Klasický spis zenového buddhismu

Sbírka klasických čínských zenových příběhů

sestavená v r. 1229 Mistrem Wu-men Chuej-kchajem,

v překladu a s komentářem Róšiho R. Aitkena

 

Ohrada bez brány (čínsky Wu-men kuan, japonsky Mumonkan) je jednou z dvou nejvýznamnějších sbírek kóanů v zenové literatuře. Čínský čchanový mistr 13. století, Wu-men Chuej-kchaj (Mumon, 1183-1260), učitel školy Lin-ťi (Rinzai), ji v r. 1229 sestavil ze 48 kóanů, klasických příběhů, které doplnil vlastními stručnými komentáři a krátkými verši, a používal tuto sbírku k zasvěcování svých žáků do paradoxní podstaty přirozeného myšlení.

            Róši Robert Aitken, jeden z nejvýznamnějších amerických zenových mistrů a představený Diamantové sanghy v Honolulu, přeložil Wu-menův text a doplnil originál vlastním komentářem – prvním takovým komentářem západního mistra – přibližujíc tak hluboké pravdy zen-buddhismu seriozním současným studentům a dnešním společenským záležitostem.  

 

 

 

„Aitken Róši podává tyto kóany způsobem přístupným lidem ze Západu, popisujíc jeho osobní zápasy s nimi jako studenta i jeho přístup k nim jako učitele. Jeho komentáře zprostředkovávají transformativní sílu této tradiční sbírky kóanů a oživují ji pro moderní studenty.“

Jókó Beck, autor knihy

Everyday Zen [Každodenní Zen]

 

„Aitken kultivoval měsíc Zenu přes půl století. Věřím, že jeho úroda bude bohatá. Ohrada bez brány bude bezesporu dveřmi ke vstupu do Domu Pokladů, jenž nemá vnitřku ani vnějšku.“

Hakuyu Taizan Maezumi,

opat Losangeleského zenového centra

 

 

„Jsme zavázáni velkou vděčností Robertu Aitkenovi Róšimu za jeho nový překlad a komentáře Mumonkanu … Mnoho let, která zasvětil úsilí prozkoumat do hloubky smysl, význam každého kóanu, stejně jako jeho čistota a upřímnost, jež se spojily, aby nám poskytly autentické poučení a uvedení do podstaty této úžasné záležitosti.“

Sojun Mel Weitsman

Berkeley Zen Center

Vydal

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o bojových uměních a léčitelství

(založeno 1980) 


 

Z anglického originálu The Gateless Barrier. Translated and with a Commentary by Robert Aitken (North Point Press, San Francisco 1990), s přihlédnutím k nepublikovaným autorovým rukopisům, přeložili Jiří Černega, F.R. Hrabal a Antonín Konečný. Redakce a zpracování bibliografické přílohy F.R. Hrabal.

Na obálce i v textu je použito ilustrací Sengaie Gibona (1751-1837), jež byly reprodukovány se svolením Idemicuova muzea umění.

Copyright © 1991 by Diamond Sangha Honolulu

Czech Edition © RI-EL / CAD Press, Bratislava 2000

Published by arrangement with Farrar, Straus & Giroux, Inc., New York.

Vydání první. ISBN 80-85349-85-X

Váz., 350 stran, formát 16x24 cm.


Úvod

 

Ohrada bez vrat je sbírkou příběhů a veršů, jež představují základní pohledy na život a ne-život, na podstatu našeho já , na vztah tohoto já k Zemi – a jak se tyto prolínají. Takovéto příběhy a verše se nazývají kóany, a jejich studium je procesem uvědomování si jejich pravdy. To, co mohlo být poznáno abstraktně, stává se vlastní, osobní životní zkušeností. Například: představa transcendentální jednoty se stane živoucí zkušeností společné a nespoutané podstaty, a myšlenka soucitu je hluboce prociťována způsobem, jenž odpovídá etymologii pojmu „trpět s ostatními“.

Staletí a tisíciletí využívání klasických kóanů prokázala jejich efektivnost ohledně zaznamenávání – a evokování – mimořádně osvěcujících zážitků, poznání zásadních věcí. Kóany nejsou pouhé hádanky či hlavolamy, jejichž trik spočívá v důmyslné a obskurní (nejasné) hře se slovíčky. Jde o nejzřetelnější možné vyjádření věčných pravd, jež mohou žáci pochopit skrze meditaci a pod vedením mistra.

