Podstata  a  história  numerológie

 

? ?

ČO   JE   TO   NUMEROLÓGIA  ?

    Všetko na svete podlieha predvídateľnému vývoju v cykloch a tieto cykly je možné merať v číslach. Kvalita čísel, alebo skupiny čísel v dátume narodenia vytvára neviditeľnú silu či vibráciu, podobnú neviditeľnému elektrickému prúdu. Vlastnú vibráciu nemôžeme vidieť, ale môžeme sledovať jej prejav. Človek je ovplyvňovaný troma číslami - psychickým, osudovým a menným. Psychické číslo vyjadruje, ako vidíme sami seba a osudové číslo je obrazom toho, ako nás vidia druhí.

    Naše myslenie sa uberá často rovnakými cestami po celý život, ale s naším osudom je to inak. Pretože osud nadobudne po 35 roku väčšiu moc, musí človek pristúpiť na kompromisy a porovnávať reálne ciele so svojimi možnosťami. Náš duch môže voľne snívať, očakávať a túžiť po niečom, ale osud nám poskytne iba to, čo si skutočne zaslúžime. Je to preto, lebo osud človeka je závislý na karme jeho predchádzajúcich životov. Karma predstavuje konajúcu energiu. Všetko čo konáme nám dáva príležitosť rastu. Pretože všetko je energia, aj my sme energiou vstupujúcou do hmotného tela, aby mohla poznávať a rásť.

  Prvým je princíp vývoja. Podstate človeka je dané narodiť sa za podmienok, ktoré poskytnú príležitosť pre vývoj tých vlastností a rysov, ktoré sú mu najviac potrebné. Takéto podmienky dávajú možnosť zmeny, a to zmeny aby sme mohli ďalej rásť. Tieto faktory sú napríklad rasa, náboženstvo, pohlavie, rodina, priatelia a iné vzťahy či prežité skutočnosti, s ktorými sa v živote stretneme.

    Druhým je princíp slobodnej vôle. Všetci máme možnosť rozhodovania a slobodne konať tak, či onak. Pravdou je, že niektoré faktory nemožno meniť (napríklad rasu alebo telesné postihnutie)

    Tu práve je zákon karmy, že sa rodíme do fyzického sveta práve tak, ako sme si to v minulých životoch zaslúžili. Tu platí porekadlo: čo nie je možné zmeniť, treba pretrpieť. Tretí princíp je reinkarnácia, ten najdôležitejší.

Tak ako sme užívali princíp slobodnej vôle v minulých životoch, určuje smer nášho života, situácii, príležitostí a prostredia, ktoré poskytnú najpríhodnejšie ponaučenie a rast. Princíp karmy je vyjadrený niekoľkými spôsobmi:

                                    

1. Ako si zasial, tak budeš žať.
                                    

2. Čo dávate, to dostávate.
                                    

3. Veci sa vracajú oblúkom.

* * *

    Prvý spôsob je vracanie sa. V takom prípade, keď sme niekoho zranili, aj my budeme zraňovaní, pokiaľ sme niekomu pomohli, aj nám bude pomáhané. Druhý spôsob je organický. Pokiaľ sme s niekým zle zaobchádzali, napríklad spôsobili mu oslepnutie, sami sa narodíme slepí. V treťom spôsobe sa karma prejavuje symbolicky.

    Pokiaľ sme boli hluchí k tomu, čo nám druhý hovorili, v novom zrodení môžeme mať problémy so sluchom. Pokiaľ sme hľadali dobro v ľuďoch, v novej inkarnácii budeme mať vysokú schopnosť intuície a citlivého vnímania. Kozmický zákon trojnásobnej odplaty vychádza z pravidla, že všetko čo urobíme sa nám trojnásobne vracia. Potom nezáleží, či ide o dobro alebo zlo. Karma znamená dostávať a prijímať ponaučenia vo všetkom, čo činíme a čo k tomu poskytuje príležitosť. Preto, keď človek pozná vplyv čísel v tomto živote a vie čomu sa môže vyhnúť, aby si nespôsobil zlú karmu do budúcnosti a aby sa mu v tomto živote ľahšie prekonávali prekážky a tiež vedel o schopnostiach a možnostiach, ktoré sú mu dané, je dobré využiť numerológiu.

    Náš úspech závisí predovšetkým na nás samých. Tak ako všetko, sú aj peniaze len energia, ktorá medzi nami prúdi. Nevhodným prístupom si blokujeme prísun z Nekonečného zdroja. Univerzálne zákony fungujú stále bez ohľadu na to, čo si my o tom myslíme. Základný zákon hovorí, že univerzálny zdroj je nekonečný. Jediný dôvod prečo ho nevyužívame je, že tomu neveríme a čo viac, blokujeme sami sebe svoje ciele tým, že o nich pochybujeme.

