Sborníky a studie o šamanismu: mytologie, tradiční medicína a rituály přírodních národů celého světa (Indiáni, Tibet, Indie, Nepál, Sibiř, Havaj, Austrálie, Island, Afrika). Transformační vize, obřadní tance, léčitelství, šamanismus a teosofie, šamanismus v židovské tradici, ESP a paranormální jevy,antropologie, etnografie, mytologie a kosmologie, psychoanalýza, psychotronika a magie, výzkum snů atd.

Rituály přírodních národů celého světa - Indiáni, Tibet, Indie, Nepál, Sibiř, Havaj, Austrálie, Island, Afrika! Transformační vize, obřadní tance, léčitelství, šamanismus a teosofie, šamanismus v židovské tradici, ESP a paranormální jevy, antropologie, etnografie, mytologie a kosmologie, psychoanalýza, psychotronika a magie, výzkum snů atd.Transformační vize, obřadní tance, léčitelství, šamanismus a teosofie, šamanismus v židovské tradici, ESP a paranormální jevy, antropologie, etnografie, mytologie a kosmologie, psychoanalýza, psychotronika a magie, výzkum snů atd.Sborníky o šamanismu - rituály přírodních národů celého světa --- Sborníky o šamanismu - rituály přírodních národů celého světa --

 

 

 

EDICE

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

66. svazek

 

 

SBORNÍK 9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

O VÝZKUMU ŠAMANISMU A

ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ LÉČENÍ

 

pořádané 5. až 7. září 1992 v St. Sabina Center

(San Rafael, Kalifornie, USA)

 

2. část

 

 

 

 

 

Koordinátor konference a editor sborníku:

Ruth-Inge Heinze, Ph.D.

University of California, Berkeley

 

 

Z amerického originálu Proceedings of the Ninth International Conference on the Study of Shamanism and Alternate Modes of Healing (vyd. Independent Scholars of Asia,  Inc.,  1992)  přeložil  PhDr. Antonín Konečný.

Redakce a grafická úprava edice F. R. Hrabal.

 

Czech Edition  ©   CAD Press,  Bratislava 2008

Copyright ©  1992  by Independent Scholars of Asia, Inc.

Vydání první

 

 

Vydalo nakladatelství

C A D   PRESS

 

ISBN  80-85349-66-3

 

 


 

 

 

ŠAMANISMUS

IV 

 

ŠAMANISMUS  A  ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČENÍ

 

OBSAH

Člunový tanec Hupů: Odchod zármutku   

Distanční percepce velice zvláštního materiálu 

Duchovní rozměry lukostřelby  

Dvě psychotechnologie    (Stalin a černá magie)

Gini Graham Scott, Ph.D.

Hádes a Persefoné:  Sňatek v pekle

Havajská dualita:  Návrat k pramenům   

Hlasy čistoty: Léčení písněmi a symboly u původních obyvatel Kalifornie   

Ho’oponopono:  Terapeutický nástroj z Havaje

Individuace ženy: Tvořivý a transformační proces

Když umírá léčitelka:  Šamanská cesta v psychoanalýze

Panel o vzniku nového paradigmatu    

Písně kontinuace:

Rytmus, rituál a obřad u původních obyvatel severozápadní  Kalifornie   

Podobnosti a rozdíly mezi šamanismem a totalitarismem:

Posvátný prostor 

Pouť do starověké Británie a Bretaně

Proutkařství a krajina   

Současné přeměny a obnovování lidských sídlišť  

Svět duchů na současném Islandu  

Šamanská cesta a řešení konfliktů  

Tanec Duhového koně: Modlitba k Zemi o uzdravení  

Zkoumání metaumění: Fáze II  

Zpívání do čaker a tranzovní tanec 


 

 


 

obsah  jednotlivých svazků:

 

 

Š A M A N I S M U S

I

 

Rozšířená vize reality

 

Sestavila Shirley Nicholson

ISBN: 80-85349-38-8

 

 

Obsah

Předmluva - Mysl a duše šamana

Jean Houston

   

I Šamanova alternativní realita

 

Pradávná moudrost v šamanských kulturách

Michael Harner / Gary Doore

Šamanismus a kosmologie

 

Mircea Eliade

Přítomnost duchů v magii a šílenství

 

Richard Noll

Šílená moudrost: Šaman jako zprostředkovatel skutečnosti ...

Mary Schmidt

Šamanismus: Archaický anebo současný náboženský systém? ...

Mihály Hoppál

 

II Šamanské stavy vědomí

  Šaman: léčitel v imaginární sféře

Jeanne Achterberg

 

Sny a šamanismus

Stanley Krippner

Šamanismus, mimosmyslové vnímání a paranormální jevy ...

D. Scott Rogo

Rolling Thunder v akci

Jim Swan

 

*******************

 

Předmluva

 

Mysl a duše šamana

JEAN HOUSTON

 

Proč dnes prožíváme takovou renesanci zájmu o jednu z nejstarších forem náboženského života - o praxi šamanismu? Myslím, že velká část fascinace šamanismem spočívá ve skutečnosti, že je nezpolitizovaný, protože všechna náboženství začínají jako duchovní zkušenost, jež se později zpolitizuje a zbyrokratizuje. Šamanismus ve svých nejstarších i nejmodernějších formách připomíná demokratismus duchovní zkušenosti, ve které je hierarchie vyhražena úrovním zkušenosti spíš než kněžím a biskupům. Každá úroveň a každý rozměr reality je dostupný tomu, kdo si dá námahu učit se a praktikovat cesty a způsoby duchovního hledání. V praxi šamanismu může mít každý přímou duchovní zkušenost a zjevení, nezprostředkované strukturami, neurčené církví nebo doktrinou. Velmi to oslovuje všechny, kteří hledají samostatnost na duchovní cestě.

A jaká je to cesta! Šaman totálně vnímá živý svět, jenž je ve všech svých částech osobní, cítící, schopný poznání a použití. Tento pananimismus dává šamanovi jeho sílu a nadvládu, které mohou být použity k léčení, obnově, a k tomu, aby se do profánního světa dostaly transformující síly posvátného času a prostoru.

Šamanova schopnost samoregulace stavů vědomí mu kromě toho umožňuje sloužit jako most mezi běžnou skutečností a transpersonálními sférami. Šamanská praxe změněných stavů vědomí je tak specifická - ať už je navozena bubnováním, zpěvem, půstem, regulací teploty, senzorickou deprivací anebo látkami, měnícími mysl - že někteří etnologové, jako Michael Harner, označují tyto stavy jako šamanské stavy vědomí [shamanic states of consciousness, SSC - pozn.překl.], aby je odlišili od všednějších změněných stavů vědomí [altered states of consciousness, ASC - pozn.překl.]. Cesta šamana opravdu vyžaduje jako počáteční kroky radikální dezintegraci a disociaci, stejně jako techniky vědomého vstupu do chaosu. Šaman žije neustále v extrémech, mimo sebe a nad sebou, a prožívá extázi jako podmínku svých schopností, i když zkoušky odvahy a cesty do říše stínů sebou přinášejí taková muka duše, která kromě šamana dokáže málokdo snést. V šamanské cestě získávají psychika a vesmír přístup k sobě navzájem; šaman se stává cestou pro stvoření a duchy, pro oživenou přírodu a rozhodnutí bohů. Umění a disciplína, jež vyžaduje takový zvláštní vztah, jsou nesmírné a hodně přispívají k úctě, jaké se šamani po tisíciletí těší.

Příspěvky v tomto sborníku popisují šamanskou praxi a myšlení tím nejpřístupnějším způsobem, jaký byl kdy nabídnut veřejnosti. Je ukázána hloubka šamanské kultury, její trvání a zvláštní způsob konzistence v metodách i metaforách od nejvzdálenější minulosti až po budoucnost, překračující rámec jednotlivých kultur.

