Buddha Šákjamuni / Buddha Sidhártha / Siddhattha Gótama / Siddhártha Gautama / Sakjamuni Budha

D H A M M A P A D A M
neboli
CESTA K PRAVDĚ

 

Z pálijského jazyka přeložil a úvodem opatřil
prof.
Karel Werner

 

edice
SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY
73. svazek

ISBN 80-88969-03-4
]

 

Vydalo nakladatelství

C A D    Press

PP 5, Pošta 42

SK-844 05 BRATISLAVA 42

http://www.cadpress.sk

cad@atlas.cz * cad@atlas.sk

tel: 6436 9928 // 0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


PŘEDMLUVA

Veršovaná sbírka moudrých průpovědí a mravních ponaučení Dhammapadam patří k nejstarším, nejčastěji citovaným a nejvíce překládaným buddhistickým textům. Jeho nejznámější a zároveň nejautoritativnější verze tvoří součást Koše rozprav (Suttapitaka) pálijského kánonu, je dílem neznámého redaktora a pochází z doby mezi 3. a 1. stol. př. Kr. Více než polovinu strof, většinou šestnáctislabičných dvojverší, jejichž autoři rovněž zůstávají anonymní, sestavitel převzal z jiných míst kánonu, aby čtenářům či posluchačům přiblížil původní duch Buddhova učení, ne-li přímo slova jeho zakladatele, obsahující návod, jak dosáhnout v životě vyrovnanosti, zbavit se vášně a hněvu, odvracet se od zlého a potlačením touhy se osvobodit ode všeho světského strádání. Přestože smyslem antologie je hlásat buddhistický ideál klidu, bezvášnivosti a neulpívání, neomezuje se pouze na mravoučné výklady, ale čerpá i z lidové moudrosti a z životní zkušenosti mnišských i laických autorů. Kromě toho však zde nacházíme četné výroky a průpovědi, jež nejsou buddhistického původu, nýbrž čerpají ze stejných pramenů indického mudrosloví jako posvátné texty džinistů, Mahábhárata, Paňčatantra, Hitópadéša či Manuův zákoník.

Průpovědi obsažené ve sbírce jsou nejenom nestejného stáří, ale i literární hodnoty. Mnohé z nich mají ráz scholastických pouček, určených k memorování, a v zemích tzv. jižního, théravádového směru buddhismu, např. na Šrí Lance, tvoří důkladná znalost tohoto textu základní předpoklad, jejž musí splňovat každý novic, aby dosáhl vyššího zasvěcení. Nechybí ale mezi nimi ani verše vykazující skutečné básnické hodnoty, plné působivých příměrů, metafor, slovních hříček a ozdob, jež se v Indii odedávna těšily značné oblibě. K hlavním důvodům, proč si sbírka mezi buddhistickými laiky, ale i nebuddhisty stále uchovává svou popularitu, nicméně patří její hluboké mravní poselství, ideál činorodého snažení, bdělé horlivosti a spořádaného života, hlásaný srozumitelným, nevyumělkovaným jazykem, schopnost skloubit šíření ryze buddhistických ctností s oslavou všelidských hodnot.

Prostý, gramaticky průzračný styl textu ovšem zdaleka neznamená, že Dhammapadam je dílem jednoduchým a snadno pochopitelným. Sevřená poetická forma použitá k vyjádření hlubokých filozofických pravd, básnická zkratka nahrazující obsáhlé výklady i mnohoznačnost základních pojmů, umožňující řadu různých interpretací, při studiu originálu prohlubují duchovní obzor přemýšlivého čtenáře, jenž má příležitost vnímat celou škálu významových odstínů zároveň, získat vhled do poselství dávných myslitelů v celé jeho komplexnosti; naproti tomu překladatele staví před nutnost jednoznačné volby jediného z mnoha možných překladů, který se stává zároveň (svým způsobem vždy zplošťujícím) výkladem i komentářem. Jako názorný příklad může posloužit již samotný název díla a smysl, který je v něm obsažen: pojem dhamma (sanskrtsky dharma), jímž Buddha označoval svou nauku, bývá porůznu překládán jako „zákon“, „řád“, „právo“, „morálka“, soubor mravních předpisů, jež „drží“ vesmír pohromadě (k vyjádření této představy indolog V. Miltner navrhl použít archaického participia necessitatis „držmo“), slovo padam znamená mezi jiným „slovo“, „stopa“, „stezka“, „verš“. Vedle názvu Cesta k pravdě, uvedeného v podtitulu tohoto překladu, navrhli překladatelé po celém světě řadu dalších alternativních přetlumočení – „Stezka ctnosti“, „Cesta spravedlivosti“, „Stopa vyznání“, „Slova pravdy (víry, zákona)“, „Výroky o náboženství“, „Verše o držmu“ – z nichž každé je svým způsobem opodstatněné, avšak žádné si nemůže činit nárok na to, že s jistotou vystihuje původní záměr autora (či kompilátora).