Keď dokážeme zmeniť svoje presvedčenie ohľadne nášho úspechu, zmení sa aj všetko ostatné.

    Pochopením vplyvu čísel, ktoré sú nám dané dátumom narodenia pre túto pozemskú existenciu si dokážeme odblokovať podvedomé naprogramované bloky.

 

 

 

 

   

 

 

 

   

NUMEROLÓGIA V DEJINÁCH ĽUDSTVA

 
VZNIK, PÔSOBENIE A HISTÓRIA NUMEROLÓGIE

          Numerológia je nauka, ktorá má veľa spoločné s astrológiou, prastarou vedou, ktorú mnohé staré civilizácie využívali a svoj život ňou aj riadili. Numerológia vznikla neskôr a s astrológiou súvisí preto, že obidve využívajú vesmírneho žiarenia, čerpajú z kozmickej energie.      

Vieme, že vo vesmíre sa odohrávajú cyklické deje, ktoré sa dajú vyjadriť číslami. Málokto si uvedomuje, že tieto čísla majú neviditeľnú, ale mocnú vibračnú silu, ktorá na nás pôsobí od okamžiku nášho narodenia. Je viditeľná v správaní človeka. Vytvára určitú povahovú skladbu našej osobnosti a tým súčasne naznačuje smer nášho života.  

Numerológia je vedný odbor, známy už v dávnych dobách, využívaný prastarými mudrcmi, pomocou ktorého možno na základe vibrácii čísel daných človeku vyčítať veľa užitočných informácii, napomáhajúcich zlepšiť životný štýl, odstrániť bariéry či poodhaliť najskrytejšie hlbiny ľudského vnútra. Táto v našom svete netradičná vedná disciplína vychádza z faktu, že všetko je v pohybe a pod vplyvom vibrácii čísel.  

V spojení s čínskym kalendárom, astrológiou a tarotom predstavuje jedinečný spôsob poodhalenia rúška tajomstva ukrývajúceho sa v každom z nás.    

 

 

 

Jedným z najvýznamnejších tvorcov numerológie bol Pýthagorás zo Samu (580-497 pr. n.l.), významný grécky filozof a matematik, „otec geometrie“,  ktorý tvrdil, že základom všetkého je číslo ... a každé číslo od 1 po 9, že obsahuje svoj vlastný špecifický charakter (napr. spravodlivosť vyjadroval číslom 4, manželstvo číslom 3);  že nepárne čísla sú predstaviteľom mužského, aktívneho a tvorivého elementu – oproti párnym, ktoré sú ženské - poddajné , pasívne. Objavil aj matematické vzťahy medzi hudobnými tónmi vrátane oktáv, i to, že intervaly stupníc harmonizujú. Jeho vzorec pre vypočítanie čísel osobných mien je dodnes najznámejším a široko používaným. Fascinovali ho hviezdy a harmóniu považoval za najvyššiu kozmickú zákonitosť (“harmónia sfér“). 

Jeho náuka sa stala aj základom učenia  mystickej sekty pýthagorejcov, ktorú Pýthagorás založil kolem r. 530 pr. Kr. v juhotalianskom Krotónu. Ich učenie bolo tajné, predávalo sa len ústne; členovia sekty sa delili na  tzv. akousmatikoi (tj. načúvajúci) a mathematikoi (tj. vediaci); boli presvedčení, že najvyššia pravda je skrytá v geometrii a matematike.   Z Pýthagorových prác vychádzali takí význační filozofovia a učenci ako Platón, Aristoteles či Sokrates. Platón (427-347 pr. n.l.) bol tiež fascinovaný číslami a tvrdil, že sú večné a univerzálne. Veril, že čísla sú „jediné veci, ktoré môžeme skutočne poznať, pretože k ich pochopení používame svoje vlastné dôvody. Všetko ostatné vnímame svojimi zmyslami“.                      

Numerológia je de facto najstaršou svetovou analytickou technológiou,   história jej vývoja a používania je rovnako dlhá a obsiahla,   ako história všetkých civilizácií, ktoré kedy obývali túto planétu ...  pričom práve dnes je náukou rovnako aktuálnou ako kedysi, najmä vzhľadom k skutočnosti, že nikdy od vzniku numerológie nemala matematika tak blízko k duchovnu, ako v prípade dnešného prelínania medzi súčasnou teoretickou matematikou a filozofiou.      

Po dlhé stáročia boli čísla vnímané ako stavebné bloky, z ktorých je zbudován vesmír.   Čísla a matematické vzorce sa používali k vysvetlení rytmov prírody a kolobehu rodení.   Na číslach boli často založené posvätné rituály druidov.  

