Náboženství a spiritualita, církve, kulty a sekty; duchovní tradice Východu i Západu:  macumba,magie,New Age,odinismus,okultní nauky,paganismus,ESP,Thule, parapsychologie / psychotronika,rosekruciánství,satanismus,sikhismus,spiritismus,súfismus,synkretické kulty,est,OTO, šamanismus,šintoismus,šivaismus, tantra,taoismus,templáři,teosofie,ufologie,voodoo / vúdú,wicca,zednářství,zen atd.


LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT

A DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ


Výjimečná encyklopedická příručka, obsahující cca 3 500 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností, církví a sekt celého světa činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Diderot 2000 a Diderot 2001 !

(váz. / laminovaná obálka, 520 stran / 24x16 cm) 

1.vydání

sestavil

F. R. Hrabal

===============================

 

EDICE

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

70. svazek

ISBN 80-85349-79-5

 

Vydalo nakladatelství

C A D       PRESS

P.O. Box 5, Pošta 42

BRATISLAVA  - Dubravka

SK 841 01

 

info@cadpress.cz

info@cadpress.sk

http://www.cadpress.sk

 

 

 

 

 


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

svých knih

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

 

 

*******************************************************************************************

Odborní lektoři:

Mgr. Vladimír Ando (Čína, taoismus)

PhDr.JUDr. Jiří Bečka, CSc. (islám, Írán)

PhDr. Luboš Bělka, CSc.  (buddhismus)

ThDr. Jiří Beneš (judaismus)

PhDr. Xénia Celnarová, CSc.  (islám, Turecko)

Mgr. Mirek Čapek (hinduismus)

PhDr. Boris David (New Age)

PhDr. Jarmila Drozdíková (judaismus)

Ing. Zorica Dubovská (Indonésie)

Dr. Daniel Duda (křesťanství)

Michal Eben, velmistr AMORC (rosekruciánství)

Alexandr Flek (letniční hnutí)

Doc.ThDr. Karel Flossmann (křesťanství)

PhDr. Jozef Genzor (Korea)

PhDr. Dalimír Hajko (Indie)

MSc.D. Zdeněk Haštaba (New Age)

PhDr. Zdeněk Hrdlička  (Čína, Japonsko)

Doc.PhDr. Věna Hrdličková, CSc. (Čína, Japonsko)

Doc.PhDr. Petr Chrdle (Japonsko)

Mgr. Roman Juriga (pravoslaví)

Mgr. Rudolf Kainz (Novoapoštolská církev)

PhDr. Josef E. Karola, CSc. (svob. zednářství)

Doc.PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. (Lat.Amerika)

Bohumil Kejř (Jednota bratrská)

PhDr. Jan Klíma (Afrika)

Doc.PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (Tibet)

Prof.PhDr. Ján Komorovský, CSc. (křesťanství)

Doc.PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (islám)

PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (Oceánie, Japonsko)

PhDr. Adéla Křikavová, CSc. (islám, Irán)

PaedDr. Vladimír Láska (luteránství)

PhDr. Vladimír Liščák, CSc. (Čína)

PhDr. Miriam Löwensteinová (Korea)

PhDr. Dušan Lužný, CSc. (New Age)

Doc. PhDr. Jan Marek, CSc. (Indie)

PhDr. Dagmar Marková, CSc. (islám / Indie)

PhDr. Boris Merhaut (buddhismus / Indie)

PhDr. Zdeněk Müller, CSc. (islám)

PhDr. Petra Müllerová (Vietnam)

Mgr. Jan Mutschler (Novoapoštolská církev)

Prof.PhDr. Milan Nakonečný (hermetismus, magie)

MUDr. Aleš Navrátil (letniční křesťanství)

PaedDr. Libor Nekvinda (křesťanství)

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (jóga)

Prof.PhDr.RNDr. Zdeněk Neubauer  (hermetika)

Prof.ThDr. Dušan Ondrejovič  (křesťanství)

P. Aleš Opatrný (křesťanství)

Prof.PhDr. Ján Paulíny, CSc. (islám)

PhDr. Viera Pawliková  Vilhanová (Afrika)

Doc.PhDr. Jozef Piaček, CSc.