Strukturu světa popisuje šamanské vědomí velmi podobným způsobem bez ohledu na to, kde šaman žije. Svět má tři úrovně - nebe, zemi a podsvětí - spojené ústřední osou. Znalosti a techniky šamana se týkají schopnosti pohybovat se z jedné úrovně do druhé. Je zvlášť vynalézavý pokud se týká pochopení tajemství přechodu na jinou úroveň; přechodu otvorem nebo dírou v realitě (často popisovanou jako stanová tyč nebo pilíř), kudy sestupují bohové na zem a mrtví do podsvětí. Duše šamana v extázi dokáže vzlétnout vzhůru nebo dolů při cestě do nebes nebo do pekla. Tato světová osa, chápaná lokálně, ale představující samotné centrum všech věcí, je pro šamana místem, v němž se stávají zjevným posvátný prostor a čas. To je v archaických kulturách vždy prerogativem šamanů. Jen oni, řečeno slovy Mircea Eliadeho, "vědí, jak projít centrálním otvorem; jen oni transformují kosmoteologickou představu v konkrétní mystickou zkušenost". Jinými slovy, pro společenství je ústřední pilíř domu nebo vrchní otvor ve stanu symbolickým potvrzením schopnosti lokálního prostoru a času přejít do posvátného prostoru a času. Je to místo, které umožňuje poslat modlitby a oběti Svatým. Pro šamana je však mystickým itinerářem a počátkem velké cesty.

Jiným aspektem relativní konzistence, nalezené v šamanských kulturách, je vzpomínka na to, co lze nazvat "světovým mýtem". Mnohé takzvané vyspělé kultury si také připomínají slovem i písmem fragmenty tohoto mýtu, ale šamanská tradice zachovává pozoruhodnou podobnost narativních témat v nejrůznějších místech, národech a kulturách. Vypadá to, jakoby šamanský mýtus plnil funkci zapomenuté gnose. Etnolog a lingvista Roger Westcott poznamenal:

"Zajímavé na tomto narativním vzorci, rozšířeném po celém světě, je to, že popisuje archaický svět, nebo přesněji řadu světů velmi odlišných od těch, které jsou dokumentovány historiky nebo rekonstruovány prehistoriky." ("Minds Out of Uniform" [Neuniformované mysli], in: The Forum for Correspondence and Contact, 13:1, listopad 1982, s.1-15).

Když se díváme na fenomenologii tohoto světového mýtu, objevíme pozoruhodnou skutečnost, že většina jeho verzí nám vypráví o tom, jak nejstarším stadiem lidského života byl jakýsi zlatý věk světla, hojnosti, harmonie a něhy s věčným létem. Na nebi byl pokaždé velký a zjevně stacionární světelný objekt, různě známý jako "kosmické vejce" nebo "noční Slunce", který byl předmětem uctívání a obdivu lidí. Naši planetu spojoval se zářícím objektem žebřík, strom, hora, schodiště, sloup nebo provaz, považovaný za axis mundi, světovou osu. V mnoha těchto mýtech vystupují a postupují podél této osy andělé nebo zvláštní božské bytosti.

Ve většině těchto mýtů se pak příběh změní a vypráví o katastrofickém konci zlatého věku, zahrnujícím zmizení velkého světla, světovou potopu nebo požár, obrovské zemětřesení, vroucí moře, ohlušující zvuky a dlouhou tmu, po nichž následuje delší období klidu mezi katastrofami. Takto se začnou střídat věky, a každý z nich je drsnější a méně harmonický než předchozí.

V minulých letech aspekty tohoto mýtu získaly zdánlivě vědecké potvrzení v teorii katastrof takových vědců jako je Immanuel Velikovsky. Pomocí této teorie vysvětloval změny na Zemi a jejich působení na vědomí. Shoda mezi vědeckými poznatky, šamanismem a mýtem souvisí s vlivem, kterým působily tyto globální katastrofy na vědomí, jeho fragmentaci a odcizení individuálního života od svého zdroje. Staří gnostici mluví s rozčarováním o tom, že jsme byli vrženi do světa, v němž jsme nikdy nechtěli být. Moderní gnostik Heidegger mluví o našem stavu jako o entworfen - našem "vržení" do existence, a samozřejmě že všichni existencionalisté mluví o rozčarovaném vědomí a o vědomém odcizení jako o primárním stavu lidstva.

Katastrofy patrně rozbily kolektivní vědomí tak, že individuální mysli už neměly přístup k myšlenkám druhých, alespoň za normálních okolností. Katastrofy také polarizovaly rozdíly a udělaly z nich protiklady, takže se ostře zdůraznily emoční rozdíly mezi muži a ženami, mladými a starými a mezi jedním společenstvím a druhým. Kromě toho, a to je zvlášť závažné, se také zdůraznilo rozdělené já. Ptáme se, proč jsme tak slepí a vydaní napospas třídění v mysli, "ismům" a "logiím", které tlačí naše myšlení do úzkých chodeb. Někdy si vzpomeneme na masové trauma, související s rozdvojením našeho tělesného a duchovního vnímání. Staré národy považovaly nebeská tělesa a přírodní síly za obdařené myslí. My to popíráme a nazýváme to pověrou nebo animistickým myšlením, anebo, jsme-li opravdu zkažení myšlením, antropomorfismem. Možná, že došlo k tomu, že při katastrofě jsme byli odtrženi a stali jsme se antropocentristickými, ztratili jsme spojení s přírodou, s planetou, s "bohy" a s druhými lidmi navzájem.

Moderní tradenti mýtů a média opravdu mluví o katastrofě jako o výrazu Božího hněvu, takže došlo k posunu od teocentrismu k egocentrismu, od identity v Bohu k identitě v konkrétní podobě. Imago Dei k němuž jsme byli učiněni mělo stále méně a méně lidskou podobu. Čím větší byla identifikace s konkrétní formou, tím větší byla potřeba tuto formu bránit, a tím větší byla i identifikace s těžkopádnými strukturami a zkušeností ega.

Tak vznikly rigidní struktury a my se nedokážeme neidentifikovat se svou zkušeností. Hodně moderního psychologizování souvisí s příliš rigidní identifikací se zkušeností a s uvězněním v myšlenkových strukturách. Bohužel také příliš mnoho tohoto psychologizování adaptuje člověka k tomu, aby byl šťasten ve vězení nebo aby si vytvářel příjemnější vězení, ve kterém se nakonec naučí milovat vězně.

To, co se tedy stalo, bylo samozřejmě oddělení různých úrovní sebe sama a ztráta komunikace jako snadného, přirozeného a běžného stavu bytí. Hluboké spojení se stává něčím mimořádným, a vyžaduje si také mimořádné úsilí. Tyto úvahy o světovém mýtu, jeho důsledcích a významu zčásti zdůvodňují šamanovu cestu a jeho génia, protože tvrdí, že hluboká komunikace se stala nemožnou pro všechny s výjimkou šamana a mystiků, kteří jsou ochotni podstoupit obrovské tělesné, duchovní a psychologické úsilí k tomu, aby pronikli závoji těla, mysli a ducha, položenými v minulosti.

Uvědomte si například univerzálnost chápání času v šamanismu, snad nejlépe vystiženému pojmy snový nebo zastavený čas. Tento druh času je dosahován částečně také uvedením do šamanských stavů vědomí, které umožňují, aby byl zastaven normální denní čas a aby byl získán přístup k trvacímu času. V tomto trvacím, rozšířeném posvátném čase je vždypřítomný Počátek, čas před katastrofou nebo čas Stvoření, stále zde. Čas se stává silou, která může pronikat rovinami světa do sféry nebo dimenze, kterou si šaman přeje navštívit.

Aby bylo možno navštívit tyto sféry, dochází k aktivaci schopností vnitřní imaginace a vizí, nejkritičtějšímu aspektu výcviku šamana ve všech šamanských kulturách. Ve změněných stavech praktikuje kandidát šamanství tak živou mentální a fyzikální imaginaci, že zablokuje normální vnímání a tělesné pocity. Tyto vnitřní obrazy mohou být například tak jasné, že šaman je dočasně oslepen. Šamanovo imaginární nebo sekundární tělo může být tak vyvinuté, že šaman má opravdu plný fyzický prožitek jiného místa nebo dimenze.

