Manicheismus a gnose / Máního učení a následovníci -  albigenští, bogomilové, kataři a paulikiáni

 

FRANÇOIS   DECRET

 

 

 

MÁNÍ

 

A

 

TRADICE  MANICHEISMU

  

Z francouzského originálu Mani et la tradition manichéenne (coll. Maitres spirituels) přeložil PhDr. Zdeněk Müller, , CSc.

Vyd. CAD PRESS

ISBN 80-85349-30-2

150 stran, brož.  A5

 

 

Dílo přibližující fundovaně náboženské učení, které vzniklo ve 3. století jako syntéza zoroastrismu a gnostického křesťanství, čerpajíce z chaldejsko-babylonských a perských mýtů a apokryfních (gnostických) textů. Z lůna manicheismu vzešel i sv. Augustin, později úhlavní nepřítel manicheismu, Základem manicheistického náboženství je dualismus dobra a zla, jeho myšlenky přetrvaly v učení balkánských bogomilů a paulikiánů i  západoevropských kacířských sekt katarů a albigenských.  Jeho stoupenci odmítali požívání alkoholu a masitých jídel, tělesnou práci, hromadění majetku a plození dětí.

 

 

Základními texty manicheismu - a zavrhujícího Starý zákon - jsou Máního spisy Velké evangelium, Kniha tajemství, Kniha o obrech a Poklad života, které byly sepsány v syrštině, a Šáhpuhrakán,sepsaný persky, v němž Mání vysvětluje své poslání jako završení nedokončeného díla Buddhy, Zoroastra (Zarathuštry) a Ježíše Krista. Mnohé z textů (v koptských překladech) byly nalezeny při vykopávkách ve Fajjúmu. V letech 763-840 byl manicheismus státním náboženstvím celé Ujgurské říše (v povodí řeky Orchon). V 7.-14. stol. ovlivnil i řadu čínských synkretických sekt.

 

 

 

 

Obsah:

Úvod

Ve znamení kletby

 

PŘÍCHOD PROROKA

Velký plán Sásánovců

Když vychází hvězda mágů

Křesťanské obce v říši "Krále králů"

Baptistické sekty v gnosticismu

Elchasaitské hnutí

 

ŽIVOT MÁNÍHO

Dětství

Mání u mughtasilitů

Máního mise

Prorok vydán na smrt

 

MANICHEISTICKÁ    GNOSE

Manicheistická legenda

Vyvolení a naslouchající

Život manicheistické komunity

 

TRADICE MANICHEISMU

Manicheismus v Íránu a v Chorásánu

Učení Mo-Mo-Niho ("Pána Máního") na Dálném východě

"Zandaqa" na půdě islámu

"Odporná pověrčivost" manicheismu, otravující římské impérium

Lidská tvář manicheismu v Africe

Na cestě ke středověkému "neomanicheismu": paulikiáni a bogomilové

Velké dobrodružství katarů

 

OSUDY MANICHEISMU

Chronologie

Základní literatura

Poznámky

 

 

 

Ú v o d

 

Ve znamení kletby

 

Manicheista, manicheismus !

Mají-li slova, stejně jako lidé, nějakou historii, pak ta, která  jsou uvedena shora, se nikdy nemohla zbavit kletby, která na ně  byla uvalena okamžikem jejich zrodu - a velmi jasně kvůli jejich  původu. Přestože se několik málo specialistů pokoušelo probojovat  místo historické pravdě, jejich práce nezanechaly stopy na obecně  rozšířeném názoru. Od 3.století našeho letopočtu, kdy Mání  zaplatil svým životem za své "ohavné a hříšné kacířství"1,  nedošlo nikdy k veřejné rehabilitaci manicheistů a jejich učení.  Byli tím okamžikem jednou provždy odsouzeni.

Zcela určitě jsou nám dnes trochu cizí politicko-policejní  mravy antiky a středověku, kdy králové a vladaři - ať pohané nebo  křesťané, stejně jako muslimští chalífové - a jejich svaté  inkvizice, jednomyslné v tomto bodě, posílali na hranici, pod  katovu sekeru nebo na nucené práce tyto "zavržené"2, kteří byli  mylně nebo právem usvědčeni z manicheismu. Přesto, když se chce  označit nějaká hrubá chyba, nějaká zjednodušující analýza, která  vede k prostému řešení, nepřestává se učeně mluvit  o "manicheistické vizi". Manicheismus se dosud pokládá za hřích  proti duchu. Cožpak není dodnes zvykem připomínat jméno íránského  proroka a jeho dualistický systém jako symbol nehorázné absurdity  a intelektuální krátkozrakosti? Slovník potvrzuje toto běžné  chápání, které se opakuje v tisku a v mluvených projevech:  "manicheistické koncepce" jsou mylné a slaboduché a je třeba jim  čelit. A pokud se přidá šíření intelektuálního poblouznění  a morální zvrácenosti, dostane manicheismus extrémní podobu. Už  v polovině 4.století se ariánité, sledující pochybnou horlivost  alexandrijského biskupa Athanasia, z obavy, že je císařské soudy  obviní z kacířství, obrátili na císaře Constantia II. těmito  slovy: "Ať se z milosti stane cokoliv, ty sám věz, že nás nikdo  nezíská na stranu manicheistů!"3

Být spojován se zatracovanou sektou, to bylo vskutku to  nejhorší, co mohlo potkat tu kterou rozkolnickou nebo heretickou  skupinu. Bez ohledu na anachronismus následujícího přirovnání,  ilustruje dosti dobře odpor věřících sdružených v Obecenství  (Catholica), stejně jako příslušníků disidentských seskupení  afrických donatistů, vůči manicheistům: "Byli to bolševici  4.století, pátá kolona, která přichází z ciziny, aby se  zahnízdila v křesťanské církvi."4

Jaké místo má být tudíž přiděleno Mánímu a jeho stoupencům  v řadě publikací, které jsou zasvěceny "Duchovním mistrům"? Není  paradoxní snažit se připsat jeho jméno mezi jména těch, kteří  dokázali vyhovět nejvyšším požadavkům ducha a vědomí, mezi ty  svaté z chrámových oken, jejichž oslňující víra a zázraky ozařují  bohaté okamžiky jejich náboženství? Jak zařadit perského vůdce  heretiků například po bok takového Augustina, který sám byl  úspěšným přeběhlíkem z nenáviděné sekty a který až do konce svého  života nepřestal, s vášnivým zaujetím své vítězící církve,  odsuzovat "podvodníka Máního"5, jehož "ponaučení vytvářela  podvodníky nebo oklamané"6, toho Máního, který "káže učení  lživých démonů"7 a jehož zkažená sekta - pestilentissima haeresis  - strojí osidla smrti: "Ty jsi tak daleko dovedl bláznovství, byl  jsi tak sveden zvrácenými kouzly... Jak jsi se ponořil do  cizoložství a zabředl do prostituce!"8

Tak vypadá záležitost, která není vyhrána předem. Ale kdo by  mohl prohlásit, že biskup hipponský nebo nějaký jiný "mistr",  potvrzený živoucí tradicí nebo alespoň nějakou zlatou legendou,  došel dál než Mání ve spirituálním dobrodružství? Toto  dobrodružství se neměří váhou úspěchů. Každé je jedinečné  a nenahraditelné. Pro dobrodružství Máního to platí více než pro  jiná.

 

 

Příchod proroka

 

 

Velký plán Sásánovců

Prorok neplní nikdy své poslání jednoduše. Jeho úkol se ovšem  stane ještě těžším, když mu připadne předávat zvěst tehdy, kdy se  politici jeho země rozhodli uskutečnit to, co považují za svůj  velký projekt.

Je potřeba v tomto úvodu připomenout příběh Ámose, malého  proroka z Tékoe, u Betlému v Judei, který v polovině 8.století  před Kr. dostal příkaz opustit svůj kmen a jeho fíkovníky, aby  sdělil několik pádných ponaučení lidu Izraele? Stalo se to za  časů dobyvačného vladaření Jeroboáma II., proslulého  představitele dynastie Joas, a hlas Ámosův, jeho nesmiřitelnost  a síla se jevily být zcela nemístnými. Jako kdyby se potom ještě  mnohokrát zjevil v řadě zemí a to vždy, když světské a náboženské  kruhy cítily potřebu vzájemně si vypomoci v obecné věci pořádku,  kněz Amaziáš. Ten kněz, pečující o svatyni v Bethelu, o onen  okázalý "dům boží" (Bét-el), kněz, který se tehdy ve jménu  panovníka velice rozlítil. A přikázal pastýři, který narušoval  pořádek, aby se co nejrychleji vrátil do své pouště: "...utec do  země judské, a jez tam chléb a tam prorokuj. Ale v Bethel již  více neprorokuj, nebo ono svatyně králova i dům královský jest."  (Ámos, VII, 12-13)*

---

* Ekumenický překlad: "Seber se, vidoucí, a prchej do judské  země! Tam chleba jez a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj  v Bételu, neboť je to svatyně králova, královský dům."

 

Deset století poté, kdy působil nabí Ámos, přišel na řadu  Mání, aby oznámil svou zvěst. Jeho země se tehdy pokoušela znovu  zaujmout ve světě místo, které měla za slavné dynastie  Achaimenovců. V Íránu se nezapomnělo na věhlasné skutky Kýra,  "krále Babylónu, krále Zemí" a Dáreia. Posunuli hranice říše až  tam, kam už nikdy více nesahaly: na severu k Aralskému jezeru, ke  Kaspickému a Černému moři a k ústí Dunaje, na jihu k Perskému  zálivu, na východě za řeku Oxus (Amudarja), až k břehům řeky  Jaxartes (Syrdarja) a do údolí Indu, a konečně na západě do  Egypta, až k Libyjské poušti.

Obnova velké perské říše Achaimenovců byla bezpochyby  nereálným snem. Mohlo by se alespoň říci, při využití moderního  pojmu, který vyjadřuje jen prastarý sklon silných států získávat  nadvládu, že Írán Sásánovců vyrval ve 3.století svému římskému  soupeři dominantní postavení v oblasti, kterou dnes lidé ze  Západu nazývají Střední východ?

Dnes můžeme lépe zodpovědět tuto otázku a dát na ni kladnou  odpověď. Archeologické objevy nám dovolují inventarizovat, i když  zatím velmi nedostatečně, množství impozantních pozůstatků, které  svědčí o životní síle a bohatství této civilizace.

Stachr ve Fársu, místo, odkud vzešli již Achaimenovci, byl  kolébkou Sásánovců. V tomto opevněném městě, zcela blízko  antického Dáreiova Persepolis, střežil legendární praotec Sásán  svatyni zasvěcenou Aredví Súra Anáhitě, "vznešené, mocné,  neposkvrněné". Bohyně Anáhitá (Ajňahíta) soupeřila s Ahurou  Mazdou a Mithrou. Plutarchos mluví o "válečnické bohyni"  a srovnává ji s bohyní Athénou. Nová perská dynastie, zrozená na  tomto vznešeném místě, pocházející z jednoho praotce a jejíž  příchod na svět byl předem zvěstován jako šťastná událost, se  energicky zasazovala o to, aby se ukázala hodna velkého  předurčení, k němuž se cítila povolána. Řečeno stručně, usilovala  se o to, pevně se zakořenit. Přitom byla rozhodnuta rozdrtit  bezohledně všechny, kdo by chtěli klást překážky jejímu postupu.  Záhy uvidíme, že Mání byl pokládán za jednoho z takových  obtížníků.

