Anotace knihy

    LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE  

POLYNÉSKÁ  KOSMOGONIE

 

(Mýty o stvoření světa)

 

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.

 

EDICE

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

63. svazek

 

Vydání první. Náklad 1000 výtisků.

ISBN 80-85349-77-9

 

 

*************************

O B S A H

 

KOSMOGONICKÉ MÝTY V POLYNÉSII JAKO ČÁSTI OCEÁNIE

Jaký smysl má zabývat se mýty 11

Místo Polynésie v Oceánii 15

Tradiční členění Oceánie: Melanésie, Mikronésie a Polynésie 17

Oceánské mýty dnes 27

Melanéská, mikronéská a indonéská kosmogonie 29

Hranice rozmanitosti polynéské kosmogonie 37

Jazykové a kulturní členění Polynésie 38

Základní črty náboženství Polynésanů 40

Život Polynésanů v minulosti 51

 

MÝTY O VZNIKU SVĚTA V POLYNÉSII 55

Stvoření světa v mýtech souostroví Tonga 55

O původu světa a jeho obyvatel 58

O původu tu'itonga 62

Kae a Longopoa 64

O původu kokosové palmy 69

O původu člověka podle obyvatel ostrova Niue 70

O prvních tupuech 70

Jak vznikla Manu'a a celá Samoa 75

Maui v samojských mýtech 79

Fragmenty mýtů z ostrovů Rennell (Mungaba) a Bellona (Mungiki) 83

Kumulipo. Havajský zpěv o stvoření 87

Ostrov Mangaia a počátek světa 93

Stvoření světa podle novozélandských Maorů 103

Maui a dovršení stvoření 109

Maui a Slunce 110

Maui na lovu ryb 111

Maui dárce ohně 112

Nová koncepce stvoření (Tahiti) 117

Fragmenty dávného obrazu stvoření (Markézy) 127

Jiný panteon (Velikonoční ostrov) 131

 

SPOLEČNÉ A ROZDÍLNÉ V POLYNÉSKÉ KOSMOGONII 136

Typologická charakteristika polynéských mýtů 136

Počáteční stav 140

Prvky vegetativního modelu v kosmogonii 141

Genealogické prvky v kosmogonii 143

Jednota a variabilita polynéské kosmogonie 146

Stvořitelský motiv s náznaky monoteismu 147

Mýtus a členění prostoru 149

Rodičovství a oddělení nebes od země 154

Nadčasovost aneb panchronie stvoření 155

Závěry 157

Literatura 161

 

 

SEZNAM MAPOVÝCH PŘÍLOH

 

Polynéské sporády 13

Ostrovy a útesy v Korálovém moři 14

Fidži 16

Šalomounovy ostrovy 18

Vanuatu (Nové Hebridy) a Banksovy a Torresovy ostrovy 19

Nová Kaledonie a Loyalty 20

Tuvalu (Ellice) 21

Kiribati (Gilbertovy ostrovy) 21

Souostroví Palau 22

Marshallovy ostrovy 23

Mariany 25

Cookovy ostrovy a Tubuai 26

Karolíny 26

Střední část souostroví Tonga 54

Ostrov Niue 72

Rennell 82

Bellona 82

Samojské ostrovy 82

Havajské ostrovy 86

Ostrov Mangaia 91

Společenské ostrovy 115

Tahiti 115

Tahaa a Ra'iatea 116

Paumotu / Tuamotu 125

Markézy 126

Rapa Nui (Velikonoční ostrov) 130

Nový Zéland 151

 


O AUTOROVI

 

PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (nar. 23. 12. 1936, N. Mesto n. Váh.) je nejvýznamnějším slovenským odborníkem na kulturu Oceánie a od r. 1990 ředitelem Kabinetu orientalistiky Slovenské akademie věd.

Již přes třicet let se zabývá jazykovědou, religionistikou a mytologií, především polynéskou. Po skončení vysokoškolského studia (v r.1959) absolvoval několik dlouhodobých pobytů v zahraničí, např. v letech 1965-1966 na Havajských ostrovech a Novém Zélandu (stipendium Wenner-Gren Foundation v New Yorku), v r.1969 v USA, na Kalifornské universitě v Berkeley (stipendium National Science Foundation ve Washingtonu), v letech 1970-1971 na universitách v Münsteru a Tübingenu v Německu (stipendium A. von Humboldt-Stiftung) a v r.1988 na Novém Zélandu (stipendium Aucklandské university).

Uveřejnil celou řadu knih v angličtině (v Holandsku a Velké Británii), v ruštině a slovenštině (např. Polynézske mýty [1973], Japonské mýty [1979], Cesty bohov [1988], Polynézania [1988]). V zahraničních odborných kruzích jsou ceněny především jeho publikace Morpheme and Word in Maori (Haag 1966), The Maori Language (Moskva 1968) a The Polynesian languages (Routledge & Kegan Paul; London, Boston, Melbourne a Henley, 1982). V r. 1996 vydal spolu s J. Genzorem encyklopedické dílo Jazyky sveta v priestore a čase.

