Duchovní tradice Východu: Religionistika/orientalistika/náboženství a filozofie Asie (jóga, hinduismus,buddhismus,taoismus,konfucianismus,šintoismus)

 

   N O V I N K A 

 

 

ISBN 978-80-88969-40-2

české vydání

220 stran A5, 80 fotografií

=====================================

 

 

Obsah

Předmluva

I.    Část úvodní

1. Proč dnes jóga

2. Moderní pohled na jógu

3. Hathajóga a zdraví, Hathajóga a naše tělovýchova

 

II.   Část praktická

1. Zásady praktického přístupu k józe

 

2. Jak správně cvičit Hathajógu

 

3. Základní kurs Hathajógy v deseti lekcích

Lekce I (Uddijána bandha, śíršásana, makarásana)

Lekce II (Śalabhásana, bhudžangásana, dhanurásana)

Lekce III (Tádásana, vrkšásana, garudásana)

Lekce IV (Trikóñásana, padahastásana)

Lekce V (Paśčimóttánásana, džánuśirásana)

Lekce VI (Vadžrásana, sidhásana, bhrúmadhjadršti, naságradršti, śavásana)

Lekce VII (Ardhamatsjéndrásana, vakrásana, sarvágásana, viparíta karaní,

            sukhásana, samásana I)

Lekce VIII (Halásana, suptavadžrásana, samásana II, svastikásana, siddhásana,

            padmásana)

Lekce IX (Majúrásana, matsjásana, jóga mudrá)

Lekce X (Naulí krijá)

 

4. Práájáma (dechová cvičení)

5. Pročišťovací praxe

6. Metodika denní praxe Hathajógy

 

III. Část závěrečná

1. Zásady jógické životosprávy

2. Co můžeme opravdu očekávat od Hathajógy

 

 

Předmluva Zory Doval

 

S touto knihou prof. Wernera jsem se setkala poprvé jako mladé děvče a myslím, že v ní jsem se též vůbec poprvé setkala se slovem "jóga". Knihu jsem přečetla na jeden dech. Těžko lze slovy popsat dojem, který ve mně vyvolala; byly to všechno úplně nové, neznámé pojmy. Okamžitě jsem vsak pocítila chuť pravdy; jakoby se otevřelo okno do nové, velmi vzrušující dimenze. V té době na mne nejvíce zapůsobil slib, ze při pravidelném cvičení jógy se mohu vyléčit ze všech nemocí a nemusím už trpět ani pravidelnými chřipkami a nachlazeními. Jako dítě jsem totiž bývala velmi chorlavá a jednou jsem skoro zemřela na následky dětské nemoci. Dodnes mám v živé paměti divoké halucinace, jimiž jsem trpívala během vysokých horeček.

Když jsem se tedy dozvěděla, že existuje staletími ověřený soubor tělesných a duševních cvičení pomocí nichž je možné udržet si pevné zdraví a životní optimismus, okamžitě jsem se rozhodla pro cestu jógy.

Ačkoli obvykle nerada čtu návody, kvůli exotičnosti cviků jsem tehdy cvičila přesně podle návodu a dodržovala jsem i panem Wernerem doporučený harmonogram a časové odstupy mezi jednotlivými cvičeními. Blahodárné účinky cvičení jsem pocítila téměř vzápětí a co nevidět jsem svou hathajógovou půlhodinku prodloužila na dvě-tři hodiny. S jógou jsem se pak už nikdy nerozloučila. Jak šestnáctiletá jsem přestala trpět pravidelnými chřipkami a nachlazeními, a namísto běhání „po doktorech“ jsem začala běhat dlouhé tratě podél lesních potoků. Později jsem se dostala k další jógové literatuře a pár let nato jsem získala zasvěcení do mantrické sádhany a meditace indickým učitelem.

Je samozřejmé, že v dnešní době, když je na trhu záplava jógové literatury a "učitelů" jógy je jako hub po dešti, je těžké vžít se do atmosféry let komunistického režimu ... Tehdy nebylo jednoduché získat přístup k jógové literatuře a ještě těžší bylo potkat živého učitele. V tomto období temna byla kniha prof. Wernera skutečným "záchranným lanem" pro mnohé hledající. Navzdory tomu, že v józe se vedení žijícím učitelem pokládá za velmi důležité a mnozí tvrdí, ze jógu si nelze osvojit z knih, je Wernerova Hathajóga vzácnou výjimkou.

Je to důkladně zpracovaná a bezpečná pomůcka pro samouky, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají přístup k žijícímu učiteli. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že za pomoci této příručky si každý cvičenec může osvojit základy hathajógy bez jakéhokoliv rizika pro své duševní či tělesné zdraví. A jak to už bývá, pokud má adept upřímnou tužbu po sebezdokonalení, učitel se časem objeví, aby ho uvedl do hlubších tajů umění jógy.

Zdůrazňuji, že tento sled cvičení je propracovaný víceméně dokonale a není na něm co vylepšovat či měnit; při dodržení návodu a rad se určitě dostaví dobry výsledek. Prof. Werner ve své publikaci častokrát klade důraz na pozvolné tempo nácviku ... má pravdu! Cvičení jógy má být postupné a pozvolné. Podle představ jógy je lidsky organismus nesmírně složitý komplex nejrůznějších složek, od hrubomateriálních částí po složky jemnohmotné a duchovní. V těchto složkách jsou též uskladněné různé typy jedů nashromážděných během mnohých vtělení. Cvičením ásan a ještě více dechovými cvičeními se tyto jedy vyplavují a je třeba je transformovat.

Pataňdžaliho systém důkladně popisuje hierarchii složek lidské bytosti a jak je třeba postupovat na cestě jógy. Ásany fungují velmi důkladně a pomaleji a doporučují se jako dobrý úvod do praxe jógy. Dechová cvičení mají silnější a dynamičtější účinek a jejich hlubší praxi bez vedení učitelem nelze doporučit. Pokud má cvičící přístup ke kvalifikovaným učitelům, je pránájáma efektivní cestou očisty těla i mysli. Zájemcům o hluboké sebepoznání, stavy blaženosti a konečně osvobození z koloběhu životů možno doporučit systém kriyajógy, který je důmyslnou kombinací ásan, uzávěrů, dechových cvičení a manter. Pomocí tohoto typu jógy lze organismus odblokovat během velmi krátké doby, probudit božskou sílu kundaliní a věnovat se kontemplaci podle vnitřní inklinace.