Jestliže renomovaným odborníkům činí potíže postihnout pravý smysl samotného názvu Dhammapadam, úkol zprostředkovat poselství celého textu západnímu čtenáři na překladatele klade mnohonásobně vyšší nároky: vyžaduje jak důvěrnou znalost historického a nábožensko-filozofického kontextu, v němž dílo vznikalo, tak schopnost překládat z pálijského originálu, protože převody z druhé ruky, pořízené překladem již existujících překladů do evropských jazyků, jen dále znásobují úskalí zjednodušení, zkreslení a nezbytně jednostranných řešení provázejících přenos myšlenek vlastních jednomu kulturnímu okruhu a vyjádřených jemu specifickými výrazovými prostředky do zcela odlišného historického kontextu. O to záslužnější je současný pokus zprostředkovat českému čtenáři původní text ve filologicky korektním a odborně fundovaném překladu, podloženém znalostí páli a erudicí indologa i religionisty.

Pálijské Dhammapadam je nejenom nejstarší a nejznámější recenzí tohoto díla, náležející k rané buddhistické škole théravády, ale také jedinou, jež se dochovala v úplnosti. Kromě toho existují ještě tři další verze: nedávno objevená Dharmapada ve středoindickém dialektu (prákrtu) gándhárí, z níž máme k dispozici něco přes polovinu původního textu, sanskrtská recenze Udánavarga patřící k severní sarvástivádinské tradici, jež se v originální podobě zachovala zhruba ze dvou třetin (1 050 veršů) a jako celek je známa hlavně z překladů do čínštiny, tibetštiny a tocharštiny, jakož i drobnější zlomky Dharmapady školy mahásanghiků v buddhistickém hybridním sanskrtu. Existence různých variant a jejich značné místní i časové rozšíření svědčí o popularitě tohoto typu didaktické literatury ve všech směrech buddhismu.

Z období zhruba kolem roku 450 n. l. se datuje vznik pálijského textu Dhammapadatthakatha, obsáhlého komentáře, který podává nejenom zevrubný filologický a exegetický rozbor každé ze 423 průpovědí, ale i podrobný popis okolností, za kterých byl určitý výrok pronesen. Situaci zpravidla dokresluje mravoučným příběhem, anebo přesněji kázáním v podobě poučení o nauce (dhammadésaná), jehož autorství je přisuzováno přímo Buddhovi. Komentář, podobně jako vlastní text sbírky Dhammapadam, je tematicky rozčleněn do 26 kapitol, avšak v řadě případů jedním vyprávěním ilustruje obsah dvou i více strof, takže počet uváděných podobenství, bajek a legend, jež si co do barvitosti a popularity nezadají s literaturou džátak, příběhů o předchozích Buddhových zrozeních, dosahuje jen 299. Nacházíme zde množství starých lidových povídek, pohádek a zkazek, z nichž mnohé se staly součástí světového kulturního dědictví, např. vyprávění o moudrém králi Váránasí, jenž podobně jako chalífa Hárún ar-Rašíd v noci v přestrojení chodil mezi svůj lid, anebo příběh matky Kiságótamí, jejíž mrtvé dítě Buddha slíbil oživit, pokud mu přinese hořčičné zrnko z domu, kde dosud nikdo nezemřel (Dhp. 114), vyskytující se s drobnými obměnami v řeckých, arabských, hebrejských, perských i koptských zpracováních alexandrovského cyklu. Vzájemné přejímání a ovlivňování však neprobíhalo pouze jedním směrem: válečná lest s dřevěným slonem, v jehož útrobách se ukrylo šedesát bojovníků, kterou v romanci o Udénovi a Vásuladattě použil král Padždžóta (Udénavatthu k Dhp. 21–23), naopak svědčí o zdomácnění pověsti o trojském koni v indickém prostředí.

