Novinka vydavateľstva
CAD PRESS

ISBN   80-88969-20-4

(Viaz., 848  strán, formát 24x16 cm)

(Slovenské vydanie)

Ježiš Kristus, Biblia a rané kresťanstvo z pohľadu teológie a religionistiky

Monumentálne dielo anglického učenca, známeho religionisty ... Výklad učenia Ježiša Krista vo svetle najnovších výskumov rukopisov z Nag Hammadi, zvitkov od Mŕtveho mora, apokryfných a gnostických spisov (esejských, koptských, manichejských, nestoriánských, mandejských ... )
ako aj diel najvýznamnejších kresťanských teológov, filozofov, cirkevných otcov a mystikov (sýrskych, egyptských, gréckych, etiopských aj židovských).

 

 

 

 

75. zväzok

 

E D Í C I E

SVETOVÉ DUCHOVNÉ PRÚDY

 

 

 

JEŽIŠOVO EVANJELIUM

 

Po stopách jeho pôvodného učenia

 

John Davidson M.A. (CANTAB)

Z anglického originálu The Gospel of Jesus. In Search of His Original Teachings (Element Books Limited, Shaftesbury, U.K. / Rockport, USA / Brisbane, 1995 [ISBN 1-85230-720-X])  preložil Tomáš Hrustič

 

©  John Davidson 1995

Slovak Edition  ©  RI-EL / CAD Press,  Bratislava 2004

Vydanie prvé

ISBN   80-88969-20-4

=======================

Vydalo nakladateľstvo

CAD PRESS

Ľuda Zúbka   23

P. P. 5 / Pošta 42

BRATISLAVA 42

SR- 844 05

 

tel: (02) 6436 9928  /  0903 159 404

cad@atlas.cz * cad@atlas.sk

 


 

O autorovi

 

 

Pre Johna Davidsona, narodeného v r. 1944, predstavuje mystika celoživotný záujem. V roku 1966 získal na Cambridge University diplom z prírodných vied a dostal miesto na Katedre aplikovanej matematiky a teoretickej fyziky, kde pracoval sedemnásť rokov.

V roku 1984 univerzitu opustil aby sa mohol venovať vlastným záujmom a od tej doby napísal množstvo kníh, vrátane série o vede a mystike. Táto kniha je jeho druhou prácou, ktorá sa venuje Ježišovmu učeniu a mystike v Ježišovej dobe.

 

 

 

Ďalšie autorove knihy

 

 

O vede a mystike:

Subtle Energy (1987)

The Web of Life (1988)

The Secret of the Creative Vacuum (1989)

Natural Creation and the Formative Mind (1991)

Natural Creation or Natural Selection? (1992)

 

 

O mystike v Ježišovej dobe:

The Robe of Glory (1992)

 

 


 

 

 

O B S A H

 

 

ČASŤ  I  -  DOBOVÁ SCÉNA 

 

 


KAPITOLA  PRVÁ
Náboženstvo,  spiritualita  a  mysticizmus
Kresťanstvo v taviacom kotle  
Večné posolstvo     
Mystika a mystická skúsenosť   
Mystická cesta  
Ježiš a kresťanstvo   


KAPITOLA  DRUHÁ
Príbeh Nového zákona
Hodnota  posvätných  textov   
Výroba starovekých kníh     
Prvé rukopisy Nového zákona   
Novozákonná gréčtina  
Anglické preklady  
Ježišovo učenie a Nový zákon    

 

KAPITOLA  TRETIA
Kto napísal evanjeliá ?
Kultúrna  podmienenosť        
Marek - rímske evanjelium   
Matúš - evanjelium pre Židov a pohanov    
Lukáš a Skutky - prvá obrana kresťanstva  
Mystické evanjelium sv Jána    

 


KAPITOLA  ŠTVRTÁ
Prvé  záblesky
Aká  bola  Ježišova  gréčtina ?   
Kto poznal Ježiša?   
Vianoce, kresťanský zvyk a indoiránske božstvo Mitra  
Ježiš - Nazaretský?   
Cestoval Ježiš na Východ?  
Pavol   
Prvé kresťanské spoločenstvá   
Ďalšie epištoly Nového zákona   
Kniha zjavení   

 


KAPITOLA  PIATA
Ďalší  kresťania
Konštantín a kresťanstvo   
Apokryfná a gnostická literatúra    
Mani a manichejsko-kresťanské spisy 
Mandejci    
Predkresťanské mystické texty  
 

 
ČASŤ  II  -  BOH, ČLOVEK A STVORENSTVO

 


KAPITOLA  ŠIESTA
Hľadanie Kráľovstva
Existuje Stvoriteľ?    
Jeden Pán   
Kráľovstvo Božie je vo vás   
Učiňme človeka na svoj obraz   
Poklad v hlinených nádobách   
Boží Chrám a Boží Synovia  
Zlodeji v chráme  
Cirkev a chrám   
Rituál a obrady 
Slepí vedú slepých 

 


KAPITOLA  SIEDMA
Čo je Boh?
Podstata Boha   
Boh je Duch 
Človek a Boh 
Boh je láska 

 