Cesta jógy je cestou objevování sebe samého, svého nejhlubšího pravého bytí. Každá bytost má právo a schopnost dosáhnout svůj nejvyšší potenciál a štěstí v dané inkarnaci. Není třeba čekat na budoucnost a budoucí ráj. Štěstí možno dosáhnout zde a nyní. Cesta jógy je otevřena každému upřímnému člověku bez ohledu na věk, zdravotní stav či přesvědčení. Je to systém prověřený staletími praxe a lidského usilování. Hathajóga prof. Wernera může být prvým krokem na této krásné objevné cestě. Podobně jako v případě jiných klasických děl o józe lze o ní směle říci, že obstála ve zkoušce času a je v dnešní době právě tak aktuální a přístupná jako v době svého vzniku. Je uspořádána velmi přehledně a popisy jednotlivých cvičení jsou přesné a srozumitelné.

Prof. Werner se drží tradiční podoby všech praktik jak jsou popsané v indické literatuře a nesklouzavá na cestu "vylepšování" a přizpůsobování cviků, jako jsme toho často svědky v současnosti. Kniha nepředepisuje žádná předpřípravná cvičení ani oporné pomůcky, jak to vyžadují mnohé moderní školy jógy, kde si žáci na hodiny jógy přinášejí plný batoh dřevených opěr, opasků či polštář, bez nichž nedokážou zaujmout ásany. Mnohé cviky v těchto školách se pouze náznakově podobají klasickým pozicím; mají blíže ke gymnastice než k józe.

Osobné zastávám názor, že klasická jóga nevyžaduje mnoho pomůcek a že pomalé pozvolné nacvičování vede k lepšímu výsledku a hlubším vlivu na organismus. Z těchto důvodů mohu Hathajógu prof. Wernera s jeho tradičním podáním cvičení jógy plně doporučit všem těm, kdož si chtějí osvojit klasickou praxi hathajógy bez hledání senzací a bez "vylepšování" západními autory. Každý, kdo se vybere touto cestou, dosáhne po určité době dobrých výsledků ve formě zlepšení celkového zdravotního stavu, zvýšení vitality a radosti ze života.

Já osobně vděčím knize prof. Wernera za dobrý start na dlouhé cestě jógy. Neboť − jak se říká − každá cesta začíná prvním krokem, od kterého se odvíjejí další a další kroky … a díky onomu správnému vykročení jsem většinu svého života zasvětila právě józe, zdravé životosprávě a indické filosofii, a jsem dnes pokročilou adeptkou tantrické jógy a učitelkou ájurvédy.

Závěrem vám chci vyjádřit velké díky, vám pane profesore, za napsání této užitečné knihy, a panu Hrabalovi za to, že se ujal jejího nového vydání ve svém vydavatelství CAD Press; je to významný vydavatelský počin. Těším se i na výsledky vaší další spolupráce.

 

Zora Doval

Autorka knih Ájurvéda Tradiční indická medicína

a Ájurvédská léčitelská kuchařka

 

Samothraké,  12. března 2009

 


   ukázky  z  knihy 

 

   

   

   

 

 


 

Právě   vyšlo

 

   

 

Titul   Náboženské tradice Asie  vyjde  ve  2  autonomních  svazcích  v  rozsahu zhruba 900 stran   (každý svazek by měl mít okolo 400 stran, váz.,  formát B5  [24x16 cm]).

Vydání 2. svazku se plánuje na léto 2009 , 

o termínu vydání budou čtenáři i knihkupci včas informováni, např. i e-mailem, pokud o takovou formu informování požádají


 

O B S A H :

 

 

Obsah  1. svazku

 

Úvodem - O povaze asijských náboženských tradic        15

 

Část  I.   NÁBOŽENSKÉ  SYSTÉMY  INDIE       27

 

 

1       HINDUISMUS     

1.1    Obecné aspekty    29

         Co je hinduismus? 29

 

1.2    Rané a formativní etapy hinduismu    33

         Harappské období 33

         Védské náboženství 34

         Bráhmanismus      42

         Eschatologie védismu a bráhmanismu         45

         Období duchovní obrody          46

1.3    “Zrození” a základní rysy hinduismu  51

         Bráhmanská syntéza       51

         Základní prvky světového názoru hinduismu         55

1.4    Vývoj středověkého hinduismu 61

         Filozofické  školy  61

         Vývoj sektářství 68

         Brahma        70

         Višnu 71

         Śiva   74

         Déví  (bohyně)       76

         Tantrismus  77

         Formy bhakti a jejich šíření 78

         Kněžský pokus o teologický systém.  80

1.5    Živé aspekty hinduismu  81

         Bůh, bohové a “všudypřítomnost” božství 81

         Rituály, chrámy, náboženské festivaly a poutě      84

         Kněžstvo, guruové, áśramy, “svatí” muži a mniši 86

1.6    Reformní a nová hnutí    90

         Vliv Evropy  90

         Ram Mohan Roy (Rám Móhan Ráj, 1772-1833) a Bráhma-samádž       90

Dayananda (Dajánanda, 1824-83) a Árja-samádž    91

Ramakrishnova mise       91

Teozofická společnost 92

Mohandas Karamchand Gandhi (Mahátmá Gándhí; 1869-1948) 93

Ramana Maharishi (Rámana Mahárši, 1879-1950)  93

Shivananda (Śivánanda − Kuppuswami Iyer, 1887-1963)  94

Aurobindo Ghose (Ghoš, 1872-1950)  94

Radhakrishnan (Rádhakrišnan 1888-1975)   95

Hinduistický nacionalismus      96

1.7    Hinduismus  v  zámoří    99

         Vystěhovalecké  komunity        99

         Šíření jógy a duchovní filozofie hinduismu na Západ       101

 

 