Když dokáže kandidát šamanství prožívat takovou živou imaginaci, nastává druhá fáze výcviku, směřující k tomu, aby se naučil rozehrát a řídit vnitřní imaginaci a obsah vizí. Tímto způsobem může vyvolat duchy a vnitřní spojence, může se dovědět, jak přijít do kontaktu se správnými vůdci a pomocníky - těmi, kteří budou jeho ochránci a dárci síly - a vyhnout se démonickým a oslabujícím duchům.

U australských domorodců směřuje tento výcvik k rozvoji toho, co nazývají "silné oko". Pohled šamanů na celém světě je často popisován jako nepříjemně intenzivní, spalující kulturou získané závoje, šokující připomínáním toho, kdo a co opravdu jsme. Toto "světlo", nebo rovnou osvícení, je velmi dobře popsáno ve zprávě badatele Knuda Rasmussena o iniciaci šamana u Inuitů v Hudsonově zátoce.

 

Autoři

Jeanne Achterberg, Ph.Dr., je mimořádná profesorka a vedoucí výzkumu na katedře nauky o rehabilitaci, a profesorkou klinické psychologie a fyzikální medicíny v Centru lékařských věd na Texaské universitě. Je spoluautorkou knih Imagery of Cancer [Imaginace rakoviny], Bridges of the Bodymind [Mosty těla a mysli], a autorkou práce Imagery in Healing: Shamanism and Modern Medicine [Imaginace v léčitelství: šamanismus a moderní lékařství].

Gary Doore, Ph.Dr., má doktorát z university v Oxfordu. Jeho studie z etiky a filosofie náboženství se kromě jiných časopisů objevily i v Mind, Philosophy a Religious Studies. Předtím byl i hlavním redaktorem The American Theosophist.

Mircea Eliade (1907-1986) byl vedoucím katedry dějin náboženství na universitě v Chicagu a po svém odchodu z této funkce byl profesorem na Teologické škole Sewella L. Averyho a členem Výboru pro sociální myšlení. Narodil se v Rumunsku, přednášel na École des Hautes Études, na Sorbonně a dalších evropských universitách. Je autorem asi padesáti knih, včetně takových děl jako je třídílná A History of Religious Ideas [Dějiny náboženského myšlení], Yoga: Immortality and Freedom [Jóga: nesmrtelnost a svoboda] a Vanishing God [Mizející Bůh]. Byl také hlavním editorem The Encyclopaedia of Religion [Encyklopedie náboženství], z níž vyšel v češtině výbor pod názvem Slovník náboženství (Český spisovatel, Praha 1993). Jeho Shamanism: Archaic Teachings of Ecstasy [Šamanismus: pradávné techniky extáze] je základním dílem, v němž jako historik náboženství syntetizuje psychologický, sociologický a etnologický přístup.

David Feinstein, Ph.Dr., je ředitelem Innersource Inc. v Ashlandu (Oregon). Má vzdělání v klinické a sociální psychologii, ve svých seminářích a workshopech v celém světě využíval osobní mytologii jako rámec psychologického vývoje individua. Personal Mythology [Osobní mytologie], kniha o této problematice, kterou napsal spolu se Stanley Krippnerem, vyjde u J.P. Tarchera. Dr.Feinstein publikoval mnoho studií o této problematice. Kromě toho působil sedm let jako starší klinický psycholog v psychiatrické léčebně okresu San Diego.

Michael Harner, Ph.Dr., je profesor a bývalý vedoucí katedry etnologie na fakultě Nové školy pro sociální výzkum v New Yorku. Byl hostujícím profesorem na Kolumbijské a Yaleské universitě, na Kalifornské universitě v Berkeley získal doktorát filosofie a pracoval jako zástupce ředitele Lowieho muzea etnologie. Kromě své akademické činnosti je Michael Harner zakladatelem Centra šamanských studií v Connecticutu. Cestuje také po světě, studuje a učí šamanismus a šamanské praktiky. Napsal The Jivaro [Chivarové], Hallucinogens and Shamanism [Halucinogeny a šamanismus], The Way of the Shaman ([Cesta šamana] příručka základních šamanských praktik). Je také spoluautorem románu Cannibal [Lidojed].

Mihály Hoppál, Ph.Dr. je starším výzkumným pracovníkem skupiny výzkumu folklóru Maďarské akademie věd v Budapešti. Je žákem světově proslulého maďarského folkloristy Gyuly Ortutaye. Prováděl intenzivní výzkum v SSSR, do USA se dostal v roce 1984 na studijní cestu.

Jean Houston, Ph.Dr., je mezinárodně proslulou psycholožkou, pedagožkou a vedoucí workshopů. Ona a její manžel Robert Masters jsou spoluzakladateli Hnutí lidského potenciálu. Dr. Houston je bývalou ředitelkou Asociace humanistické psychologie a v současnosti ředitelkou Nadace pro výzkum mysli v Pomoně (New York). Mezi mnoha knihami, jejichž je autorkou nebo spoluautorkou, jsou Mind Games [Hry mysli], Listening to the Body [Naslouchání tělu], Life Force [Životní síla] a The Possible Human [Člověk, jaký by mohl být].

Stanley Krippner, Ph.Dr., je psycholog a ředitel Centra pro studium vědomí na Institutu Saybrook v San Franciscu. Ve dvanácti knihách a více než 500 článcích ve vědeckých a populárních publikacích se zabýval rozvojem výzkumu vědomí, výchovou a léčitelstvím. Mezi knihy, jejichž je autorem nebo spoluautorem patří Human Possibilities [Lidské možnosti], Dream Telepathy [Snová telepatie], The Song of Siren [Zpěv sirén] a The Realms of Healing [Sféry uzdravení]. Pracoval jako předseda mnoha národních organizací, včetně Asociace pro humanistickou psychologii, Parapsychologické asociace a sekce humanistické psychologie Americké psychologické asociace. Pracoval deset let jako ředitel laboratoře spánku v Maimonidově lékařském centru v New York City a v r.1976 byl poprvé pozván přednášet o parapsychologii na Sovětskou akademii pedagogických věd.

Shirley Nicholson je redaktorkou Theosophical Publishing House, pověřenou vedením edice Quest Books. Je autorkou Ancient Wisdom - Modern Insight [Dávná moudrost - současný vhled] a dětské knihy Nature°s Merry - Go - Round [Kolotoč přírody], stejně jako mnoha článků v The American Theosophist a jiných časopisech. Mnoho let studovala ezoterickou filosofii a teosofické myšlení, včetně takových témat jako změněné stavy vědomí.

Richard Noll, M.A., je aspirantem klinické psychologie na Nové škole sociálního výzkumu v New York City a pracuje jako psycholog v psychiatrické léčebně Ancora v Hammontonu (New Jersey). Publikoval články o šamanismu ve významných domácích a mezinárodních časopisech a přednášel o této problematice na mezinárodních konferencích. Kromě výzkumu fenomenologie šamanismu se zabýval také změněnými stavy vědomí, mentální imaginací, halucinacemi a klinickými projevy disociativních poruch, zvlášť mnohočetnou osobností.

D. Scott Rogo působí v současnosti na fakultě University J.F. Kennedyho v Kalifornii. Je autorem více než 25 knih o paranormálních jevech, a zabýval se výzkumnou prací v Nadaci psychologického výzkumu (předtím v Durhamu, Severní Karolína) a na bývalém oddělení parapsychologie a psychofyziky Maimonidova lékařského centra v Brooklynu. Je členem redakce magazínu Fate a donedávna psal i pro časopis Human Behavior.

Mary Schmidt, M.A., je aspirantkou symbolické etnologie na universitě Západního Ontaria v Londonu (Kanada) a má hodnost bakaláře ve filosofii. Studovala psychologické možnosti změněného vnímání reality s ohledem na možnost změn. Plánuje pokračovat ve výzkumu této problematiky a aplikovat nové poznatky na psychické zdraví.