KAPITOLA  ÔSMA
Božie Slovo
Na počiatku bolo slovo  
Slovo ako Tvorivá Sila  
Božie Logos  
Slovo ako Múdrosť  
Slovo ako Syn Boží  
Slovo ako Chlieb života   
Slovo ako Živá Voda   
Slovo ako Život, Svetlo a Dych Boží  
Logos ako Boží obraz   
Slovo ako Sväté Meno  
Slovo ako Pravý Vinič a Strom Života  
Múdrosť vás k sebe povoláva  
Mnoho mien pre Slovo    

 


KAPITOLA  DEVIATA
Božia Hudba a Hlas Boží
Počúvanie Slova  
Zvuk Božej Hudby  
Vietor veje     
Hlas Boha     
Hovoriace Vody  

 


KAPITOLA  DESIATA
Mnoho Príbytkov
Pozemské a nebeské záležitosti
Mystériá   
Mnoho Príbytkov  
Mesto a Vrch  
A vyviedol ich na vysoký vrch   
Kniežatstvá a mocnosti, bohovia a anjeli  
Eóny, totality, pleroma a všetko  
Nebeská hierarchia 
Sedem nebies   
Cez sedem nebies  
Päť Vznešeností   
Päť nebeských stromov  

 

KAPITOLA  JEDENÁSTA
Hriech a Satan
Boh,  zlo a Satan   
Hriech a zákon príčiny a dôsledku  
Vnútorný nepriateľ   
Sluha hriechu   
Vy ste z Otca Diabla   
Umriete vo svojom hriechu   
Kto neverí, je už odsúdený   
Krajina a tôňa smrti   
Vonkajšia temnota, Pekelné ohne, Šeol  
Had ľstivejší ako všetky zvieratá   
Pod hrozbou súdu: uvrhnutí do väzenia  
Vyrovnanie hriechov   
Čo človek rozsieva   
Tí, čo rozsievajú v zime, zožnú v lete  
Zviazanie silného muža   

 

KAPITOLA  DVANÁSTA
Učil Ježiš skutočne o reinkarnácii?
Čo spôsobuje, že sme všetci takí rozdielni ?  
Eliáš už prišiel   
Kto zhrešil?   
Tajné učenie   
Nesmrteľnosť,  preexistencia  a  reinkarnácia  
Reinkarnácia v ponímaní najstarších kresťanov 
Opitosť,  šialenstvo  a  zábudlivosť  
Pohár zabudnutia  
Sťahovanie duší   
Mani a Ježiš   

 

KAPITOLA  TRINÁSTA
Pokánie a odpustenie
Všetci sme hriešni   
Pokánie     
Milosť a spravodlivosť   
Päť ľudí na streche   
Božie odpustenie človeku  
Výkupné,  daň  a  clo   
Odpustenie človeka človeku   
Odsudzovanie a kritizovanie   
Splietanie niektorých vlákien   
 
 
 
ČASŤ  III  -  SYN  BOŽÍ

 


KAPITOLA  ŠTRNÁSTA
Syn Boží:  Živý
Jednorodený Syn   
Slovo sa stalo telom   
Ja a môj Otec   
Moje učenie nie je moje   
Syn oživuje, koho chce   
A preto som prišiel na svet   
Dokiaľ som na svete   
Falošní proroci  
Živý Majster     
A stal sa takým ako ja   
Kristus, Mesiáš a Žijúci  
Svätí, proroci a Zákon   
Fyzická prítomnosť Majstra  
Učil ich ako ten, kto má moc  

 

KAPITOLA  PÄTNÁSTA
Syn Boží:  Svieca, ktorá horí a svieti
Ježiš a Ján Krstiteľ   
Ježišov nástupca   
Ak sám svedčím o sebe  
Nikto neprijíma Jeho svedectvo  
 

 


KAPITOLA  ŠESTNÁSTA
Človek  zázrakov?
Zázraky    
Ježišove zázraky podľa Mareka, Matúša a Lukáša  
Ježišove zázraky podľa Jána  
Apoštolské zázraky    
Slepí vo svojich srdciach  
Lekár duší   
Uzdrav nás z našich hriechov   
Liek života   
Služobníci nápoja  
Strom, ktorý je Všeliekom  
Vyháňanie diablov   
Vietor aj more Ho poslúchajú  
Rybári ľudí   
Rybár duší   

 

KAPITOLA  SEDEMNÁSTA
Svätý Pokrm,  Svätá Matka
Telo  a  Krv   
Ježiš požehnáva chlieb  
Voda alebo víno?  
Živý chlieb,  Živá voda,  Živé víno
Pravdivý Chlieb Pihta  
Vodu na víno   
Panenská Matka  
Ježišovi bratia a sestry  
V dome svojho služobníka Dávida  
Kto veril v narodenie z panny?   
Mystická matka a panenský Duch  
 

 
ČASŤ  IV  -  NÁVRAT  DUŠE

 

KAPITOLA  OSEMNÁSTA
Krst:  Vyvolení  a  znovuzrodení
Čo je krst?   
Ak sa niekto nenarodí znova  
Ak nie je mu dané z neba  
Ja za nich prosím - nie za svet prosím  
Dobrý pastier   
Tí, ktorí sú moji  
Napísané na nebesiach - Kniha Života  
Dietky Svetla a Dietky Temnoty  

 


KAPITOLA  DEVÄTNÁSTA
Krst:  Dar, Pečať, Znamenie a Zrno
Boží dar   
Skvostné mystériá   
Krst a odpustenie hriechov  
Znamenie  a  Pečať  
Päť Pečatí  
Spečatení na čelo  
Rozsievač a jeho Zrno  
Podobné horčičnému zrnku  
Zasej vo mne tvoje Slovo Života  
Zasadené na nebesá   