2        BUDDHISMUS      105

2.1    Dobové pozadí a počátky buddhismu          105

2.1.1  Myšlenkové proudění v době vzniku buddhismu   105

2.1.2  Počátky buddhismu       109

2.2    Základní nauky buddhismu       118

2.2.1  Je buddhismus filozofií? 118

2.2.2  Buddhistický svět a jeho obyvatelé    118

2.2.3  Lidská osobnost 125

2.2.4  Podmíněné vznikání 130

2.2.5  Osvobození 131

2.2.6  Hierarchie bytostí v raném buddhismu         138

2.2.7  Buddhismus jako náboženské hnutí 141

2.3    Ustavení kánonu a vznik sektářství    147

         Pálijský  kánon      147

2.4    Mahájána     161

2.4.1  Přechodné údobí 161

2.4.2  Počátky mahájánového buddhismu    164

2.4.3  Cesta bódhisattvy 170

2.4.4  Dráha (čarjá) bódhisattvovského školení 172

2.4.5  Buddhologie         179

2.4.6  Filozofické školy   182

2.5    Vadžrajána  187

2.5.1 Přechod k tantrismu       187

2.5.2 Vadžrajánová cesta k osvobození 189

2.6    Buddhismus a západní svět      197

         Starověk a raný středověk        197

Studium a šíření buddhismu v novověku     198

 

 

3       OSTATNÍ INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ      201

 

3.1    Džinismus    201

Pozadí  a  počátky 201

Základní nauky      202

Stupně a druhy poznání 204

Cesta k osvobození 205

Stupně duchovního pokroku na cestě k osvobození 207

Sektářské rozkoly a kodifikace kánonu        209

Laický aspekt 211

Džinismus v historické perspektivě    212

 

3.2    Islám a jeho zakotvení v Indii    214

Původ  a  pozadí  islámu 214

Islám jako nábožensko-politický systém.     219

Sektářství a vznik súfismu        220

Příchod islámu do Indie a jeho zakotvení 225

Povaha islámu v Indii a súfismus       226

Dín-i Iláhi  (Božská víra) 227

Stručný pohled na bahá’ismus 231

 

3.3    Sikhismus    233

Nábožensko-historické pozadí 233

Kabír 234

Nának a zrození sikhské obce 237

Konsolidace sikhské obce       240

Vznik bojového bratrstva         241

Sikhský stát a jeho zánik         242

Další cesta 243

Nauky a náboženská praxe      244

Sektářství 247

Sídla autority        248

Závěrečné poznámky     248

 

3.4    Menšinová náboženství v Indii  251

3.4.1 Zoroastrismus a pársové         251

3.4.2 Křesťanství 273

 

 

 

Část  II  NÁBOŽENSTVÍ NA STŘEŠE SVĚTA A V OKOLÍ 277

 

1        HIMÁLAJSKÁ KRÁLOVSTVÍ     279

 

1.1    Nepálský kadlub    279

Kršna nebo Maňdžuśrí? 279

Buddhisticko-hinduistické vahadlo    279

Poslední hinduistické království 284

 

1.2     Dračí království Bhútánu          287

Na tygřím hřbetu   287

Staletá idyla?        288

 

 

2        NÁBOŽENSKÝ VÝVOJ TIBETU.         291

 

2.1     Předbuddhistický Tibet   291

Králové  z  nebes 291

Byl předbuddhistický bön (Bon) náboženstvím?   292

Bön jako formulované náboženství 293

Historické osudy bönu   296

 

2.2    Od buddhismu k “lamaismu”    298

         2.2.1  Příchod “druhého Buddhy”?    298

         2.2.2  Cesta k ezoterismu        301

         Kdo je tulku?         309

 

2.3    “Nové školy” tibetského buddhismu  311

Kadampa  (bKa’-gdams-pa, Škola “vázaná příkazy”)      311

Sakjapa  (Sa-skya-pa, Škola “šedé země”)  311

Kagjüpa  (bKa’-brgyud-pa, Škola “předaných příkazů”)  312

Gelugpa  (dGe-lugs-pa, Škola vzorné ctnosti)       313

 

2.4    Učenost a politika 316

        2.4.1 Tibetský kánon     316

        2.4.2 Mocenské  manévrování 317

        2.4.5 O tibetském buddhismu obecně        326

 

 

3        CESTY MONGOLSKÉ RELIGIOZITY    329

 

3.1    Proměnlivost a trvalost lidového náboženství        329

Od stepních počátků k imperiální velikosti 329

Rituál a obraz světa        330

Bohové a kult předků      331

 

3.2    Tři vrstvy mongolského šamanismu   334

“Čistý” šamanismus      334

“Smíšený” šamanismus 335

“Lamaistický”  šamanismus     336

 

3.3     Mongolský buddhismus  337

Historicko-politické aspekty    337

Potlačování šamanismu a lidového náboženství 338

Osudy mongolského buddhismu      339

Případ  Burjatska 341

 

Bibliografie 343

Slovníček nejdůležitějších pojmů       361

Slovníček důležitějších jmen a názvů 370

Rejstříky     375

Věcný  a  pojmový  rejstřík      375

Rejstřík  jmen  a  názvů  383

========================================================

 

 

Připravujeme

 

 

 

Obsah  2. svazku

 

Část 1. NÁBOŽENSKÁ SCÉNA JIHOVÝCHODNÍ ASIE

 

1.     Jedinečnost Lanky

2.     Buddhisticko-hinduistická impéria Zadní Indie

3.     Bráhmanismus a buddhismus ostrovních království

 

 

Část 2. NÁBOŽENSTVÍ V ČÍNĚ A V KOREJI

 

1.   Náboženské a naukové směry Číny

 Taoismus

 Konfucianismus

 Buddhismus

 Křesťanství a náběh k novým hnutím

 

2.   Korejská křižovatka

Šamanismus a “korejské náboženství”, 

Wŏn-bulgyo (Weon-bulgyo, “buddhismus kruhu”)

Jin Gak (Džin Gak) Buddhist Order čili “ezoterní buddhismus”

Yumbul řád buddhismu Bokuk

Ch’ŏndogyo (Čchŏndogyo, Jeondogyo, “náboženství nebeské cesty”)

Tan’gungyo (Dangungyo, Náboženství “santálového krále”)

 

 

Část 3. NÁBOŽENSKÉ CESTY JAPONSKA

 

1. Šintoismus a jeho národnostní a historický rámec

 

2. Buddhismus

 