 

 

KOSMOGONICKÉ MÝTY V POLYNÉSII JAKO ČÁSTI OCEÁNIE

 

Jaký smysl má zabývat se mýty

Lidé zaujímají velmi rozdílné postoje k mýtům. Podle jedněch jsou mýty nesmyslné a chaotické příběhy, které neposkytují čtenářům ani poučení ani zábavu. Jiní jsou zase přesvědčeni, že je v nich zašifrovaná prastará moudrost a hluboké poznání podstaty světa. Za těmito protichůdnými stanovisky se skrývá otázka, zda mýtus obsahuje racionální jádro anebo ne.

Když se porozhlédneme po světě, zjistíme, že dalekosáhlé obsahové podobnosti se vyskytují i mezi mytologickými soustavami těch nejvzdálenějších národů a to zřejmě poukazuje na existenci společných postojů, myšlenkových postupů a racionálního poznávacího jádra. Pravda, toto jádro je zahalené do obrazů, symboliky a reálií, které jsou srozumitelné jen na základě znalosti dané kultury. Ne bezdůvodně E. Cassirer zdůrazňuje výrazný citový náboj a význam emocionality pro pochopení funkce mýtů ve společnosti (Cassirer 1977).

E. Durkheim je toho názoru, že do mytologických obrazů se promítají prvky společenského života (Durkheim 1912). Třeba však dodat, že těmito tezemi se poznávací hodnota a náplň mýtů ještě nevyčerpávají a vůbec nemáme právo zužovat myšlenkový svět mýtů na sociální sféru. Setkáváme se v nich totiž nejen s obrazně zamaskovanými projekcemi společenských jevů, ale i s reflexí a aplikací jevů ze světa zvířat i rostlin (anatomické i funkční povahy), jak tomu nasvědčuje rozbor naivní filozofie jazyka, a ostatně i s úvahami o astronomických jevech a pokusy o jejich vysvětlení. A mýty též celkem jasně napomáhají pochopení myšlenkových pochodů, které jsou všelidské. Při povrchním posuzování nezasvěcený čtenář vnímá časté metamorfózy a náhle přeměny v mýtech jako rušivý prvek. Některé přeměny jsou nezvratné; hlava úhoře se v polynéském mýtu mění v kokosový ořech, v jiném kosmogonickém příběhu se z červů vyvinou lidé; člověk se po smrti přemění v ducha (návrat z podsvětí je možný jen výjimečně); ryba, kterou vyloví Maui, se mění na ostrov.

Kromě toho se vyskytují metamorfózy zvratné. Tentýž Maui, když hledá rodiče, se přemění na holuba a potom znovu získá původní podobu. Bůh Táne je jednou Slunce, jindy zase strom. Samoa a Tonga jsou v tongánském mýtu souostroví anebo i velryby, na jejichž zádech se Kae vrátí od kraje světa domů. Tyto překvapující a často až pohádkově extravagantní zvraty jsou zjevně svědectvími zamyšlení se nad hlubokou pravdou - že tatáž podstata se projevuje navenek v nejrozličnějších podobách. Habitus nesrozumitelnosti vyplývá - aspoň částečně - z telegrafického stylu mnohých mytických textů. Za tuto krajní úspornost vděčí mýty mnohých národů jednak ústnímu způsobu tradování z pokolení na pokolení a jednak jejich všeobecné znalosti v tom kterém společenství. Mýtus je zcela určitě velmi důležitou, ba podstatnou součástí tzv. naivní filozofie, do které patří i jisté vrstvy jazykové sémantiky, stereotypy a klišé uplatňující se v symbolice, v metafoře a v sémantické motivaci vůbec. V té vývojové fázi, kdy se ještě mýty pociťují jako živé, jazyk neoplývá abstraktními výrazy. Proto sahá po názorných, obrazných prostředcích.

Jak upozorňuje I.M. Diakonov, používání metaforiky není náhodné, ale souvisí s přítomností emocí v reakcích na vnější podněty (Diakonov 1990:29). A protože emocionalita figuruje jak v mýtech, tak v poezii, neodvratně se vnucuje otázka, jak se vlastně liší umělecké poznání od mytického. Diakonov na ni dává takovouto odpověď: "Umění je emocionálně-obrazné poznávání vztahu mezi člověkem a jevy světa, zatímco mýtus je pokus o poznání světa emocionálně-obrazným způsobem (Diakonov 1990:66).