 

KAPITOLA  DVADSIATA
Klopanie na Jeho Dvere: Tesná brána a Čisté oko
Málo je tých,  čo ju nachádzajú  
Poklady na nebesiach   
Čisté oko   
Tesná Brána   
Uchom ihly   
Klopte a bude vám otvorené
Otvorené dvere na nebi  
Ja som dvere k ovciam  
Klopte na seba ako na dvere  
Hľadaj, keď si hľadaný  
Mesto nazvané Deväť Brán  
Päť mien   
Denne niesť svoj kríž   
Oči a uši mysle a duše   
Nebeské myslenie  

 

KAPITOLA  DVADSIATA PRVÁ
Klopanie na Jeho dvere: Pracovníci na Jeho žatve
Či sami nevravíte, že ešte štyri mesiace?  
Buďte činiteľmi Slova   
Z tej duše túžim po tebe za noci  
Ranná modlitba   
Modlitba v tajnosti   

 

KAPITOLA  DVADSIATA DRUHÁ
Smrť,  zmŕtvychvstanie  a  nanebovstúpenie
Otče, odpusť im   
Oslobodenie sa od tela  
Vzkriesený z mŕtvych  
Očakávajú vzkriesenie, ktoré je prázdne  

 

KAPITOLA  DVADSIATA TRETIA
Druhý  príchod  a  Utešiteľ
Dokiaľ neuvidia, že Syn človeka prichádza  
Vnútorná, alebo svetelná forma  
Ježišovo lúčenie  
Syn človeka je vo vašom vnútri  
Zjav mi svoj nádherný obraz  
Ajhľa, ženích prichádza!  

 

KAPITOLA  DVADSIATA ŠTVRTÁ
Buďte preto dokonalí: Dokonalosť a nedokonalosť
Dokonalosť - ľudská a Božia  
Blahoslavení čistého srdca  
Mnohé prekážky sa nám stavajú do cesty  
Farby, ktorými ťa chcem namaľovať  
Pud,  slabosť  a  cnosť  

 

KAPITOLA  DVADSIATA PIATA
Buďte  preto  dokonalí:  Bojujte  veľký  boj
Dajte pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva  
Čo teda robiť?   
A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom 
Nepriniesol som mier, ale meč  
Cti si svojho otca a svoju matku  
Nastav mu aj druhé  
Žiarlivosť a zvada zrúcali aj veľké mestá  
Kto žiadostivo pozerá na ženu  
Lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou  
Kto sa povýši, bude ponížený  
Blahoslavení sú krotkí  
Brániac sa nepriateľovi  
Rôzne pokušenia   

 

KAPITOLA  DVADSIATA ŠIESTA
Nezabiješ
Duchovné dôvody na vegetariánstvo  
Bol Ježiš vegetarián?   
Kobylky a poľný med  
Víno a silné nápoje   
Raní kresťania v Palestíne  
Peter - vegetarián   
Jakub,  Ježišov brat - vegetarián  
Matúš a Tomáš - vegetariáni  
Chlieb, bylinky a šošovica, ktoré si Ján pre seba kúpil  
Pavol - vegetarián?   
Jedol Ježiš ryby?   
Gnostickí vegetariáni  
Mani - vegetarián   

 

KAPITOLA  DVADSIATA SIEDMA
Kamkoľvek by si šiel
Majstrovo jarmo   
Prenasledovaní pre spravodlivosť  
Ovca medzi vlkmi 
Zdarma ste prijali, zdarma dávajte  
Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi   
Tam som medzi nimi  
Podľa toho poznajú všetci   
Kúkoľ medzi pšenicou   
Robotníci na vinici   
Príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte  

 
 


EPILÓG
Mnohí  mystici
Je to skutočne Ježišovo učenie?   
Pred Ježišom   


Poznámka prekladateľa  
Skratky - odkazy na použitú literatúru  
Bibliografia   
Index   
 

 

 


Ú v o d

 

Mysticizmus je pre svoje univerzálne rozšírenie označovaný za večnú filozofiu, s ktorou sa môžeme stretnúť vo všetkých obdobiach, medzi všetkými národmi a vo všetkých náboženstvách. Ak sa skutočne bez predsudkov pozrieme na všetky náboženské učenia sveta, zistíme, že za rozdielnymi rituálmi a kultúrami sa ukrývajú rovnaké univerzálne duchovné a mystické pravdy. Štúdium univerzálnej duchovnej podstaty všetkých náboženstiev a snaha o jej praktizovanie v každodennom živote rozširujú náš pohľad, umožňujú nám vidieť za hranice jednotlivých náboženstiev, predsudkov a predčasných záverov a vedú nás do slobodného a široko otvoreného priestoru skutočnej duchovnosti. Tá je dedičstvom všetkých ľudských bytostí. Zdá sa však, že jednou zo základných vlastností človeka je zužovať a obmedzovať univerzálne na provincionálne.