3. Zvláštnosti japonského synkretismu

Buddhisticko-šintoistický synkretismus

“Nová náboženství”

 


 

 

 O  autorovi

 

 

Profesor Karel Werner (* 12. 1. 1925) − rodák z Jemnice žijící od roku 1968 v Anglii − patří k předním českým indologům. Vystudoval filozofii, historii a indologii na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci, kde navštěvoval též přednášky ze sinologie. Akademickou dráhu zahájil roku 1947 jako asistent indologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde vyučoval sanskrt a přednášel o dějinách Indie a Předního východu. V padesátých letech byl z politických důvodů donucen k odchodu z univerzitní půdy, publikoval však v zahraničí. Po výsleších na StB byl dirigován na práci v uhelných dolech a později v jiných dělnických  oborech.  V ovzduší relativního uvolnění šedesátých let vyučoval v kurzech jógy a vystupoval jako propagátor orientálních metod terapie.  V této souvislosti pracoval  v  letech 1967-1968 jako dokumentarista s výzkumným zaměřením v Psychiatrickém ústavu v Kroměříži. Po sovětské invazi v srpnu 1968 odešel do Anglie.
   

 

Nejprve pracoval jako knihovník  v  univerzitní knihovně  v  Cambridgi  a konzultant na tamní Churchill College, později pracoval na Škole orientálních studií univerzity v Durhamu, kde působil pod záštitou nadace Spalding (1969-1990) jako docent indické filozofie a náboženství a koordinátor meziuniverzitních seminářů o indických náboženstvích (1975-1984).  V r. 1975 byl jmenován profesorem.

V  letech 1975-76 přednášel jako hostující profesor  na  Karnatacké státní univerzitě v indickém Dharváru,  na Benares Hindu University ve Váránasí a na univerzitách v Kandy a Puně. V letech 1991-93 byl externím (dopisujícím) členem Ústavu pro etiku a religionistiku Filozofického ústavu České akademie věd.  V devadesátých letech působil jako profesor v Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  v  Brně  a  pomáhal při jeho budování. V letech 2002-2007 byl hostujícím profesorem v Ústavech pro studium buddhismu na Universitě Dongguk v Kjongdžu a v Seoulu.  Od roku 1993 je též čestným profesorem výzkumu na Škole orientálních a afrických studií (SOAS)  Londýnské univerzity.

 

   

 

 

Jeho badatelské práce se zabývají převážně védismem,  hinduismem,  jógou a buddhismem, se zaměřením na filozofickou dimenzi těchto tradic. Snad nejzávažnějším přínosem pro indologii jsou jeho studie k interpretaci védských textů.

Publikoval časopisecky v oblasti jógy, buddhismu, filozofie náboženství a metodologie religionistiky. Z jeho knižních publikací je třeba jmenovat alespoň výběr: Hathajóga (1969, 1971; 2008 v elektronickém formátu), Yoga and Indian Philosophy (1977, 1980, 1998), The Heritage of the Vedas (1982), Yoga: Its Beginnings and Development (1987), The Yogi and the Mystic, (1989, 1994), Symbols in Art and Religion (1990), Dhammapadam neboli Cesta k pravdě (1992, 2001), Love Divine (1993),  A Popular Dictionary of Hinduism (1994, 1997),  Malá encyklopedie hinduismu (1996, 2008),  Náboženství jižní a východní Asie (1995),  Náboženské tradice Asie (2002),  Encyklopedie hinduismu (CAD Press 2008).

 

D.-č./sb.: On the Philosophy of YajEavalkya, Bharatiya Vidya (Bombay) XI (1950), no. 3/4: 166-177; Yoga und Philosophie, Yoga (Schopfheim) 16 (1969), no. 3: 7-13, no. 4: 9-14; The Existential Situation of Man in European and Indian Philosophy and the Role of Yoga, Yoga Quarterly Review (1971), no. 2: 11-35; Die existentielle Situation des Menschen in europäischer und indischer Philosophie und die Rolle des Yoga, Wissen und Wandel (Hamburg) XVII (1971), no. 11: 322-340; Zur Philosophie des Tantrismus, Der Kreis (Meersburg-Daisendorf) 100 (1972): 11-15; The Indian Experience of Totality, in: Wege zur Ganzheit - Festschrift zum 75. Geburtstag von Lama Govinda, Almora 1973: 219-233; Authenticity in the Interpretation of Buddhism, in: M. Pye & R. Morgan (ed.), The Cardinal Meaning. Essays in Comparative Hermeneutics: Buddhism and Christianity, The Hague, Paris 1973: 161-193; Religious Practice and Yoga in the Time of the Vedas, Upanisads and Early Buddhism, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Poona) LVI (1975): 179-194; Spiritual Personality and its Formation according to Indian Tradition, Maitreya (Boulder & London) 6 (1977): 93-103; On Interpreting the Vedas, Religion 7 (1977), no. 2: 189-200; Yoga and the Rg Veda. An Interpretation of the keśin hymn, RV 10, 136, Religious Studies 13 (1977), no. 3: 289-302; Symbolism in the Vedas and its Conceptualisation, Numen. International Review for the History of Religions XXIV (1977), fasc. 3: 223-240; The Vedic Concept of Human Personality and its Destiny, Journal of Indian Philosophy (The Hague) 5 (1978): 275-289; A Note on karma and Rebirth in the Vedas, Hinduism (London) 83 (1978): 1-4; Mysticism as Doctrine and Experience, Religious Traditions (Sydney-Bandoora) 4 (1981): 1-18; Mysticism and Indian Spirituality, in: D. Malvania & N. J. Shah (ed.), Studies in Indian Philosophy, a Memorial Volume in Honour of Pandit S. Sanghvi, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad 1981: 241-256; Bodhi and arahattaphala. From Early Buddhism to Early Mahayana, The Journal of the International Association of Buddhist Studies 4 (1981): 70-84, reprinted in: A. Pyatigorsky (ed.), Buddhist Studies; Ancient and Modern, Curzon Press, London 1983: 167-181; The Teachings of the Veda and the adhyatmika Method of Interpretation, in: Golden Jubilee Volume, Vaidika Samśodhana Mandala (Vedic Research Institute), Poona 1981: 288-295; Men, Gods and Powers in the Vedic Outlook, Journal of the Royal Asiatic Society (1982), no. 1: 14-24; The Concept of the Transcendent. Questions of Method in the History of Religions, Religion 13 (1983): 311-322; The Buddhist Interpretation of Experience, in: Peter Connolly & Clive Erricker (ed.), The Presence and Practice of Buddhism, West Sussex Institute of Higher Education, Chichester 1985: 37-53; Personal Identity in the Upanisads and Buddhism, in: Victor C. Hayes (ed.), Identity Issues and World Religions. Selected Proceedings of the Fifteenth Congress of the International Association for the History of Religions, Bedford Park (South Australia) 1986: 24-33; The Indo-Europeans and the Indo-Aryans: The philosophical, archaeological and historical context, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute LXVIII (1987): 491-523; Indian Concepts of Human Personality in Relation to the Doctrine of the Soul, Journal of the Royal Asiatic Society (1988), no. 1: 73-97; From Polytheism to Monism - Multidimensional View of the Vedic Religion, in: Glenys Davies (ed.), Polytheistic Systems (Cosmos 5), Edinburgh University Press, Edinburgh 1989: 12-27; The longhaired Sage of Rg Veda 10, 136; A Shaman, a Mystic or a Yogi? in: Karel Werner (ed.), The Yogi and the Mystic. Studies in Indian and Comparative Mysticism (Durham Indological Series 1), London 1989: 33-53; (ed.), Symbols in Art and Religion. The Indian and the Comparative Perspectives (Durham Indological Series 2), Curzon Press, London 1990; Love and Devotion in Buddhism, in: Karel Werner (ed.), Love Divine. Studies in bhakti and Devotional Mysticism, (Durham Indological Series 3), London 1993: 37-52; O indické etice a jejím ontickém zakotvení, Etika. Interdisciplinární časopis pro teoretickou a aplikovanou etiku (Brno) IV (1992), no. 1: 46-59; K metodologii studia náboženství se zvláštním ohledem na roli filozofie náboženství a na postavení teologie, Religio. Revue pro religionistiku (Brno) 1 (1993), no. 1: 7-26; The Significance of Indian Religions for the Philosophy of Religion, Religio 1 (1993), no. 2: 165-176; Indian Conceptions of Human Personality, Asian Philosophy 6 (1996), no. 2: 93-107; Non-orthodox Indian Philosophies, in: Brian Carr & Indira Mahalingam (ed.), Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, Routledge, London and New York 1997: 114-131; Are There Two Levels of Truth and Reality? Vesak Sirisara (Colombo) 62 (1997): 12-16.

