MARIHUANA

ZAKÁZANÁ MEDICÍNA 

L. Grinspoon & J. Bakalar

 

Vydalo nakladatelství 

CAD  PRESS

cad@atlas.cz
cadpress@seznam.cz

info@cadpress.sk

 

 

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně - na rozdíl od mnoha pochybných brožur na stejné téma - léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

V této důležité a provokativní knize popisují dva vynikající vědečtí pracovníci prospěšnost marihuany jako léku, vysvětlují, proč bylo zakázáno její použití, a zastávají se její plné legalizace, aby byla dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují. Na podporu tohoto stanoviska popisují osoby trpící různými chorobami - mezi nimi rakovinou, epilepsií, AIDS, dysmenoreou a depresí - výstižně své utrpení v době, než začali užívat marihuanu, změny, které způsobila, a své potíže při snahách získat ji legální cestou.

 

OBSAH:

Dějiny Cannabisu / Cannabis jako lék / Chemoterapie rakoviny / Glaukom / Epilepsie / Roztroušená skleróza / Paraplegie a quadriplegie / AIDS / Migréna / Menstruační křeče a porodní bolesti / Deprese a jiné poruchy nálady / Jiné léčebné použití  

 

Studie vyšla v r. 1993 v Yale University Press a opírá se tudíž o aktuální vědecké poznatky. Je doplněna obsáhlou bibliografií !

 

   

    "Grinspoon a Bakalar podávají cenné kompendium blahodárných vlastností marihuany Tato kniha je cenná pro její široké použití zpráv v první osobě o blahodárných účincích kouření marihuany u osob fyzicky a emočně trpících"  -

Rick J. Strassman, M.D., Journal of the American Medical Association. 

 

    "Pádné a přesvědčivé argumenty pro legalizaci marihuany a jejích farmakologicky aktivních součástí Tato kniha poskytuje výborný přehled předmětu z lékařské perspektivy" -

Robert M. Swift, M.D., Ph.D., New England Journal of Medicine.

 

    "Velmi důležitá kniha Je to velmi doporučeníhodné čtení pro každého, kdo se zajímá o dějiny, lékařskou biologii a veřejnou politiku obklopující tyto velice udivující rostliny" -

David E. Presti a Richard Evans Schultes, Journal of Psychoactive Drugs.

 

************************************** 

LESTER GRINSPOON, M.D.

je mimořádným profesorem psychiatrie na Hardvardské lékařské fakultě.

JAMES B. BAKALAR

je spoluredaktorem časopisu Harvard Mental Health Letter a lektorem práv na psychiatrickém oddělení Harvardské lékařské fakulty.

 


Obsah

Úvod                                             

DĚJINY CANNABISU                                

CANNABIS JAKO LÉK                                

Chemoterapie rakoviny                          

Glaukom                                        

Epilepsie                                      

Roztroušená skleróza                           

Paraplegie a quadriplegie                      

AIDS                                             

Chronické bolesti                             

Migréna                                       

Pruritus (svědění)                            

Menstruační křeče a porodní bolesti           

Deprese a jiné poruchy nálady                 

Jiné léčebné použití                          

Na obhajobu anekdotických důkazů              

ZVAŽOVÁNÍ RIZIK                                 

MEDICÍNA KDYSI A V BUDOUCNOSTI                   

 

Ú v o d

Když jsem se začal zabývat studiem marihuany v r. 1967, nepochyboval jsem o tom, že jde o velmi škodlivou drogu, která byla bohužel stále víc užívána pošetilými mladými lidmi, kteří nechtěli poslouchat nebo nemohli chápat varování o jejích nebezpečích. Měl jsem v úmyslu vědecky definovat povahu a míru těchto nebezpečí. Během dalších tří let, když jsem studoval vědeckou, lékařskou a laickou literaturu, se moje názory začínaly měnit. Pochopil jsem, že jsem byl, tak jako tolik jiných lidí v naší zemi, ohlupován. Mé názory o nebezpečích marihuany měly málo empirických podkladů. Když jsem dokončil výzkum, který měl tvořit základ knihy, upevnilo se u mne přesvědčení, že cannabis je podstatně méně škodlivý než tabák a alkohol, nejužívanější legální drogy. Kniha byla vydána v r.1971; její název Nové úvahy o marihuaně odrážel změnu mých názorů.