Grécki filozofovia, rovnako ako babylonskí a egyptskí kňazi,   bežne spájali štúdium čísiel s teológiou. Z tajnej egyptskej číselnej mágie vzikly o. i. tiež obrazy tarotových kariet.      ( Za poznámku stojí aj skutočnosť, že už staroegyptskí a arabskí učenci a mágovia poznali teóriu algorytmov! Viď )

Podľa niektorých prameňov boli kolískou numerológie staroveké ríše v povodí rieky Indus, podľa iných tajomná civilizácia Arábie,   ale isté je, že tvorila dôležitú súčasť babylonskej, egyptskej, židovskej, gréckej  aj čínskej tradície. Je známe, že vlastný systém numerologie si vytvorili aj Chaldejci, Féničania, Tibeťania, Aztékovia, Mayovia a ďalšie vyspelé civilizácie, aby pochopili fungovanie prírody a vesmíru.      

 
 

Elektronická verze Knihy proměn / I-ťing na CD (v češtině)

 
 

Tisíce rokov pred Kristom vytvorili Číňania   matematicko-filozofický systém I-ťingu.   Z tohto základu čerpá do značnej miery taoistická mystika a mágia, rovnako ako konfuciánska filozofia ... princípy I-ťingu sú aplikované vo všetkých sférach čínskej vedy, umení a kultúry, vrátane psychológie, medicíny, vojnovej stratégie a bojových umení    

 
 
 

Elektronická verze Knihy proměn / I-ťing na CD (v češtině)

 
 
Čínská filozofie nám poskytuje klíč tím, že odkazuje na Tao, jako na mysl, a na jin a jang, jakožto její činnost. To nás vedlo k předpokladu, že Tao je objektivní psyché anebo sféra bezprostřední zkušenosti, a činnost jin a jang odhaluje prvky dynamiky lidské psychiky. V těch několika místech, kde se hovoří o vnitřní aktivitě těchto dvou systémů, se o nich píše jako o číslech:

"Nebe je jedno, Země je dva; nebe je tři, Země je čtyři; nebe je pět, Země je šest; nebe je sedm, Země je osm; nebe je devět, Země je deset."               

K tomu musíme dodat postřeh Šao Junga
(1011-77 A.D.) :      

Samotnou svojí povahou je Velké Nekonečno nehybné. Pokud je s ním hýbáno, stává se duchem. Duch vede k číslům. Číslo vede k formě. Forma vede ke konkrétním věcem. Konkrétní věci podléhají nekonečným proměnám, ale v jejich podstatě je duch, k němuž se musí vrátit.

     

I-ťing je znázorněním toho, o čem Číňané věřili, že jsou hranice Tao anebo Svrchovaného nekonečna, a co my označujeme jako objektivní psyché nebo sféra bezprostředního poznání. Tato objektivní psyché může nakonec být faktorem x, jenž hledají badatelé psychotroniky - médiem, "přenášejícím" informace ESP, a díky kterému vznikají další jevy "psí". Jednotlivec, který užívá I-ťing, je konfrontován se samotným tímto médiem parapsychologických jevů; je to médium, obsahující určité struktury nebo archetypy, doplňující aktivitu fenomenálního světa. Právě tyto struktury jsou symbolizovány hexagramy.   Až doposud jsme se jen krátce dotkli významu číselné symboliky, která je typická pro archetypální podloží I-ťingu. To jest, veškerý proces věštění, užívaný v tomto okultním umění, vychází z určitých kvalitativních vztahů mezi určitými klíčovými čísly. Tuto specifiku, jak brzy uvidíme, sdílí s jinými okultními systémy. Zdá se, že je to konečné symbolické vyjádření tohoto podloží.   Kromě toho obojí, I-ťing i astrologie, se zdají být symbolickými strukturami, uspořádanými kolem projevu ústředního energetického principu, o němž tyto číselné kvality "hovoří". I-ťing nám říká, že to, co je aktivováno, je číselný rozměr, anebo přinejmenším rozměr, jenž dokáže vyjádřit sebe sama pouze prostřednictvím čísel. Co je na této operaci specifické je to, že v každé fázi je číslo užíváno kvalitativně. Číslo představuje spíš neměnnou kvalitu než kvantitu, pokud představuje tvrzení o rozměru objektivní psyché. Nejilustrativnějším příkladem tohoto použití čísel je kabala.“  

   

  ZDROJ:

Charles Poncé:

HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ  

(CAD Press, Bratislava 1995)     

       

 
 

 
 

Základy modernej numerologie položili kabalisti, veľká časť ich poznatkov je zhrnutá do veľkých tarotových arkán (viď napr. aj http://www.panna.cz/panna/clanek/114--puvod-tarotu-a-historie.html ).   Veľkí učenci k a b a l y – rabíni nadväzujúci na učenie majstrov z palestínskeho Safedu – vychádzali nielen z judaistických, ale aj z kresťanských a islamských prameňov.   Od 12. storočia až po rok 1492, kedy došlo k vyhnaní Židov z Pyrenejského polostrova,   mali veľký vplyv v Španielsku,  Portugalsku a južnom Francúzsku.     