         Už od raného detstva som sa zaujímal o všetko mystické, hoci spočiatku som to nevedel pomenovať. No určité pocity a skúsenosti v mojom živote a mojom vnútri ma neúprosne viedli k mystickému poznaniu. Predtým, ako som sa pustil do výskumu, ktorý smeroval k napísaniu Evanjelia podľa Ježiša, som sa Ježišovým učením podrobnejšie nezaoberal – a okrem prečítania niekoľkých kníh som sa len zriedka dostal ďalej ako po Nový zákon. No posledných šesť rokov som zasvätil výhradne štúdiu Ježišovho učenia, raného kresťanstva a histórie novozákonných textov, ako aj intenzívnemu bádaniu v záplave iných pútavých textov z obdobia, v ktorom Ježiš žil.

         Bol to najzaujímavejší a najužitočnejší výskumný projekt, aký som kedy podstúpil, a neustále som sa presviedčal o bohatstve mystiky na Strednom Východe, v Egypte a v grécko-rímskom svete nielen v období Ježišovho života, ale aj storočia a hádam aj tisícročia pred i po tejto historickej epoche. Na základe bádania a dlhotrvajúceho štúdia mystickej a náboženskej svetovej literatúry som mal stále intenzívnejší pocit, že Ježiš nebol izolovaným javom, ale jedným z mnohých, ktorí učili večnej mystickej ceste. A napriek tomu, že kresťanstvo ako náboženstvo vzniklo na Strednom Východe, pre tých z nás, ktorí sme boli vychovaní v kresťanskom svete, je táto staroveká literatúra určitým spôsobom súčasťou nášho plnoprávneho dedičstva. Do veľkej miery sa však na tieto cenné spisy stále zabúda a záujem o ne prejavujú len niektorí húževnatí vedci.

         Pre tých, ktorí sa snažia pochopiť Ježišovo učenie, môže znalosť starovekej literatúry lepšie osvetliť význam jeho slov. Ale mnohí ľudia, ktorí boli vychovaní v kresťanských krajinách, kresťanstvo odmietajú, pretože si myslia, že v modernom svete im nemá čo ponúknuť. No keď študujeme Ježišovo učenie, ktoré je také čisté a jednoduché, zistíme, že oslovuje priamo ľudské srdce, kýmkoľvek sme a kdekoľvek sa nachádzame, a vyjadruje sa bezprostredne o našich každodenných problémoch a vrtochoch života, ako aj o omnoho hlbších otázkach konečnej pravdy, skutočnosti a duchovného osvietenia.

         Nemôžeme len tak ľahko uniknúť dôsledkom vlastného detstva. Či chceme, či nie, máme určité kultúrne pozadie, ktoré je v nás vpísané. Keďže vďaka nemu poznáme mnohé Ježišove výroky takmer na podvedomej úrovni, je pre nás často veľmi prekvapujúce, ak skutočne porozumieme duchovnému významu, ktorý je v nich obsiahnutý, a uvedomíme si, že vo svojej podstate sú univerzálne. Takisto nás to môže priviesť k zisteniu, že spolu s falošným a pochybným sme odmietli aj pravdivé a užitočné. Žiaden čestný človek nebude popierať, že všetci občas v živote môžeme využiť trochu pomoci. Stačí len trochu zdravého kritického myslenia a detailnejšieho štúdia textov a zistíme, že Ježišovo učenie a súčasné kresťanské učenie sa od seba odlišujú. V kresťanstve je množstvo praktík a osobitných predstáv, ktoré vôbec nie sú podložené Ježišovým učením ani výrokmi. Dostávali sa do kresťanstva neskôr, s vývojom náboženstva, a ich prienik do pôvodného Ježišovho učenia možno historicky datovať do konkrétnych období. Navyše, mnohé Ježišove výroky v evanjeliách a opisy mnohých udalostí týkajúcich sa jeho života sú len ťažko zrozumiteľné, v dôsledku čoho boli interpretované rozličnými spôsobmi, rozličnými ľuďmi a v rozličných obdobiach. Nezhoda medzi kresťanstvom a Ježišovým učením je dôležitým faktorom pri našom pátraní po jeho pôvodnom učení.

         Na základe podrobného rozboru jeho učení v evanjeliách a iných textoch sa zdá, že učil mystickej ceste Tvorivého Slova, alebo Božieho Loga – ceste, ktorej učili mnohí mystici pred ním aj po ňom, ceste, ktorá má obrovský a trvalý význam pre všetkých, ktorí hľadajú Pravdu. Ak by to tak bolo, medzi kresťanstvom a Ježišovým skutočným učením sú naozaj veľké rozdiely – často nepatrné, no hlboko významné.

         Preto má táto kniha viacero zámerov. Po prvé, skúma Ježišovo učenie vo svetle starobylej a univerzálnej mystickej cesty, čo zahrnuje aj priblíženie jej hlavných znakov, vyjadrených – pokiaľ to bolo možné – spôsobom, akým učil Ježiš. Pri rozoberaní každého aspektu mystickej cesty som vo všeobecnosti začínal odvolávaním sa na Ježišovo učenie prítomné v štyroch kánonických evanjeliách a nie na doktríny, predstavy a teológie neskoršieho kresťanstva.