Tehdy jsem ve své naivitě věřil, že jakmile lidé pochopí, že marihuana je mnohem méně škodlivá než drogy již legalizované, budou pro její legalizaci. V r. 1971 jsem sebejistě předpověděl, že pro dospělé bude cannabis legalizován do deseti let. Ještě jsem nevěděl, že kolem zakázaných drog panuje velmi zvláštní atmosféra. Pokud nevedou uživatele drog k iracionálnímu chování, určitě vyvolávají takové chování u mnohých neuživatelů. Místo toho, abychom učinili marihuanu legálně dostupnou pro dospělé, pokračovali jsme v kriminalizaci mnoha milionů Američanů. Přibližně 300.000 většinou mladých lidí je každoročně zatčeno v souvislosti s marihuanou a politické klima se tak zhoršilo, že otevřená a svobodná diskuse o marihuaně je dnes obtížná. Dalo by se říci, že máme klima psychofarmakologického mccarthyismu.

Jedno znamení takového klimatu je přibývání povinných drogových testů, což je analogií k loajalitním přísahám McCarthyovy éry. Sotva kdo věřil, že vynucené sliby loajality by mohly zvýšit národní bezpečnost, ale lidé, kteří odmítali složit takové přísahy, riskovali ztrátu svého zaměstnání a své reputace. Dnes vidíme, jak se ukládá přísaha chemické loajality. Stále více se požaduje povinné, často namátkové vyšetření moče na přítomnost nedovolených drog jako podmínka zaměstnání. Lidé s pozitivním výsledkem mohou být nedobrovolně odesláni do drogové poradny nebo k účasti na programu "na pomoc zaměstnancům".

To vše málo pomáhá v prevenci nebo terapii zneužívání drog. Pokud se týká cannabisu, lze močové zkoušky snadno zfalšovat a dosáhnout klamných výsledků chemickou změnou moče nebo záměnou s močí někoho jiného. I pokud vzorek moče nebyl změněn, dostupné testy zdaleka nejsou dokonalé. Ty levnější jsou značně nepřesné a i ty dražší a přesnější mohou dát mylné výsledky následkem laboratorních chyb, a když moč byla pasivně vystavena kouři marihuany. Ale i neomylný test by pomáhal jen málo při prevenci a terapii zneužívání drog. Metabolity marihuany (rozpadové produkty) zůstanou v moči po jednorázovém působení po několik dnů a u toho, kdo ji užívá dlouhodobě, i týdny po vysazení. Jejich přítomnost nemá žádný pevný vztah k účinkům drogy na mozek. Vypovídá velmi málo o tom, kdy byla droga užita, kolik jí bylo užito a jaké měla nebo má účinky. Tak, jako sliby loajality vynucené na vládních zaměstnancích, jsou i testy na marihuanu bezcenné pro jejich udávaný účel.

Jinou stránku psychofarmakologického mccarthyismu ukazuje ohlas na článek v časopise American Psychologist z května 1990. Dva psychologové z Kalifornské university v Berkeley podali zprávu o výsledcích jedné přísně longitudinální studie u 101 osmnáctiletých, které sledovali od věku pěti let, aby zjistili vztah mezi psychologickými rysy a používáním drog. Výsledky ukázaly, že ti mladiství, kteří už zkoušeli drogy (hlavně marihuanu), byli vyrovnanější (přizpůsobivější). Autoři poznamenávají:

Mladiství, kteří brali drogy často, byli nevyrovnaní (nepřizpůsobiví), se zřetelným osobnostním syndromem poznamenaným interpersonální alienací, špatnou kontrolou impulsů a zjevnou emoční nouzí. Mladiství, kteří nikdy s drogami jakéhokoliv druhu neexperimentovali, byli poměrně úzkostliví, emočně stísnění a postrádali společenskou obratnost. Psychologické rozdíly mezi těmi, kteří drogy užívali často, těmi, kteří experimentovali, a těmi, kteří drogy neužívali, se daly vystopovat do nejranějších   let dětství a byly ve vztahu ke kvalitě péče jejich rodičů.Výsledky ukazují, že a) problém užívání drog je symptom - nikoliv příčina - špatné osobní a společenské vyrovnanosti  (přizpůsobivosti), a b) význam užívání drog lze chápat jen v souvislosti s osobnostní strukturou jednotlivce a jeho vývojem.

Tato studie ukazuje, že současná protidrogová kampaň ("Prostě řekni ne") je svedena na špatnou cestu, protože se soustřeďuje spíš na symptomy než na základní problémy.

     Ihned začal velký pokřik. Ředitel jednoho protidrogového projektu v San Franciscu řekl, že je nezodpovědné, když výzkumníci píší, že "trochu se zabývat drogami není pro některé mladistvé nutně katastrofou a může prostě být součástí jejich normálního mladistvého experimentování." Lékař, který vede zotavovnu pro mladistvé v jedné metropolitní nemocnici, se ptal: "Co to udělá s těmi dětmi, které se zavázaly k abstinenci? Teď se jim říká, že jsou spolek bláznů. Můžete si představit, o kolik víc se bude muset na ně tlačit." Autor píšící v časopise Pride Quarterly (v létě 1990) prohlásil: "Tato práce, třebaže je postavena na zkušenostech s pouze 101 osobami, které všechny byly ze San Francisca, přece upoutala pozornost celé země pro svůj pobuřující závěr. "Bohužel", pokračoval autor, "tolerantní myšlení, které se v kalifornské studii projevilo, bude dále ve Spojených státech existovat, pokud se skutečně účinná výchova o drogách nedostane dál než do základních tříd. Avšak příliš málo vychovatelů se obeznámilo s posledními objevy o zdravotních důsledcích užívání drog". To vše zavánělo kritikou vědy po stalinistické stranické linii.

Nehledě na ilegalitu marihuany a na všechny předsudky proti ní mnozí Američané stále pravidelně používají konopí. Kouření marihuany, kdysi považované za neřest mládeže nebo za výraz mladistvého rebelantství, se nyní stalo rozšířenou praxí dospělých. Mnozí už po léta kouří marihuanu a budou ji dále kouřit po zbytek života. Jsou přesvědčeni, že nikomu neškodí a že sami sobě neškodí ani tolik, jestli vůbec, jako ti, kteří kouří cigarety nebo pijí alkohol.

Vskutku, většina uživatelů věří, že marihuana zlepší jejich život - a o tom se v tisku málo diskutuje. Za dvě desetiletí výzkumů jsem četl hodně o potenciální škodlivosti konopí (většinou to byly nesmysly) a velmi málo o její hodnotě. Ačkoliv tato hodnota má různé stránky, nejdůležitější je v jejím používání jako léku, a je to stránka, která byla velice zanedbávána. Došel jsem k závěru, že kdyby kterýkoliv jiný lék se ukázal být podobně slibným pro terapii a byl zároveň podobně bezpečný, pak by jak odborníci tak veřejnost projevili mnohem víc zájmu. Pověst marihuany jako škodlivé oddechové drogy - ve velké míře nezasloužená - a z toho plynoucí zákonné restrikce způsobily, že lékařské používání a lékařský výzkum byly znesnadněny. Následkem toho neví lékařské společenství nic o konopí a stalo se jak aktérem, tak obětí v šíření dezinformace a děsivých mýtů.

Co následuje, je v podstatě kniha příběhů, protože většina důkazů o léčivých vlastnostech marihuany je anekdotického rázu. Jednou dojde k nápravě systematického zanedbávání vědeckým společenstvím a autoři knihy o lékařském použití marihuany budou moci zhlédnout rozsáhlou klinickou literaturu. James Bakalar a já doufáme, že se nám podaří obrátit předsudky naruby, odstranit nevědomost a pomoci připravit tomu výzkumu cestu tím, že prozkoumáme známé a potenciální možnosti upotřebení této pozoruhodné substance.