Za zakladateľa kabaly je pokladaný legendárny Rabbi Šimon ben Jochaj (2.stor. n.l.), žiak slávneho rabbiho Akiby a autor Zoharu, základného prameňa štúdia kabalistickej exegenéze, ktorý patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov predzoharovského obdobia kabaly.  

Autorstvo Zoharu je síce obecne pripisované učenci a kabalistovi Mošemu de Leon (1250-1305), ale podľa svedectva Jicchaka z Akka, Moše de Leon sám pripisuje autorstvo Zoharu rabbimu Šimonu ben Jochajovi.  

         

 
 
 

 
 
 
 
 

ABECEDA JAKO ALGEBRA

 

Když nic jiného, představují sefirot numerické kategorie transcendentního principu jednoty. Na tento princip se odvolávají astrologové, když vytvářejí astrologický archetyp, Číňané, když načrtávají povahu Tao, a kabalisté, když popisují činnost En Sof a sefirot.   Je nutno říci, že číslo bylo na počátku vnímáno jako kvalita "jednosti, dvojnosti, trojnosti", což se původně spojovalo se symbolickými významy. U pythagorejců např. číslo 5 symbolizovalo sňatek, protože je součtem prvního mužského čísla, 3, a prvního ženského čísla, 2. Proto také byla "paterost" skupiny předmětů důležitější, než abstraktní aritmetická matrice skupiny. Za tím vším byla myšlenka původní jednoty, symbolizovaná číslem 1. To mají na mysli někteří filozofové, když hovoří o existenci jiného "stavu" čísel.   Dobrým příkladem tohoto stavu může být desátá kniha Vyznání sv. Augustina, kde Augustin vzpomíná na své prožitky v tom, co nazývá "veliká a bezhraničná síň" paměti, jejíž dno "nebylo nikdy dosaženo":   Viděl jsem také čísla věcí, s nimiž počítáme všechny smysly těla: ale ta čísla, s nimiž počítáme jsou jiná. Nejsou obrazy těchto, a přece jsou. Ten, kdo to nevidí, se mi za ta slova vysměje, a mně jej bude líto.       Spolu s tvrzením, že čísla vyjadřují samého Boha, se tady hovoří o existenci sady čísel, jež existují mimo čísla, které známe. To je také obsahem tvrzení Mikuláše Kusánského [Cusanus, 1407-64], že "číslo je první model věcí v mysli Stvořitele." V uspořádání sefirot máme "první model věcí", tak jak to chápou kabalisté. Jeden matematik pochopil význam této myšlenky, když ve výkladu podstaty matematiky napsal:   Matematika se v poli vědy nachází mezi dvěmi komplementárními póly: jedním je svět reality, zvaný vnější, druhý vnitřní. Tyto dva světy jsou mimo vědomí. Jako takové nejsou hmatatelné, ale jejich otisky se objevují v poli vědomí. Matematika ukazuje toto dvojí vtištění.       Pýthagorás byl první, kdo rozpoznal tuto inherentní dualitu jevu čísla, když zjistil, že číslo je sice neomezené v čase a prostoru, ale přesto hraje číslo v těchto dvou sférách význačnou úlohu. Zatímco existuje možnost, že přírodní jevy se nezdaří, ryby chodí po zemi a ptáci plují pod vodou, nic nemůže změnit skutečnost, že dva a dva jsou čtyři. Na druhé straně protože Pýthagorás věřil, že konečnou stavební látkou vesmíru bylo číslo, číslo ovlivnilo stvoření a dynamiku světa. Další rozvinutí této myšlenky nacházíme u Plótína:   Kromě Moudrosti, a ještě před ní existovala Podstata. Obsahuje Číslo, pomocí kterého tvoří (bytosti): tvoří je pohybem v souladu s číslem, určuje podle čísel dřív, než uděluje hypostatickou existenci (věcem), stejně jako jednota (podstaty) předchází (její existenci), a je ve vzájemném vztahu s První (nebo absolutní Jednotou).       Mnozí z nás si možná vzpomínají, s jakými potížemi jsme přijímali čísla jako abstrakce, když po nás ve škole chtěli, abychom našli vztah mezi pěti jablky a pěti auty. Přitom tento vztah neměl nic společného s kvalitou ani s funkcí daných předmětů. Moderní západní svět považuje abstraktní myšlení za samozřejmé, a zapomíná, že v jiných kulturách minulosti i současnosti byly a jsou vnímána čísla jako osobní i emocionální faktor. Když máme do činění se starověkými anebo metafyzickými a filozofickými názory na čísla - zvlášť, když jsou antropomorfizována na mužská a ženská, dobrá a zlá atd. - můžeme se setkat s pokusy popisovat psychologickou zkušenost. To znamená, že taková tvrzení můžou být nevědomým vyjádřením skrytých mozkových nebo nervových struktur, promítaných navenek do světa a do vesmíru.   S chápáním čísel jako kvalitativních principů souvisí zabývání se písmeny abecedy, božskými jmény a magickými slovy. Význačná autorita v židovské mystice, Gershom Sholem poznamenal:   Skrytý svět božstva je světem jazyka, světem božských jmen, který se rozvíjí podle svých vlastních zákonitostí. ... Písmena a jména nejsou jen konvenční prostředky komunikace. Jsou něčím víc. Každé z nich představuje koncentraci energie a vyjadřuje množství významů, jež nemohou být přeloženy, nebo alespoň ne úplně, do lidského jazyka.      