V roce 208 se Sásánův syn Pápak (Bábek), který byl hérbadem  ("mistrem vědění") v chrámu bohyně Anáhity v Stachru, prohlásil  za hlavu perského knížectví. Tato událost označuje počátek éry  Sásánovců. Nejprve rodinné soupeření a později boje Ardašíra,  ambiciozního potomka Pápaka, s parthským velkokrálem Ardavánem V.  vynesly do popředí mladého perského "krále". V roce 224 je  konečně v boji zabit poslední parthský monarcha z dynastie  Arsakovců a vítěz vstupuje s poctami do Ktésifónu. O dva roky  později bude korunován jako "Král králů".

Žádný návštěvník dnes neopomene jít obdivovat impozantní  skalní reliéfy, které nechal vytesat Ardašír na úbočích Nakš-e  Rostamu (6 km severně od Persépolis) a v soutěsce, která míří do  města Firúzabád (Gor). Mezi nimi jsou dva, které připomínají  investituru nového krále Ahurou Mazdou. Na reliéfu, který je  situován do vstupní části slavného údolí Nakš-e Rostam  - nekropole prvních vladařů z dynastie Achaimenovců -, bůh,  s korunou na hlavě a držící v pravé ruce barsom (posvátný svazek  prutů, symbolizující sílu rostlinné přírody) podává čelenku  Ardašírovi. Ten zvedá levou ruku, s ukazováčkem mířícím k bohu na  znamení úcty, a pravici napřahuje, aby přijal královskou  insignii. Je zjevné, že král už nese korunu, která převyšuje  korymbos, který předtím označoval sásánovské prince. Ardašírovo  království bylo sice posvěceno uvedením na trůn, které přicházelo  z nebes, ve skutečnosti však bylo vynuceno silou. Pod kopyty koní  se objevují hlavy poražených nepřátel: Ahriman, duch Zla,  rozdrcený Ahurou Mazdou, a mrtvé tělo Ardavána, nad nímž se tyčí  nový Šáhánšáh. I to je vítězství Světla nad Temnotou Zla. Jakoby  celá pyšná sláva Sásánovců prostoupila tento reliéf.

Centralizační úsilí a posílení moci uvnitř, obrana  ohrožovaných hranic, zvětšení říše nejprve směrem na východ,  potom vítězný boj proti Římu a konečně vytvoření opravdového  státního náboženství, které by sloužilo národní jednotě, to jsou  hlavní cíle, které si vytkli Sásánovci ve 3. století.

Mimořádná pozornost byla samozřejmě věnována finanční  správě. Tím více, když výdaje národa byly v prvé řadě vynakládány  na provoz a výzbroj silné armády s důležitou jízdou těžkooděnců.  Vojsko chránilo hranice a plnilo válečné úkoly. Bylo nástrojem  snah o obnovu velké perské říše.

V tomto směru bylo úsilí prvních Sásánovců trvalé a oni sami  si vedli zdatně. Ardašír byl nucen bojovat zpočátku na několika  frontách. Na severní straně, na Kavkaze, získali Arméni posilu ve  Skythech a Římanech. Na východě se k této koalici připojil silný  vládce Kušánů, jejichž centra se nacházela v oblasti dnešního  Péšávaru a Kápici (Begrám/Bagrám) na sever od Kábúlu. Teprve po  deseti letech bojů se podařilo s konečnou platností toto  seskupení udusit. [Kušánovská říše vznikla v 1.stol., vrcholného  rozmachu dosáhla ve 2.stol., za vlády osvíceného krále Kanišky,  a zanikla pod náporem Hunů-Heftalitů, Sasánovců a Guptovců na  přelomu 3. a 4.století. V době největšího rozkvětu se  rozprostírala od Amudarji po Gangu a Aralské jezero; ovládala  území Baktrie (Afghánistán), Gandháry (Pakistán), Tibetu  a severní Indie. Pozn.editora].

Ve srážkách s Ktésifónem ztratil Řím už dvě místa - Nisibis  a Karrhy. Ale to byl jen počátek dlouhého pokořování, které  nabere dramatický obrat pod údery Šáhpuhra (spoluregent od roku  240, potom král, patrně mezi lety 241 až 272). Ten se nejprve  vydává na vojenské tažení proti kušánské říši a navrací perské  říši její původní východní hranice; proniká až k městu  Purušáhpuhra (Péšávar) a když obsadí údolí řeky Indus, překonává  Hindúkúš a zastaví se až v Sogdianě, v Marakandě (Samarkand).

V roce 242 se pak Šáhpuhr obrací k západu, zamíří do Sýrie  a zastavuje se až v Antiochei. Římský císař Gordianus III. mu  spěchá zahradit cestu. Avšak jeden z velitelů císařské gardy,  praefectus praetorio, Philippus Arabus, nechá císaře zavraždit  a sám se chopí moci. Za cenu dočasného míru se Řím podvoluje  platit Persii tribut a Philippovi ponechává území Mezopotámie  a Arménie. V roce 260 ohromí Západ velká katastrofa. Zalarmován  ofenzívou Krále králů vypraví se císař Valerianus odvážně až do  Edessy. Padá však do rukou svého nemilosrdného protivníka a spolu  s ním je vzato do zajetí 70 tisíc legionářů.

Tato katastrofa neměla obdoby v celé římské historii. Stala  se vhodnou příležitostí pro křesťana Lactantia, aby vylíčil  krutou a potupnou smrt "pronásledovatelů" církve.9

Avšak spíše než poslouchat historky, které se zalíbením  vykládá tvůrce historického pamfletu, je vhodnější prohlížet si  knihu utvořenou z triumfálních obrazů, které nechal sásánovský  vladař vytesat do skal Fársu. Ve strmé říční soutěsce Bíšáváru  - "Šáhpuhrovo krásné město" - lze spatřit v jednom záběru, na  reliéfu o třech patrech, trojité vítězství přemožitele Římanů. Na  koni, majestátně strnulý, se chystá Šáhánšáh Eran u Aneran ("Král  králů Íránu a ne-Íránu") přijmout čelenku, kterou z nebes přináší  andílek. Pod kopyty koně se válí mrtvola Gordiana III. Na zemi  v pokleku Philippus Arabus natahuje ruce na znamení pokorné  prosby. Poslední z poražených, Valerianus, stojí za vladařem,  který ho bere do zajetí. Vítěz drží římského císaře za pravou  ruku, která je pokryta dlouhým rukávem, značícím podle perské  tradice podřízenost a odevzdanost.

V roce 1936 se v Nakš-e Rostamu při odhalování paty čtyřboké  věže "Ka'ba-je Zardošt" (Zoroastrova Ka'ba - podle jedné hypotézy  ohňový chrám) objevil velký text, na jednom boku v sásánovském  pehlevi a na dalších dvou pak v arsakovském pehlevi a v řečtině.  Tento zápis, který dostal jméno Res Gestae Divi Saporis10, by  mohl sloužit jako popis Šáhpuhrova triumfálního reliéfu:

"Sotva jsme ustavili naše království nad provinciemi,  pozvedl císař Gordianus v celé římské říši armádu Gótů  a Germánů. Postupoval na Asýrii (Asorestán), proti říši Íránu  a proti nám. A v Mišiku, na hranici Asýrie, došlo k velké bitvě.  A císař Gordianus zahynul a my jsme rozdrtili římské vojsko.  Římané vyhlásili císařem Philippa a císař Philippus projevil  ochotu k dohodě. A jako výkupné za život svých nám dal pět set  tisíc denárů a stal se naším tributorem... Zrádný císař se však  znovu pozvedl a způsobil škody v Arménii. A my jsme zaútočili na  římskou říši a v Barbalissu jsme zničili římskou armádu o síle  šedesát tisíc mužů. A Sýrii s jejími národy a jejími okolními  územími jsme obrátili v popel, zpustošili, podrobili...

Během třetího tažení, když jsme napadli Karrhy a Edessu,  vydal se proti nám císař Valerianus. Byla s ním... síla  sedmdesáti tisíc mužů. A tam u Karrh a Edessy jsme svedli velkou  bitvu s císařem Valerianem. Císaře Valeriana jsme my sami, našima  vlastníma rukama, vzali do zajetí, a ostatní velitelé: velitel  pretoriánů, senátoři a důstojníci, kteří veleli této armádě,  všichni padli do našich rukou. Deportovali jsme je do Persie.  A Sýrii, Kilikii a Kappadokii jsme obrátili v popel, zpustošili,  podrobili...

A bojovali jsme s mnoha dalšími národy a dosáhli jsme  velkého věhlasu díky udatnosti, aniž bychom to nechali zde  vytesat, s výjimkou toho, co předcházelo. Přikázali jsme toto  vytesat, aby ti, kdož přijdou po nás, poznali tento věhlas, tuto  udatnost a naši moc."

Když Šáhpuhr zemřel, jeho dva synové, kteří ho následovali  v krátkých periodách panování, jejichž datování není jisté  - Hormizd I. (272-273) a Bahrám I. (273-276) - zdědili obrovské  území.

Mání byl svědkem úžasného vzestupu Íránu během necelé  poloviny století a mohl prohlásit: Ve světě jsou čtyři velké  říše: první je říše babylónská a perská, druhá je říše římská,  třetí je říše aksúmská, čtvrtá je říše čínská.11

Pro ty, kteří řídili uskutečňování "imperiálního" plánu,  bylo přirozeně důležité, aby náboženství - podobně jako všechna  mobilizovatelná živá síla - zaujalo správné místo v národním  budování. Avšak tato mobilizace božských mocností a duchovních  sil přinášela složité problémy.

 

Prorok vydán na smrt

Chronologie posledních let vlády Šáhpuhra a následné panování  jeho synů je, jak již víme (shora), nejistá. Hormizd, starší syn  Šáhpuhrův, choval patrně k Mánímu tutéž náklonnost jako jeho  otec. Ale když ho o necelý rok později, patrně v roce 273,  vystřídal na trůnu jeho bratr Bahrám I., situace se velice rychle  vyvinula ke stavu, který lze považovat za normalizaci.

Klan mágů ve skutečnosti již dlouho předtím sledoval  s rostoucí nevraživostí přízeň, které se těšil heresiarcha,  a čekal na vhodný okamžik, aby svého konkurenta všemi prostředky  zlikvidoval a obnovil monopol mazdaismu jako státního  náboženství. Podle jednoduché hypotézy, osnoval-li Šáhpuhr plány  a uvažoval-li o tom využít manicheismus jako trojského koně,  s nímž by se pokusil proniknout do sousedních říší, Bahrám I. měl  být přístupnější k argumentům Kartíra. Někdejší herbád, povýšený  do funkce magupata ještě za vlády Hormizda (viz. shora), nemusel  vynaložit zvlášť velké úsilí, aby přesvědčil nového Krále králů  o výhodách, které by pro stát plynuly ze sjednocení kolem  tradičního kultu, a aby ho naopak varoval před nebezpečím, které  by pro Írán znamenalo tolerování cizích náboženství a jejich  rozkladných vlivů. Tento politický postoj byl zcela logický.  Ukázal-li se, jak je nám známo, pohanský Řím, vzdor přísnosti  imperiálního kultu, přístupnějším v prvé řadě vůči východním  náboženstvím, křesťanští císařové necelé století po Bahrámovi  dali také na rady, byť jiných Kartírů, a rozpoutali naopak své  "hony na čarodějnice". Tentokrát se obětí měl stát Mání.

