímu cvičenci pochopit principy karate. Společně s odpovídajícími základními technikami (kihon) a formami zápasu (Gohon kumite, Kihon ippon kumite) tvoří tyto obsah zkoušek na 8 až 3 kyu.   

200 stran, formát A4, tvrdá/šitá vazba,
obsahuje přes 1 000 názorných fotografií, plus náčrtky a diagramy  

ISBN 80-88969-14-X

 

Ukazky na internetu: 

http://shotokan.webpark.sk
http://karatekata.webpark.sk
http://mojweb.sk/karatekata

NEBO
http://www.mujweb.cz/sport/karatekata

 


 

Vladimír Kopinič & Ladislav Klementis:

GOJU RYU

KARATE  KATA

1

 

 

Metodická příručka z pera dvou významných slovenských karatistů a trenérů, držitelů 7. danu –  Vladimíra KOPINIČE (předního průkopníka karate v Československu a spoluautora pravidel soutěží a terminologie karate) a Senseie Ladislava KLEMENTISE (jednoho ze zakladatelů Světové konfederace karate, reprezentačního trenéra a žáka mistra Shihana Takeji Ogawy, 8.dan.)

 

Odborná revize textu:  Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. a MUDr. Ľudovít Divinec, 6. dan.

První svazek série, obsahující 2 základní kata - Saifa a Seienchin. Všechna cvičení jsou podrobně znázorněna na 400 fotografiích.

(140 str. velký formát - A4, tvrdá vazba / lamino)

ISBN   80-88969-06-9

Tento svazek je distribuován  už  pouze v České republice
D O P R O D E J !

(na Slovensku distribuujeme jen slovenskou verzi knihy!)

 

            info na Internetu:    http://www.mujweb.cz/sport/karatekata

a    http://mojweb.sk/karatekata

 

================================================

B. & R. Balner:

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH BODŮ

 

Praktická příručka pro lékaře, léčitele a vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu a čínské masáže a bojová umění (čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu), obsahuje podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů; 60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

 

Podrobnosti na internetu:

http://mojweb.sk/akupunktura2

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura

 

ISBN   80-88969-05-0

================================================================

 

B. & R. Balner:

 

POKROČILÉ TECHNIKY ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

© RI-EL / CAD Press, Bratislava 2003

ISBN   80-88969-11-5

 


Leoš Kotlár

WING CHUN KUNG FU

(Metodická příručka)

 

Čínské mění sebeobrany a efektivního boje v podání Leoše Kotlára – zakladatele Wing Chun Klubu Havířov a šéftrenéra klubu Sport Moravia a jeho nejlepších instruktorů, kteří demonstrují techniky: Kateřiny Kajzarové (trojnásobná mistryně světa v softstyle / sestavy kung fu) a Petra Venery (dvojnásobný mistr světa a Evropy v softstyle / sestavy kung fu).

Stručný úvod do historie, principů a metodika výcviku Wing Chun kung fu, jehož vznik se datuje zhruba do druhé poloviny 17. století.

 

122 str., okolo 230 fotografií

 

ISBN   80-88969-12-3

http://mujweb.cz/www/wingchun

 


Tomáš Jeřábek & Pavel Krupka

CAPOEIRA ACHÉ
neboli
CESTA ZLATÉ RYBKY

Příručka brazilského bojového umění Capoeira Aché – syntéza tance a tradičních bojových umění. Principy, techniky a tréninkový systém.

 

Capoeira Aché je originální bojové umění založené na pohybu těla bez hranic. Je inspirováno afro-brazilskou capoeirou, její etnickou hudbou, tancem a specifickým způsobem boje.  Hledá inspiraci i v čínském kung-fu, japonském karate a aikido. Netradiční pojetí knihy přináší mnoho neobvyklých a inspirujících pohledů na svět bojového umění. Zabývá se především cvičením jednotlivce.