V kabale jako v každém systému, jenž používá čísla a písmena jako mystické nástroje, existuje nejasnost v tom, jestli byly na počátku použity ke stvoření světa písmena nebo čísla. Zatímco v Sefer jecira na jednom místě nacházíme tvrzení, že čísla v podobě sefirot definovala prostor a čas, o několik kapitol dál čteme: "Dvaadvacet písmen: Nakreslil je, vytesal je, spojil je, zvážil je, promíchal je, a tím dokonal stvoření a všechno, co mělo vzniknout."   A nikde si kabalisté nestěžují na tento paradox. Stejně tak v knize Zohar nacházíme na jednom místě tvrzení, že vesmír byl stvořen prostřednictvím čísel, a na jiném místě:       Alef, alef, i když začnu tvořit svět s bet, ty zůstaneš prvním z písmen. Jedině ty budeš vyjadřovat mou jednotu, na tobě se budou zakládat všechny výpočty a činnost světa, a jednota může být vyjádřena jedině písmenem alef .      

Z těchto zdánlivě protichůdných názorů můžeme jedině předpokládat, že ti, kdo psali o těchto věcech, chápali, že oba systémy, čísla i abeceda jsou jedno a totéž. Písmena stejně jako čísla můžeme chápat jako symboly nejvyšší mocnosti anebo řídícího principu, který otiskl svou existenci do reality jejich prostřednictvím. Můžeme proto objevit v jazyku nejen strukturální univerzálnost, ale i řád, jenž je v podstatě matematický. Tato myšlenka nás vede k tomu, abychom se zabývali názory Noama Chomskyho, profesora lingvistiky na MIT (Massachusetts Institute of Technology).   Převládající vysvětlení procesu učení jazyka v posledních třech stoletích stavělo na předpokladu, že jazyk se učíme prostřednictvím zkušenosti, a jazyková zkušenost je pouze věc zvyku. Chomsky na druhé straně tvrdil, že existuje "formální lingvistické univerzum" anebo "principy univerzální gramatiky". Věřil, že děti se rodí s těmito univerzálními gramatickými principy uloženými v mozku: "Zdá se dost rozumné tvrdit, že ... neznámé struktury mozku, odpovědné za znalost jazyka na základě omezených údajů, které máme k dispozici, 'mají v sobě' myšlenku operací odvozených ze struktury."   Tyto "operace odvozené ze struktury" nazval Chomsky "hlubokými strukturami", které jsou "zjevně hluboko uloženými a spíše abstraktními principy velmi všeobecné povahy, jež určují formu a interpretaci vět." Říká také: "Znalost jazyka je důsledkem vzájemné souhry od počátku daných struktur mysli, procesů zrání a interakce s okolím."       Tento způsob uvažování vede nevyhnutně k závěru, že pravidla transformační gramatiky, jak byly nazvány Chomskyho teorie, lze vyjádřit matematicky prostě proto, že oblast, kterou vysvětlují je vyjádřením matematické symetrie nebo struktury.   Zkoumání formálních vlastností a generativní kapacity různých typů gramatiky existuje jako součást matematiky nebo logiky, nezávislé na významu, jaký má pro popis přirozených jazyků. Revoluční krok, který udělal Chomsky, spočíval v tom, že vzal tuto oblast matematiky ... a použil ji na přirozené jazyky ... namísto umělých jazyků, zkonstruovaných logiky a komputerovými odborníky.   Většina matematiků bude souhlasit s tvrzením Alfreda Northe Whiteheada: "Matematika je v zásadě zkoumáním typů řádu." Matematické vzorce transformační gramatiky tedy nelze použít, pokud neexistuje matematicky měřitelná struktura.   Na tomto místě musíme uvést, že Chomsky popíral existenci jakéhokoli vztahu mezi jeho teorií a esoterickým přístupem k abecedě a k jazyku:        

Pečlivé studium jazyka ukazuje, že tyto operace lze použít na věty, založené na abstraktních formách, na struktury, jež mohou být dosti vzdálené od skutečných fyzických událostí, které tvoří mluvenou nebo psanou řeč. ... Tyto struktury a operace, jež se na ně vztahují, považujeme ve snaze pochopit, co jsme se naučili, za mentální entity, když jsme se naučili jazyk a vysvětlili, jak se tvoří a jak jsou chápány věty. Rád bych zdůraznil, že v tomto procesu není nic zvláštního ani okultního.      