Jim Swan, Ph.Dr., je environmentální psycholog, spisovatel a producent. Je zvlášť zkušený v oblasti environmentálního vnímání, navrhování a hodnocení výchovných programů a metod. Je jedním ze zakladatelů sekce environmentální a populační psychologie Americké psychologické asociace. Jeho práci se dostalo zvláštního uznání od takových organizací jako je Americká asociace veřejného zdraví a UNESCO. Pracuje s domorodci, zorganizoval první Setkání medicínského kola pro Sun Beara a cestoval s Rolling Thunderem.

 

I

Šamanova odlišná realita 

 

Jednou z význačných vlastností šamanů je jejich důvěrná obeznámenost s jinou realitou, než je realita trojrozměrného prostoru a lineárního času, známá našemu běžnému bdělému vědomí. I když se studie v této kapitole zabývají různými aspekty šamanismu, všechny se nějakým způsobem dotýkají šamanova přístupu k neběžné realitě.

Všichni badatelé zjevně souhlasí s názorem, že šaman má do činění se sférou, v níž duchovní bytosti mohou nabízet moudrost a pomoc, a sférou, v níž tyto bytosti mohou být škodlivé a nebezpečné. Ve své klasické kapitole, kterou jsme otiskli, zmapoval Eliade tyto sféry jako zóny nebe, země a podsvětí, které jsou spojeny ústřední osou anebo ústředním otvorem, přes který může šaman komunikovat se všemi těmito zónami. Harner objasňuje, že v tomto vidění reality je všechno navzájem spojené na hlubší úrovni. To dává šamanům schopnost napojit se na sílu větší, než jsou oni sami. Pečují o duchovní i materiální stav svých pacientů, kteří stejně jako oni mají vyšší prvek či ducha anebo životní duši. Šaman je prostředníkem mezi běžným světem a jinou realitou.

  Ve změněném stavu, který šamani k této činnosti využívají, mají svou cestu do jiných sfér plně pod kontrolou a jsou si vědomi všeho, co se děje. Do těchto sfér vcházejí jen proto, aby byli k užitku světu, aby léčili a pomáhali jiným. Hoppál zdůrazňuje šamanovu kulturní roli uchovávání minulosti pro svůj lid a spojuje šamanské funkce s šamanským názorovým systémem. Schmidt se na druhé straně domnívá, že šamani prožívají konečnou nediferencovanou realitu, kterou odlišují od kognitivních struktur svých kultur, a restrukturují pro sebe a pro své okolí realitu, čímž navozují změnu u jednotlivců a ve společnosti.

Jsou šamanovi duchovní pomocníci a jiné světy projekcemi jejich vlastního nevědomí, anebo jsou objektivně reálné? Harner se domnívá, že "šaman nepovažuje tyto mimořádné jevy za mentální v tom smyslu, že by byly projekcí něčí vlastní mysli. Mysl je spíš používána jako nástroj vstupu, přechodu dveřmi do jiné reality, která existuje nezávisle na mysli". Harner sám se spíše domnívá, "že svět je víc, než jen lidská mysl". Noll definuje "ducha" jako "transpersonální síly, které prožíváme jako pohybující se v nás nebo přes nás, ale nejsou zcela pohybovány námi". Zvýšená imaginace u šamanů usnadňuje dialog s těmito duchy. Noll cituje Jungovu poznámku o svém vlastním strážném duchovi, který mu umožnil zásadní vhled do sebe sama: "V psychice jsou věci, které netvořím já, ale které se tvoří samy a mají svůj vlastní život", a "je něco ve mně, co může mluvit o věcech, o kterých já nic nevím a které nechci." Zdá se být zjevné, že lze prožívat úrovně reality velmi odlišné od reality našeho běžného každodenního vědomí, a získávat z nich pomoc.


 Š A M A N I S M U S

II

 

Rozšířená vize reality

 

Sestavila Shirley Nicholson

ISBN: 80-85349-39-6

 

 

Obsah

 

I Šamanské tradice

 

Šamanismus Tamangů v Nepálu ...

Larry G. Peters

 

Šamanismus v židovské tradici

Rabbi Yonassan Gershom

 

Cesta dobrodruha - tradice havajských šamanů

Serge King

 

Modlitební dýmka domorodých Američanů

John Redtail Freesoul

 

 

II Šamanismus a věčná filosofie

 

Šamanismus, mysl a ne-já

Joan Halifax

 

Sen, mystika a osvobození - šamanismus v Austrálii

Ct. E. Nandisvara Nayake Thero

 

Transformační procesy v šamanismu, alchymii a józe

Ralph Metzner

 

Šamanismus a teosofie

Robert Ellwood

 

III Šamanismus v měnícím se světě

 

Šaman v nás

David Feinstein

 

Rodokmen Slunce

Brooke Medicine Eagle

 

Černý Los - kdysi a dnes

William Lyon

 

 

 

Autoři

 

Brooke Medicine Eagle je bakalářem v poradenské psychologii a praktikuje Feldenkraisovu metodu. Ve své práci čerpá mohutně ze svého domorodého původu, stejně jako z mnoha jiných duchovních zdrojů. Její vize a duchovní cesty byly dokumentovány v Shamanic Voices [Šamanské hlasy] od Joan Halifax. Její nejnovější kniha Bringing Gold to the House of Silverado [Nošení zlata do Silveradova domu] dále líčí její učení, orientované na Zemi.

Robert Ellwood je profesor orientalistiky na katedře náboženství University Jižní Kalifornie. Je autorem čtrnácti publikací, včetně Religious and Spiritual Groups in Modern America [Náboženské a duchovní skupiny v moderní Americe], Alternative Altars [Alternativní oltáře], Mysticism and Religions [Mystika a náboženství], Theosophy: A Modern Expression of the Wisdom of the Ages [Teosofie: moderní vyjádření moudrosti věků] a dvou knih o meditaci: Finding the Quiet Mind [Nalézt klidnou mysl] a Finding Deep Joy [Nalézt hlubokou radost]. Narodil se v Normal, v Illinois. Bakalářskou hodnost (B.A.) získal na universitě v Coloradu a doktorát z dějin náboženství na universitě v Chicagu.

David Feinstein, Ph.Dr., je ředitelem Innersource Inc. v Ashlandu (Oregon). Má vzdělání v klinické a sociální psychologii, ve svých seminářích a workshopech v celém světě využíval osobní mytologii jako rámec psychologického vývoje individua. Personal Mythology [Osobní mytologie], kniha o této problematice, kterou napsal spolu se Stanley Krippnerem, vyjde u J.P. Tarchera. Dr.Feinstein publikoval mnoho studií o této problematice. Kromě toho působil sedm let jako starší klinický psycholog v psychiatrické léčebně okresu San Diego.

John Redtail Freesoul pochází z kmene Čejenů-Arapahů. Je to uznávaný umělec, pedagog a profesionální terapeut, používající konvenční i domorodé techniky. Je držitelem dýmky a mluvčím Lékařské společnosti Redtail Hawk (Červenoocasý jestřáb), mezikmenového společenství pro uchování indiánské medicíny jako náboženského a terapeutického systému. Aktivně působí při oživování a provádění originálních obřadů a léčení pro seberealizaci, duchovní společenství a zdravé zvládání moderního života. Je autorem Breath of the Invisible: the Way of the Pipe [Dech neviditelného: cesta dýmky].

Rabbi Yonassan Gershom je židovský duchovní učitel v tradici maggidů (vypravěčů a kazatelů). Svou hodnost převzal od rabbiho Zalmana Schachtera-Shalomiho, rabína B'nai Or, a v současnosti působí jako duchovní vůdce židovského společenství B'nai Or (Synové světla) v Minneapolis (Minnesota). Rabbi Gershom je také praktikující šaman, užívající technik židovské mystiky k psychologickému poradenství a k léčení. Pořádá také workshopy na téma kabaly a chasidské filosofie.