         Ale Ježišove výroky v kánonických evanjeliách sú často také preriedené a nejasné, že určiť, čomu skutočne učil, ostáva len na úrovni špekulácií. To je dôvod, prečo raní kresťania pokladali za dôležité presne formulovať, v čo naozaj verili – a prečo bolo v tom období toľko názorových nezhôd. Navyše, odborný výskum od polovice 19. storočia ukázal, že evanjeliá, hádam s výnimkou veľkej časti Jána, neboli zostavené ľuďmi, ktorí poznali Ježiša. Takmer určite boli napísané zhruba 40 až 70 rokov po Ježišovej smrti, teda o viac než dve či tri generácie neskôr, čo bola príležitosť na mierne pozmenenie ich významu. Tiež je zrejmé, že zostavovatelia evanjelií, hoci použili aj Ježišovo učenie, mali vlastné názory a presvedčenie a v niektorých prípadoch mu jeho výroky a učenie dokonca prispôsobovali. Evanjeliá navyše ešte prešli obdobím prepisovania a edičných zásahov, ktoré trvalo tri až štyri storočia, a dnešnému čitateľovi sa zachovali iba verzie upravené a od pôvodných textov sa líšiace.

         Na lepšie porozumenie Ježišovým slovám je teda nevyhnutné rozhodiť oveľa širšiu sieť, ktorá by presahovala sféru kánonických evanjelií. Jedine vtedy porozumieme významom, ktoré sú prekryté neskoršími nánosmi. A tak ďalším zo zámerov tejto knihy je ukázať Ježiša v kontexte dobového kultúrneho a náboženského prostredia, zvlášť vo vzťahu k vtedajšej mystike. Preto som sa zoširoka upriamil na materiál, ktorý nepochádza z Nového zákona. Je veľkým šťastím, že napriek snahám raného 'pravoverného' kresťanstva zničiť všetky dôkazy sa zachovalo mnoho z literárneho bohatstva najstarších fáz kresťanstva. Niektoré texty boli objavené len pred päťdesiatimi či sto rokmi a pár z nich preložili len v uplynulých dvoch desaťročiach. A hoci určite ide len o nepatrný zlomok toho, čo kedysi jestvovalo, v mnohých – veľmi pútavých – dokumentoch sú Ježišove výroky, metafory a podobenstvá zo štyroch kánonických evanjelií vysvetlené spôsobom, ktorý na ne vrhá úplne iné svetlo. Tiež odhaľujú široké spektrum predstáv o Ježišovi prevládajúcich medzi prvými kresťanmi.

         Mojím zámerom bolo umiestniť Ježiša do kontextu doby, v ktorej žil, preto som sa len zriedka upriamoval na dokumenty neskorších kresťanských mystikov a učiteľov. Je nesporne pravda, že ich spisy obsahujú nádherné a inšpirujúce posolstvo, pre ktoré boli mnohí z nich obvinení z kacírstva, a niektorí dokonca popravení. Ich učením môže byť ilustrovaná väčšina kľúčových princípov mystiky, ak nie všetky. No ideou tejto knihy bolo ukázať význam Ježišovho učenia prostredníctvom jeho vlastných slov a slov jeho súčasníkov. Preto som citácie kresťanských mystikov používal len vo všeobecnej rovine, kvôli lepšiemu ozrejmeniu podstaty mystickej skúsenosti.

         Táto kniha bola napísaná v prvom rade pre ľudí s kresťanskými koreňmi, ktorí sa považujú za hľadačov vyššej a hlbšej reality, ako im môžu poskytnúť dogma a rituály. Tomu je podriadený jej štýl, chcel som, aby jej obsah bol prístupný pre laického človeka. Myslím, že je to prvý pokus o takto široko zameranú štúdiu mystickej a mystike blízkej literatúry z obdobia Ježišovho pôsobenia. Na druhej strane, hoci som sa vyhýbal akademickým poznámkam, všetky výňatky a citácie sú uvádzané jasným a prehľadným spôsobom. Kto má teda záujem o vlastné štúdium materiálov, môže sledovať ich pôvod až ku prameňom. Výskum, tvoriaci základ tejto knihy, bol v podstate taký podrobný, ako sa len dalo.

         Vo všeobecnosti všetky knihy zaoberajúce sa mystickou literatúrou raného kresťanstva napísali profesionálni vedci, ktorí so samotnou mystikou často nemali žiadne skúsenosti. Lenže mysticizmus – záležitosť skôr osobnej, vnútornej skúsenosti ako intelektuálneho štúdia – nemôžu, do väčšej či menšej miery, pochopiť ľudia, ktorí majú len intelektuálne skúsenosti. A keďže môj záujem je v prvom rade mystický, táto kniha môže predstavovať opačný uhol pohľadu a byť predmetom užitočného a podnetného čítania.

         Celkový plán je veľmi prehľadný. Kniha je rozdelená na štyri časti. Prvá kapitola prvej časti rozoberá vzťah náboženstva a duchovnosti a mystiky, diskutuje o podstate mysticizmu a zoznamuje nás so základnými princípmi večného mystického učenia. Kladie ho na jednu rovinu s tým, čo učenci nazývajú 'gnostickým mýtom'. Venuje sa tiež procesu, akým sa z mystického, či duchovného učenia stáva náboženstvo, čo je téma, ktorá sa ako refrén nesie celou knihou.

         Ďalšie štyri kapitoly prvej časti mapujú pozadie Nového zákona a príbuznej starovekej literatúry. Pôvod a autentickosť rozličných textov preverili mnohé odborné výskumy. Berieme do úvahy aj to málo, čo z histórie vieme o Ježišovom živote, a predstavujeme niektoré kľúčové postavy, ako napríklad Pavla. Zámerom týchto kapitol je iba predstavenie pozadia na pochopenie pôvodných Ježišových učení. Nejde o pokus vykresliť vývoj kresťanských dogiem alebo snahu o historický exkurz do raného kresťanstva.