 

Cca 120 str., Kniha obsahuje 88 základních technik a 288 ilustrací / pérovek

ISBN   80-88969-13-1

Podrobnosti na internetu:

http://mujweb.cz/sport/capoeiraache
http://mujweb.cz/zdravi/capoeira 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu, jógu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

na požádání zašleme v elektronické podobě

 

 

Další nabídka:

 

D.F. Draeger & R.W. Smith:  

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY (kung-fu), OKINAWY (karate), KOREJE (taekwon-do, yu-sool), JAPONSKA (bušidó, nindžucu, aikidó, kendó, džudo, džiu-džitsu), MALAJSIE (kun-tao, pentak-silat), INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE. Kapitoly jsou doplněny množstvím přehledných tabulek, ilustrací technik a zbraní.

viz též

http://www.mujweb.cz/www/buddhismus_a_bojova_umeni

nebo

http://mojweb.sk/zenabudo

================================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH

Praktický úvod do kung-fu

Příručka pro vážné zájemce, kteří mají za sebou aspoň základní průpravu v některé formě bojových umění. Kniha je rozdělena do 10 kapitol (Odkaz Jeet Kune Do, Účinná technika, Kondiční trénink, Dynamická tenze, Trénink v přírodě, Sparring, Kopy, Skládání soupeře, Přínos tao a zen do budó), jež jsou doplněny 120 názornými ilustracemi a fotografiemi!

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

Publikace je doplněna zhruba 750 fotografiemi, proto vyšla ve 2 svazcích.

240 str. + 200 str.

 

viz

http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

http://mojweb.sk/taichi

http://www.mujweb.cz/sport/taichichuan

http://mojweb.sk/taichichuan

 

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI

( POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II )

 

2 svazky

Podrobnější informace a obsah najdete na adrese:

http://www.mujweb/sport/taichichuan
nebo
http://mojweb.sk/taichichuan

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

OSM KUSŮ BROKÁTU

Waj-tan čchi-kung / Waidan Qigong

Autor - president Asociace bojových umění - zde předkládá praktický návod k udržování a zdokonalování zdraví a kondice; série cviků k regulování energie čchi (ki), jež osobně předvádí na desítkách fotografií, doplněných náčrtky a komentáři. Špičková příručka!

1.1. 2002 vyšlo nové vydání !

podrobnosti viz:

http://mojweb.sk/brokat

nebo
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ČCHI KUNG / QIGONG

pro zdraví a bojová umění

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. Autor podrobně popisuje jednotlivé techniky čchi-kungu a jeho aplikace v bojových uměních dokumentuje pomocí 250 vlastních fotografií a náčrtků (waj-tan, nej-tan, meditační techniky). V mnohých případech čerpá ze starověkých čínských spisů, které dosud v evropských jazycích nevyšly

.

 

http://mojweb.sk/taichichuan
nebo
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG

(TAI CHI CHI KUNG / TAIJI QIGONG)

Kniha obsahuje především sérii speciálních cvičení čchi-kung, jimiž obvykle začíná trénink tchaj-ťi čchüan (jimiž lze jednoduše upravovat náš zdravotní stav bez ohledu na to, zda se zabýváme bojovým uměním nebo ne. Do hloubky je zde rozebráno pozadí a historie i technické aspekty čínského ČCHI-KUNG, TCHAJ-ŤI ČCHUAN a TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG. Všechny cviky a pozice jsou ilustrovány 220 fotografiemi a náčrtky!

http://mojweb.sk/taichichuan
nebo
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

TAJEMSTVÍ   MLÁDÍ    I - III

(I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně, základní spisy umění čchi-kung sepsané Bódhidharmou (prvním patriarchou čchanu/zenu a zakladatelem tradice Šao-lin), používané již více než tisíc let adepty kung-fu.

Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky, množství ilustrací a fotografií).

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

================================================================

Róši Kaisen:

BUDO DHARMA

neboli

POUČENÍ SAMURAJE

Autor - mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru - zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu...) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kniha obsahuje též praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).

================================================================

Róši Kaisen:

MNICH BOJOVNÍK

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu (200 stran).

http://www.mujweb.cz/www/ZEN_BUDDHISMUS_A_KUNG_FU

================================================================

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar:

JÓGOVÁ TERAPIE

Publikace, jež vznikla z popudu indického Ministerstva zdravotnictví. Větší část textu pracuje se základními pojmy biologických disciplín a je založena na praktických zkušenostech autorů. Cílem jógové terapie je dosažení pozitivních změn metabolických procesů a vypracování způsobů pro udržení resp. znovunastolení tělesné i duševní harmonie.

http://www.mujweb.cz/www/JOGA
http://mojweb.sk/joga

================================================================

Zora Doval:

ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka

(2 svazky: 200+200 str.).

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

http://mojweb.sk/joga

====================================================

Róši Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ŽIVOTA

Klasická čínská zdravotní cvičení pro harmonizaci těla a mysli

(Aku-jóga)

Zároveň duchovní spis i praktická příručka, jež pomůže čtenáři včas rozpoznat příznaky blížící se nemoci pomocí muder a meditací, případně cvičeními posilovat působení moderní medicíny. Kromě revolučního vysvětlení Zákona Karmy obsahuje kniha množství konkrétních doporučení, cvičení a anatomických vyobrazení (muder a meridiánů).