Joan Halifax, Ph.Dr., antropoložka a ředitelka Nadace Ojai; spolupracovala po celém světě s léčiteli a šamany. Kromě svého výzkumu na univerzitách Columbia a Miami, v Musée de ľHomme a v marylandském Centru psychiatrického výzkumu spolupracovala s Josephem Campbellem na jeho Historical Atlas of World Mythology [Historický atlas světové mytologie]. Je členkou Harvardské fakulty, spoluautorkou The Human Encounter with Death [Lidské setkání se smrtí] a autorkou knih Shamanic Voices [Šamanské hlasy] a Shaman, The Wounded Healer [Šaman, poraněný léčitel]. Viz též její esej Třetí tělo: Buddhismus, šamanismus a hlubinná ekologie, obsaženou v nedávno vyšlé publikaci Dharma Gaia. Soubor esejů o buddhismu a ekologii (CAD Press, Bratislava 1994).

Serge King, Ph.Dr., byl ve věku čtrnácti let svým otcem zasvěcen do ezoterického řádu Kahunů, a studoval u mistrů psychospirituálního poznání od Afriky po Havajské ostrovy. Mezi jeho knihy patří Imagineering for Health [Imaginace pro zdraví], Kahuna Healing [Kahunské léčitelství] a Mastering Your Hidden Self [Ovládání skrytého já]. Napsal mnoho článků a učebnic a přednášel na mnoha místech. Je členem Phi Beta Kappa a ředitelem Mezinárodního řádu Huna; žije v Malibu (Kalifornie).

William S. Lyon, Ph.Dr., je v současnosti vědeckým asistentem katedry etnologie na Kalifornské universitě v Berkeley, kde vede interkulturální výzkum šamanismu. Působil jako profesor etnologie na Southern Oregon State College, publikoval vědecké a populární studie o šamanismu a účastnil se profesionálních konferencí o této problematice. V posledních devíti letech těsně spolupracoval s Wallace Black Elkem (Černým Losem), a kurs, který vypracovali, byl Severoamerickou asociací letních kursů vybrán jako nejobjevnější kurs v Severní Americe. Dr. Lyon byl pozván jako tlumočník a organizátor dalších Wallaceových projektů.

Ralph Metzner, Ph.Dr., získal hodnost bakaláře ve filosofii a psychologii na Oxfordské universitě, a doktorát z klinické psychologie na Harvardské universitě, kde také prováděl postgraduální výzkum v psychofarmakologii. Spolupracoval ve výzkumu psychedelik s Timothy Learym a Richardem Alpertem, vydával Psychedelic Review a je spoluautorem Maps of Consciousness [Mapy vědomí], Know Your Type [Poznej svůj typ] a nedávno vydané knihy Openning to Inner Light [Otevření vnitřnímu světlu]. V současnosti je profesorem západní a východní psychologie a děkanem Kalifornského institutu integrálních studií v San Franciscu, a má také soukromou psychoterapeutickou praxi.

Shirley Nicholson je redaktorkou Theosophical Publishing House, pověřenou vedením edice Quest Books. Je autorkou Ancient Wisdom - Modern Insight [Dávná moudrost - současný vhled] a dětské knihy Nature°s Merry-Go-Round [Kolotoč přírody], stejně jako mnoha článků v The American Theosophist a jiných časopisech. Mnoho let studovala ezoterickou filosofii a teosofické myšlení, včetně takových témat jako jsou změněné stavy vědomí.

Larry G. Peters, Ph.Dr., vedl terénní etnologický výzkum psychologických a sociologických aspektů šamanismu v Nepálu, které shrnul ve své knize Ecstasy and Healing in Nepal [Extáze a léčitelství v Nepálu]. Dr.Peters je v současnosti docentem psychologie na The California Graduate Institute, Graduate School ve Westwoodu (Kalifornie). Má také soukromou psychoterapeutickou praxi.

Ctihodný E. Nandisvara Nayake Thero, Ph.Dr., je hlavním sanghanajakou théravádového řádu buddhistických mnichů v Indii. Je bývalým profesorem srovnávací religionistiky na universitě v Madrásu a ředitelem Společnosti Maha Bodhi na Srí Lance a generálním tajemníkem Světové rady sanghy. Dr. Nandisvara píše, přednáší a vydává časopis The Maha Bodhi. Mnoho let cestoval po Asii, Evropě a Austrálii jako instruktor meditace vipassana. Nedávno se vrátil z výzkumné expedice s etnologickým týmem v Austrálii, kde nějakou dobu žil ve společenství domorodců.

 

I

ŠAMANSKÉ TRADICE

 

Některé prvky šamanismu, jako změněné stavy a cesty do jiných realit, jsou univerzální a transkulturální. Nicméně v různých kulturách jsou vyjadřovány různým způsobem. Články v této části nám přibližují chuť šamanismu, praktikovaného v různých kulturách.

 

Šamani Tamangů v Nepálu jsou identifikováni duchem, který je posedne; nejčastěji je to duch předka. Musí také najít živého gurua, aby mohli být iniciováni. Peters píše o víře Tamangů v tři duše, nižší duši, duši srdce a duši světla, které se učí šaman ovládat, čímž získává nadpřirozené schopnosti. Iniciační proces má čtyři fáze, v nichž novic postupně získává větší kontrolu nad stavem posedlosti, učí se využívat svou schopnost, zvětšenou obřady, a transformuje nezralé, nejasné vize v jasné zření. Sociální podpora vesničanů je důležitou součástí iniciace a šamanského povolání. Peters zdůrazňuje souvislosti mezi šamanskými praktikami a názory Tamangů a hinduisticko-buddhistickou jógou, zvlášť mezi tamangskou představou tří duší a jogínskou představou čaker a kundaliní.

Židovští proroci, jako např. Eliáš a Elíša, mohou být podle rabbi Gershoma považováni za šamany. Starý Zákon popisuje přítomnost změněných stavů, zároveň s takovými divy, jako je léčení, křísení mrtvých, zkrocení zlých duchů a prorokování. Některé proroky můžeme považovat za hledače vize, kteří dostávají vize od poslů z onoho světa, a sny byly v biblických dobách běžným zdrojem poznání. Současní neochasidé kombinují tento dávný zdroj poznání s moderním vhledem, např. transpersonální psychologie.

Polynéští kahunové jsou šamani, kteří vstupují do změněných stavů, aby komunikovali se silami přírody, ovlivňovali je a spolupracovali s "bohy" nebo duchy. King zdůrazňuje, že znají hromadění vnitřní síly neboli mana a vědí, jak s ní zacházet, a využívají i mana duchů, s nimiž jsou ve styku. Havajští kahunové jdou spíš cestou dobrodruhů, než cestou válečníků; zaměřují se spíše na radost, lásku a tvořivý mír než na sílu a ochranu v nebezpečném světě. Kahunové považují všechny reality za subjektivní, a znají různé rámce reality, které mohou být použity při různých příležitostech. Jsou odborníky na změnu reality druhého člověka, což může vést k uzdravení nebo vyřešení problémů.

Držitelé dýmky u prérijních Indiánů procházejí dlouhým obdobím výcviku a askeze a musí žít přísně čistým životem. Stejně jako šamani se setkávají s duchy, aby pomáhali druhým a způsobili vnější změny. Možná že ne všichni držitelé dýmky mohou být zařazeni mezi šamany, ale obě kategorie se velmi překrývají. Freesoul vysvětluje, že američtí Indiáni věří, že spojení se světem duchů je otevřené pro všechny, nejen pro několik vyvolených, a proto odcházejí hledat vize, aby se mohli stýkat s duchy a získávat intuitivní poznání.