Kóany jsou vesměs záznamy původních interakcí (vzájemného působení), jako byly výzvy učitele žákům (a naopak), běžných ve staré Číně. Chuej-neng se, například, zeptal hlavního mnicha Minga na jeho původní tvář, a Ming pochopil cosi důležitého. O nějakých 175 let později se Kuej-šan zeptal Siang-jena na jeho původní tvář předtím, než se narodili jeho rodiče. Siang-jen tehdy otázku nepochopil, ale ta se vařila v jeho psýché jako kóan, a později i on pochopil cosi důležitého. Jelikož otázka, kterou položil Chuej-neng Mingovi, byla poněkud zesílena v procesu pokus-omyl, stala se kóanem. Tento proces zvětšování důrazu a kodifikování, zároveň s vytvářením nových kóanů, pokračoval po staletí, až do doby Sungů (960-1279), kdy bylo sestaveno a vydáno několik sbírek kóanů, včetně této.

Studium kóanů se nezávisle rozvíjelo v obou hlavních zen-buddhistických tradicích, Rinzai i Sótó. Učitelé školy Rinzai, vrcholící Hakuinem, dávali přednost uspořádávání kóanů do jakýchsi učebních osnov, zatímco učitelé školy Sótó raději vybírali pro každého žáka individuálně konkrétní kóan. V současnosti přežívá studium kóanů jen ve škole Rinzai, škola Sótó mu nepřikládá takový význam. Počátkem tohoto století Harada Sógaku (Dai’un),

mnich školy Sótó, porušil tradici své školy a studoval pod vedením Tojoda Dokutana Róšiho, mistra školy Rinzai. Po návratu do lůna Sótó začal s vlastním způsobem výuky kóanů, jenž (po několika generacích) inspiroval i tento překlad a komentář. Tento způsob učení nelze označit jako Rinzai anebo Sótó, neboť čerpá z obou tradic. Toto učení je známo jako škola Harada-Jasutani, podle prvních dvou učitelů, anebo Řád Tří pokladů (Sanbó Kjódan).

Zenové studium, jež bylo obnoveno Harada Róšim, začíná výcvikem v zazenu (soustředěné meditaci), o němž jsem pojednal jinde, především v mé knize Ubírat se cestou Zenu [Taking the Path of Zen], a který je vysvětlen i v „Úvodní lekci zenového výcviku“ Jasutani Róšiho. Po konzultaci s učitelem si žák, jenž strávil nějakou dobu výcvikem zazenu, obvykle zvolí některý ze základních kóanů, na němž začne pracovat – většinou slovo [wató] „Mu“, viz 1. příběh, nebo třeba otázku Bassui Tokušóa: „Kdo naslouchá?“ Tato témata jsou probírána s pronikavým, zvídavým duchem, a proces řešení může trvat i velmi dlouho, mnohdy i celá léta. Nakonec žák dosáhne stupně porozumění a je schopen u následujících kóanů rozšířit, vyjasnit a prohloubit svůj původní vhled.

Skrze tento proces odhalíme, že život a smrt jsou tímtéž, jako ne-život a ne-smrt; ani jedno se nijak neliší ode mne samotného; každá bytost je nekonečně vzácná jako jedinečný projev přírody, která je podstatou nás všech. Inspirovaný žák usiluje žít tuto realitu jak doma, tak venku, využívajíc každého zvratu k dalšímu poznání a praktikování těchto základních skutečností – třeba připojením se k lidem podobného smýšlení, kteří se angažují ve společenském dění a ekologii. Takováto životní praxe může začít ještě před počátkem formálního zenového studia.

Mé komentáře ke kóanům vzešly – stejně jako ty původní, Wu-menovy, ve 13. století - z přednášek (teišó), udělených během seššinů [dosl. „soustředění“, ústraní; období intenzivního výcviku soustředěného ducha], v mém případě žákům Diamantové sanghy, ve třech cyklech v průběhu patnácti let. Jsou značně přepracované, aby mohly být použity jako eseje, ale doufám, že si zachovaly aspoň do jisté míry i svou původní příchuť teišó – „prezentace výkřiku“.

Pro čínské osobnosti používám čínská jména, přičemž v závorce uvádím jejich japonskou verzi. Běžně používám v textu určité japonské výrazy, jako „Zen“, „Mu“, „teišó“, „kóan“ a „dódžó“, neboť jsou používány obecně a některé z nich se objevují dokonce i v moderních anglických slovnících. Na konec knihy jsem zařadil slovníček termínů použitých v textu; abych učinil knihu co nejpřístupnější, používám překladové formy určitých japonských termínů, jichž se běžně používá v západních zenových centrech.