 

 

 

 

Prof. Werner v rozhovoru s presidentem Václavem Havlem 6.3. 2000 v Břeclavi

 

Prof. Werner, Ivan Havel a D. Havlová na Pražském hradě (30.6. 1992)


 

Biografie: Perspectives on Indian Religion: Papers in Honour of Karel Werner (1986, ed. by Peter Connolly); Dagmar Pospíšilová: K sedmdesátinám Karla Wernera, NO 50 (1995), 1: 38-39, portrét; Mirko Frýba: K sedmdesátinám profesora Karla Wernera, Religio III (1995), 1; Karel Werner, in: Česká filozofie ve 20. století I, Praha 1995: 232-233; Werner, Karel, in: Česká filozofie ve 20. století II, Praha 1995: 176, portrét; Olga Nytrová: Utvářet si život sám. S profesorem Karlem Wernerem o buddhismu, křesťanství a meditaci, Respekt 38 (16.-22. září 1996): 12; Rozhovor s indologem profesorem Karlem Wernerem, Univerzitní noviny (Brno), červen 1997: 42-43.

 


Předmluva

Vítám nové vydání této souhrnné publikace o náboženských tradicích Asie, nyní zrevidované  a  rozdělené do dvou svazků.  Její část zabývající se náboženstvími “na střeše světa”  jsem před lety, ještě jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR, recenzoval v prvním vydání pro Masarykovu univerzitu.

            Autor v této práci uplatnil svou odbornost v indologii a výsledky svého výzkumu  v  oboru indických náboženství  a  filozofických systémů  a  jejich vlivu na tradice ostatních asijských zemí. V podrobném líčeních tradic těchto zemi se opírá o rozsáhlou znalost prací odborníků starší  i  nejnovější doby  a  zpracovává je podle svých zásad vyplynulých ze znalosti metodického postupu srovnávací vědy náboženské, známé dnes jako religionistika. Při tom neváhá při interpretaci použít vlastního úsudku na základě své filozofické erudice.

            Publikace je užitečná pro odborníky zejména tím, že zasazuje jednotlivé obory do širší souvislosti, což může být i pro ně podnětné. Čtenářstvo z řad veřejnosti se zájmem  o  asijskou kulturu  a  historii a zejména  o  orientální nauky  pak  dostává do ruky přehlednou a srozumitelnou příručku, která mu umožní doplnit a případně opravit údaje obsažené  v  nesčetných populárních publikacích,  které  občas prezentují svou látku z hlediska dílčích a někdy i sektářských perspektiv. Zde tedy mají kvalitní kompendium z kterého lze s důvěrou čerpat. Jako nepostradatelný průvodce studentům religionistiky i orientalistiky se osvědčilo již první vydání.

            Druhé vydání v péči známého nakladatelství hodnotné literatury s orientální a duchovní tematikou akademického  i  populárního rázu  se  širokým okruhem čtenářů,  jakož i  čtivý sloh publikace,  nepochybně zajistí její proniknutí  do  nejširších vrstev.

Zvlášť bych poukázal také na to, že autor oživil přesný způsob transliterace indických slov zavedený kdysi jeho učitelem indologie  profesorem  Lesným,  který je nově  opět  oceňován zejména čtenáři literatury o józe a  buddhismu. V tibetské části autor přidal k mé fonetické transkripci tibetských jmen a výrazů transliterace užívané v zahraničních publikacích a tím umožnil jejich snadnou identifikaci čtenářům cizojazyčných knih. Také nesnadný problém obeznámení širší veřejnosti s čínským transkripčním systémem pinyin vyřešil jeho paralelním uváděním vedle české fonetické transkripce vyvinuté na základě původní metody profesora Průška, pod jehož vedením autor studoval čínské klasiky, a Wade-Gilesovy transkripce užívané donedávna zejména v anglických publikacích.