Do Evropy se Dhammapadam dostalo jako vůbec první pálijský text v r. 1855 díky edici a latinskému překladu, jež v Kodani vydal V. Fausboll. Jeho první překlad do němčiny pořídil r. 1860 A. Weber, po němž následovaly překlady L. V. Schrödera (1892), K. E. Neumanna (1893), P. Dahlkeho (1919) a R. O. Franka (1923). Do angličtiny sbírku poprvé přeložil r. 1870 F. Max Müller (v r. 1885 byl anglický text vydán i v metrickém převodu do němčiny), z mnoha dalších překladatelů zasluhují zmínku James Gray (1881, 1887), A. J. Edmunds (1902), Súrijagoda Sumangala (1914), P. L. Vaidja (1934), N. K. Bhagvat (1936), S. Rádhákrišnan (1950), či Nárada Théra (1952). Dále bylo dílo přeloženo do francouzštiny, italštiny, ruštiny a švédštiny (nedávno vydaná slovenská verze vznikla druhotným přetlumočením anglického překladu), existují jeho vydání v barmštině, japonštině, sinhalštině, thajštině, tamilštině i dalších indických jazycích; čínské sbírky Fa-ťü-ťing a Fa-ťü-pchi-jü-ťing obsahují verše, jež zhruba odpovídají pálijské předloze, avšak jejich řazení a obsah vykazují četné odlišnosti, takže spíše než o překlad se jedná o svébytné texty čerpající ze společné tradice.

Důstojným příspěvkem k rozsáhlé světové překladové literatuře, usilující o zprostředkování buddhistických zásad, všelidských mravních hodnot a dávné moudrosti, obsažených ve strofách Dhammapady je i současný překlad. Nezbývá než popřát jeho druhému vydání vnímavé publikum a čtenářům (v buddhistickém duchu zároveň všem bytostem) sabbamangalam – všemožný prospěch a zdar.

 

PhDr. Jan Filipský, SCs.

Praha, červen 2001

 

 

O překladateli

Profesor Karel Werner (* 12. 1. 1925) patří k předním českým indologům. Po studiu filozofie a historie, indoevropské srovnávací filologie a sanskrtu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1945-47) a indologie a sinologie na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (1947-49) obhájil disertační práci Významoslovný rozbor primitivních jazyků a získal titul PhDr.

V letech 1948-51 působil jako asistent  Indologického semináře na FF PU v Olomouci, kde přednášel sanskrt, dějiny Indie a starověké dějiny Předního východu. Po zrušení oboru orientalistiky na PU byl propuštěn a další dvě desetiletí pracoval z politických důvodů v různých technických a dělnických profesích; např. jako horník (1960-61), instalatér anebo řidič tramvaje (1964-67).

            Po okupaci Československa v srpnu 1968 odešel do emigrace. Nejprve pracoval jako knihovník v univerzitní knihovně v Cambridgi a konzultant na tamní Churchill College, později se stal docentem indické filozofie a náboženství na Škole orientálních studií univerzity v Durhamu (v r. 1975 byl jmenován profesorem). V letech 1975-76 působil jako hostující profesor na Karnatacké státní univerzitě v indickém Dharváru a na Benares Hindu University ve Váránasí.

            V letech 1991-93 byl externím členem Ústavu pro etiku a religionistiku, brněnského pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Od r. 1993 je hostujícím profesorem Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a čestným vědeckým pracovníkem Ústavu pro studium náboženství na Škole orientálních a afrických studií (SOAS) Londýnské univerzity.

            Jeho badatelské práce se zabývají převážně védismem, hinduismem, jógou a buddhismem, se zaměřením na filozofickou dimenzi těchto tradic. Zabýval se též rozborem indických filozofických škol, které se staly teoretickým základem některých směrů jógické praxe. V oblasti filozofie náboženství zkoumal pojem transcendentna ve smyslu absolutní skutečnosti (Bůh křesťanství, brahman nebo Brahma hinduismu, nirvána nebo dharmakája buddhismu, tao taoismu, kami šintoismu atd.) a noetické a logické problémy související s otázkou ontologické platnosti tohoto pojmu. Snad nezávažnějším přínosem pro indologii jsou jeho studie k interpretaci védských textů.

 

            Výběrová bibliografie hlavních děl prof. Wernera publikovaných v knižní podobě: Hathajoga. Základy tělesných cvičení jógických (Praha 1969, 1971), Yoga and Indian Philosophy (New Delhi 1977, 1980), The Heritage of the Vedas (Farringdon 1982), Yoga, its Beginnings and Development (Farringdon 1987), The Yogi and the Mystic (1989), Symbols in Art and Religion (1990), A Popular Dictionary of Hinduism (London 1994), Náboženství jižní a východní Asie (Brno 1995), Malá encyklopedie hinduismu (Brno 1996).