Výslovnost čínských slov je problematická a těžká, a ani tradiční Wade-Gilesův systém, ani moderní čínský systém pinjin neskýtá záruku jednoznačné a přesné transkripce. Já zde používám systém Wade-Gilesův, jenž je mi bližší [v českém vydání je použito standardního českého systému transkripce, vytvořeného v 50. letech dr. Švarným], a verzi pinjin uvádím v tabulkách ekvivalentů v závěru knihy (Příloha II a III).

Tabulky posloupnosti (Příloha I) jsou uspořádány tak, aby zachytily jednotlivé generace učitelů, a důležitá jména v Tabulce ekvivalentů jsou označena čísly odkazujícími na příslušné generační vazby.

[Poznámky v hranatých závorkách vložil do textu editor českého vydání.]

 

 

Příloha I - Tradiční rodokmen (posloupnost)

I. Raní učitelé

II. Čching-jüanova linie

III. Nan-jüeova linie 

IV. Odnože školy Rinzai

Příloha II - Tabulka čínsko-japonských ekvivalentů

Příloha III - Japonsko-čínské ekvivalenty

Slovníček důležitých pojmů

Použitá a doporučená literatura / výběrová bibliografie

 

 


Vydavatelství ___ C A D ____P R E S S __

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:
6436 9928

Mobil:
0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

========================

http://mojweb.sk/cad

NEBO

http://www.mujweb.cz/www/cadpress

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS_KATALOG

http://www.mujweb.cz/www/SVETOVE_DUCHOVNI_PROUDY

 

 

aktuální nabídka cizích titulů

(českých a slovenských vydavatelství):

http://www.mujweb.cz/www/aktualni_nabidka

http://www.mujweb.cz/www/ceskeknihy


E-Mail:
cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cadpress@atlas.czZ POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

VYDAVATELSTVÍ

CAD  PRESS

 

 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností 

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy - rejstřík osob, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnější českéh elektronické Encyklopedie Diderot 2000 a 2001 !

detaily viz web-stránky:

http://sekty.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY

http://www.mujweb.cz/www/LEXIKON_INDEX

 

 


Prof. Tomio Hirai:

ZAZEN -  LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Autor je předním japonským psychiatrem a presidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví.

 

http://www.mujweb.cz/www/Zazen

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

======================================================

 

BUDDHISMUS   I - V         (Antologie)

http://mojweb.sk/budhizmus

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/KNIHY_O_ZEN_BUDDHISMU

======================================================

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_EKOLOGIE

======================================================

Jiří Černega: 

O POČÁTKU BUDDHISMU

viz též

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

======================================================

Mistr Lao-c':

TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/KNIHY_O_ZEN_BUDDHISMU

======================================================

BUDDHISMUS A PSYCHOLOGIE      

(Antologie)

viz

http://www.mujweb.cz/www/buddhismus_a_psychologie

 

======================================================

Žádejte u svých knihkupců, záleží jen na nich, zda knihy objednají!

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

 

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

aktuální nabídka cizích titulů

(českých a slovenských vydavatelství):

http://www.mujweb.cz/www/Aktualni_nabidka

 

 

Telefon:

00421 (2) 6436 9928

Mobil:

0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


 

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

zajišťují firmy

S A N A

A

částečně

K O S M A S

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
Prostřednictvím distribuční firmy SANA jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

Centrum

BEST Slovensky vyhladavač

Byznys server DIREKTA

OpenDir.CZ - Velký seznam stránek, katalogový a vyhledávací server

Predaj našich kníh v Bratislave:

http://knihkupectva.webpark.sk

Katalóg slovenského Internetu

SurfSK

Zoznam

Volny

Vyhladavac NAJDI.TO

www.box.sk - zoznam svetoveho internetuAtlasLINKOVNIK

ZdarmaNAJDES.SKZDROJ.czSuperZoznam

Rozcestnik
Zmije - hledá a najde! Seznam

Divadlo, architektura a hudba
na fotografiích

Bolek Polívka, Iva Bittová, Laura a její tygři, Bratislavské jazzové dni, Astorka, Radošínske naivné divadlo, Stoka - fotografie z koncertů a inscenací.
Juraja Bartoše

Počítadlo
Počitadlo funguje od 18. 8. 2000