Přesto je zajímavé, že cesta, která přivedla Chomskyho k jeho objevům, začala za jeho studentských let, když se náhle začal zajímat o hebrejštinu, což se označuje za bod obratu v jeho myšlení.   Všechno to nasvědčuje, že kabalistický zájem o čísla a písmena abecedy je v podstatě osvojením toho, co Chomsky nazval "hlubokými strukturami" jazyka, a za tohoto předpokladu můžeme očekávat, že nalezneme energetický zdroj, v němž sídlí řídící princip.   En Sof můžeme chápat jako pokus o popis myšlenky řídícího principu, fungujícího v lidské psychice, a odtud jej můžeme chápat jako podobu samotného vesmíru. Zároveň můžou být pravidelné a specifické konstrukce - např. ty, které se objevují v základech lidské psychiky a biosféry - symbolizovány uspořádáním sefirot. Tento kabalistický diagram může být paradigmou univerzálního principu řádu, fungujícího ve vesmíru i v člověku. To, že se tyto struktury objevily napřed v symbolické podobě, v okultních, filozofických, náboženských a mytologických systémech neznamená, že by nemohly ukazovat pravdy, které ač na první pohled vypadají záhadně, přesto vypovídají o skrytých a uskutečnitelných realitách.   Složité vztahy, které nacházíme mezi lidstvem a vesmírem by nás měly varovat před unáhlenou skepsí. Když nic jiného, měly by naznačovat, že jsme si teprve začali uvědomovat podobnosti, existující mezi těmito dvěmi realitami.

 
 

TEXT  SEFER  JECIRY  

Skladba Jeciry je dost pružná a nepravidelná, takže umožňuje různé interpretace každé věty, ne-li slova. Autor Jeciry se ptá, jak proběhlo Stvoření. Prvotní tvůrčí akt je pro něj nepochybně svobodnou vůlí jediného Boha.   První oddíl upřesňuje třicet dva cest, jimiž se tato božská vůle uplatnila při stvoření světa: dvacet dva písmen posvátné abecedy a deset sefirot belima. Bůh vyryl písmena, a byl to jakýsi prototyp - paradigma světa. Je to židovská myšlenka: její kořeny nacházíme v Talmudu a v Midraši. Obnovuje ji Abeceda rabbi Akiby a opět se s ní setkáme v Zoharu, kde je opřena o autoritu rabbi Šimona bar Jochaj.   Sefirot belima jsou naproti tomu novou myšlenkou. Samotný termín je nejasný. Určitě není odvozen od řeckého sfairos, kruh, ale od kořene S P R, přičemž první část Jeciry obsahuje četné jeho odvozeniny: sefarim, sefar, sefer, sipur. (Obálka knihy) Sefirot belima znamenají počítání bez ničeho, tzn. bez kvantity. Jsou to entity, dynamická schémata, nikoliv abstrakce, ale to, co stavitelé nazývají moduly.   Význam sefirot ve Stvoření není dán pouze jejich povahou, ale i tím, že je jich deset. V sefirot využívá Jecira princip deseti. Prostřednictvím písmen použije princip tří, sedmi a dvanácti.   Ale jak se z nebytí stalo bytí? S jakým nástrojem vytvořil jediný Bůh svět? Podle naší interpretace to byly tři sefarim - sefirot byly hrubými kameny k opracování, a písmena jsou výsledkem této sochařské činnosti (srov. Jecira, I,8). Sefarim jsou tři čísla nebo přesněji tři logoi. Jako nejvyšší bytosti berou na sebe tři aspekty logu: sefar, samotné číslo, písmeno ve významu čísla; sipur, příběh, diskurzivní myšlení, písmeno jako slovní vyjádření; a nakonec sefer, kniha, písmeno jako písemné vyjádření.