Toto je kniha dvou autorů a mnohých přispěvatelů. Mnozí přispěvatelé byli získáni ústním stykem nebo byli k nám odkázáni, ale na některé nás upozornilo jejich svědectví před správním soudcem Francisem L. Youngem z Úřadu pro uplatnění drogových předpisů DEA (Drug Enforcement Administration) během jednání o změně zařazení marihuany do seznamu v r. 1986. Robert Randall a Alice O'Learyová z Aliance pro cannabisovou terapii nám pomáhali najít některé z těchto pacientů. Dlužíme díky Kevinu Zeeseovi z Nadace pro drogovou politiku (Drug Policy Foundation) za to, že nám, kromě jiných věcí, obstaral zápis z jednání. Našemu rukopisu velice prospělo, že jej kriticky posoudili Kenneth Arndt, M.D., Ann Druyanová, John Gehring, M.D., David a Betsy Grinspoonovi, Norman Jaffe, M.D., Simeon Locke, M.D., Susan Milmoeová, Carl Sagan, Richard Schultes a Arnold S. Trebach. Našemu projektu také pomáhali různými způsoby Peggy S. Alcornová, Beth Banová, Del Cogswell Brebner, Elizabeth Caseová, Leslie Druyan, Paul Geissler, James Johnson, Jeff Moore, June Riedlingerová, Alexander Shulgin, Lewis L. Van Hoosear, M.D. a Lennice Werthová. Zvláště jsme zavázáni Heather L. Erskineové, která nám tak kvalifikovaně pomáhala v každé fázi vzniku rukopisu, a jejíž milé jednání nebylo nikdy ohroženo zdánlivě nekonečnými korekturami. [Většina z výše uvedených osob jsou lékaři, zkratka M.D. se rovná českému ekvivalent MUDr! Pozn. editora.]

                                                Lester Grinspoon, M.D.


 

Výňatky / ukázky

z  knihy

    http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=zakazana-medicina

 

 


Na margo / Z našeho tisku:

Soud osvobodil ženu, která se léčila marihuanou

 

Verdikt Nejvyššího soudu neznamená legalizaci konopí. foto: NOVINKY/Ondřej Krynek

 

Pěstování konopí nemusí být automaticky trestné. Průlomový verdikt vynesl před několika týdny Nejvyšší soud (NS) a v pondělí ho zveřejnil na svých internetových stránkách. Rostlina na zahrádce podle něj ještě není hotová droga.

3. 3. 2008 18:42

Ve svém lednovém rozhodnutí dal senát Nejvyššího soudu za pravdu ženě z Nymburska, kterou tamní okresní a poté i pražský krajský soud v letech 2006 a 2007 odsoudily za pěstování konopí setého.

Žena si na svém pozemku zasadila nejméně 70 rostlin, které pak používala k léčbě nemocných chodidel a žaludečního vředu. Protože jí léčba pomáhala, věnovala jednu i své přítelkyni, ta si pak výtažkem z konopí léčila kožní chorobu.

Pěstování není výroba

"Pěstování konopí setého není samo o sobě výrobou omamné látky," uvedl v rozhodnutí senát s předsedou Vladimírem Jurkou.

I podle stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství, které předseda senátu Jurka ocitoval v rozhodnutí, není pěstování konopí automaticky výrobou omamné a psychotropní látky. To by musela být rostlina zpracována ke spotřebě jako droga. Podle soudu jednání ženy není na místě kriminalizovat, i když je v rozporu se zákonem.

Je to lék, ale zakázaný

Stíhání za výrobu drog v Česku hrozí každému pěstiteli konopí bez ohledu na to, k čemu rostliny používá. „Na marihuanu se u nás žádná zvláštní právní kvalifikace nevztahuje, takže jde o klasickou výrobu a držení omamné látky,“ vysvětluje vedoucí lékař nadace Drop in Jiří Presl.