 Š A M A N I S M U S

III

 

SBORNÍK 9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

O VÝZKUMU ŠAMANISMU A

ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ LÉČENÍ

 

pořádané 5.-7. září 1992 v St. Sabina Center

(San Rafael, Kalifornie, USA)

 

1. část

 

ISBN 80-85349-65-5

 

 

OBSAH

 

Vize 20. století

Ruth-Inge Heinze, Ph.D.

 

Sbírání darů: Oslava cyklů

Julien Puzey

 

Had, sova a medvědice: Reakce národa zvířat na krizi lidstva

Barton Stone

 

Minulý a budoucí proces mytologie

Jürgen W. Kremer, Ph.D.

 

Diskuse

s Bartonem Stonem, Ruth-Inge Heinze, Jürgenem Kremerem a Julienem Puzeym

 

Šamanská ekologie, městský šamanismus a šamanské umění

Debra C. Carroll, M.A.

 

Transformační magie v tvořivém procesu

Carole Slief Dowling

 

Objevení současného šamana: Šílenství v dódžó

David Lukoff, Ph.D.

 

Diskuse

s Debrou Carroll, Davidem Lukoffem a Slief Dowlingovou

 

Tanec a šamanismus: Prastaré kořeny moderního léčitelského umění

Ilene A. Serlin, Ph.D.

 

Uvolnění energie: K modelu nemoci a terapie

Joanne Mied, Ph.D.

 

Užití Kirlianovy fotografie při zvládání stresu

Rosemary Steel

 

Diskuse

s Joanne Mied a Rosemary Steel

 

Ženská medicína: Transkulturální rituály přechodu

Marcia R. Starck

 

Vstup do snu: Cesta přístupu, zkoumání, přeměny a léčení mysli a těla

Fred C. Olsen

 

Tvořivost a sny: Transpersonální proces

Janet Purnima Bray

 

Sny o budoucnosti: Asklepiánská zkušenost

Elisabeth Zinck Rothenberger

 

Diskuse

s Janet Bray, Fredem Olsenem, Marciou Starck a Zinck Rothenberger

 

Cesta do hloubi srdce: Léčení hudbou

Edie Hartshorne, M.A.

 

Oheň a voda v rituálech přechodu euroasijských šamanů

Carla Corradi Musi, Ph.D.

 

Posvátný oheň: Léčení u Indiánů Čerokí - osobní zkušenost

Larissa Vilenskaya, Ph.D.

 

Most mezi světy: Výzkum huičolského šamanismu

Larain Boyll

 

Profily tří současných středoamerických šamanů

Stanley Krippner, Ph.D.

 

Lidové lékařství a šamanismus u Tháruů (Himaláj)

Bina Saklani

 

Diskuse

s Larain Boyll a Larissou Vilenskou


 

vydává

C A D PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-841 01 Bratislava 41 - Dubravka

Telefon: 6436 9928

Mobil: 0903 159 404 / 0911 90 28 90

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://www.cadpress.sk

 

 

 


     

 

*****************************************************

E-Mail:

info@cadpress.cz    *   info@cadpress.sk

 cad@atlas.sk


 

 


   České servery a web-stránky o šamanismu  

Jitřní země    

DOPORUČUJEME !


NAŠE NOVINKA

 

E d i c e

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

svazek 81

 

Translation, Introduction & Notes Ondřej Pivoda, 2012. Illustrations akad. malíř Jan Hošek.
Odborná revize textu: PhDr. František Bahenský; Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.; PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.; PhDr. Luděk Brož;

Mgr. Pavlína Brzáková-Kleinová, Ph.D.; Mgr. Beáta ČIERNIKOVÁ, PhD.; Prom. biol. Helena Kholová CSc. a Ing. Mnislav Zelený-Atapana.

ISBN 978-80-88969-61-7

 

 

Šamanský epos Oloncho o Ňurgunu Booturovi je jistě pro mnohé z nás (včetně odborníků na sibiřské národy), velkým objevem, nejen svým kouzelným překladem z ruštiny i z jakutštiny.  A to v obou významech slova kouzelný!  Současně je i přínosem k poznání původní kultury a historie sibiřských Jakutů.

Mnislav ZELENÝ-ATAPANA

 

Český překlad Oloncha o Ňurgunu Booturovi je mimořádným projektem po stránce rozsahu, jazykové náročnosti i významu díla. … Snahou o zachování zvukomalby a rytmických principů se blíží jakutskému originálu.

Samotné Oloncho o Ňurgunu Booturovi, národní epos sibiřských Jakutů, je dílo srovnatelné svým významem s Iliadou, Odysseou, Kalevalou nebo eposem o chánu Gesarovi. Roku 2005 bylo zařazeno na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Je důležitým svědectvím o minulosti, náboženských představách i životní filosofii Jakutů, jednoho z domorodých národů Sibiře, jehož kultura patří k nejzajímavějším, ale také k nejohroženějším. Oloncho o Ňurgunu Booturovi jedinečným způsobem přispívá k poznání sibiřského šamanismu a jeho překlad pomáhá rozšiřovat obecné povědomí o sibiřských domorodcích mezi českou veřejností.

Doporučuji tedy tento projekt Vaší pozornosti jako záslužný a mimořádný počin.

 

Doc. PhDr. Luboš BĚLKA, CSc.

Ústav religionistiky, Filosofická fakulta Masarykovy university


 

podrobnosti a ukázky na stránce

http://www.cadpress.sk/oloncho.htm

 

vydává

C A D  PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23

SK-841 01 Bratislava 42  - Dubravka

Telefon  0903 159 404  /  0911 90 28 90

Telefon z ČR:  00421 903 159 404

http://www.cadpress.sk

 

   naše  poslední  novinky 

 

   

 

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

 


  DOPORUČUJEME:

 

 

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ

I

(Antologie)

 

Sborník prací 15 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

I. svazek je rozdělen do 3 oddílů: Léčitelství a světonázor / Neviditelné prameny léčitelství / Nové dimenze v léčitelské praxi.

ISBN 80-85349-51-5

OBSAH:

Larry Dossey,  M.D. : BUDOUCNOST  LÉKAŘSTVÍ / Henryk Skolimowski, Ph.D.: CELISTVOST, HIPPOKRATES A ANTICKÁ FILOSOFIE / Reneé Weber, Ph.D.: FILOSOFICKÉ ZÁKLADY A SOUSTAVA LÉČENÍ / Bernard S. Siegel, M.D.  a  Barbara H. Siegel: DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSKÝCH UMĚNÍ / Otelia J. Bengtsson, M.D.: MNOHO  BRAN  K UZDRAVENÍ / H. Tudor Edmunds, M.D.: VLIV NEVĚDOMÍ NA LÉČENÍ / George L. Hogben, M.D. : DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ JAKO PROCES UZDRAVENÍ / Laurence J. Bendit, M.D. : DUCH  VE  ZDRAVÍ  A  V NEMOCI / Dennis K. Chernin, M.D.: HOLISTICKÁ MEDICÍNA: JEJÍ CÍLE, MODELY A HISTORICKÉ KOŘENY / Janet F. Quinn, Ph.D., R.N.: LÉČITELSKÉ UMĚNÍ V MODERNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI / Erik Peper, Ph.D. a Casi Kushel, M.S., M.F.C.C.: HOLISTICKÉ SPLYNUTÍ BIOFEEDBACKU A RODINNÉ TERAPIE / Alyce Green a Elmer Green, Ph.D.: BIOFEEDBACK  A  TRANSFORMACE

viz též

http://www.cadpress.sk/lecitelstvi.htm

======================================================

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ 

II 

(Antologie)

 

Sborník prací 10 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění.

II. svazek obsahuje 2 oddíly:

Rozšiřující se perspektivy léčení psyche / Energetická pole člověka a léčivé energie.