Jsme dobře informováni (podle koptské III.Homílie,  pocházející z Fajjúmu, a ze středoperského fragmentu, nalezeného  u Túrfánu43) o scénáři, vypracovaném Velkokrálem a jeho všemocným  móbadem. Události započaly během Prorokovy misijní cesty do jeho  rodné Babylónie. Musely se odbývat rychle, aby do chvíle vydání  na smrt nevyvolaly hluk a pozornost.

Mání věděl, že jeho pozemská pouť se chýlí ke konci. Podobně  jako Ježíš při své cestě do Jeruzaléma o posledních velikonocích,  dal před svými druhy průchod vlastním pocitům:

Pohleďte na mě a nabažte se mne, mé Děti, neboť, jako tělo,  vás opustím.

Zpraven o tom, že se má ihned dostavit do královské  rezidence, vydává se směrem ke Gundéšáhpuhru a cestou může  naposledy spatřit kraj svého raného dětství. Doprovázen třemi  věrnými učedníky, přichází Prorok v neděli do města, do místa  Ukřižování. Jeho příchod vyvolává mezi lidmi zvědavost, což mágy  ještě více popudí. Na místě podnikají kroky, aby Máního před  králem obvinili. Král seděl ve večeřadle a jedl. Dvořané  vstoupili a oznámili mu: Mání přišel a čeká za branou. Jakýpak je  to den lovu. Ten dotěra si počká u brány na konec veselé hostiny,  na níž se mezi vybranými hosty, shromážděnými okolo krále,  nachází na velmi čestném místě Kartír. Večeře končí a Bahrám,  s paží důvěrně položenou na ramena velekněze Óhrmazda, který  triumfuje, jde až k palácové bráně, kde se zdržuje Prorok:

Když ho král spatřil, jeho tvář se zkřivila úšklebkem.  Vychrlil na něho mnoho slov...

Jeho první slova byla: Nejsi tu vítán! Pán odvětil: Co  špatného jsem spáchal? Král pravil: Přísahal jsem, že tě nedám  vpustit do této země. A takto ve zlosti mluvil k Pánovi: Nu,  k čemu jsi dobrý, když ani nebojuješ, ani nelovíš? Snad bychom tě  potřebovali jako učence a mastičkáře! ... Ale tím se ty stejně  nezabýváš! ...

Bahrám měl bezpochyby Mánímu za zlé, že odsuzoval prolévání  krve a zabíjení a že také zanedbával funkci dvorního lékaře  a věnoval se plně svému poslání. Ale vážnější byla pravá výtka,  kterou mu monarcha adresoval: jakým právem je Mání Prorokem? Není  to urážka Majestátu?

Král mu řekl: Jak to, že Bůh to zjevuje tobě, když my jsme  pány této země?... Můj Pán odvětil: Je to Bůh, kdo má moc... Učiň  se mnou, co chceš. Ale já musím říkat Pravdu... před tebou.

Pak je spoután řetězy. Jedním kolem šíje jako smyčkou, pak  dalším, který poutá paže. Na nohy dostává železa, které mu brání  v pohybu. Potom je Prorok vydán žoldnéřům, kteří ho uvrhnou do  vězení. Od tohoto okamžiku je to věc výlučně stráží a žalářníků.  A to jsou lidé znalí svého řemesla.

Odsouzený pachatel "zločinů proti Bohu" byl obvykle bez  odkladu popraven, buď uškrcením na popravišti nebo stětím za  pomoci meče44. Pro Máního, který je neschopen pohybu pod tíhou  řetězů, jež ho poutají (podle Acta Archelai, LXIV,9 vážila pouta  okolo dvaceti pěti kilogramů), je určena smrt vysílením.

Ten den je středa, kdy Prorok vstupuje do věčné tmy kobky,  aby odtud více nevyšel živý. Několik věrných může, zdá se,  přihlížet, aniž by ovšem mohli cokoliv učinit, těmto dlouhým  "Pašijím", které obyčejně manicheistické náboženství, podobně  jako každé mučednictví ve jménu víry, nazývá "Ukřižováním". Když  se mu zdá, že smrt se přiblížila, nechává Apoštol zaznít svou  konečnou modlitbu:

 

...Ó, První Spravedlivý,

Vyslyš hlas utlačovaného...

Můj Spasiteli, Ó, člověče dokonalý,

Čisté Světlo,

přitáhněte k Vám mou duši

ven z (té to) Propasti.

..............

Ty jsi mě pověřil posláním

a vyslal...,

(slyš mou) prosbu,

Rychle.

Osvoboď zajatce (z rukou)

těch, kteří se ho zmocnili.

Osvoboď spoutaného z jeho želez.

 

Vzápětí poté nastává agónie. Učedníci jsou v blízkosti  Proroka až do chvíle, kdy se vrací do klidu Pravdy ("Fragment  Stein"): v pondělí, v jedenáct hodin. Po dvaceti šesti dnech  utrpení. Tři ženy, katechumenky, mu zatlačují oči (III.Homilie):

Zatímco nad Ním plakaly, říkaly: Náš dobrý otče,

otevři oči a pohlédni na nás...

.........................

Kde jsou tisíce (lidí), které jsi vybral

a desítky tisíc těch, kteří (uvěřili) v tebe?...

........................

Neboť jsou tisíce těch,

kterým jsi podal svědectví...

Zatímco kladly ruce (na jeho oči),

mluvily

A plakaly. On však nemluvil (nic, ale)

pobýval tam, natažen, mlčící.

Jeho řeč se zastavila.

Jeho jazyk

byl zapečetěn.

Podle manicheistické tradice se tvrdí, že hlava byla potom  oddělena od těla a přibita na bránu královského města. Podle  vyprávění Abú Mansúra at-Tha'álibího, který často využívá perské  prameny, je z mrtvého těla stažena kůže "a vycpaná slámou pak  zavěšena na jednu z městských bran".

Ibn an-Nadím zase tvrdí, že mrtvola, rozseknutá na dva kusy,  je ukřižována na dvou branách Gundéšáhpuhru. Zblízka, jak vyplývá  z kontextu ve Fihristu (s.335,1-5) byl patrný hrůzný detail,  připomínající koncentráčnické metody: kolemjdoucí mohli spatřit  známky mučení na Máního noze, od narození deformované.

Ale ponechejme tělesné pozůstatky jejich osudu, abychom se  mohli věnovat Zvěsti Máního, Proroka opouštějícího zemi Babylónu,  který přestává jednoho velmi obyčejného dne, snad 26.února roku  277, a stranou vší pozornosti vydávat svůj výkřik do světa.

 

 

 

 

 

Manicheistická gnose

 

"Nikdy nebyly napsány, ani zjeveny knihy, které by se rovnaly těm, které jsem napsal"

Podstatou každého Zjevení je přinést Zvěst a tuto Zvěst uložit do  Písma. Například Bible je "Kniha", Korán obsahuje "Slovo  k recitaci". Písma jsou posvátná a tudíž nedotknutelná. Když  Kristus hovořil o Starém zákonu, říkal: "Nedomnívejte se, že jsem  přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž  naplnit" (Matouš 5,17). A Prorok Muhammad nikdy nepřestal  připomínat božský původ své Zvěsti: "...toto je věru Korán  vznešený (qur'án karím), v písmu střeženém zapsaný, ať dotýkají  se ho jen očištění, od Pána lidstva je to seslání!" (Korán  56,76-79)

A přece byla tato posvátná Písma, představující základnu  Zjevení, měněna a deformována, počínaje prvními  zprostředkovateli, kteří nám je sdělovali jako své vlastní  interpretace. Z toho pocházejí schismata a hereze, tříštící  a rozdělující náboženství. Věřící, kteří se hlásí ke stejnému  Prorokovi, neuznávají tatáž Písma a tudíž nepřijímají tu samou  Zvěst.

Manicheismus - jako jedno z "náboženství Knihy" - se ovšem  nechce dopustit podobných omylů a vzbuzovat stejné pochybnosti.  Vězme pak, že Mání nespatřoval naplňování své role Proroka  výlučně jen ve formě zprostředkování Zvěsti ústním kázáním. Dbal  o to, aby obsah Zjevení sám navíc zapsal. Mohl pak po pravdě  prohlásit: knihy, které jsem napsal (Kefalaion CLIV). Stejně se  zasadil o to, aby v jeho církvi zaujali opisovači mimořádně  významné postavení. Není to nic přehnaného, že je pokládá za ty,  kteří nesou a šíří "svátost": to, co jim svěřil a co měli za  povinnost přenášet, je ve skutečnosti posvátné Písmo, které je  zároveň, jak uvidíme, "spásotvorné". Zanedbávání jejich úkolu pak  není pouhá lhostejnost k zapsanému nebo jeho prezentaci, nýbrž je  to svatokrádež, jíž je věnována zvláštní zmínka ve výčtu hříchů.  Opatření, která Mání učinil, a soustavná péče o to, aby jeho  církev uchovala Zjevení nedotčeno, má za následek, že se nám  zachovalo prostřednictvím dokumentů, jejichž význam je, striktně  vzato, fundamentální. Manicheismus spočívá v podstatě na Slovu  Písma. Vše ostatní je literatura. Řečeno podle manicheistů  z Kartága, pouze Písmo osvětluje toho, kdo mu naslouchá a nechává  se strhnout jeho silou.

Z čeho se skládá toto Písmo? Mluvilo se o tetrádě,  pentateuchu a heptateuchu45. Podle některých manicheistických  dokumentů objevených od počátku tohoto století, se zdá patrné, že  kanonický celek zahrnuje nejméně sedm spisů. Ibn an-Nadím, velmi  dobrý znalec rukopisů, nám předkládá katalog Máního knih  a pojednání, který je potvrzen al-Bírúním a al-Ja'qúbím. Ve svém  Fihristu (s.336,8) uvádí: Mání sepsal sedm děl: jedno v perštině  (= pehlevi) a šest zbývajících v syrštině.