 

Prof. PhDr.  Josef KOLMAŠ,  DrSc.

bývalý ředitel Orientálního ústavu Akademie věd ČR


 

 

 

   Anotace   a   recenze

 

Publikace českého orientalisty profesora Karla Wernera (nar. 1925) je výsledkem jeho mnohaleté soustavné práce v oblasti výzkumu asijských náboženství, zejména hinduismu a buddhismu. Nové přepracované a rozšířené vydání zasvěcuje čtenáře do základní problematiky  náboženských tradic především těchto dvou náboženství (a jen okrajově zmiňuje islám  a křesťanství)  v některých asijských státech, zejména v Indii, Číně, Japonsku a dalších zemích. Hinduismus a buddhismus významně ovlivňovaly a i dnes ovlivňují myšlení nejenom příslušníků asijských národů, ale zájem o ně zasáhl i Evropu. Je proto záslužným činem nakladatelství, že si v záplavě množství knih a statí, vycházejících dnes u nás v rámci určité módní vlny často z pera laiků, vybralo jako autora fundovaného odborníka s orientalistickým vzděláním, jelikož na současném knižním  trhu taková publikace není.

 

PhDr. Jiří ŠÍMA, DrSc.

mongolista a sinolog

býv. vedoucí oddělení Východní Asie Orientálního ústavu,

Předseda Společnosti přátel Mongolska a Klubu přátel Asie,

člen mongolské Čingischánovy akademie

 


 

 

... prezrel som si kapitolu  prof. Wernera o kórejskom  a  japonskom náboženstve. Obidve práce sú podľa mňa  hodnotné, štylizácia je výborná a záujemcovia o túto čitateľstvu u nás  zriedkavo prístupnú tematiku si ich prečítajú s potešením. Historické  členenie je solídne pripravené a čitatelia uvítajú, že autor zahrnul  do prehľadu aj informáciu o prieniku religióznych hnutí z európskeho,   presnejšie, z kresťanského prostredia. Seriózni záujemcovia rovnako  uvítajú i bibliografiu k jednotlivým kapitolám, ktorá im umožní   pokračovať aj v hlbšom štúdiu.

 

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.

Ústav orientalistiky Slovenské akademie věd
 


 

            Prof. Karel Werner je známý českému čtenáři svými odbornými publikacemi v oboru indologie, např. Hathajóga. Základy tělesných cvičení jógových (1969), Dhammapadam. Cesta k pravdě (1992), Náboženství jižní a východní Asie (1995), Malá encyklopedie hinduismu (1996) atd. Většina jeho publikací však vyšla v angličtině. Dr. Werner již od r. 1968 žije a působí v Anglii, v letech 1969–1990  byl docentem indické filologie a náboženství v Durhamu. Od r. 1993 je čestným profesorem na Škole orientálních a afrických studií Londýnské univerzity. 

 

            Jeho novější kniha je věnována náboženským systémům Indie, Číny, Koreje, Japonska, jihovýchodní Asie a himálajského regionu. V této rozsáhlé monografii  autor zevrubně rozebírá 5 náboženství Asie (hinduismus, buddhismus, konfuciánství, taoismus a šintoismus). Tradičně velká pozornost je věnována hinduismu a buddhismu se všemi hlavními náboženskými směry a jejich čelnými představiteli, pozorný čtenář má možnost hned ze začátku knihy se seznámit se základními náboženskými pojmy a definicemi,

což mu značně usnadní pochopit dále charakteristické vlastnosti jednotlivých filozofických škol a učení v Orientu. Podle mínění prof. Wernera dosavadní práce v tomto oboru jsou vesměs založeny na evropském modelu teistické tradice a často jsou zatíženy pojmovým aparátem odvozeným z křesťanské teologie". Proto se autor ve své práci snažil vycházet z vnitřní struktury asijských náboženství, prováděl paralelní studium těchto systémů a vysvětlil všechny základní pojmy hlavních filosofských systémů Asie. Kniha ve svém celku   působí jako spolehlivý průvodce nepřeberným množstvím kultů, obřadů a rituálů, najdeme zde svátky a svatyně, jména a funkce božstev, sféry jejich působení a vliv na duchovní svět věřících, kde platí univerzální zákony příčiny a následků, kde téměř nezbylo místo pro Boha Stvořitele a Zákonodárce.V asijských tradicích "čas a světové dění se jeví jako cyklický proces, který z perspektivy naší situace nikdy nekončí a nemá zjevný počátek". Člověk je hlavní hybnou silou ve společnosti, je tvůrcem a ničitelem svého osudu a svých duchovných hodnot, mravní zákony zde mají univerzální platnost srovnatelnou s platností přírodních zákonitostí v západním světě. Proto musí člověk tyto mravní zákony respektovat, nemůže je ani obejít, ani jim uniknout, celý svůj život se snaží je pochopit a uplatňovat jejich zásady pro vytváření své vlastní budoucnosti. Kniha prof. Wernera pomáhá čtenáři poznat tento rozmanitý a rozporuplný svět Orientu ve světle jejich vnitřních zákonitostí a myšlenkových proudů. Proto ji doporučujeme všem zájemcům a studentům humanitních oborů jako spolehlivou příručku pro vysvětlení základních pojmů a náboženských hnutí v zemích Orientu.   