ISBN 80-85349-52-3

 

OBSAH:

John  Welwood, Ph.D.: ZNOVUOBJEVENÍ ZÁKLADNÍ CELISTVOSTI / Roger  Walsh, M.D.: PSYCHOTERAPIE  JAKO  TRÉNINK  VNÍMÁNÍ / Vern  Haddick, Ph.D.: KARMA  A  TERAPIE / Ira  Progoff, Ph.D.: NALEZENÍ  POSELSTVÍ  NEMOCI / Dora Kunz a Erik Peper: POLE  A  JEJICH  KLINICKÉ  IMPLIKACE / Hněv a jeho vliv na lidské interakce / Deprese z energetického hlediska - etiologický nástin / Deprese z energetického hlediska - strategie léčení / Dolores  Krieger, Ph.D., R.N.: JÁ VYŠŠÍHO ŘÁDU BĚHEM TERAPEUTICKÉHO DOTEKU / Janet  Macrae, Ph.D., R.N.: TERAPEUTICKÝ DOTEK JAKO MEDITACE / Rozhovor Renée Weberové s Dorou Kunz : SOUCIT, ZAKOŘENĚNOST A ODPOUTANOST - JEJICH ROLE V LÉČENÍ

 

viz též

http://www.cadpress.sk/lecitelstvi.htm

 


 

 

 

Vážení přátelé, pokud se zajímáte o různé náboženské / duchovní tradice, filozofii a orientální medicínu, a sháníte seriozní literaturu na tato témata, doporučujeme Vám navštívit následující internetové web-stránky:

http://www.cadpress.sk

 

 

 

http://www.cadpress.sk/esoterika/

http://www.cadpress.sk/knihy/

http://www.cadpress.sk/konfucius/

http://www.cadpress.sk/okultismus/

 

 

 

PODADRESARE:

 

http://www.cadpress.sk/abraxas.htm

http://www.cadpress.sk/abraxas_blava.htm

http://www.cadpress.sk/age_numerologie.htm

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

http://www.cadpress.sk/antagon.htm

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

http://www.cadpress.sk/bruce_lee.htm

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

http://www.cadpress.sk/bodhidharma.htm

 http://www.cadpress.sk/bubishi.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus_a_psychologie.htm

http://www.cadpress.sk/budo.htm

http://www.cadpress.sk/budo_literatura.htm

http://www.cadpress.sk/cado.htm

http://www.cadpress.sk/capoeira.htm

   http://www.cadpress.sk/cesta_zenu.htm

http://www.cadpress.sk/cinske_zbrane.htm

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

http://www.cadpress.sk/dharmagaia.htm

http://www.cadpress.sk/dzinsindzucu.htm

http://www.cadpress.sk/ekokonzult.htm

http://www.cadpress.sk/ekologie.htm

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

http://www.cadpress.sk/herkolubus.htm

http://www.cadpress.sk/historia_numerologie.htm

http://www.cadpress.sk/hudba.htm

http://www.cadpress.sk/i_ting.htm

http://www.cadpress.sk/islam.htm

http://www.cadpress.sk/jezisovo_evanjelium.htm

http://www.cadpress.sk/joga.htm

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_aikido.htm

http://www.cadpress.sk/kineziologia.htm

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

http://www.cadpress.sk/kobudo.htm

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

http://www.cadpress.sk/kojiki.htm

 http://www.cadpress.sk/konfucius.htm

http://www.cadpress.sk/kungfu.htm

http://www.cadpress.sk/lecitelstvi.htm

http://www.cadpress.sk/lexikon.htm

http://www.cadpress.sk/lexikon_index.htm

http://www.cadpress.sk/lukostrelba.htm

http://www.cadpress.sk/magie.htm

http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

http://www.cadpress.sk/marihuana.htm

http://www.cadpress.sk/mumonkan.htm

http://www.cadpress.sk/numerologia.htm

http://www.cadpress.sk/obsah_bojaplikace.htm

http://www.cadpress.sk/pokrocily_jang.htm

http://www.cadpress.sk/polynesie.htm

http://www.cadpress.sk/prana.htm

http://www.cadpress.sk/qinna.htm

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

http://www.cadpress.sk/samurai.htm

http://www.cadpress.sk/sdp.htm

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

http://www.cadpress.sk/sintoismus.htm

http://www.cadpress.sk/taekwondo.htm

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

http://www.cadpress.sk/tajomstvo_casu.htm

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.cadpress.sk/ufon.htm

http://www.cadpress.sk/vecne_tabu.htm

http://www.cadpress.sk/vyziva.htm

http://www.cadpress.sk/vyziva_sk.htm

http://www.cadpress.sk/werner.htm

http://www.cadpress.sk/wing_chun.htm

http://www.cadpress.sk/za_hranicami.htm

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

http://www.cadpress.sk/zdravie.htm

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

 


 

Z dalších titulů našeho vydavatelství:

 

 

   

 

 

 

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar:

JÓGOVÁ   TERAPIE

 

 

 

Publikace, jež vznikla z popudu indického Ministerstva zdravotnictví. Větší část textu pracuje se základními pojmy biologických disciplín a je založena na praktických zkušenostech autorů. Cílem jógové terapie je dosažení pozitivních změn metabolických procesů a vypracování způsobů pro udržení resp. znovunastolení tělesné i duševní harmonie.

 

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

 

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ 

ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

 

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny. Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod.

 

ISBN 80-85349-59-0

OBSAH:

Nástin nemocí / Definice těla / Vítr, žluč a sliz / Sedm komponentů těla / Kořen diagnózy / Tep / Vyšetřování moče / Kořen léčení / Dieta / Virilifikace a omlazování / Meditativní transformace léků

======================================================

 

 

ISBN 978-80-88969-40-2

220 stran A5, 80 fotografií

 

 

 

Obsah

Předmluva

I.    Část úvodní

1. Proč dnes jóga

2. Moderní pohled na jógu

3. Hathajóga a zdraví, Hathajóga a naše tělovýchova

 

II.   Část praktická

1. Zásady praktického přístupu k józe

 

2. Jak správně cvičit Hathajógu

 

3. Základní kurs Hathajógy v deseti lekcích

Lekce I (Uddijána bandha, śíršásana, makarásana)

Lekce II (Śalabhásana, bhudžangásana, dhanurásana)

Lekce III (Tádásana, vrkšásana, garudásana)

Lekce IV (Trikóñásana, padahastásana)

Lekce V (Paśčimóttánásana, džánuśirásana)

Lekce VI (Vadžrásana, sidhásana, bhrúmadhjadršti, naságradršti, śavásana)

Lekce VII (Ardhamatsjéndrásana, vakrásana, sarvágásana, viparíta karaní,

            sukhásana, samásana I)

Lekce VIII (Halásana, suptavadžrásana, samásana II, svastikásana, siddhásana,

            padmásana)

Lekce IX (Majúrásana, matsjásana, jóga mudrá)

Lekce X (Naulí krijá)

 

4. Práájáma (dechová cvičení)

5. Pročišťovací praxe

6. Metodika denní praxe Hathajógy

 

III. Část závěrečná

1. Zásady jógické životosprávy

2. Co můžeme opravdu očekávat od Hathajógy

 

 

 


 


 

ISBN   80-88969-18-2

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

Příručka taoistického čchi-kungu vycházející z čínské tradice regulování životní energie čchi. Její obsah tvoří - kromě úvodu do principů čchi-kungu - jednak univerzální taoistická cvičení, jednak techniky k odstranění konkrétních zdravotních potíží. Kniha je doplněna názornými ilustracemi a popisy cvičení a masáží. (192 stran A5)

 

O B S A H :

Předmluva - Taoismus aneb Umění, jak vládnout spontánností
 

Kapitola I. - Úvod  

Taoistický čchi-kung  
Rozdíly mezi buddhistickým a taoistickým čchi-kungem
Dva hlavní styly taoistického čchi-kungu  
Škola mírného pěstování (čching-siou-pchaj)
Škola zasazení a roubování (caj-ťie-pchaj)
 


Kapitola II. - Výběr zdravotních cvičení tchaj-ťi-čchüan

CVIČENÍ ZÁKLADNÍ  
1.  Skřípání zuby
2.  Převalování slin
3.  Umývání na sucho  
4.  Bušení / víření nebeských bubnů
5.  Masáž míchy
6.  Otáčení nebeským kmenem
7.  Podpírání nebes
8.  Napínání luku
9.  Masáž pupku
10. Masáž ledvin
11. Masáž Jung-čchüanu
12. Masáž páteře
 