 

[Zpracováno podle biografického hesla v publikaci Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Libri, Praha 1999]

 

Setkání profesora Wernera
s presidentem Havlem a Ivanem Havlem

 

"Já mám váš překlad Dhammapadam na nočním stolku",

řekl Ivan Havel překladateli, když mu nabídl (30.6. 1992) autorský výtisk prvního vydání, "ale dejte mi ho a já jej předám bratrovi. A napište mu tam věnování."

Což se stalo: "... s díky za to, že jste jako první hlava státu pozval na oficiální návštěvu Dalajlamu."

Po letech měl překladatel možnost promluvit pár slov s prezidentem u příležitosti odhalení pomníku TGM v Břeclavi  (6. 3. 2000)  a  knížku  mu  připomenout:

Pan prezident se přiznal, že si ji dosud nepřečetl, a dodal:

"Knih dostávám mnoho. Začnu je číst, až budu na penzi." 

Připravujeme:

   

 


 

 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

VYDAVATELSTVÍ

CAD PRESS

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Lexikon se stal i základem religionistické sekce nejvýznamnější české elektronické encyklopedie - Diderot 2000 a 2001 !

detaily viz web-stránky:

 

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY

nebo

http://sekty.webpark.sk

======================================================

BUDDHISMUS I - V (Antologie)

 

http://mojweb.sk/buddhizmus

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

======================================================

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

viz

http://www.cadpress.sk/dharmagaia.htm

nebo

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_EKOLOGIE

======================================================

Jiří Černega:

O POČÁTKU BUDDHISMU

viz též

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

======================================================

ŠAMANISMUS I , II, III (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

http://samanizmus.webpark.sk

nebo

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

======================================================

Zora Doval:

ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

http://www.mujweb.cz/www/TAO_ZEN_MYSTIKA

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Mistr Lao-c':

TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

======================================================

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

======================================================

Ajahn Sumedho:

BDĚLOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

======================================================

Kim Taum:

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

======================================================

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH I

http://www.mujweb.cz/www/Sexualita

======================================================

Charles Poncé: 

HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

http://www.mujweb.cz/www/SPIRITUALITA_ESOTERIKA_MYSTIKA

======================================================

Guy Casaril: 

RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

http://www.mujweb.cz/www/CADO

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/Makrobiotika_a_vegetarianstvi

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider: 

TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/KNIHY_O_ZEN_BUDDHISMU


 

Kompletni katalog / cenik pro jednotlivce najdete na adrese
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

TAM  si muzete KOMPLETNI CENIK a KATALOGY  i  zkopirovat
(6 500 nabizenych titulu – knih, hudebnich CD, dvd a videokazet)

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese  http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vždy na
strance http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

 

Kompletni nabidka pro knihkupce je na adrese

http://www.cadpress.sk/cenik_distribucekomplet.zip

kde si muzete CENIK ZKOPIROVAT !

 

KATALOG A CENIKY Vam  MUZEME ZASLAT na pozadani TAKE E-MAILEM

ale jsou to dosti velke soubory – cca 4 MB !

 

 

 

  Máte-li zájem o zasílání informací a edičních plánů,
kontaktujte nás!

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

 

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cad@seznam.cz

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

 

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

 

Telefon:

(2) 6436 9928

Mobil:

0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

Kompletni katalog / cenik pro jednotlivce najdete na adrese
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

TAM  si muzete KOMPLETNI CENIK a KATALOGY  i  zkopirovat
(6 500 nabizenych titulu – knih, hudebnich CD, dvd a videokazet)

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese  http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vždy na
strance http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

 

Kompletni nabidka pro knihkupce je na adrese

http://www.cadpress.sk/cenik_distribucekomplet.zip

kde si muzete CENIK ZKOPIROVAT !

 

KATALOG A CENIKY Vam  MUZEME ZASLAT na pozadani TAKE E-MAILEM

ale jsou to dosti velke soubory – cca 4 MB !

 

 

 

Centrum

BEST Slovensky vyhladavač

Byznys server DIREKTA

OpenDir.CZ - Velký seznam stránek, katalogový a vyhledávací server

Predaj našich kníh v Bratislave:

Katalóg slovenského Internetu

SurfSK

Zoznam

Volny

 

Počítadlo
Počitadlo funguje od 10. 10. 2001