( > TEXT  SEFER  JECIRY <  )

                  ZDROJ:

Guy Casaril:  

RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

(CAD Press, Bratislava 1996)

 

  Ešte v renesancii boli európske kostoly stavané s použitím mystických číselných systémov,   ktoré mali prehĺbiť zážitok Božej prítomnosti v ich múroch.   A pretože práve dnes je numerológia náukou rovnako aktuálnou ako kedysi, najmä vzhľadom k skutočnosti, že nikdy od vzniku numerológie nemala matematika tak blízko k duchovnu, ako v prípade dnešného prelínania medzi súčasnou teoretickou matematikou a filozofiou, možná sa raz dočkáme aj potvrdenia domnienky známej numerologičky Robin Steinovej,   že vibračná sústava čísiel, ktorú dnes známe pod názvom numerologie,   má pôvod v zmiznutých civilizáciách Atlantídy a Lemurie.      

 
 

 
 

 

Kouzelná moc čísel

 

 

" zatím co duše dřímá, Bůh k nám čísly hřímá."

Linda Goodman

 

 
 

Starověcí Chaldejci, Indové, Egypťané, Esejci a mudrci arabského světa byli mistři skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili, resp. vypočítali to, čemu se dnes říká precese, a došli k závěru,

že k ní dochází každých 25 850 let.

 

Precese je dlouhodobý periodický pohyb zemské osy, vyvolaný gravitačním působením Slunce, Luny a planet na přebytek  hmoty kolem rovníku Země, způsobeným jejím  zploštěním. Měsíc a Slunce působí tzv. lunisolární pohyb, při kterém osa Země opíše  kuželovitou plochu jednou za  25 850 roků, tzv. platónský rok. 

Jak se k tomuto výpočtu dopracovali, je záhada. Pozorováním?

Taková odpověď by předpokládala, aby setrvali ve stejném těle

z masa kostí déle než zhruba dvacet šest tisíc let.

 

Studium a praktická aplikace numerologie není v rozporu s náboženským přesvědčením.

Je to pouze jedna ze stránek harmonií vesmíru a synchronizace přírodních zákonů.

Nepřizpůsobením se těmto jednoduchým a logickým zákonům si způsobujeme utrpení.

Když se naučíme jak s nimi žít v harmonii, potom štěstí, zdraví a úspěch budou dosažitelné.

Často si namlouváme, že Příroda a "Osud" jsou nespravedliví, krutí a neféroví

-             přitom setrváváme v neochotě obětovat čas a pohodlí a poučit se,

kterým směrem se tyto nezvratné síly ubírají. 

 

 

 


 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

t

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Text SEFER JECIRY
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   

 

 

 

S P Ä Ť

na hlavnú stránku

 

V S T U P  / Presmerovanie na hlavnú stránku A.G.E. * Numerologická poradňa

 

 

 

Afrika, agni, aikido, ájurvéda, ákáša, akujóga, akupresura, akupunktura, alchymie, alternativní medicína, animismus, antropologie, antroposofie, apokryfy, ásany, asasíni, Asie, astrál, akáša, astrologie, aura, Austrálie, bahai, bardo, bioenergie, bojová umění, bó, bratrstva, Buddha, buddhismus, budhismus, bušido, byliny, Cayce, Crowley, čadó, čajový obřad, čakry, čarodějnictví, čchan, čchi-kung, čchüan, Čína, dervíši, dharma, diagnostika, dim mak, drogy, druidismus, duchovní nauky, džin šin džucu, džinismus, džudo, Egypt, eko-feminismus, ekologie, Eliade, energie, esoterika, ESP, etnografie, ezoterika, Fidži, filosofie, filozofie, frankisté, gaia, gnose, gnosticismus, gnoze, haskala, Havaj, hermetika, hermetismus, hermetizmus, hinduismus, hinduizmus, chasidi, chasidismus, chi kung, iaido, Indiáni, Indie, islám, ismailité, I-ťing, Izrael, jang, Japonsko, jeet kune do, jóga, judaismus, judaizmus, judo, kabala, kabbala, kahuna, karate, karma, kataři, Kelti, keltská, keltský, kendo, kjúdó, Kniha proměn, kobudo, konfucianismus, konopí, kosmogonie, kosmologie, křesťanství, kulty, kumite, kundaliní, kung fu, lamaismus, léčba, léčení, léčitelství, legendy, lukostřelba, macumba, magie, makrobiotika, manicheismus, marihuana, masáže, medicína, medicína, meditace, Melanésie, metafyzika, Mikronésie, mudra, mysticismus, mystické, mystika, mytologie, mýty, náboženství, nej-tan, Nepál, New Age, nirvána, nunčaku, obřadní, obřady, Oceánie, odinismus, Okinawa, okultizmus, orientální, paganismus, paranormální, parapsychologie, Persie, pohanské, pohanství, Polynésie, posmrtný život, prána, pránájáma, pratjáhára, psychoanalýza, psychologie, psychoterapie, psychotronika, pyramidy, qigong, reinkarnace, religionistika, rosekruciánství, rosikruciánství, Rúmí, řády, sabbatiáni, sai, samádhi, samuraj, satanismus, satori, sekty, sexualita, sexuální, Sibiř, sikhismus, sny, spiritismus, bojové sporty, súfismus, sunité, šamanismus, šíité, šintoismus, šivaismus, taekwondo, Tahiti, ta-chi chuan, tai ji quan, taiji, tance, tantra, taoismus, taoizmus, tarot, templáři, teosofie, teozofie, terapie, theosofie, théraváda, tchaj-ťi, Tibet, tonfa, transformační, UFO, ufologie, universalismus, univerzalizmus, vegetariánství, věštění, vize, voodoo, vúdú, výživa, waj-tan, wicca, wu shu, wu-šu, zazen, zbraně, zdravá, zdraví, zednáři, zednářství, zen, zoroastriánství, židé, Jochaj, Swedenborg, Cayce, Ferda, Bardon, Kabelák, Blavatská, Besantová, Weinfurter, psyché, Chabad, Lisbeth, Eliade,Osho, Šivananda, Vivekananda, Thákur, Kafka, Tomáš, Konfucius, Mani, Rumi, Lao-c, Rerich, Roerich, Milarepa, Bodhidharma, Buddha, Mumon, Krišnamurti, Bhagavadgita, Kršna, Krišna, Boehme, Agrippa, Freud, Fromm, Thákur, Bardon, Kabelák