 

 

 

 

 

 

vydalo nakladatelství

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

http://www.cadpress.sk/

 

R. F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23

SK-841 01 Bratislava 42 - Dubravka

 

 

================================================

 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ    

CAD    PRESS

 

 

 

 

 

Zvláště doporučujeme dílo prof. Wernera,

 

 

    

 

Titul   Náboženské tradice Asie  vyšel  ve  2  autonomních  svazcích  v  rozsahu zhruba 850 stran   (každý svazek by má okolo 400 stran, váz.,  formát B5  [24x16 cm]).

 

Předmluva k 1. svazku

Vítám nové vydání této souhrnné publikace o náboženských tradicích Asie, nyní zrevidované  a  rozdělené do dvou svazků.  Její část zabývající se náboženstvími “na střeše světa”  jsem před lety, ještě jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR, recenzoval v prvním vydání pro Masarykovu univerzitu.

            Autor v této práci uplatnil svou odbornost v indologii a výsledky svého výzkumu  v  oboru indických náboženství  a  filozofických systémů  a  jejich vlivu na tradice ostatních asijských zemí. V podrobném líčeních tradic těchto zemi se opírá o rozsáhlou znalost prací odborníků starší  i  nejnovější doby  a  zpracovává je podle svých zásad vyplynulých ze znalosti metodického postupu srovnávací vědy náboženské, známé dnes jako religionistika. Při tom neváhá při interpretaci použít vlastního úsudku na základě své filozofické erudice.

            Publikace je užitečná pro odborníky zejména tím, že zasazuje jednotlivé obory do širší souvislosti, což může být i pro ně podnětné. Čtenářstvo z řad veřejnosti se zájmem  o  asijskou kulturu  a  historii a zejména  o  orientální nauky  pak  dostává do ruky přehlednou a srozumitelnou příručku, která mu umožní doplnit a případně opravit údaje obsažené  v  nesčetných populárních publikacích,  které  občas prezentují svou látku z hlediska dílčích a někdy i sektářských perspektiv. Zde tedy mají kvalitní kompendium z kterého lze s důvěrou čerpat. Jako nepostradatelný průvodce studentům religionistiky i orientalistiky se osvědčilo již první vydání.

            Druhé vydání v péči známého nakladatelství hodnotné literatury s orientální a duchovní tematikou akademického  i  populárního rázu  se  širokým okruhem čtenářů,  jakož i  čtivý sloh publikace,  nepochybně zajistí její proniknutí  do  nejširších vrstev.

Zvlášť bych poukázal také na to, že autor oživil přesný způsob transliterace indických slov zavedený kdysi jeho učitelem indologie  profesorem  Lesným,  který je nově  opět  oceňován zejména čtenáři literatury o józe a  buddhismu. V tibetské části autor přidal k mé fonetické transkripci tibetských jmen a výrazů transliterace užívané v zahraničních publikacích a tím umožnil jejich snadnou identifikaci čtenářům cizojazyčných knih. Také nesnadný problém obeznámení širší veřejnosti s čínským transkripčním systémem pinyin vyřešil jeho paralelním uváděním vedle české fonetické transkripce vyvinuté na základě původní metody profesora Průška, pod jehož vedením autor studoval čínské klasiky, a Wade-Gilesovy transkripce užívané donedávna zejména v anglických publikacích.

 Prof. PhDr.  Josef KOLMAŠ,  DrSc.

bývalý ředitel Orientálního ústavu Akademie věd ČR

 

 

DHAMMAPADAM

viz

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

 

a nové vydání jeho

ENCYKLOPEDIE HINDUISMU

 

 

ISBN  978-80-88969-36-5

Vázaná / tvrdá vazba, cca 300 stran

 

 

 

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa.

   Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně rozšířena a oproštěna požadavku přílišné populárnosti. Jelikož od pádu totality u nás vyšlo mnoho populárních i odborných spisů o Indii a indických naukách, dobrých, ale také pochybné kvality a spolehlivosti, pro mnohé z nich se osvědčí tato encyklopedie jako střízlivý a spolehlivý korektiv ohledně definice a objasnění významu důležitých termínů, a v případě sanskrtských výrazů zejména pokud jde o jejich správný přepis.

Někteří z těch, kdož poznali hodnotu indických nauk nebo i zakusili ve svém životě příznivé účinky jógy či meditace, mohou ve svém nadšení propadnout i nekritickému přijímání tendenčních výkladů v literatuře některých sekt, takže historická poučenost a jasné pojmové pochopení celkového kontextu a implikací studovaného nebo praktikovaného učení může i jim být jen ku prospěchu.

A konečně i odborníci, indologové a religionisté, mohou shledat, že mít po ruce snadno přístupnou pomůcku k rychlé informaci nebo osvěžení si znalosti o některých rysech hinduismu má svou užitečnost.