         Hlavný korpus knihy, rozdelený do troch častí, sa venuje štúdiu Ježišovho učenia – vo svetle univerzálnej mystickej cesty – a spôsobu, akým mu rozumeli mnohí raní kresťania. Každá kapitola sa venuje osobitnej problematike a podrobne ju rozoberá. Predmetmi druhej časti sú Boh, Tvorivé Slovo, stvorenstvo a duša, pôvod dobra, zla a hriechu a rola, ktorú má v tom všetkom zohrať človek. V tretej časti je rozobraná úloha a podstata mystického Spasiteľa, či Syna Božieho a štvrtá časť sa upriamuje na cestu, po ktorej sa človek môže vrátiť k Bohu. Zahrnuje diskusiu o povahe mystického krstu, o podstate skutočnej modlitby a o tom, ako môže človek predísť ťažkostiam, ktoré ho na tomto svete čakajú. Taktiež sa venuje duchovnej báze pravej morálky a etiky a jej vzťahu k mystickému učeniu a ceste učeníctva. Epilóg má širší záber a poskytne nám veľmi stručný prehľad niektorých mystikov, ktorí boli pred Ježišom a učili rovnakej univerzálnej mystickej pravde.

         Hoci som sa usiloval zachovať obsah čo najzreteľnejší a najpriamejší, je potrebné, aby každý pochopil, že som sa nesnažil nikoho o ničom presvedčiť ani som nemal záujem tvarovať niekoho myslenie, a už vôbec nie argumentovať proti akémukoľvek aspektu Biblie. Hľadanie Pravdy je osobnou odyseou, pri ktorej musí každý človek hľadať sám za seba a uspokojiť vlastné vnútorné ja. Otázka dogmy stojí bokom. V knihe som len chcel pred čitateľa postaviť určité fakty – z historického hľadiska často nespochybniteľné –, aby mohol sám alebo sama posúdiť, či dávajú zmysel. Veľa čitateľov nebude určite v mnohých častiach s autorom súhlasiť. To je v poriadku. No ak niekoho napísané slová nejakým spôsobom inšpirujú, aby si vo svojom vnútri vyjasnil vlastné chápanie skutočnosti, kniha splnila svoj účel.

         Tvrdí sa, že múdry človek prezentuje pravdu tak, ako jej sám rozumie, bez vstupovania do diskusií a vyvracania pravdy iných. Vo všeobecnosti sme sa týmto pravidlom snažili riadiť v celej knihe. Mnohé z Ježišových výrokov a podobenstiev sú totiž obostreté silnou atmosférou tradičných kresťanských vysvetlení, a ak by sme pri každom výroku poskytovali rozličné interpretačné hľadiská, čiže ak by sme pri sebe uvádzali mystický a na druhej strane tradičný kresťanský pohľad a argumentáciou sa snažili dôjsť ku konkrétnemu záveru, naša kniha by veľmi rýchlo stratila celistvosť a smer a nikdy by sme sa nedopracovali konca. Navyše, je nepravdepodobné, že by sa konzervatívny a tradíciou presvedčený kresťan nechal takýmto prístupom len tak ľahko vyviesť zo svojej pozície. No aj tak majú mnohé pasáže často viac ako jednu 'tradičnú' či 'odbornú' interpretáciu.

         To znamená, že často som uvádzal interpretácie podľa môjho chápania univerzálnej mystickej cesty a nič viac. Preto sa dá povedať, že som prezentoval svoje osobné interpretácie založené na princípoch mystickej cesty, čo neznačí, že by som nepoznal konvenčné kresťanské interpretácie, práve naopak. Mojím zámerom však bolo prezentovať univerzálne mystické učenie a nie vstupovať na pole vedeckých, náboženských a teologických debát. Podobné diskusie by umŕtvili text, ktorý by sa stal len ťažko stráviteľným, čo by škodilo hlavnému cieľu knihy. Predsa sme sa však dotkli všetkých kľúčových znakov kresťanskej doktríny, ako zmŕtvychvstanie, narodenie z panny, druhý príchod Ježiša, Ježišove zázraky a podobne. A ak sa čitateľ spýta, prečo nebolo spomenuté to či ono, na takom či onakom mieste, je to pravdepodobne preto, že to bolo spomenuté na mieste inom.

         Čo sa týka používaných textov, všetky sú uznané v odborných vedeckých kruhoch, sú považované za starobylé dobové dokumenty a často spomínané, diskutované a citované vo vedeckej literatúre. Preklady mnohých boli z pultov kníhkupectiev už dávno vypredané, no keďže bývam len desať-pätnásť minút jazdy autom od univerzitnej knižnice v Cambridgi, nebol vôbec problém zohnať ich a prípadne konzultovať s odborníkmi. Vo všeobecnosti som používal preklady v podobe, v akej som ich zohnal. No v niektorých prípadoch, ak bolo k dispozícii viac prekladov, som sa snažil navzájom ich porovnať a spojiť do výslednej novej podoby, ktorá by presnejšie tlmočila ich význam. Mojou motiváciou bolo prezentovať pôvodný význam textu a  zrozumiteľne ho predložiť bežnému čitateľovi. V malom počte prípadov bolo potrebné zaobstarať nový preklad. Je možné, že niektorí čitatelia si budú myslieť, že som citácie povyberal z kontextu, aby vyhovovali mojim zámerom. Dával som si veľký pozor, aby som sa podobným chybám vyhol. Jestvuje také množstvo textov jasne prezentujúcich večnú mystickú pravdu, že vyberať je rozhodne z čoho. Samozrejme, nie všetky majú rovnakú duchovnú hodnotu, preto som sa snažil načrtnúť všeobecný charakter textu prostredníctvom vhodných úvodných poznámok pred danou citáciou alebo v piatej kapitole v prehľade rozličných nekánonických prameňov.