Verdikt NS neznamená ani legalizaci konopí. Pouze připomíná, že soudy musí důkladně zvažovat a prokázat společenskou nebezpečnost jeho pěstování v konkrétních případech.

Stanovisko státního zastupitelství zdůrazňuje, že konopí obsahuje léčivé látky a v některých zemích ho lékaři legálně využívají. Marihuana je jako medikament legální například v Kanadě.

Látka THC obsažená v konopí účinně potlačuje žaludeční nevolnost například u pacientů s rakovinou, kteří prodělali chemoterapii. Snižuje také nitrooční tlak při zeleném zákalu, používá se k léčbě kožních chorob nebo mírnění svalových křečí.

Předepisuje se tajně

„Od kolegů lékařů vím, že v praxi léčebné účinky konopí využívány jsou. THC je po tisíce let známá léčebná látka a je naprostá hloupost, že její užívání u nás není povoleno. Někteří lékaři marihuanu pacientům doporučují tajně,“ vypráví Presl, který se léta zabývá drogovými závislostmi.

„Takové opiáty, které jsou tvrdými drogami, se dnes a denně užívají v každé nemocnici, aniž by proti tomu kdokoli protestoval,“ namítá také lékař.

Podle státní zástupkyně společenský vývoj směřuje nikoli k legalizaci, ale k dekriminalizaci pěstování konopí. Senát NS se s tímto názorem shodl a verdikty soudů nižších stupňů zrušil. Krajskému soudu v Praze vrátil případ k novému rozhodnutí.

Jan Chmelíček, Josef Koukal, Právo

 

Poznámka, legalizace pro léčebné využití je již konečně na programu dne:

http://www.novinky.cz/domaci/244772-leky-z-konopi-budou-uz-pristi-rok-na-podzim-v-lekarnach.html

 

 

 


LUMÍR HANUŠ, profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě,

který zkoumá účinky konopí již 40 let:

„Nejsem pro legalizaci konopí, ale kdyby bylo jeho užívání a pěstování povoleno, a zároveň by byl alkohol a cigarety zakázány, tak by to bylo pro lidstvo zdravější.“

 


  Zájemcům o problematiku legalizace marihuany doporučujeme níže uvedený server 

 


 

**************************

Antagon - Samizdatová kulturní revue. Články a studie o filozofii a umění (avantgardní divadlo, hudba, výtvarné umění a literatura), recenze, ilustrace, fotografie, rozhovory a básně.


Obsah posledních čísel

Samizdatové kulturní revue

A N T A G O N

 

 

 

ANTAGON  č. 24

 

Théo Lesoual'c: ÚZKOST JAPONSKA

I.Sischy: ROZHOVOR S EIKO ISHIOKA

M.Heidegger: O FILMU, JAPONSKU A DIVADLE NÓ

M.Yamaguchi: NÓ A KABUKI

S.Awasthi: DAR BOHŮ - Indické tradiční divadlo

T.Werner: MAORSKÝ BALET V ČÍNĚ

E.Zavadskaja: ČO HĽADÁ SALINGER V ZENE?

E.Biser: O SMYSLU LIDSTVÍ

S.Alexandrian: OKULTACE

P.Auslander: LIVING THEATRE V 80.LETECH

A.Boal: DIVADLO NALÉHAVOSTI

J.Noller: FLUXUS A HUDBA 60.LET

I.Xennakis: VĚDA A HUDBA

(rozhovor o elektronické hudbě)

Z.Zetényi: P U N K

R.Koopmans: RETARDOVANÝ HODINÁŘ

(Holandské avantgardní divadlo)

T.Stanton: KDYŽ NÁMĚTEM JE SMRT

A.Korner: AURORA MUSICALIS

(rozhovor s Brianem Eno)

R.Cohen: IMAGINACE PAULA DELVAUXE

JAN ŠVANKMAJER

(rozhovor)

M.Hussakowska: DĚDICTVÍ MARCELA DUCHAMPA

J.Pierre: POP-ART

E.Ošiňš: TVORIVÁ METODA KEROUACA PROZAIKA

I.Henel: KAFKA JAKO NÁBOŽENSKÝ BÁSNÍK

S.Gabliková: MINIMALISMUS

Gary Indiana: PATETICKÝ VALČÍK

C.Ratcliff: HENRI MICHAUX

M.Baumgartner: JAKOB WEDER

Moderní poezie Tichomoří...