 

            Kniha má pět částí (1. Náboženské systémy Indie, 2. Náboženské cesty Číny a Koreje, 3. Náboženský vývoj Japonska, 4. Náboženská scéna jihovýchodní Asie, 5. Náboženství na střeše světa a v okolí). V 1. části o hinduismu se mluví o etapách jeho formování, uvádějí se zde védské hymny a jejich bohové, guruové, ášramy a "svatí" mužové, reformní a nové hnutí s jejich hlavními protagonisty (Rámakršna, Šívananda, Aurobindo Ghoš apod.). V kapitolách věnovaných obecně buddhismu se mluví o 6 stavech existence, o rozvoji lidské osobnosti  a jeho cestě ke konečnému vysvobození, o kvalitách buddhů a bódhisattvů, o novém stupni vývoje lidské osobnosti s pomocí jógových cviků a meditativních vizí. Po určitém tréninku je člověk s to pochopit prázdnotu sansárové existence a zaměřit se k vyššímu ideálu. Pozornost si zasluhují také ostatní indická náboženství, jako džinismus, sikhismus, ale i zoroastrismus a zakotvení islámu v Indii. Ve 2. části se hovoří o taoismu a konfuciánství, o rozšíření buddhismu v Číně. Autor pojmenovává školy a směry čínského buddhismu, zaměřuje se také na šamanismus, křesťanstvi a nové náboženství v Koreji. Ve 3. části se autor věnuje šintoismu, buddhismu a kultu císaře v Japonsku. 4. část je věnována théravádové tradici, pálijskému kanonu, zvláštnostem buddhismu na Šrí Lance, v Thajsku a Barmě, chrámovým komplexům Angkor Vat a Borobudur. 5. část je věnována 4 hlavním školám tibetského buddhismu (Ňingmapa, Sakjapa. Kagjüpa a Gelugpa), vzniku instituce dalajlamy a zesílení čínského vlivu. V Mongolsku se buddhismus rozšiřoval v urputném boji se šamanismem, který zde ovšem přetrval až do současnosti, což platí i v případě Burjatska.

            Publikaci uzavírá rozsáhlá bibliografie v západních jazycích zahrnující obecná díla o filozofii a náboženstvích v Asii, nechybí ani důležité prameny v češtině. Věcný a pojmový rejstřík zachycuje většinou indické a buddhistické reálie, rejstřík jmen a názvů nám přibližuje i další země Orientu. Kniha tak podává ucelený obraz všech hlavních náboženských hnutí a směrů v Asii.

 

PhDr. Lygžima Chaloupková

mongolistka a tibetoložka

Orientální ústav AV ČR


 

Wernerovo dielo je viac než iba religionistickým prehľadom dejín ázijských náboženstiev: má v sebe atmosféru dôvernosti, ktorú azda možno označiť za intímnu v najlepšom význame tohto slova. Ale má v sebe aj atmosféru vážnosti spojenej so schopnosťou do najmenších detailov, dôsledne, pritom však zrozumiteľne charakterizovať objekt autorovho záujmu. Wernerov text charakterizuje úcta k faktom; za ňou sa skrýva skutočná vedecká zanietenosť, ktorej nie je cudzí ani hlboko ľudský záujem o tému diela. Výsledkom takýchto prístupov je sugestívny obraz nekonečného hľadania zmyslu života a podstaty sveta v náboženskom priestore ázijských kultúr.

 

Prof. PhDr. Dalimír HAJKO, DrSc.

Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


 

Tento svazek knihy  Náboženské tradice Asie,  pojednávající především o náboženství Indie,  pochází z pera jednoho z předních českých znalců hinduismu a indických náboženských tradic vůbec.

Uvedení do původních náboženských systému Indie je provedeno velmi koncízně a komplexně – z hlediska historického, sociologického, religionistického a filozofického. Autor sleduje vývoj náboženských idejí od samotného úsvitu indických dějin – od Harappské civilizace  (datovaná zhruba mezi 3000 a 1900 př.n.l.), kde hledá kořeny prvotní indické kultury a náboženství. Existuje předpoklad, nejen autora této publikace, že se zmíněna civilizace v údolí řeky Indus  vyvinula v kontextu a pod vlivem prastaré kultury Předního východu. Werner sleduje vývoj náboženských idejí od nejstarších lidových forem chápání věčného zákona – sanátana dharma, přes systém védismu, bráhmanismu až po hinduismus v jeho nejrůznějších aspektech, též jako reformní a nová hnutí, která se od minulého století šíří i na Západ.

Indie je místem vzniku i jiných systémů, z nichž je nejoriginálnější a nejrozšířenější buddhismus. Tomu autor věnuje téměř 140 stran a postupuje opět historický, od bráhmanismu přes asketické hnutí šramanů, jógické školy, narození Buddhy a jeho osvícení,  přes učení buddhistického kánonu až po sektářská hnutí hínajánového a mahájánového buddhismu a jeho expanzi do himálajských zemí (Nepál, Bhútán a Tibet). Autor si je vědom, že bez pochopení védismu a bráhmanismu nelze pochopit ani buddhismus, ani hinduismus ve všech jeho  podobách.

Vedle historického aspektu se Werner soustřeďuje i na filozofické myšlenky, které doprovází každou náboženskou etapu. Popisuje též šest staroindických daršanů neboli filozofických škol a učení významných myslitelů jak v rámci hinduismu, tak i buddhismu.

O autorově komplexním pojímání problematiky svědčí i jeho popis náboženských praktik a lidových projevů uctívání božstev a jiných kultů.  Každý náboženský koncept, školu, sektu, mytický jev, božstvo a náboženské praktiky Werner vysvětluje téměř encyklopedicky.

Svými základními rysy:  historičnost, systematičnost a organická propojenost jednotlivých oddílů, se toto dílo stává nepostradatelnou pomůckou pro studium religionistiky a indologie.

 

PhDr. Svetislav KOSTIĆ, Dr.

Ústav jižní a centrální Asie FF UK

 


   Český, převážně v anglickém Durhamu působící indolog Karel Werner (*1925) navazuje na svou dřívější publikaci Náboženství jižní a východní Asie (Brno: Masarykova univerzita, 1995). I když se (navzdory názvu nové publikace) nadále věnuje jen části Asie, je text rozšířen. Jednotlivá náboženství probírá mnohem podrobněji. Autor se drží koncepcí zavedených britskou koloniální vědou. Nezdráhá se poměrně často náboženské skupiny a směry hodnotit. Používá pro interpretaci vzdálených náboženství pojmosloví převzaté z náboženství západního světa. Jeho text je svou srozumitelností vhodný zejména pro poučené laické zájemce. Kdo se snaží získat ucelený odborný pohled na zvolená náboženství, může informace získané v této knize doplnit novějšími poznatky a výklady.

    Autor se podrobně věnuje náboženstvím spojovaným s Indií. I když kořeny hinduismu překvapivě vidí v Evropě. Indický svým původem je buddhismus, sledovaný pak na své další cestě kontinentem. Při té příležitosti si všímá původních domácích náboženství, která obvykle s buddhismem koexistují, např. šintó, konfuciánství, taoismu, bönu. Kapitola je věnována i ostatním náboženstvím zastoupeným dodnes v Indii.