         Keďže niektoré z prekladov sú staršie ako sto rokov a používanie anglického jazyka sa do istej miery pozmenilo, v určitých prípadoch som v snahe komunikačne sprístupniť text dnešnému čitateľovi prispôsobil interpunkciu, ako aj pravopis a zriedkavo aj konštrukciu vety modernému jazyku. V snahe o dôslednosť boli na mnohých miestach zmenené malé začiatočné písmená na veľké a naopak, aby bol zvýraznený kľúčový význam určitých slov.

         Preklady Nového zákona som čerpal, ak nie je uvedené inak, z Biblie kráľa Jakuba (King James Version / Verzia kráľa Jakuba). Hoci grécky text, na základe ktorého bol spravený anglický preklad, nie je vôbec najlepším a najstarším dostupným novozákonným textom, Biblia kráľa Jakuba, napriek svojmu archaickému charakteru, podľa mňa najpresnejšie tlmočí duchovný a mystický význam Nového zákona. Dôvody, pre ktoré som po ňom siahol, rozoberám detailnejšie na príslušnom mieste v tejto knihe. Voľnejšie som však narábal so štruktúrou veršov, zmodernizoval som interpunkciu a pravopis, miestami som použil veľké písmená na zdôraznenie významu a občas som do hranatých zátvoriek dodal niečo na vysvetlenie. Tieto drobné zásahy spravili archaický text čitateľnejším. Taktiež som mnohým pasážam dodal poetickejšiu formu, aby čitateľ ľahšie uchopil ich význam.

         Ako vedci často zdôrazňujú, nie je vôbec isté, kto evanjeliá napísal. Napriek tomu, keď uvádzam citácie z nich, bežne používam napríklad vyjadrenia typu „Matúš hovorí“. Výraz je mienený ako skratka dlhšej frázy typu „autor konkrétnej pasáže z evanjelia pripisovaného Matúšovi hovorí“. Rozhodne sa nesnažím naznačiť, že slová napísal učeník Matúš.

         Podobne, keď uvádzam, že „Ježiš hovorí“, činím tak na základe citovaného dokumentu, či už evanjelia, alebo inej literatúry. Nie je možné neustále uvádzať výroky vetami typu „vo výroku pripisovanom Ježišovi sa hovorí“. Avšak vo väčšine prípadov je celkom nemožné určiť, či slová povedal Ježiš, alebo nie. Dôležité však je, že je uvedená dostatočná diskusia a kontext, aby bolo čitateľovi umožnené posúdiť túto pravdepodobnosť na základe vlastných vedomostí. To isté platí aj o pasážach pripisovaných Petrovi a iným. Ako autor som sám vo svojej mysli neustále zvažoval pravdepodobnú pôvodnosť všetkých citovaných pasáží. Je to niečo, čoho si musí byť každý pri čítaní tejto knihy a všetkých starovekých textov neustále vedomý, hoci v mnohých prípadoch to nezohráva až takú dôležitú úlohu, pretože hlavná téma diskusie často spočíva v tom, v čo doboví raní kresťania verili, že Ježiš učil. Vkladanie vlastných názorov do úst slávnych ľudí bolo vtedy bežnou literárnou zvyklosťou a štýlom. Bolo typické pre mnohé staroveké texty, nielen kresťanské.

         Do knihy nebolo možné z pochopiteľných príčin zahrnúť všetky známe Ježišove výroky a podobenstvá z kánonických evanjelií. Preto ak boli vynechané niektoré čitateľove obľúbené pasáže, nezostáva mi nič iné, ako sa ospravedlniť. Snažil som sa však obsiahnuť všetky známejšie výroky tohto veľkého učiteľa, ako aj tie, ktoré sú pokladané za najdôležitejšie. Taktiež bolo nutné rozhodnúť sa, akým spôsobom nazývať dve časti Biblie, ktoré kresťania poznajú ako Starý a Nový zákon. Samozrejme, z hľadiska judaizmu je takéto členenie bezpredmetné, pretože jeho príslušníci kresťanský dodatok neakceptujú a posvätné spisy nazývajú jednoducho Biblia. No v kresťanskom kontexte je tento názov dvojznačný. Keď sa teda vyjadrujem len konkrétne o jednej časti, aby som sa vyhol zmätkom či namáhavej frazeológii, dodržiavam kresťanské konvencie. Týmto sa ospravedlňujem židovským čitateľom, no s ohľadom na večnú pravdu, ktorú obe časti obsahujú, neverím, že by jedna bola staršia alebo mladšia ako druhá.