Uvádíme tyto spisy v pořadí podle Ibn an-Nadíma: Kniha záhad  nebo Tajemství, z níž Ibn an-Nadím cituje tituly třiceti osmi  kapitol; některé z nich jsou věnovány Ježíšovi a gnostické sektě  Bardesan; Kniha o obrech; Šáhpuhrakán, jejíž titul připomíná  jméno osoby, jíž je dílo dedikováno, totiž Šáhpuhra I.; Kniha  oživování, více známá z jiných pramenů jako Poklad života;  Pragmateia. Jestliže ze seznamu vyškrtneme knihu Ponaučení pro  Naslouchající a Vyvolené, kterou sice zmiňuje arabský historik,  ale pro ostatní je zcela neznámá, musíme přidat Velké Evangelium  nebo Živé Evangelium, z něhož hojně čerpá Řecký kodex46. Je tu  dále sbírka Epištol, objevená v koptské verzi v Medínet Mádí  v roce 1930, z níž Ibn an-Nadím uvádí seznam názvů sedmdesáti  šesti kapitol. Bylo by bývalo lepší tuto památku ponechat pod  ochranou písku v oáze Fajjúm, neboť patnáct let po jejím uložení  v Berlíně byla zničena při bombardování města na konci druhé  světové války47. Nevíme, zda jedna z těchto epištol ("Velká  epištola Fataqovi"?) je totožná s Epištolou základu, která byla  dobře známá mezi africkými manicheisty a z níž čerpal Augustin,  když vedl spor se sektou. K tomuto heptateuchu můžeme stejně tak  přidat Knihu žalmů a modliteb, částečně sestavenou Máním,  a konečně koptské Kefalaia ("Kapitoly"), objevené rovněž v roce  1930 v Egyptě při vykopávkách v Medínet Mádí. Objasňují formou  rozhovoru mezi Mistrem a jeho učedníky některé části učení  a dějiny.

Uvedené "prameny", které představují posvátné texty - Písmo  - manicheismu, jsou připisovány přímo Mánímu. Máme je k dispozici  ve velmi rozdílném stavu. Z některých známe jen titul, jako  v případě pojednání Pragmateia, nebo jen několik málo pasáží,  jako je tomu u Knihy tajemství, kde jsou to jen tři pasáže.  Manicheistická "literatura" je ovšem velice bohatá a příspěvky  některých manicheistů do ní jsou pozoruhodné. My ovšem vycházíme  z kanonických textů, abychom pronikli do teologie či polemické  tvorby doktorů manicheistického náboženství.

V tomto ohledu není zbytečné uvést výroky a prohlášení  některých afrických manicheistů, kteří zastávali duchovní funkce  v komunitách Kartága a Hipponu (Annaba, Alžírsko), neboť mají  mimořádný význam pro studium manicheistického učení. V prvé řadě  musíme citovat capitulu biskupa jménem Faustus, vyznání víry  kazatele Fortunata a jednoho z doktorů sekty, Felixe. K těmto  prohlášením reprezentantů církevní hierarchie přistupuje navíc  římský auditor Secundinus. Proklamace těchto odvážných mluvčích  Máního církve mají o to větší cenu, že se datují do epochy, kdy  vítězící katolická církev vedla vyhlazovací boj proti "morové  herezi", boj, který se neomezoval na teologické hříčky, nýbrž  vedl až před císařské tribunály. Africké manicheistické dokumenty  se k nám dostaly prostřednictvím Augustinova díla. Je to dílo  bohatě poučené, neboť Augustin sám byl skoro deset let členem  sekty než se stal proslulým biskupem Hipponu. Jeho přítel  Evodius, biskup Uzalisu (oblast Bizerty v Tunisku), se podílel  rovněž na křížovém tažení proti manicheistům a při této  příležitosti cituje některé Máního texty.

Ze svědectví zvláště významných, která byla objevena během  tohoto století a o nichž byla již několikrát zmínka ve výše  uvedeném textu, je třeba připomenout koptské manicheistické  dokumenty nalezené při vykopávkách v roce 1930 v Medínet Mádí,  starobylém Narmuthis, v jihozápadní části oázy Fajjúm. Obsahovaly  Kefalaie, Žaltář a čtyři Homilie, a část z nich byla publikována.  Manicheistický kodex, objevený pravděpodobně v místě antické  Lycopolis (Asijút/cit. shora) se připravuje k publikaci.

Z dokumentů nalezených mimo území Egypta je třeba upozornit  na zajímavý latinský rukopis, tvořený třinácti listy  a pocházející patrně ze 4.století. Byl objeven v roce 1918  v jedné jeskyni ve východním Alžírsku, v oblasti Tebessy, bohužel  ve velmi poškozeném stavu. V současné době se nachází v pařížské  Národní knihovně (Nouvelles aquisitions latines,1114).

Manicheismus na Dálném východě se podařilo přiblížit díky  archeologickým expedicím, organizovaným od počátku století do  první světové války. Vynesly na světlo texty a fragmenty textů  při vykopávkách poblíž města Turfán (někdejší čínský Turkestán,  v současné době čínská autonomní oblast Sin-ťiang) a v jeskyních  u Tun-chuangu (oáza v čínské provincii Kan-su). Jde o soubor  textů v různých jazycích a dialektech (čínština, ujgurština,  stará turečtina, íránské dialekty), z nichž část byla přeložena  do francouzštiny pod jménem editorů: Traité Chavannes-Pelliot. 

Život manicheistické komunity

Věřící manicheistické církve se rozdělují na Vyvolené  a Naslouchající, avšak, jak záhy uvidíme, tyto dva "stupně"  neodpovídají rozdílnému stupni zasvěcení, nýbrž spíše nestejné  úrovni postupu po cestách téže Gnose. Tato struktura, která není  zcela bez podobnosti s charismatickou rozdílností uvnitř jediného  těla církve, o které hovoří apoštol Pavel (1. Korintským  12,12-31), se zdvojuje kněžskou organizací. Instituce se začíná  utvářet v prorockém hnutí už tehdy, kdy dochází k hierarchizaci  jen v první skupině, totiž Vyvolených nebo Dokonalých. Na  základní úrovni existuje "lid" (plebs), formovaný  Naslouchajícími. Vyvolení podle Faustovy formulace (XXX,I)  utvářejí sacerdotale hominum genus, "kněžskou třídu", která díky  tomu, že se těší plnému světlu ze spásonosné Gnose, zastává  bezprostřední funkci ve Spáse božské Substance. Za rozdělením do  těchto dvou tříd následují tři hierarchicky řazené stupně, které  jsou početně omezené: tři sta šedesát "Kněží", sedmdesát dva  "Biskupů" (nebo "Diakonů") a dvanáct "Mistrů", jako bylo  Kristových apoštolů, jak uvádí Augustin (De haeresibus ad  Quadvultdeum,46). Na vrcholu stavby se nachází hlava církve,  Princeps magistrorum nebo archégos (termín, který užívali již  elchasaité pro označení svého zakladatele), který je legitimním  následníkem Máního a nejvyšším náboženským představitelem. Jako  první po smrti Proroka zastával tuto funkci jeden z jeho žáků,  Sisinnios, který sám podstoupil mučednickou smrt v letech  291-292, a po něm to byl Innaios71.

Tuto hierarchie doplňují další funkce, jako například  kopista, o jehož úloze se již hovořilo. Je nesporné, že pevná  organizace, o které rozhodl heresiarcha, částečně vysvětluje  rychlé rozšíření této misijní sekty. Její "Mistr mistrů" sídlil  v al-Madajnu (Seleukeia-Ktésifón), tam, kde "Babylóňan" prožil  první léta svého pozemského života.

Za účelem společných oslav se věřící shromažďovali na  kultovních místech. Pokud to podmínky umožňovaly, byly to  kostely, případně konventikuly, což znamená jak shromaždiště, tak  tajné spolky, zač byly manicheistické komunity zpravidla vydávány  soudními autoritami v naléhavých přípisech72. V dobách persekuce  se věřící shromažďovali ke svým obřadům v soukromých domech.  Uspořádání kultovních míst, pokud byla tolerována, se měnilo  patrně podle oblasti. Čínský manicheistický dokument z Kan-su nám  poskytuje přehled sálů a přístavků jednoho kláštera73:

V. Uspořádání budov kláštera.

- Sál posvátných knih a obrazů, jeden.

- Sál postu a výkladu, jeden.

- Sál uctívání a zpovědi, jeden.

- Sál výuky (náboženství), jeden.

- Sál pro nemocné řeholníky, jeden.

V pěti shora určených sálech pobývají řeholníci pospolu, aby se  zde horlivě oddávali vznešené činnosti. (Řeholníci) nesmějí  budovat samostatně soukromé domy, kuchyně nebo sklady.

Na první pohled upoutá, že se tu nehovoří o žádné místnosti  určené k bydlení řeholníků. Ti byli bezpochyby ubytováni mimo.  Pět sálů kláštera sloužilo celé pospolitosti řeholníků, ale až na  nemocnici, určenou pro nemocné, neexistovala klauzura a všichni  manicheisté, kteří si ji přáli, měli možnost býti přijati do  místností s odlišným zaměřením. Při obřadech měly zvláště  důležité postavení hudba a posvátné zpěvy, pro komunitu Fajjúmu  především žalmy. O to více, že ve shodě s obrazem tehdejší  společnosti byla většina věřících negramotná a tudíž málo  připravena k praktikování tiché modlitby. Zpěvy a popěvky byly  provozovány jako sbor shromážděných, který sledoval sólistu a to  způsobem, který interpretuje verš koptského žalmu74:

Ten, kdo zpívá, se podobá tomu, kdo plete věnec.

Těm, kteří po něm opakují, klade do rukou růže.

 

Sály čínského manicheistického kláštera s jejich určením  výstižně shrnují časové úseky rozdělující náboženský život:

- Každodenní modlitby přesného zaměření a uspořádání - sedm  pro Vyvolené a čtyři pro Naslouchající -, kterým předcházelo  omývání a které byly pronášeny ve stoje a přerušovány dvanácti  prostracemi (srov. Fihrist, s.333,14-28) a dělící den od rána až  do chvíle nastávající tři hodiny po západu slunce. Modlící se  obracel směrem ke Slunci a po jeho západu k Měsíci. Pokud tyto  dva body Světla, dovolující usměrňovat osvobozené duše k přístavu  Království, nebyly viditelné, obracel se modlící k severu  (Augustin, De haeresibus ad Quodvultdeum,46).

- Sezení za účelem poslechu spásonosného Písma, které  "osvětluje"75.

- Lekce výuky náboženství, během kterých byla zvláštní úloha  přikládána pozoruhodným zobrazením, která zdobila posvátná díla,  a obrazy (umístěné v sále posvátných knih).

- Shromáždění určená k provozování chvalozpěvů oslavujících  Boha a jeho Posly, Ježíše a Máního.

- Každotýdenní společné zpovědi, provozované v pondělí,  a výroční zpověď u příležitosti oslavy Béma. Naslouchající se  obyčejně zpovídali ze svých hříchů před Vyvolenými, aby dostali  rozhřešení, což představovalo kajícnou litanii jako odpověď na  deklamování výčtu různých přestupků, kterých se mohl manicheista  jejich "stupně" dopustit. Vyvolení se mezi sebou zpovídali  z přestupků, které byly pro ně nečisté a jejichž seznam figuroval  na jiném formuláři.

Takové byly hlavní rituální aktivity náboženství, které  nemělo ani křest, ani eucharistii. Nemůžeme se držet doslova  výčtu nechutností, o nichž s takovým gustem referoval biskup  Hipponu76, který byl sice chtivý takových vyprávění, leč těžko za  ně mohl dát záruku. Co se týče manicheistické "eucharistie", není  v rituálu sekty nic, co by odpovídalo obětování ve smyslu, jaký  tomuto slovo připisuje katolická církev. Přesto si připomeňme  význam jídla pro Vyvolené. Plní úlohu mystického "přijímání"  Jesus patibilis a je příspěvkem k jeho osvobození.