A. G. E.
B r a t i s l a v a

NUMEROLÓGIA

numerologické konzultácie, analýzy a rozbory pre jednotlivcov aj firmy

 

E l e n a _G i b a l o v á

Agentúra  A. G. E.

Ľ.  Zúbka 1192 / 23

BRATISLAVA  -  Dúbravka

841  01

Kontaktné údaje :

e-mail: gib@atlas.sk

elgib@seznam.cz

 

mobil: 0903 66 86 36 / telefón: 02 / 6453 0911

... niečo o mne :

Volám sa Elenka - celý život som hľadačom pravdy , lásky a pretože som filozofický typ, na otázky PREČO? som hľadala i hľadám neustále odpoveď. Jedna z ciest je práve v numerológii, ktorá ma fascinuje už dlhšiu dobu.

Narodila som sa v znamení Býka - 29. 4. 1961 a v čínskom znamení Byvola.

Som vydatá, matka dvoch dospievajúcich detí ... A práve cez numerológiu a astrológiu sa snažím pochopiť viaceré PREČO? Preto som sa rozhodla pre poradenskú činnosť, ktorou by som mnohým mohla svojimi vedomosťami i skúsenosťami pomôcť.

Elenka

 

 

                                 

 

 

Virtuálne Ezoterické Kníhkupectvo, Etno-Music Shop a Numerologická poradňa
A. G. E. / A B R A X A S

ponúka religionistickú a ezoterickú literatúru a české aj slovenské knihy o liečiteľstve a bojových umeniach z produkcie českých a slovenských vydavateľstiev AKTUELL, CAD PRESS, AVATAR, EUGENIKA, FONTÁNA, ARGO, CANOPUS, SOPHIA, GARDENIA, EKO-KONZULT, SANTAL, VEDA, PRAGMA, STRATOS, ARGO, VOLVOX GLOBATOR, NLN, TEMPLE, NAŠE VOJSKO, FIGHTERS / HAYASHI atď.,

hudobné CD (etnická / relaxačná a meditačná hudba), tarotové karty a výukové videokazety
(zdravotné cvičenia, brušné tance, meditácia, sebaobrana, jkd, karate, aikido, budo, taiji, taekwondo, qigong a kung-fu)

a numerologické analýzy a poradenstvo pre jednotlivcov aj firmy

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ABRAXAS BRATISLAVA

Zásielková služba pre SLOVENSKO aj ČESKÚ REPUBLIKU

 

naše kompletní nabídka titulů
českých a slovenských vydavatelství:

naša kompletná ponuka titulov
českých a slovenských vydavateľstiev:

 

 

   Hledej  v   internetové   prodejně

                     

           

            e-Shop  ABRAXAS

 

vyhledávání - cd. dvd, vhs, knihy

 


[

aktuální nabídka všech titulů

přes 2 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství
a zahraniční CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba


na stránkách:

http://www.cadpress.sk

možnost  zkopírování  ceníků  a  katalogů

Ceník hudebních CD

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Katalog / ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!

 

Cenník a katalóg v elektronickej podobe si môžte vyžiadať aj e-mailom
na niektorej našej adrese

  cad@atlas.sk  /  info@cadpress.cz  


 

náš e-shop:

 http://www.cadpress.cz

 

 

S P Ä Ť

na hlavnú stránku