BOJOVÉ APLIKACE TCHAJ-I ČCHÜANU  I, II a III

 

( POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-I ČCHÜAN )

 

Podrobná příručka pro pokročilé adepty, obsahující teorii tchaj-i (tai chi) a tchaj-i ing (tai chi jing) a jejich aplikaci v bojových uměních (doplněno stovkami fotografií, náčrtků a čínských textů).

 

 

 

DÍL 1

 

 PODĚKOVÁNÍ

 O AUTOROVI

 PŘEDMLUVA OD LIANG TUNG-TSAIE

 ÚVOD

 

 KAPITOLA 1. ÚVOD

 1-1. Všeobecný úvod

 1-2. Jak se stát mistrem bojových umění tchaj-i

 1-3. Jak používat tuto knihu

 

 KAPITOLA 2. ANALÝZA TECHNIK TCHAJ-I

 2-1.Úvod

 2-2. Obecné principy technik tchaj-i

Techniky Jangova stylu tchaj-i

2-3. Analýza technik tchaj-i

Čchin-na

Údery na dutiny neboli Zasažení životních bodů

 

 

 

DÍL 2

 

 KAPITOLA 3.  PŘETLAČOVÁNÍ RUKAMA TCHAJ-I

 3-1. Úvod

 3-2. Klíčové body při tréninku Přetlačování rukama

 3-3. Zvuky Chen a Cha

 3-4. Kulový trénink tchaj-i

 3-5. Trénink Přetlačování rukama

Základní trénink Přetlačování rukama: 1. Naslouchání, Chápání, Stažení, Neutralizování a Vedení; 2. Cvičení kontrolování (na);  3.  Trénink ručního vinutí a přilepování; 4.  Trénink ingové rovnováhy:

Trénink Přetlačování rukama: 1.  Jednoduché Přetlačování rukama; 2. Dvojité přetlačování rukama; 3.  Odvrácení; 4.  Odvalení vzad; 5.  Tlačení; 6.  Strčení; 7.  Škubnutí a Roztrhnutí; 8.  Úder loktem a ramenem; 9.  Trénink navíjení hedvábného vlákna:

 

 3-6. Bojové aplikace Přetlačování rukama

 

 

 

 

DÍL 3

 

 KAPITOLA 4. ANALÝZA BOJOVÉHO SOUBORU TCHAJ-I

 4-1. Úvod

 4-2. Obecná pravidla a principy

 4-3. Analýza Bojového souboru tchaj-i

 

 KAPITOLA 5. BOJOVÁ STRATEGIE TCHAJ-I

 5-1. Úvod

 5-2. O skutečném boji

 5-3. Jak se Spojit při boji

 5-4. Načasování útoku

 5-5. ing v boji

 5-6. Básně a písně

 

 KAPITOLA 6. ZÁVĚR

PŘÍLOHA A.        JANGŮV STYL TCHAJ-I-ČCHÜANU

PŘÍLOHA B.         BOJOVÝ SOUBOR JANGOVA STYLU TCHAJ-I

PŘÍLOHA C.         SLOVNÍČEK ČÍNSKÝCH POJMŮ