Ale musíme se vrátit k velké výroční slavnosti Béma, která  představovala vrchol manicheistického liturgického roku. Augustin  o ní mluví takto:

Častokrát mě napadlo, když jsem byl u vás Naslouchajícím,  abych se vás zeptal, proč Spasitelovu Velkou noc slavíte jen  vlažně, v omezeném kruhu a bez vigílií, aniž by byl  Naslouchajícím předepsán přísnější půst, krátce řečeno bez  okázalostí příslušejících větším svátkům, zatímco přikládáte  velký význam vaší slavnosti Béma, tedy dni, kdy Mání zemřel,  a vztyčujete pódium o pěti stupních, potažené drahými látkami  a vystavené na velký odiv vyznavačům. Když jsem položil tuto  otázku, bylo mi řečeno, že je třeba slavit den Utrpení toho,  který skutečně trpěl, a že Kristus, který se zrodil a ukázal  lidským zrakům v tělesné podobě jen zdánlivě, byl také mučení  podroben jen zdánlivě... Na slavnosti Béma se nám nejvíce líbilo  to, že byla slavena na způsob Velikonoc77.

Zmiňovaná slavnost v sobě spojovala významy, které mají  v křesťanské liturgii Svatý týden a Velikonoce. Byla ve  skutečnosti připomínka dramatického Utrpení Proroka a jeho  Ukřižování. Výroční den zároveň předvádí Máního jako  Zvěstovatele, který pronáší svou Zvěst z výše pódia o pěti  stupních a dává najevo svou vládu nad pěti "stupni" církevní  hierarchie. Lze v tom navíc spatřovat ještě připomínku funkce,  kterou má Paraklet, Advokát Spravedlivých, před soudnou stolicí  Kristovou. Slavnost Béma nese tak dvojí význam a to Trůnu  a Soudní stolice, jejichž poslání připomíná a to jak pro dnešek,  poslání, které reprezentuje Posel, Zvěstovatel, tak pro Den  Poslední, poslání, které představuje Utěšitel. Béma jsou skutečné  Velikonoce.

Manicheismus ovšem nezbytněl v rituálech, ať jsou jakkoliv  slavnostní a podmanivé. Chrání-li věřící úzkostlivě vzpomínku na  stále živého Proroka, je to také proto, aby vyvodil ponaučení  z jeho pozemského života. Mání byl v pravém slova smyslu velkým  Apoštolem a jeho misijní cesty trvaly až do doby, kdy ho  pronásledování srazilo. Manicheista a v prvé řadě Vyvolený má  povinnost pokračovat v díle Prorokově na tomto světě, který dosud  ignoruje náboženství Světla. Opatřen "zbrojí" pro boj za víru,  jak to předepisuje apoštol Pavel (Efezským 6,10-17), musí na své  pouti donést dále "výkřik" vržený do světa Prorokem z Babylónu.  Tato mise je příkazem a pouze "nemocný" by se jí chtěl vyhnout.

Čínské manicheistické pojednání objevené v jeskyni  Tun-chuang (Kan-su) vytyčuje zásady platné pro opravdové  manicheisty:

1. Neradi pobývají stále na stejném místě. Jako král, který  je nezávislý a tudíž nepobývá stále na jednom místě, nýbrž se  vydává čas od času na cestu se svými vojáky, kteří mají svou  zbroj v plném lesku a jejichž výzbroji nic neschází. Chce takto  dosáhnout toho, aby divoká zvěř a nenávistní nepřátelé se  schovali do svých doupat.

2. Nejsou vůbec lakomí. V místě, kde se zdržují, když  dostanou almužny, neužívají je k vlastnímu užitku, ale předávají  je celé velké obci...

5. Těší se vždy z toho, že pobývají ve společnosti čistých  stoupenců. Tam, kde se nacházejí, neizolují se od ostatních, aby  bydleli po jednom v místnosti. Pokud tak někteří jednají, jsou  nazýváni nemocnými. Ve světě to chodí totiž tak, že nemocný,  sužovaný neduhem, zůstává vždy sám a nepřeje si mít kolem sebe  své rodiče a přátele. Takoví jsou i ti, kteří nemají rádi  společnost.78

 

Tradice manicheismu

Dějiny manicheismu a jeho tradice sahají od 3. po 15.století,  pokud se neberou v úvahu projevy jeho moderní a současné obnovy.  Během těchto dvanácti století se rozšířila církev, založená Máním  v Babylónii, s učením, k němuž dala podnět, do oblastí, které se  táhnou od Číny na Dálném východě po Španělsko a Francii v západní  Evropě. Tak daleko dosáhla postupným pronikáním přes početné  provincie íránské říše a říší okolních, římské, islámské  a byzantské. K tomuto je třeba navíc dodat pevné uchycení  manicheismu v Turkestánu v 7. až 8.století v epoše království  ujgurských "kaghánů" a v Bosně a Dalmácii prostřednictvím  bogomilů-patarů především ve 13.století.

Pro přehlednost výkladu se zdá výhodnější než postup  chronologický, který by vyžadoval sledovat současně postup  manicheismu na východě i na západě, věnovat se jeho šíření  nejprve v oblasti východní a dálněvýchodní (Írán a Chorásán,  Turkestán a Čína, islámská říše), počínaje smrtí Proroka a konče  středověkem. Následně budeme sledovat manicheismu v římských  provinciích (zvláště v Egyptě a v Africe), byzantskou Malou Asii  paulikiánů a Bulharsko bogomilů a nakonec hnutí katarů na  středověkém Západě.

 

Učení Mo-Mo-Niho (neboli Már Máního, "Pána Máního") na Dálném východě

Manicheismus, vystavený nátlaku ze strany íránského mazdaismu  a později islámu arabských dobyvatelů, postupoval ve svém exodu  a zapouštění svých kořenů dále za Transoxanii. Jeho nositelé  prošli Taškentem a Samarkandem, překročili vrcholky Pamíru  a rozšířili učení na rozsáhlé území, které se dříve nazývalo  čínský Turkestán (dnes území začleněné do Sin-ťiangu).

Tento kraj byl křižovatkou civilizací. Již bylo řečeno  (shora), že od konce minulého století zaznamenávali cestovatelé  procházející oázami Turfánu (na jihovýchod od Urumši, současného  centra oblasti) existenci velkého množství starých listin,  z nichž některé sloužily jako výplně do oken. Po nich  přicházejícím vědeckým expedicím se podařilo shromáždit mezi  řadou jiných textů také spisy manicheistické. Dále na východ,  v Kan-su, dvacet kilometrů od Tun-chuang (jeskyně "tisíce domů")  byla zároveň odkryta skutečná knihovna, schovaná ve výklenku,  která obsahovala velké množství rukopisů. Tento objev učinil  taoistický mnich, ovšem řada z těchto rukopisů se naneštěstí  ztratila, byla rozkradena návštěvníky nebo darována mandarínům.

Mezi svitky, jejichž velká část je uložena v Britském  museu, se nacházejí také manicheistické dokumenty, z nichž  "fragment" v čínském jazyce uchovává pařížská Národní  knihovna82. Ale vraťme se k historii.

Počínaje 7.stoletím se turecké kmeny, které opouštěly  pastviny v Mongolsku, začaly usazovat v čínském Turkestánu  a ustavily zde své panství. Zvláště vlivné bylo v 8. a 9.století  po příchodu Turků/Ujgurů, jejichž jazyk se stal dominujícím.  Přesto neprosazovali své zvyky a svou kulturu, a ochotně si  osvojovali učení a názory, s nimiž se setkávali ve své nové  vlasti. Když poznal manicheisty, kteří byli usazeni v této  oblasti, konvertoval jejich "kaghán" k manicheismu. Bylo to  v roce 763. Touto šťastnou náhodou se manicheismus stal  oficiálním náboženstvím ujgurského státu, což mělo odezvu také  v sousedních státech. Uveďme příklad zákroku, který učinil  ujgurský vládce a který ho ukazuje jako bdělého ochránce  manicheistů Transoxánie83:

"Za vlády al-Muqtadira se o nich mluvilo naposledy.  Obávajíce se o své životy, uprchli do Chorásánu. Ti, kteří  zůstali, se ukryli a bloudili zemí. V okolí Samarkandu utvořili  ze svých komunitu, která čítala na pět set mužů (hlav rodin).  Když jejich učení vešlo ve známost, chtěl je nechat vládce  Chorásánu povraždit. Ale vládce Číny nebo spíše, podle mého  názoru, princ Thaghazghazů (jméno, které používali arabští autoři  k označení Ujgurů) mu dal na vědomí: "V mém státě žije více  muslimů než v tvém lidí mé víry." A pohrozil mu, nechá-li zabít  jediného z nich, že pobije všechny muslimy, srovná se zemí mešity  a zbývající nechá pronásledovat svými strážci všude tam, kam  půjdou. Tehdy se místodržící Chorásánu vzdal myšlenky činit jim  příkoří a souhlasil, aby platili daň z hlavy" (džizja - daň  požadovaná od "lidí Knihy", tj. židů a křesťanů, kterých se  týkaly výhody plynoucí ze zvláštního režimu ochrany - dhimma).

Opora, kterou nalézali manicheisté u "kaghánů", měla za  následek jistou toleranci, které se těšili v Číně. Proto se mohli  ujgurští vládci čas od času nechat zastupovat v říši Středu  řeholníky sekty. Během takových poselstev v roce 806 a 817 byli  manicheističtí emisaři pověřeni úkolem doručit dary a zkoumat  návrh na manželský svazek "kaghána" s jednou čínskou princeznou.  V 8. a 9.století bylo do Pekingu adresováno několik žádostí, aby  bylo manicheistům povoleno vybudovat "chrámy" v několika městech.

Byl přijat císařský dekret, podle kterého byl manicheismus  postaven na roveň buddhismu a taoismu, pokud šlo v nutných  případech o intervenování u božských sil. Existuje text svědčící  například o tom, že v době velkého a dlouhotrvajícího sucha "bylo  manicheistickým mistrům nařízeno, aby vymodlili déšť84."

Nejstarší zmínka o manicheismu v Číně pochází z roku 694,  kdy přišel na pekingský dvůr manicheistický hodnostář. Sekta  vystupuje až do 13.století pod jménem "Náboženství Světla"  - ming-ťiao. Samotný Mání byl nazýván tituly jako "Ctihodný  Světla", "poslední Svatý" a řadou dalších přízvisek, které můžeme  nalézt v oslavném hymnu na "Mo-mo-niho" (nebo Már Máního), "Pána  Máního":

"Když "mu-šo" (titul označující Vyvolené) a ostatní konají  pobožnost, klaníce se Poslu Světla, klekají si na obě kolena,  spínají ruce a oslovují ho: Není jiný než Velký Svatý, Jedinečný  Ctihodný ve třech světech, jsoucí všeobecně pro živé bytosti  otcem a matkou, oplývajícími soucitem. On je také velký vůdce tří  světů. On je také velký lékař pro bytosti, které mají v sobě  duši. On je také nádherný prostor, který může obsáhnout všechny  formy. On je také nejvyšší nebe, které zahrnuje všechny věci. On  je také opravdová země, která může tvořit opravdové ovoce. On je  také velké moře ambrózie pro všechny živé bytosti. On je také  obrovská a velká vonná hora, hora všech klenotů. On je také  drahocenný sloup z diamantu, který podpírá dav tvorů. On je také  schopný a moudrý lodivod na velkém moři. On je také ruka  ochraňující a soucitná v ohnivých děrách. On je také ten, kdo ve  smrti dává život věčný. On je také hlavní podstatou mezi  světelnými podstatami všech živých bytostí. On je také brána  světla, která otevírá žaláře tří světů85."