   Kniha imponuje šíří tematického záběru. Autorovy odborné zájmy sahají od indologie, v níž je doma až ke korejskému šamanismu a ke krátkým zmínkám např. o náboženském taoismu. Proto je zřejmě u některých témat odkázán na sekundární prameny.

    Dosavadní úvody, přehledy či nástiny religionistiky v češtině se jednotlivým náboženstvím buď nevěnují, nebo jen poskytují základní informace jako úvody ke speciálně religionistické části studia. Nová publikace patří k těm, které se podrobně věnují jednotlivým směrům. Stojí vedle několika řad podrobných, specializovaných monografií věnovaných jednotlivým náboženstvím v edici nakladatelství Prostor a podobné menší edice nakladatelství Lidové noviny. Ve srovnání s podobně obsáhlým Lexikonem světových náboženství, který redigoval jeho britský kolega Christopher Partridge (Praha: Slovart, 2006) se věnuje užšímu okruhu náboženství a je proto podrobnější. Zatímco Lexikon důrazně sleduje spíše současné žité, empirické náboženství, jak je znají specializovaní američtí a evropští badatelé, Werner se více věnuje normativním a historickým aspektům.

 Doc. ThDr. Ivan Odilo ŠTAMPACH

vedoucí katedry religionistiky a filosofie Pardubické univerzity,

předseda Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů


 

 

 

 

Doporučujeme zájemcům i předchozí dílo prof. Wernera,

překlad klasického buddhistického spisu

DHAMMAPADAM

viz

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

 

a nové vydání jeho

ENCYKLOPEDIE HINDUISMU

 

 

ISBN  978-80-88969-36-5

Vázaná / tvrdá vazba, cca 300 stran

 

 

 

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa.

   Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně rozšířena a oproštěna požadavku přílišné populárnosti. Jelikož od pádu totality u nás vyšlo mnoho populárních i odborných spisů o Indii a indických naukách, dobrých, ale také pochybné kvality a spolehlivosti, pro mnohé z nich se osvědčí tato encyklopedie jako střízlivý a spolehlivý korektiv ohledně definice a objasnění významu důležitých termínů, a v případě sanskrtských výrazů zejména pokud jde o jejich správný přepis.

Někteří z těch, kdož poznali hodnotu indických nauk nebo i zakusili ve svém životě příznivé účinky jógy či meditace, mohou ve svém nadšení propadnout i nekritickému přijímání tendenčních výkladů v literatuře některých sekt, takže historická poučenost a jasné pojmové pochopení celkového kontextu a implikací studovaného nebo praktikovaného učení může i jim být jen ku prospěchu.

A konečně i odborníci, indologové a religionisté, mohou shledat, že mít po ruce snadno přístupnou pomůcku k rychlé informaci nebo osvěžení si znalosti o některých rysech hinduismu má svou užitečnost.

 


 

 

jakož i naši novinku tematicky velmi blízkou:

KODŽIKI / KOJIKI

n e b o l i

Kronika dávných příběhů

v překladu Dr. Viktora Krupy

 

 

viz

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

http://www.cadpress.sk/kojiki.htm

 

 

 

vydává

C A D   PRESS

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

cad@atlas.cz
cad@atlas.sk

Telefón: (00421) 903 159 404

 

 

 


 

Z našich dalších titulů, které vyšly v edici
Medica a Světové  duchovní  proudy
vám můžeme nabídnout např:

 

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

 


 

 

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

 

===================================

 

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

 

 

===================================

 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

 

 

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti (přes 3 000 hesel) .

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Hesla Lexikonu se stala i základem religionistické sekce českých elektronických encyklopedií -

Diderot 2000 a 2001 !

detaily viz web-stránky:

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

nebo

http://www.mujweb.cz/www/lexikon_ukazky

http://www.mujweb.cz/www/lexikon_index

 

 

   NAŠE  ŘÍJNOVÁ  /  OKTÓBROVÁ  NOVINKA  

 

 

 

ISBN   978-80-88969-57-0

( slovenské vydání )

Viazaná kniha, 1 040 str., plnofarebná tlač, formát 24x16,5 cm.

Odborná monografia / učebnica pre VŠ na ktorej se podielalo 30 popredných českých a slovenských odborníkov, vedcov z oblasti výživy, medicíny, biologie aj ďalších oborov.

 

 

 

  OBSAH / ANOTACE  KNIHY :


 

 


Aktuální nabídka vydavatelství a česko-slovenské distribuční firmy

CAD PRESS

přes 1 500 knih, CD a videokazet z českých a slovenských vydavatelství

na stránkách:

http://www.cadpress.sk

http://www.cadpress.cz

 

filozofie a religionistika, duchovní tradice mimoevropských národů, léčitelství, orientální medicína

možnost zkopírování cenníků a katalogů

 

Kompletni katalog / cenik pro jednotlivce najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

TAM  si muzete KOMPLETNI CENIK a KATALOGY  i  zkopirovat
(6 500 nabizenych titulu – knih, hudebnich CD, dvd a videokazet)

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese 
http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vždy na
strance http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

 

Kompletni nabidka pro knihkupce je na adrese

http://www.cadpress.sk/cenik_distribucekomplet.zip

kde si muzete CENIK ZKOPIROVAT !

 

   Vyhledávání  

 

KATALOG A CENIKY Vam  MUZEME ZASLAT na pozadani TAKE E-MAILEM

ale jsou to dosti velke soubory – cca 4 MB !

 

 

 


Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!


Predaj našich kníh v Bratislave:

   http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm  

 

 

Pokial nie ste z Bratislavy a máte záujem objednať si naše knižky, videokazety a hudobné CD cez internet

N a v š t i v t e

Internetové kníhkupectvo a predajňa hudobných CD

virtuálny
obchodný dom
 

CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

cad@atlas.sk

cadpress@seznam.cz

cad@atlas.cz

Telefón: 0 903 159 404
------------------------------------
(02) 6436 9928

 

 

 

 

   DOPORUČUJEME: 

 

Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 


 


 

aktualizace 14  /  1  2011