Róši Jiyu-Kennett je představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r.1972 přednáší též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie.

Ctihodný D. MacPhillamy studoval pedagogiku a antropologii na Stanfordské universitě a získal doktorát v oboru klinické psychologie na Oregonské universitě. Je autorem četných prací o účincích meditace a v současnosti vede semináře o zenové meditaci pro psychology v klášteře Shasta. (360 stran, cca 150 tabulek a anatomických vyobrazení - meridiánů, akupunkturních bodů a použití muder).

3. vydání

http://mojweb.sk/knihazivota nebo http://www.mujweb.cz/www/knihazivota

================================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  - 

KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie sepsaná Mistrem Mantak Chia (tvůrce systému Léčivé Tao) na základě jeho mnohaletého studia klasických taoistických spisů, čínské tradiční medicíny a bojových umění (kung-fu; tchaj-ťi čchüan, čchi-kung atd.). Dva svazky doplněné desítkami ilustrací.

OBSAH: Životní energie Čchi / Přeměna negativní energie na životní energii/ Získání další Čchi při milování / Tvořivá síla - sexuální energie / "Superorgasmus / Ženská sexuální energie / Trvání sexuálního života ženy / Dobrý sexuální vztah - tři úrovně sexuální energie / Cíl taoistické meditace / Sexuální anatomie ženy / Ženská ejakulace / Klitoridní a vaginální orgasmus / Význam cvičení pohlavních orgánů / Cvičení bez partnera: ovariální dýchání, stlačování vaječníků a pochvy

http://www.mujweb.cz/www/kultivace
nebo
http://mojweb.sk/sexualita

================================================================

Mary Burmeister:  

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo - podle záznamů v archívech císařského paláce - praktikováno již před 3000 lety a které počátkem století znovuobjevil Mistr Džiro Murai.

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

================================================================

Prof. Tomio Hirai:  

ZAZEN

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.

Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd.

OBSAH: Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání / Vědecký základ metody zazen ISBN 85349-78-7

http://www.mujweb.cz/www/Zazen

================================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny. Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod. ISBN 80-85349-59-0

OBSAH: Nástin nemocí / Definice těla / Vítr, žluč a sliz / Sedm komponentů těla / Kořen diagnózy / Tep / Vyšetřování moče / Kořen léčení / Dieta / Virilifikace a omlazování / Meditativní transformace léků

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

http://mojweb.sk/altmedicina
nebo
http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

================================================================

John Heider:  

TAO  VŮDCE 

Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk (New Age)

Autor, psycholog, profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci a ředitel Školy lidského potenciálu v Mendocinu, zde předkládá nově adaptovanou verzi staročínského spisu Tao-te-ťing (Spis o Tao a ctnosti) pro New Age.

Většina ilustrací byla převzata z publikace The Mustard Seed Garden Manual of Painting (anglického vydání čínské malířské příručky ze 17.století - Čchie c'jüan chua čchüan), vydané v Bollingenské edici Princeton University Press, New York 1956.


Knihy vydavateľstva

VEDA

KO-BUDÓ I. / Zbrane z Okinawy - S a i

KO-BUDÓ II. / Zbrane z Okinawy - Nunčaku,Tonfa

 

KO-BUDÓ III. / Zbrane z Okinawy - B ó

(vynikajúce príručky se stovkami ilustrácií)


 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET a DVD
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení

obdržíte e-mailem na požádání !


kompletní nabídka našich i cizích titulů

(2 000 knih, CD a VHS kazet z českých a slovenských vydavatelství):

http://web.stonline.sk/cad 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
 

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

(vybavujeme objednávky i ze všech ostatních zemí)

 

 

Distribuce na Slovensku i v ČR:

CAD PRESS

F. R. HRABAL

Luda Zubka 23 (P.P. 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: 6436 9928 / Mobil: 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

E-Mail:

cadpress@seznam.cz

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz
cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČIT

======================================================

NAŠE NOVINKY

 


Dr. Yang Jwing-ming:

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II
TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI  

Obsáhlá a podrobná příručka pro pokročilé adepty, obsahující teorii tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi ťing (tai chi jing),
doplněná stovkami fotografií, náčrtků a čínských textů.  