V tomto novém kulturním kontextu bylo zřejmě Máního učení,  použijeme-li formulace Paula Pelliota, "od základů počínštěno"  a poznačeno buddhistickými vlivy. Tento rys jasně vyplývá  z Kompendia Náboženství Buddhy Světla Máního, svého druhu  katechismu vytvořeného v roce 731 fou-to-tanem, hodnostářem  sekty, aby byly uvedeny do souladu záměry vládce a volnost pro  praktikování kultu. Manicheismus byl takto obratně přizpůsoben  tradičním náboženstvím, buddhismu a taoismu. Učení se tím ovšem  nestává méně podezřelým a slavný autor Chung Mai (1123-1202)  pohlíží na stoupence Máního jako na cizince a podezřelé elementy:

"Jejich představení nosí fialový čepec a dlouhé černé  pláště. ženy mají černé vlasy a bílé šaty. Titulují se  "Společenství Náboženství Světla (Ming-ťiao-chuej)". Buddha,  kterého uctívají, má bílé šaty... Považují (tohoto bílého Buddhu)  za pátého Buddhu a nazývají ho také Mo-mo-ni (Már Mání)... Jejich  pravidlem je připravovat jen jedno jídlo, v poledne. Mrtvé  pohřbívají neoděné. Jsou to bezpochyby praktiky převzaté od  Žlutých čepců."

Autorův současník, Liou Jü (1125-1209), přináší hodnocení  obdobného charakteru86:

"Ve Fu-ťien jsou lidé, kteří praktikují heterodoxní učení,  které se nazývá Náboženství Světla (ming-ťiao). Existuje rovněž  velké množství posvátných knih Náboženství Světla. (Tito bludaři)  vytesali své texty na desky a otiskují je... Stále zapalují (na  znamení obětování) kadidlo a jedí červené houby. Tyto dvě věci  nabyly také značně na ceně. Jde to tak daleko, že synové ze  vzdělaných rodin, kteří se účastní jejich shromáždění, vám sami  řeknou: Dnes držím půst Náboženství Světla (ming-ťiao-tchaj).  Pokáral jsem je: "To jsou ďáblem posedlí (lidé). Jak se s nimi  můžete stýkat?" Odpověděli mně: "Ani trochu. Když muži a ženy  nejsou odděleni, tak to je ďábelské. Když muži a ženy se  nedotknout ani rukou, tak to je (předpis) Náboženství Světla."

Manicheismus přes svoji vitalitu a přizpůsobivost  civilizačnímu prostředí, kterým byl obklopen, postupně slábl,  zejména pak počínaje léty 840-843, kdy Kirgizové, nový turecký  kmen, přebývající dosud v Sajanských horách na horním toku  Jeniseje, zahájili [pod tlakem Mongolů - pozn.editora] svůj  pochod směrem k západu a okupovali ujgurské království. Na popud  taoistů se strhla vlna persekuce vedená proti náboženství  přemožených. Manicheistické komunity, kterým se podařilo uniknout  před katastrofou, se uchytily na několika místech Střední Asie,  zvláště v Kan-čou (Kan-su), kde věřící, i když nepočetní, byli  známí svými vztahy s Čínou, dále pak v jižní oáze Chotan  a především na východě Turfánu v oblasti Qotčo (Kao-tčchang,  Qara-chodžo). Na posledně zmíněném místě bylo nalezeno nejvíce  tzv. "turkestánských" textů a rovněž pozoruhodné miniatury  vztahující se k sektě87.

Okolo let 981-984 napsal čínský cestovatel, který navštívil  oblasti Toquz-Oghuz (jak je jmenují arabští autoři): "Nacházejí  se tam také manicheistické svatyně a perští řeholníci, kteří  praktikují svá náboženství. Jsou to ta učení, která posvátné  buddhistické knihy nazývají heretickými." Pokud odhlédneme od  toho, co se manicheistickým komunitám přihodilo, můžeme  připustit, že manicheismus přežíval v čínském Turkestánu až do  13.století.

Zbaveni ochrany, kterou jim poskytovali Ujguři, byli  manicheisté vystaveni perzekuci. Mocní, jako je tomu zpravidla  pokaždé v podobné situaci, začali vyznavače manicheismu obviňovat  z nejhorších ohavností ("které vám mohou lehce zmrazit srdce  děsem"). Pomlouváni, že se ukrývali pod rouškou ortodoxních  projevů buddhismu a taoismu, decimováni pogromy, okradeni o své  svatyně a své bohatství, bez zničených posvátných knih, dokázali  manicheisté vzdor všemu přežít. Byli přivedeni k účasti na  lidových povstáních a ve vzbouřeneckých politických hnutích, jak  se stalo v roce 920, a přimkli se k tajným společnostem jako byly  například heterodoxní buddhistické sekty, sdružení Bílého Lotosu  nebo Bílého Mraku. Poslední zmínka o manicheismu v Číně pochází  z Kodexu Mingů (1374):

"... Společnosti, které se proradně titulují ... sdružení  Bílého Lotosu, náboženství Ctihodného Světla, sekta Bílého Mraku,  atd., se oddávají praktikám heterodoxních učení, které narušují  (pořádek), ... Jejich vůdce je třeba trestat oprátkou, ostatním,  kteří je následují, po sto ranách těžkou holí a doživotní  vyhnanství 88".

 

 

Na cestě ke středověkému "neomanicheismu": paulikiáni a bogomilové

V Číně a v islámské říši se manicheismus vystavený perzekucím  pokoušel zoufale a spíše marně o přežití. V románském světě  nedosáhly císařské dekrety stejného efektu. Zadusit "Církev  Spravedlnosti"102 se jim zcela nepodařilo. Proto byla drakonická  opatření stanovená starými dekrety obnovena z iniciativy  samotného papeže v roce 445. Leon Veliký se rozhodl rozvrátit  významnou manicheistickou komunitu v Římě, která nabyla na  velikosti díky věřícím, kteří přišli z Afriky po okupaci zdejších  provincií Vandaly. Organizoval vpravdě hon na "heretiky". Prostor  k agitaci dostal obvyklý arzenál obviňování a členové sekty byli  vyháněni do exilu mimo Řím a Itálii. Některým manicheistům se  přesto podařilo uniknout těmto opatřením. Mezi jinými nalezla  část z nich útočiště ve Španělsku, kde se komunity udržely, jako  tomu bylo v Astorze (i když zde mohlo jít o priscillianisty).  V 6.století se císařové Iustinus a Iustinianus rozhodli s nimi  skoncovat: trest smrti byl vynášen nejen nad věřícími  manicheisty, ale stejně tak nad těmi, kteří se sice zřekli své  víry, ale udržovali vztahy se svými bývalými souvěrci a neudali  je u soudů (Codex Justinianus I,5,16). Jak víme, bylo odporné  udavačství požadováno již Augustinem.

Manicheismus, všude pronásledovaný, je obávaným  malomocenstvím. Jeho jménem se označují všichni, kdo jsou  nepohodlní: jejich likvidace se stává činem obecného blaha  a v očích římského papeže záslužným příspěvkem k obraně a očistě  církve, která nemůže více snášet tento "vřed" na svém těle.  A přízeň ze strany katolické vrchnosti se přece nepokládala za  něco malého.

Samozvanec Maximus to věděl dobře a maje potřebu této  opory, naváhal ukázat své zanícení, když poslal ke katovu špalku  v Trevíru v roce 385 Španěla Priscilliana a čtyři jeho  přívržence. A co se Priscillianovi vytýkalo? Hlásal v oblasti  Meridy a Córdoby učení, které se rozšířilo až na jih Galie.  Věřící se shromažďovali v tajných kroužcích a nejvyspělejší  z nich byli nazýváni také "Vyvolení". Tato křesťanská sekta  gnostického zaměření vyžadovala od svých členů přísnou morálku  připomínající enkratismus. Pokud odhlédneme od těchto podobností  s manicheismem, bylo priscillianistické učení zcela odlišné. Ve  skutečnosti to nebyla dualistická Gnose, učení přijalo Starý  Zákon, uznalo, že Ježíš byl opravdovým člověkem a příčinu hříchu  spojovalo s lidskou vůlí. Priscillianus, který sám byl vysvěcen  biskupem Avily, vždy odmítal obviňování z manicheismu. Přesto byl  ostře napadán některými biskupy, mezi nimiž Hydacus se ukázal  schopným nejhorších zvráceností, jen aby dosáhl svého cíle. Když  byl pokárán synody v Zaragoze a v Bordeaux, jeho odsouzení muselo  následovat jako nevyhnutelné. Vznesená obvinění přirozeně  poukazovala na nemorálnost sekty a její "magické praktiky", což  byla strašlivá obvinění vůči nimž žádná tajná společnost neměla  šanci na obranu a na něž se vztahoval nejvyšší trest. V dopise  adresovaném papeži Siricovi a věnovaném této záležitosti, uvedl  jeho autor císař Maximus, že odsouzení "přiznali" své styky  s manicheismem. O deset století později se v procesu s templáři,  který měl mít rovněž tragický konec, udává mezi jinými  přitěžujícími okolnostmi přitlumené obvinění z manicheismu 103.

Mimo nesprávné spojitosti a tendenční záměny je nicméně  zřejmé, že gnostická dualistická tradice se udržela po celý  středověk. Podobně by bylo troufalé tvrdit, že všechny její formy  jsou dnes pryč. Jedna otázka přesto zůstává: je dualistická  Gnose, která na Západě přežila velké útoky oficiální ortodoxie,  pokračovatelkou a dědičkou manicheismu, k němuž se váže  historicky daným příbuzenstvím? Nebo je v ní třeba spatřovat  výtvor samovolně vzniklý, původní, pocházející z hlubin lidské  úzkosti, velmi blízký manicheistickému učení svými základními  prvky, ale nezávislý na něm pokud jde o samotný vznik? Neexistuje  žádné jednoznačné řešení a je proto vhodné nebrat termín  "středověký manicheismus" úplně doslova.

První obnovu dualistické tradice lze spatřovat  v paulikianismu. Sekta zrozená v Arménii, v horských oblastech,  kde se křesťanství zakořenilo záhy a které sloužily jako kolébka  nebo scéna střetávání řady heterodoxních seskupení. "Nikdo nesmí  pobývat v místech, která okupuje velmi škodlivá sekta odporných  lidí, kteří jsou nazýváni paulikiáni". Tak zní 32.bod usnesení  dwinského synodu z roku 719. Je stejně tak obtížné určit počátky  této "hereze", jako vysvětlit původ jejího jména. Byli snad  paulikiáni učedníky jistého Paula, syna manicheistky Kalliniky,  který se měl podílet na šíření Máního učení v Samosatě na pomezí  Sýrie a Arménie, jak vyplývá z Dějin Petra Sicilského? Nebo  jejich jméno pochází spíše od Arména Paula, otce Gegnesiose,  který stál na počátku 8.století po dobu třiceti let v čele sekty  v oblasti Mananali, západně od Erzerumu?