(320 stran / cca 500 ilustrací)

 


 

ANTAGON  č. 25

 

J.Starkbauer: DĚJINY EVROPSKÉHO ZENU

J.Sivák: DESCARTES VERSUS GALILEI?

P.Uličný: H.P. LOVECRAFT A JEHO DIELO

P.Ševčík: MAIL-ART V ČESKÉM KONTEXTU

Ufon: NEKROBIOTIKA

Borský: MILES DAVIS

T.Oros: HUDBA TEMNÉ STRANY SVĚTA

Macko: TARKOVSKÉHO A.RUBĽOV

Marek: PŘEŽIJE SÍTAR ROK 2000?

F.H. Richard: PANOPTIKUM (fragment)

Virgala: ZRODENIE PUNKU

Andil: DEPECHE MODE

J.Starkbauer: ANTI-SCI-FI

J.Starkbauer: DESCARTES V NOVÝCH ZÁMKOCH

a další články, eseje, básně, povídky, fotografie a ilustrace 120 autorů!

(280 stran)

 


 

vydalo vydavatelství

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (PP 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

 

http://www.cadpress.sk

 

   Telefon:

0903 159 404  /  0911 90 28 90

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

 

   Najdete nás i na Facebooku: 

http://www.facebook.com/cadpress

uvítáme pokud nás doporučíte také svým známým! 

 

 

 


 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ    

CAD  PRESS

 

Novinka / bestseller  vyd. CAD PRESS:

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

 

 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností 

Výjimečná příručka obsahující informace o 4 000 náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti. (váz., 540 stran / 4 speciální rejstříky).

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Encyklopedie Diderot 2000 a 2001 !

 

 

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

 

 

======================================================

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu

======================================================

DHARMA GAIA - ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

======================================================

ŠAMANISMUS   I , II       (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

======================================================

 

ŠAMANISMUS   III

-   Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení

======================================================

Zora Doval: ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

======================================================

Mistr Lao-c': TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU

======================================================

Charles Poncé: 

HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

 

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

======================================================

Guy Casaril:  RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider:  TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

======================================================

BUDDHISMUS A PSYCHOLOGIE       (Antologie)

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN II

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

======================================================

Wu-men Chuej-kchaj:

WU-MEN-KUAN (MUMONKAN) neboli Ohrada bez brány

======================================================

 

LEGENDY A MÝTY AMERICKÝCH INDIÁNŮ - I

(Legendy a mýty Jihozápadu)

První svazek zahrnuje legendy a mýty kmenů Zuňi, Hopi, Navajo a dalších.

======================================================

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 

 

Z  PŘIPRAVOVANÝCH   PUBLIKACÍ:

 

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN 

======================================================

ŠAMANISMUS   IV   

-   Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení - 1. část.

 


 

  Máte-li zájem o zasílání informací a edičních plánů,
zašlete nám e-mail

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cad@atlas.cz

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

 

Telefon:

(2) 6436 9928

Mobil:

0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


 

naše kompletní nabídka titulů
českých a slovenských vydavatelství:

naša kompletná ponuka titulov
českých a slovenských vydavateľstiev:


[

aktuální nabídka všech titulů

přes 2 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství
a zahraniční CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba


na stránkách:

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad
 

možnost zkopírování cenníků a katalogů


Ceník hudebních CD

si můžete rovnou stáhnout z adresy

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!


 


 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

 

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

=======================================

 

Telefon:

(2) 6436 9928

(2) 6453 0911

Mobil:

0 903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

 

   Najdete nás i na Facebooku: 

http://www.facebook.com/cadpress

uvítáme pokud nás doporučíte také svým známým!