info viz
http://www.mujweb.cz/sport/taichichuan

======================================================


Z. Reguli

AIKIDÓ

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE   Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála - ne-li jedinou na trhu "budo literatury" - v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.   220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky
ISBN   80-88969-08-5  

http://aikidocad.webpark.sk
http://www.webpark.sk/aikidocad
http://mojweb.sk/aikido
http://mujweb.cz/Zdravi/aikido  

======================================================

 

Tomáš Jeřábek  a  Pavel Krupka

CAPOEIRA ACHÉ neboli CESTA ZLATÉ RYBKY  

Příručka brazilského bojového umění Capoeira Aché - syntéza tance a tradičních afro-brazilských bojových umění, které vytvořili původně černí otroci dovezení z různých afrických zemí do Jižní Ameriky.
Principy, základní techniky a tréninkový systém.
Cca 120 str., Kniha obsahuje 88 základních technik a 288 ilustrací / pérovek  

Podrobnosti na internetu:
http://mujweb.cz/sport/capoeiraache
http://mujweb.cz/zdravi/capoeira      

======================================================

 

Leoš Kotlár

WING CHUN KUNG FU
(Metodická příručka)  

Čínské umění sebeobrany a efektivního boje v podání Leoše Kotlára - zakladatele Wing Chun Klubu Havířov a šéftrenéra klubu Sport Moravia - a jeho nejlepších instruktorů, kteří demonstrují techniky: Kateřiny Kajzarové (trojnásobná mistryně světa v softstyle / sestavy kung fu) a Petra Venery (dvojnásobný mistr světa a Evropy v softstyle / sestavy kung fu).
122 str., okolo 230 fotografií  
Podrobnosti na internetu:
http://mujweb.cz/www/wingchun  

==========================================

 

Bohumír Balner a Rostislav Balner

POKROČILÉ  TECHNIKY ČCHIN-NA  ( QINNA )
Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body  

viz

http://sebaobrana.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

   

======================================================

 

Sawas Sofianidis:

SHOTOKAN  KARATE KATA  1
(Kata Heian 1-5,  Tekki 1)  

Kniha obsahuje vyobrazení šesti základních kata, která pomáhají začínajícímu cvičenci pochopit principy karate. Společně s odpovídajícími základními technikami (kihon) a formami zápasu (Gohon kumite, Kihon ippon kumite) tvoří tyto obsah zkoušek na 8 až 3 kyu.  
200 stran, formát A4, tvrdá/šitá vazba, přes 1 000 názorných fotografií, náčrtky a diagramy  

Ukázky na internetu: 
http://shotokan.webpark.sk

======================================================


Zdenko Krajčovič:

TAEKWONDO  

Profesionálně zpracovaná příručka korejského bojového umění z pera známého slovenského trenéra a zakladatele Slovenské asociace taekwondo WTF. Jediná příručka taekwondo na česko-slovenském trhu po 12 letech   240 stran / 800 názorných ilustrací a stovky rozfázování pohybu a pozic (fotografie, pérovky a diagramy) ČESKÉ VYDÁNÍ / ISBN   80-88969-19-0  

Podrobnosti, obsah a ukázky na internetu:
http://mujweb.cz/www/abc.taekwondo    

======================================================

Hongzhi Li:

FALUN GONG

Kniha predstavitela najvyznamnejsieho sucasneho cinskeho (a medzinarodneho) duchovneho hnutia, ktora zahrna zaklady jeho ucenia  aj  ozdravne a duchovne cvicenia, ktorym sa jeho stupenci venuju.  Podstatne prepracovane a rozsirene vydanie (oproti ceskemu)
Hlavnu cast knihy tvoria navody k cviceniu Qigong (cchi-kung) doplnene nazornymi fotografiemi   160 str., A5
ISBN   80-88969-16-6  (Slovensky)

Ukázky na internetu:  http://mojweb.sk/falun  

 


Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

==========================

 

Z  PŘIPRAVOVANÝCH   PUBLIKACÍ:

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  III, IV a V

Použití v bojových uměních. Podrobná příručka pro pokročilé adepty.

======================================================

LEGENDY A MÝTY AMERICKÝCH INDIÁNŮ - I

(Legendy a mýty Jihozápadu)

První svazek zahrnuje legendy a mýty kmenů Zuňi, Hopi, Navajo a dalších. 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,
MEDICA
a
B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních, orientální medicíně a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://mojweb.sk/cad

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

další tituly na téma bojových umění:

http://www.mujweb/sport/taichichuan

http://mujweb.cz/www/wingchun

nebo
http://mojweb.sk/taichichuan

 

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Počítadlo
Počitadlo funguje od 17. 7. 2003