Na základě četných pramenů je nicméně známo, že  paulikiánské učení šířily pevně organizované církve byzantským  státem až do Thracie (Thrákie). Zprvu nalezly určité sympatie  u císařů ikonoklastů. Posléze se staly vážnou hrozbu pro  náboženskou pravověrnost, kterou bránili catholikoi, a ohrožovaly  politickou stabilitu země. Nebezpečí bylo pociťováno zvláště  v letech 863 až 870 po vítězném tažení vůdce sekty Jana  Chrysocheira a také vzhledem k alianci s arabskými emíry  Meliteny. Spustila se proto represe, následovaná deportacemi do  Thracie. Podle plánu na obranu své říše pak nechal Jan I.  Tzimiskes paulikiány usadit v oblastech východního Bulharska,  která dobyl (971), což otevřelo nová území pro šíření jejich  učení.

Některými svými prvky bylo toto učení blízké manicheismu:  dualismus Principů (opozice dobrého Boha, Otce neviditelného  světa, vůči Demiurgovi, stvořiteli a pánu světa viditelného),  odmítání Starého zákona, zvláštní pozornost věnovaná učení  apoštola Pavla, "duchovní Kristus", který nepodstoupil inkarnaci  a jehož ukřižování bylo tudíž jen zdánlivé. Paulikiáni konečně  odmítali veškeré svátosti jako "materiální" a podle nich bylo  třeba přijímat Tělo a Krev Krista spojeně v jeho Slově.

Bogomilské hnutí odvozuje své jméno od svého původce, kněze  Bogomila ("Koho Bůh obdařuje smilováním"). Není vyloučeno, že  tato sekta, která se rozvíjela zprvu v Bulharsku, byla  pokračovatelkou paulikianismu. Její stoupenci šířili zde své  učení vedle dalších "pochodní hereze", pocházejících rovněž  z Arménie. Okolo roku 975 přemístili Byzantinci paulikiánské  komunity do oblasti Filippopolisu (Plovdiv). Není snad něčím  důležitým například to, že se tato oblast stala jedním z center,  z nichž bogomilismus vyzařoval nejvíce a kde se udržel až do  17.století? Nové učení ovšem nečekalo až na toto přemístění  obyvatelstva, aby se mohlo zrodit, neboť vzniklo již v první  třetině 10.století (i když je také pravdou, že od 8.století  sloužily paulikiánské kolonie jako byzantský obranný val podél  bulharských hranic). I kdyby tyto dvě sekty koexistovaly a jejich  činnost na sebe navazovala, nelze doložit, že by se kněz Bogomil  a jeho stoupenci považovali za následníky paulikiánů. Bude patrně  přesnější vidět v jejich učení jakýsi originální amalgam  manicheismu a paulikianismu. V tomto smyslu ostatně psal okolo  roku 954 konstantinopolský patriarcha Théofilactos v dopise,  kterým odpovídá bulharskému carovi, zneklidněnému rozmachem  tohoto nového hnutí, aniž by při tom zmínil jméno Bogomila.

Bogomilské učení je dosti dobře známé především skrze  pojednání, které proti němu v zaníceném rozhořčení sepsal kněz  Kosmas104. Sekta, která se v souvislosti s odlišným chápáním  původu Zla rozdělila na dvě církve, dragoviců a bulharů, přebírá  velká témata manicheismu, ovšem se značnými úpravami. Pro bulhary  takto Princ Zla neexistuje od věčnosti: Satanáš je vedle Krista  dalším a navíc prvorozeným synem Otce. Jako revoltující a padlý  se stal tvůrcem a pánem tohoto světa. Ortodoxní církev je jedním  z jeho výtvorů. "Zákon a Proroci" jsou vyloučeni z přijatého  Písma. V christologii obnovují koncepce dokétismu a "pokud jde  o Pannu", píše Kosmas, "šíří o ní množství nesmyslů". Bohatství  a přepych všeobecně, manželství a plození, nečisté potraviny  (zvláště maso a víno) jsou důrazně odsouzeny. Křest a eucharistie  ortodoxní církve jsou pokládány za bezvýznamné. Mnišský  asketismus, vyžadující půsty a chudobu, je povinností "dobrých  křesťanů".

Za povšimnutí také stojí, že bogomilství podporovalo  opoziční hnutí zaměřená proti stávajícím společenským institucím.  Toto učení je v tomto směru pravý revoluční kvas; je podstatně  odlišné od učení paulikiánů. Zatímco paulikiáni se projevovali  jako bojovníci, které spojoval arménský nacionalismus proti  byzantské říši, bogomilové byli spíše vedeni ideálem sociální  spravedlnosti, která se vyjadřovala bojem chudých rolníků proti  třídě velkých pozemkových vlastníků a politické moci, která  sloužila bojarům. Tito "anarchisté" odsuzují zároveň jak církev,  tak světskou moc:

"A vy tupíte kněze a celou církevní hierarchii, když  nazýváte slepými farizeji i kněze opravdově věřící, když je  zahrnujete množstvím urážek a když na ně štěkáte jako psi na  karavanu... Jeden z těch heretiků mně řekl: "Kdo tě ustanovil  doktorem nad námi?"

...Učí své stoupence, aby se nepodřizovali úřadům, klnou  bohatým, nenávidí císaře, vysmívají se nejvyšším, napadají  vrchnost, tvrdí, že Bůh se hrozí těch, kteří pracují pro císaře  a nabádají každého sluhu, aby nepracoval pro svého pána."

Když posloucháme ortodoxního kněze Kosmase, jak se bouří  proti těmto ohavnostem "heretiků", není to, jako bychom slyšeli  hlas Optata, katolického biskupa z Milea, když obhajoval  vlastníky latifundií proti revoltujícím africkým circumcelliones?

Bogomilské hnutí se rozšířilo do Srbska, po celém Balkánu  a následně pak do Ruska. Na jihu překročilo Bospor a proniklo do  Malé Asie, kde se dokázalo zachytit v novém prostředí, které  představovalo velká městská centra, a zároveň se uchýlilo ke  svému ideálu klášterů.

Světská moc, která se cítila ohrožena, se přirozeně začala  bránit. Zbožného císaře Alexia I. Komnénose (1081-1118),  sídlícího v Konstantinopolis, napadla účinná lest. Přál si  usvědčit velkého kazatele sekty Vassilia. Proto ho pozval do  svého paláce s projevy přátelství, aby se ho vyptal na bogomilské  učení, které, jak tvrdil, ho mělo přitahovat. Vassilios vyložil  svou víru, zatímco císařův tajemník, skrytý za závěsem,  zaznamenával tato samovolná "přiznání". Uvězněn a postaven před  soud, měl bulharský misionář smělost trvat na svém bludu. Svatý  synod proto požadoval, aby byl heretik upálen a císař na tuto  žádost ochotně přistoupil. Následovaly další hranice a nastal  pravý čas ohňů.

 

Velké dobrodružství katarů

O katarech se psalo mnoho, s rozdílnou dovedností. Také o původu  jejich sekty se vykládala pěkná řádka hypotéz. Převzali kataři  v Itálii a ve Francii dědictví "neomanicheistických" nebo  "kryptomanicheistických" hnutí, která předtím působila na  Balkánském poloostrově? Dříve než nastíníme odpověď, shrňme to,  co je nám známo o vztazích mezi manicheismem, paulikianismem  a bogomilstvím.

Bylo již řečeno, že nás nic neopravňuje odvozovat v přímé  linii paulikiánskou sektu od manicheismu. Paulikiáni byli sice  stoupenci téhož radikálního dualismu, o kterém učil Mání, ale  jejich velmi povolná etika nemá nic společného s asketickou  morálkou přikazovanou perským Prorokem. Naopak po stránce  disciplíny, je "bulharské" bogomilství zcela ve shodě  s manicheistickou tradicí. Avšak jeho koncepce umírněného  dualismu Principů je zdrojem rozdílnosti a stejně tak hluboké  roztržky, ačkoliv posoudit závažnost, která byla tomuto bodu  dávána ve středověkých dogmatických spekulacích, je obtížné.

Abychom stanovili místo katarského učení nebo spíše celé  řady katarských učení - neboť je-li katarství homogenní, pak ho  přesto nelze zúžit do jakési monolitnosti - budeme tvrdit, že se  tato učení historicky zapsala jako následující za hnutím "bulgrů"  (nebo "bugrů", to jest "bulharů") a že si zakládají zvláště na  téže morální přísnosti.

Bogomilské komunity byly hluboce zakořeněné v Bosně, kde  jejich členové, známí jako "patariáni" vytvořili doslova národní  církev. Nesporně z dalmátského pobřeží pronikali šiřitelé učení  do Itálie. Založili tam šest církví, z nichž dvě vešly ve  známost: církev "Albánie", která působila v oblastech Verony,  Milána a Desenzana na Lago di Garda, a druhá, Ecclesia de  Concoresso, čítající na patnáct set svých stoupenců po celé  Lombardii.

Z Lombardie se toto hnutí "katarů" (cathari, čistí) šířilo  rychle na jih Francie. Napomohly mu rovněž jak politické  a společenské podmínky té doby - originalita znamenité  provensalské kultury horující pro svobodu a její otevřené  a vnímavé národní cítění - tak zkostnatělost římského  katolicismu, tu a tam znevažovaného a trpícího následkem  schismatu z roku 1054. Církev "čistých" tedy přicházela těšit se  pozoruhodnému rozmachu.

Vyvarujme se však věřit tomu, že se katarství rozšířilo  všude tam, kde ho chtěli vidět. Neboť mnoho "manicheistů",  "katarů" a "albigenských" bylo viděno. (Ti posledně jmenovaní  představovali heretiky z Languedocu, objevující se ve větším  počtu okolo měst Toulouse, Foix, Carcassonne, Béziers a Narbonne,  proti kterým byla z iniciativy papeže Innocenta III. vedena  v roce 1209 křížová výprava.) Sektáři byli známí také pod dalšími  jmény: "patariáni", jak byli ostatně už označeni bosenští  bogomilové, "publikáni", "poplikáni" (nebo populicani) . Tito  "dobří křesťané" nebo "dobří lidé", převezmeme-li jimi používané  pojmenování sekty, se rozdělovali na "Věřící" a "Dokonalé",  připomínající svým zařazením manicheistické Naslouchající  a Vyvolené.

Každé takovéto označení znamenalo "herezi", ačkoliv, ještě  jednou připomenuto, záměny byly časté. Čistky začaly záhy:  kanovníci Svatého kříže z Orléans, obvinění coby "manicheisté",  byli posláni v roce 1022 na hranici. Soudy se měly odehrávat  zejména v následujících dvou stoletích. Bylo však třeba čekat až  do roku 1233, kdy začala díky bdělosti papeže Řehoře IX. sloužit  inkvizice. Synové svatého Dominika, kteří k tomu měli pověření,  dohlíželi na pravověrnost a byli, jak známo, aktivními pomocníky  "světského ramene". V roce 1052 byli v Goslaru v Sasku oběšeni  "manicheisté", ale v roce 1163 se u příležitosti procesu v Kolíně  nad Rýnem, po němž následovalo upálení kacíře, patrně poprvé  objevilo slovo kataři u soudu. Bylo by snadné pokračovat ve výčtu  těchto rozličných skutků, které, pokud to tak lze nazvat,  představovaly legálně páchané zločiny ve jménu "skutečného kříže"  Kristova.