POSTNÍ CVIČENÍ
UNIVERZÁLNÍ CVIČENÍ
SEZÓNNÍ CVIČENÍ (24 sestav)
CVIČENÍ TŘÍ TAJEMSTVÍ
ZÁKLADNÍ CVIČENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ PĚTI HLÁSEK
Ovládání srdce a prvku ohně
Ovládání jater a prvku dřeva
Ovládání žaludku a prvku země
Ovládání plic a prvku kovu
Ovládání ledvin a prvku vody
DOPORUČENÍ OHLEDNĚ SEXUÁLNÍHO STYKU
 
 

Kapitola III. - Masáže a relaxační cvičení

CVIČENÍ PAO-ČCHIEN-KUNG
MASÁŽE UŠÍ
 
 

Kapitola IV. - I-ťin-ťing čchi-kung

TEORIE A PRINCIPY
OBECNÉ KONCEPTY ZE STARÝCH DOKUMENTŮ
ŽELEZNÁ KOŠILE A POKRÝVKA ZLATÉHO ZVONU
 
 

Kapitola V. - Trénink si-suej-ťing čchi-kungu

WAJ-TANOVÝ TRÉNINK  
NEJ-TANOVÝ TRÉNINK
ČIŠTĚNÍ ČCHI A JEJÍ PŘETVÁŘENÍ NA ŠEN
WAJ-TANOVÁ SUBLIMACE ČCHI
NEJ-TANOVÁ SUBLIMACE ČCHI  
WAJ-TANOVÉ MYTÍ DŘENĚ  
NEJ-TANOVÉ MYTÍ DŘENĚ/MOZKU
PROČIŠŤOVÁNÍ ŠENU A JEHO NÁVRAT DO NICOTY
 
 


 

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.
(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:
 

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

 

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip


http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

 

 


 

 

C A D     PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 vydává už přes 35 let

KNIHY

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

BUDO

 


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ALCHYMIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHI-KUNG, DUCHOVNÍ NAUKY, EZOTERIKA, FILOZOFIE, ISLÁM, JÓGA, KOSMOLOGIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYTOLOGIE, MYSTIKA, NÁBOŽENSTVÍ, NEKOMERČNÍ LITERATURA, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI, TAO, ZEN


Naše home-page:

http://www.cadpress.sk

 


Na E-mailové adrese

info@cadpress.cz    /   info@cadpress.sk

si můžete objednat  kompletní produkci vydavatelství CAD Press !


 

C A D   PRESS

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-841 01 Bratislava 41 - Dubravka

Telefon:

 0903 159 404 / 0911 90 28 90

http://www.cadpress.sk

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


 

 

 

naše kompletní nabídka titulů
českých a slovenských vydavatelství:

naša kompletná ponuka titulov
českých a slovenských vydavateľstiev:


[

 kompletní nabídka všech titulů v naší distribuci

přes 8 000 knih, dvd a videokazet z českých a slovenských vydavatelství
a zahraniční CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba:

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

  možnost zkopírování cenníků a katalogů 

 


na stránkách:

http://www.cadpress.sk

najdete další informace o naši činnosti


 

nákup přes internet


 

 

Ceník hudebních CD

najdete na webu

* * *případně si ho můžete rovnou stáhnout z adresy

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip Internetové knihkupectví a Music-Shop:

 


 

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!


 

 

  DOPORUČUJEME 

 

PĚT POKLADŮ

 

 

V této knize naleznete praktiky zaměřené především na:

harmonizaci hlavních tělesných orgánů,

transformaci negativní emoční energie,

rozpuštění emočních bloků,

synchronizaci jangových orgánů s jim odpovídajícími jinovými orgány a celým organismem,

na odbourání různorodého napětí a dosažení hluboké relaxace na všech úrovních naší bytosti.

 

Prolistujte si knihu: http://www.art-dialog.eu/galeriekniha.html

 

objednávka:

PĚT POKLADŮ

 

 


 

 

T e r a p e u t i c k ý

 

KALENDÁR NA 10 ROKOV

 

(2010 až 2020)

 

 

 

LEDVÉNYIOVÁ Yvetta /  Impulz Club Alba

 

 Zároveň kalendár aj liečiteľská příručka pre každodenné použitie

 detail / objedávka:

 

Kalendár zdravia na 10 rokov (2010-2020)

 

Vázaná kniha v plátěné vazbě s laminovaným přebalem. 480 plnobarevných stran formátu A4, 812 barevných ilustrací, 117 grafů a 28 tabulek.  *** Doktor přírodních věd RNDr. Emil Páleš, CSc. vystudoval kybernetiku a na bratislavské univerzitě vyučoval počítačovou lingvistiku. Působil několik let také jako vedoucí výzkumného úkolu „Počítačový model slovenštiny“  na Jazykovědném ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd. Ve druhé polovině devadesátých let založil a vedl časopis Sophia a inicioval i vznik stejnojmenného nakladatelství, které vydává tituly z duchovní oblasti, dílem v češtině, dílem ve slovenštině.    Základní myšlenkou díla je, že dějiny jsou rytmizovány postupnou vládou sedmi archandělů, jejichž období trvá vždy zhruba 354 let. Tento větší rytmus je pak doplněn ještě rytmem kratším, kdy se v rámci většího období ještě vystřídá všech sedm archandělů jako další doplňující rytmus. Autor předpokládá ještě existenci dalších rytmů, ale těm se zatím ve své práci obsáhleji nevěnuje. Každý z archandělů představuje určité kvality, pojmy apod., jde tedy u systém založený na analogickém způsobu myšlení, stejně jako například homeopatie, astrologie, či astropsychologie. Působení archandělů pak ovlivňuje ladění kontext či vyznění náboženských systémů, filosofických myšlenek, kulturních projevů a směrů či politických systémů a událostí daného období, které přitom nelze vysvětlit pouhým ovlivňováním, protože k nim současně došlo ve velmi vzdálených zemích. Nejde přitom o jakoukoliv determinaci, stejně jako v jiných analogických systémech se jedná o možný potenciál, jehož kvality mohou být využity různým – často třeba i zcela protichůdným způsobem.  Téměř pětisetstránková publikace je bohatě ilustrována množstvím nejrůznějších výtvarných děl, a doplněna je také řadou grafů – autor používá např. exaktní metody inferenční statistiky. Nebrání se ani seriózní kritice svých konceptů, a tak před několika lety proběhlo v Bratislavě na akademické půdě interdisciplinární kolokvium, kde byla jeho teorie i praxe podrobena odbornému zkoumání a kritice. Logicky největší výhrada, že si citované události a jevy vybírá sám, a ty které do konceptu nezapadají neuvádí, byla vyvrácena jednoduše tím, že kontrolní události z dějin byly vybrány bez jeho účasti a následně bylo ověřeno, že do celkového kontextu zapadají. Existence cyklů pak již v zásadě zpochybňována nebyla, různé názory panují naopak nad jejich příčinami – v rámci celkové diskuse kolem angelologie se objevila i čistě materialistická zdůvodnění.

 

 


 

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

 

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

info@cadpress.cz    *   info@cadpress.sk

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

=======================================

Telefon:

0 903 159 404 / 0911 90 28 90

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

Centrum.CZ

BEST Slovensky vyhladavač

 

  Predaj našich kníh v Bratislave: 

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

 

UNIVERSUM - Server alternativní medicíny

Zoznam

 

 

 

  Stránky  o  šamanismu

 

Jitřní země    

 


 

zde je můj web o plánovaných expedicích:

http://www.cadpress.sk/cestovani/

abych nemusel všem dokola psát totéž …  Váš zájem prosím potvrdit na email fero@cadpress.sk !


 

 


Aktualizace 18 / 02 / 2018