         Vďaka moderným postojom majú mnohí autori pri vyjadrovaní sa o človeku vo všeobecnosti – o mužoch aj o ženách – problémy s používaním zámen mužského rodu. V minulosti bol zovšeobecnený slovný tvar pre človeka či osobu vyjadrený zámenom 'on', čím sa to celé končilo. Dnes sú však ľudia citlivejší. Preto som sa snažil o strednú cestu a niekedy som používal jednotné číslo ('človek') spolu s hovorovým množným číslom (oni, ich, im), niekedy som jednoducho používal tvary 'on', 'jeho', 'jemu' a občas som napísal 'on alebo ona'. Viem, že táto voľba nepoteší každého, ale robil som najlepšie, ako som vedel. A pokiaľ mám o tom nejakú predstavu, všetky ľudské bytosti sú si rovné, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, náboženstvo, sociálne postavenie či nejaký iný vonkajší ukazovateľ. A, samozrejme, čo sa týka Boha, ten stojí absolútne mimo akýchkoľvek fyzikálnych znakov,  hoci o Najvyššej Bytosti sa vďaka konvenciám hovorí ako o 'Ňom'.

         Snažil som sa o najväčšiu dôkladnosť, akej som bol schopný, usiloval som sa prejsť všetky aspekty tejto starobylej cesty a zahrnúť čo najviac citácií, aby som podporil interpretácie. V mnohých prípadoch som mohol použiť omnoho viac citácií a rozhodovanie, ktoré z nich ponechať bokom a ktoré uviesť do knihy, bolo často veľmi zložité. Keďže kniha je prvou svojho druhu, nevidel som žiaden dobrý dôvod na vynechanie nejakej dôležitej a vhodnej citácie len pre nedostatok miesta. A predsa, aspoň v to dúfam, text je usporiadaný čitateľne a súvislo, a ak má čitateľ o danú tému záujem, môže v čítaní napredovať ľahko a bez odpútavania pozornosti.

         Kniha tohto druhu môže byť veľmi ľahko zjednodušená a zaradená do kategórie rýchleho a ľahkého čítania – ako jedna z ďalších kníh, ktoré zbavujú pozlátka tradičné predstavy o Ježišovom učení a sú zamerané na komerčný trh. To nebolo nikdy mojím zámerom. Kniha bola napísaná v prvom rade pre hlbší druh čitateľa, ktorý je pripravený venovať istý čas pátraniu po pravde a zmysle, a osobne dúfam, že mu bude aspoň trochu nápomocná. Mnohé z citácií sú nesmierne podnetné a ich hodnota pretrvá večne. Ak by sme ich vynechali s cieľom zrýchliť čítanie, kniha by stratila svoju hodnotu ako prameň potenciálnej inšpirácie.

         Žiadna ľudská snaha nie je úplne dokonalá. V knihe, ktorá sa zaoberá starovekými textami, často fragmentárnymi, poškodenými či ťažko rozlúštiteľnými, ktoré sú otvorené líšiacim sa názorom a argumentačným sporom a napísané mnohokrát v už dávno mŕtvych jazykoch, bude vždy veľa priestoru na nepochopenie, nedorozumenia, nesprávne výklady a chyby každého druhu. Nech je však akokoľvek, usilovne som spravil, čo sa dalo, znovu a znovu som overoval interpretácie a citácie za pomoci odborníkov a ochotného tímu spolupracovníkov. Rukopis preštudovali mnohí odborníci a učenci. S milosťou Božou teda verím, že v knihe nebude nič neprimerané, hoci som si vedomý, že vina za všetky prípadné chyby padá na moju hlavu. Podrobnosti o mystickej ceste sú však v najväčšom súlade s učením mystikov všetkých čias, aj súčasných. Čo je, pevne verím, to najdôležitejšie.

        

 

John Davidson

Cambridge

 


Ukážka / výňatok vo formáte PDF

VSTUP - text vo formáte PDF - UKÁŽKA z knihy JEŽIŠOVO  EVANJELIUM


vydal

CAD PRESS

http://www.cadpress.sk

cad@atlas.cz
cad@atlas.sk

Telefón: 0 903 159 404

 

 

 

 

 

 

 

 

    Naše  žhavá  novinka  a  bestseller : 

 

 

 

 Obsah / podrobnosti / ukázky:

http://www.cadpress.sk/voynichuv_rukopis.htm

 

  Přímá objednávka přes e-shop 

 

Při úhradě předem neúčtujeme poštovné!

 

Voynichův rukopis  / Voynich kézirat / Rękopis Voynicha  /  Воиницх Рукопис  /  Manuskript Vojnica / Vojničov rukopis / Voynichov manuskript / Рукопись Войничa / Vojničův kód  / Manuscris Voynich / Ръкописът Войничa

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

Z našich ďalších titulov, ktoré vyšli v edícii
Svetové duchovné prúdy
vám môžeme ponuknuť:

 

 

 

 

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

 

===================================

 

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

 

 

===================================

 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

 

 

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti (přes 3 000 hesel) .

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Hesla Lexikonu se stala i základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Diderot 2000 a 2001 !

detaily viz web-stránky:

http://www.cadpress.sk/lexikon.htm

 

 


Aktuální nabídka vydavatelství a česko-slovenské distribuční firmy

CAD PRESS

přes 1 500 knih, CD a videokazet z českých a slovenských vydavatelství

na stránkách:

http://www.cadpress.sk/

filozofie a religionistika, duchovní tradice mimoevropských národů, léčitelství, orientální medicína

možnosť zkopírování cenníků a katalogů


Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!


CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

http://www.cadpress.sk/

 

cad@atlas.cz

cadpress@seznam.cz

cad@atlas.sk

Telefón: 0 903 159 404
------------------------------------
(02) 6436 9928