V roce 1157 odhalil remešský arcibiskup řízením boží  prozřetelnosti nebezpečné ohnisko infekce ve své diecézi: mladé  děvče odmítalo manévry příliš dotěrného klerika a tato ctnost se  zdála být podezřelá. Když byla vyšetřována, neskrývala svou víru  v povinné panenství a odkazovala na své bratry poblikány. Učilo  se ostatně, že "manicheisté", známí jako populicani, šíří zkázu  až do Flander. V Burgundsku, ve Vézelay, bylo podobně v roce  1167 souzeno a potom upáleno sedm kacířů z této sekty: navzdory  mučení neuznali tito zatvrzelci, že zhřešili.

Bylo by velmi nezodpovědné pohlížet na všechny, kteří byli  před poslední třetinou 12.století nařčeni z hereze a odsouzeni,  jako na skutečné katary. Co se týče pojmu "manicheista",  používali ho heresiologové po dlouhou dobu v takovém významu, že  nebylo obtížné ho použít k označení osoby nebo komunity, jejíž  věřící byli považováni za bludaře z nejrůznějších důvodů, nebo  jednoduše k označení těch, jejichž nekonformismus budil  podezření. Nic nebrání také tomu, spatřovat v katarském ideálu  jen utopické evangelické učení, zdvojené antiklerikalismem, který  živila "buržoazní" společnost, žárlivě střežící své výsady. Jisté  je, že pokud se někteří křesťané, nespokojení s římskou církví  a pobouření občas tím, jak ji katolická hierarchie spravovala,  pokoušeli hlásat tento ideál a žít v jeho duchu, neotálel klérus,  obávající se o svá dogmata a své instituce, podsouvat "heretikům"  nejhrůznější obvinění.

Katarská expanze byla ovšem historickou skutečností.  Zahájena v posledních desetiletích 12.století, nepřežije osudné  údery, které jí byly zasazeny v letech 1230 až 1245. Přibližně  polovinu století se tedy církev "čistých" mohla formovat.  Navzdory soustavnému střetávání se Zlem, které mohli z řady  důvodu spatřovat v inkvizici a křížovém tažení, rozvinuli kataři  své učení osobitým způsobem, který se vyznačuje především snahou  o syntézu.105 Vyplývá to z výslechů "heretiků", jejichž výpovědi  byly zaznamenávány.106 Slovesné a ikonografické dokumenty, které  se nám dochovaly, jsou jinak velmi vzácné. Mezi nimi pak první  místo zaujímá Kniha dvou principů, známá díky latinskému kodexu  z Florencie. Vznikla ve druhé polovině 13.století a jejím autorem  by měl být katarský představený oblasti Bergama Jean de  Lugio.107 Máme k dispozici také "příručku" sekty přepsanou do  Liber contra Manicheos Duranda de Huesca.108 Tento někdejší katar  se obrátil a založil "Bratrství chudých katolíků", navazující na  hnutí valdenských (vaudois nebo valdésien) lyonského heresiarchy  Pierra Valdése.

Rituály a liturgie, přijaté sektou, byly všude stejné, pokud  ponecháme stranou některé krajové odchylky. Nový zákon, čtený ve  shodě s manicheistickou tradicí, to jest z pozice Gnose  a dualismu, zaujal spolu s modlitbou Otčenáš, Pater, výlučné  postavení v duchovním životě. K tomu je třeba dodat každoměsíční  veřejnou zpověď, nazývanou apperellamentum nebo servitium, po níž  následoval polibek usmíření a pokání a také "lámání chleba".

Jednalo se o obřad, během kterého byl po rituálních  modlitbách rozlámán jedním z Dokonalých chléb, jeho zlomky  shrnuty na ubrousek a rozdělovány jako pokrm přítomným. Chléb  symbolizoval přijímání "supersubstanciální" potravy, Slova  božího, která se vyprošuje modlitbou Otčenáš. Členové komunit se  dělili, jak už víme, na dvě skupiny, "Dokonalé" a "Věřící". Od  Věřících se vyžadovaly určité, vysoce chválené, projevy úcty vůči  Dokonalým: melioramentum nebo "adorace". Po obřadu convenenza,  mohli být Věřící přijati do vyššího stupně. Cílem obřadu bylo  prokázat, že kandidát je nejen zcela zasvěcený, ale že má ve  chvíli přijetí svého závazku také všechny potřebné schopnosti.

Přijímání se pak dělo skrze "křest Duchem", který byl  udělován položením rukou na hlavu: consolamentum. Nově přijímaný  člen musel projít noviciátem (zkušební dobou), na jehož konci byl  přijat definitivně a to během obřadu slavnostních modliteb a po  všeobecné zpovědi učiněné za přítomnosti celého shromáždění,  kterému předsedal nejstarší z Dokonalých. Novým "vyvoleným" se  nemohlo stát dítě a obvykle se vyžadoval věk alespoň osmnácti  let. Stejně se o consolamentum ucházel katechumen často jen  v nebezpečí smrti, buď z důvodu nemoci nebo v časech  pronásledování.

Nový Dokonalý, který postupoval pro královské cestě Gnose,  se zavazoval žít podle nejpřísnějších morálních předpisů:  dodržování naprosté počestnosti, časté půsty, vyhýbání se určitým  potravinám (maso, vejce, sýr, mléko, víno). Skutečným ideálem  bylo úplné oddělení od těla jako vězení, což bylo možné urychlit  skrze sebevraždu vyhladověním (endura). Nic ovšem neopravňuje  k tvrzení, že by katarská církev takové výstřelky podporovala  a ojedinělé případy se vztahují k pozdějšímu období.

Zatímco obřady a liturgie jsou v různých katarských  komunitách v podstatě totožné, je třeba upozornit na neshody  panující ve věci dualismu Principů. Jako v případě bogomilů,  zjišťujeme existenci dvou škol, z nichž jedna učí o absolutním  dualismu od věčnosti proti sobě stojících - Boha a Prince Zla,  a druhá považuje Satana, pána tohoto světa za padlého anděla.

Je možné, že křižáci, kteří konvertovali k "bulharské" větvi bogomilství během své výpravy, se pokusili po svém návratu  do Francie, šířit tento umírněný dualismus do komunit Languedocu,  které zprvu přijaly opačnou tendenci. Později se ovšem ujalo  učení o absolutním dualismu "dragovické církve". Uvádějí to sice  Protokoly z katarského koncilu (1167) Saint-Félix-de-Caramana  (Saint-Félix-Lauragais, Haute-Garonne) a mělo se tak stát díky  rozhodné kazatelské aktivitě jistého vysokého hodnostáře, zvaného  Papa Niquinta, který přišel z Konstantinopolis. Dogmatické  odchylky v některých italských komunitách pravděpodobně  nevyvolaly doktrinální spory.

Nelze se ubránit dojmu divadla nebo tragického představení,  když si připomínáme kruté represálie, které byly rozpoutány za  účelem rozdrcení katarské církve a jejichž součástí byly hromadné  exekuce odsouzených, posílaných po skupinách ke zrůdné likvidaci  na hořících hranicích.109 Zatímco někteří inkvizitoři se  projevovali jako pokojní úředníci poslušně sloužící papežství,  některé nebezpečné fanatiky, jak známo, ovládla zuřivá horlivost.

Takový byl například Konrád z Marburgu, z řádu  premonstrátů, nebo dominikán Robert le Bougre. Ten řádil v letech  1233 až 1239, nechávaje vršit hranice na všech stranách: v La  Charité-sur-Loire, v Cambrai, v oblasti Douai a Lille,  v Champagne. Nařídil přivést do Mont-Aimé (Montwimer na Marně)  podezřelé z celé oblasti; sto osmdesát tři obětí, které byly po  urychleném soudu vrženy 13.května 1239 do plamenů. Křižáci se  často sami ujímali provádění exekucí. Stalo se tak v případě,  který se odehrál v Minervě (Hérault) 12.července 1210, kdy lidé  Simona de Montfort upálili na sto padesát Dokonalých. Největší  hranice za dobu celé křížové výpravy, vztyčená v Lavaur (Tarn)  v květnu 1211 k popravě čtyř set katarů, byla dílem "poutníků".  Splnili čile svou katovskou roli, cum ingenti gaudio, jak praví  kronika, která uvádí řadu podobných příkladů.110

Poslední projevy vzdorování katarů se vyskytly v roce 1244,  neboť ostrůvky, které ještě nějaký čas přežívaly, jako Quéribus,  mohly vést jen obranný boj v bitvě předem ztracené. Toho roku,  dne 16.března, v očekávání jara, když jejich bašta, centrum  hereze, byla obléhána již od května předešlého roku, Dokonalí  z Montségur - faidits, desperáti pro církev a Francii - přišli na  řadu k předání plamenům.

Ti, kteří dnes stále ve větším počtu stoupají úzkou  kamenitou stezkou vedoucí na vrcholek "pogu" směrem k hradu,  k tomuto vznešenému místu provensálské katarské církve, čnícímu  k nebi protínanému blesky, nemohou nevzpomenout na dlouhé procesí  dvou set deseti odsouzených, "surově pochytaných", kteří kráčeli  na smrt: ženy a muži, mladí a staří, nemohoucí i zdatní,  následující svého biskupa Bertrana d'en Marti.

"Sektáři byli zprvu nabádáni, aby se obrátili, ale protože  setrvali ve svých bludech, bylo na úpatí hory vytyčeno ohrazení,  které věrné uzavřelo. Uprostřed byla navršena hranice a oni tam  byli ponecháni, aby zahynuli v plamenech."111

Je zbytečné zde vést spor o místě popravy - zda to bylo  v Montségur, "na úpatí hory", na poli "Cramatchs" (spálených),  jak praví Kronika opatství Berdoues, anebo v Bram (kraj  Fanjeaux), jak tvrdí někteří. Hranice dohořela. "Mučedníci čisté  lásky" však zůstávají žít v jejich duchovnosti a skrze jejich  mystiku.

 


Vydalo nakladatelství

C A D    PRESS

BRATISLAVA

Distribuce pro Českou republiku i Slovensko

Telefon:

6436 9928

mobil: 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

cad@atlas.cz

cad@seznam.cz

cad@atlas.sk


 

Doporučujeme i náš další titul

 

 

ISBN   80-88969-20-4

(Viaz., 848  strán, formát 24x16 cm)

(Slovenské vydanie)

Ježiš Kristus, Biblia a rané kresťanstvo z pohľadu teológie a religionistiky

Monumentálne dielo anglického učenca, známeho religionisty ... Výklad učenia Ježiša Krista vo svetle najnovších výskumov rukopisov z Nag Hammadi, zvitkov od Mŕtveho mora, apokryfných a gnostických spisov (esejských, koptských, manichejských, nestoriánských, mandejských ... )
ako aj diel najvýznamnejších kresťanských teológov, filozofov, cirkevných otcov a mystikov (sýrskych, egyptských, gréckych, etiopských aj židovských).

 

 

 

podrobnosti na adrese:

http://www.cadpress.sk/jezisovo_evanjelium.htm

 

 

Pocitadlo