 


 

 

 

ISBN 978-80-88969-40-2

220 stran A5, 80 fotografií

  Objednávky přijímáme již nyní 

 

 

 

jakož i naši novinku tematicky velmi blízkou:

KODŽIKI / KOJIKI

n e b o l i

Kronika dávných příběhů

v překladu Dr. Viktora Krupy

 

 

viz

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

http://www.cadpress.sk/kojiki.htm

 

 


 

 

 

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar: JÓGOVÁ TERAPIE

======================================================

Prof. Tomio Hirai:

ZAZEN -  LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Autor je předním japonským psychiatrem a presidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví.

======================================================

Mary Burmeister: 

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

======================================================

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II       (Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:  

MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

======================================================

Róši Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ŽIVOTA I, II

Kromě revolučního vysvětlení Zákona Karmy obsahuje kniha množství konkrétních doporučení, cvičení a anatomických vyobrazení (muder a meridiánů).

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek tajemnou oblast tibetské medicíny.

======================================================

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: OSM KUSŮ BROKÁTU / Waj-tan čchi-kung

Série cviků k regulování energie čchi (ki). Špičková příručka!

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ČCHI KUNG - Bojová umění a zdraví

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. 250 fotografií a náčrtků.

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG (TAI CHI CHI KUNG)

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ I-III (I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně. Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky).

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN (Tai Chi Chuan)  I a II

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

======================================================

ZEN   1 - 8 (Antologie zen-buddhismu, 8 samostatných svazků)

======================================================

Kim Taum: TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

======================================================

Neil Claremon: ZEN A LUKOSTŘELBA

Lekce mistra lukostřelby o dechu, držení těla a cestě intuice.

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith: 

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE.

======================================================

Róši Kaisen: BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE

Autor - osvětluje historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění a duchovní principy budó.

======================================================

Róši Kaisen: MNICH BOJOVNÍK

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera.

======================================================

Mistr Takuan Sóhó: CESTA ZENU - CESTA MEČE

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži

======================================================

Mijamoto Musaši: KNIHA PĚTI KRUHŮ  (GO RIN NO ŠO)

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj

======================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH / Praktický úvod do kung-fu

======================================================

BUDDHISMUS   I - V         (Antologie)

======================================================

DHARMA GAIA - ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

======================================================

Jiří Černega:  O POČÁTKU BUDDHISMU

======================================================

ŠAMANISMUS   I - III        (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

 

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

======================================================

Mistr Lao-c':

TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

======================================================

François Decret: MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

Paul Carus: BUDDHOVO EVANGELIUM

======================================================

Pchra Khantipálo:  ÚVOD DO BUDDHISMU

======================================================

Leopold Procházka: O BUDDHISTICKÉ MEDITACI

======================================================

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

======================================================

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu

======================================================

Róši P. Kapleau: TŘI POJEDNÁNÍ O ZEN-BUDDHISMU

======================================================

Ajahn Sumedho: BDĚLOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

======================================================

Otmar Doležal: VÍTĚZSTVÍ DUCHA NAD HMOTOU

======================================================

Thich Nhat Hanh: MÍR V NÁS

======================================================

Kim Taum: TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

======================================================

Josef Marek: O MEDITACI

======================================================

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen:  BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU I

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU II

======================================================

Charles Poncé:  HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

======================================================

Guy Casaril:  RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

======================================================

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider:  TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

======================================================

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti. (váz., 520 stran / 4 speciální rejstříky).

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

 

 

======================================================

Zora Doval: ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

======================================================

 

BUDDHISMUS A PSYCHOLOGIE       (Antologie)

======================================================

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II

======================================================

 

Wu-men Chuej-kchaj:

WU-MEN-KUAN (MUMONKAN) neboli Ohrada bez brány

======================================================

 

LEGENDY A MÝTY AMERICKÝCH INDIÁNŮ - I

(Legendy a mýty Jihozápadu)

První svazek zahrnuje legendy a mýty kmenů Zuňi, Hopi, Navajo a dalších.

=============================

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  III, IV

Použití v bojových uměních. Podrobná příručka pro pokročilé adepty.

======================================================

ŠAMANISMUS   IV

-   Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení - 2. část.

======================================================

ÚVOD  DO  TIBETSKÉHO  TANTRICKÉHO  BUDDHISMU

======================================================

 

vydává

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23

Bratislava 42 - Dubravka

SK-841 01

Slovensko

 

http://www.cadpress.sk

 

Nase internetove knihkupectvi ABRAXAS:

http://www.cadpress.cz


Podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vzdy na strance

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

 

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

info@cadpress.sk
info@cadpress.cz

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

 

 

Telefon:

0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404 

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

zajišťují firmy

P E M I C

A

částečně

K O S M A S