Prof.ThDr. Petr Pokorný, DrSc.  (křesťanství)

Prof.ThDr. Štefan Pružinský, CSc.  (pravoslaví)

PhDr. Anna Rácová, CSc. (Indie)

Prof.PhDr. Noemi Rejchrtová  (křesťanství)

MUDr. Prokop Remeš

Mgr. Ivan Rumánek (Japonsko)

Prof.PhDr. Vladimír Sadek, CSc. (judaismus)

Mgr.  Zhang Shuguang (Čína)

PhDr. Blažej Slabý, CSc. (Indie)

Mgr.  Martin Slobodník (Tibet)

Rev.ThMgr. Vladimír Strejček (unitářství)

Doc.ThDr. Odilo I. Štampach, OP (křesťanství)

Doc.ThDr. Ladislav Tichý (křesťanství)

PhDr. Zdeněk Vojtíšek (křesťanství)

Msgr. Jaroslav I. Vokoun (křesťanství)

Mgr. Vladislav Volný, biskup (luteránství)

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. (hinduismus)

Mgr.  Daniela Zhang Cziráková (Čína)


Úvod

Abychom vyhověli co nejširšímu okruhu čtenářů, zahrnuli jsme do Lexikonu i některé společnosti a skupiny, které se sice vymykají definici sekty či náboženského hnutí, ovšem vzhledem k obecně tradovaným představám lze předpokládat, že mnohý laik je bude v této publikaci hledat. To se týká např. různých buddhistických a islámských škol, druidů, macumby, templářů, rotariánů anebo psychoterapeutických skupin náležejících k hnutí New Age, které by sem sice z čistě exaktního a metodologického hlediska nepatřily, ovšem z hlediska praktického zde mají své místo.


Stručná ukázka

výňatek z textu:

A


A.M.O.R.C. (Star[obyl]ý mystický řád růže a kříže, Řád Růže a Kříže)
Mysticko-filosofické bratrstvo usilující o duchovní rozvoj prostřednictvím praktického využívání přírodních a duchovních zákonů. Plný oficiální název bratrstva je Starobylý mystický řád růžového kříže (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis); jde o součást světového rosekruciánského hnutí. Základem doktríny řádu je rosekruciánské učení, jež v sobě absorbuje duchovní odkaz celé evropské kulturní tradice (Nostradamus, Leonardo da Vinci, F. Bacon, G. Bruno, B. Spinoza, I. Newton, B. Pascal, T.B. Paracelsus, R. Descartes, J.A. Komenský aj.). Hermetické učení rosekruciánů má v podstatě duchovně ekologický obsah. Snaží se být reflexí obecných zákonitostí kosmu a hlubinných lidských potencí. K jeho cílům náleží umění sebepoznávání, vnitřní kázně, duchovního zdokonalování a šíření dobra. Řád je považován za pokračovatele starověkých okultních řádů a mystických škol, odvozuje svůj původ od krále Šalomouna a faraóna Amenhotepa IV. (Achnaton). Součástí jeho náboženské praxe je studium ezoterických umění, včetně staroegyptských okultních a magických technik, alchymie, kabaly, tarotu a léčitelství. (Pokusem o zevrubný výklad symboliky je román U. Eca Foucaultovo kyvadlo.) Vždy po 108 letech střídá společenství rosekruciánů období veřejné a neveřejné aktivity. V r. 1909 (resp. 1915) obnovil tento řád v USA Spencer H. Lewis (1883-1939), člen Mezinárodního rosekruciánského výboru. (Rosekruciáni zde působí již od r.1693. Styky s nimi udržovali i Benjamin Franklin a Thomas Jefferson.)
A.M.O.R.C. představuje hierarchickou strukturu. Nejvyšší lóži podléhají Velké lóže organizované podle jazykových oblastí. V čele Velkých lóží stojí velmistři, jimž podléhají lokální skupiny (kapituly, lóže, pronaoi, atria). Velmistři A.M.O.R.C. bývají zpravidla zároveň velmistry
Tradičního martinistického řádu (T.M.O.). Nejvyšším představitelem řádu je imperátor. Od r.1990 je imperátorem Christian Bernard. V současnosti působí odnož řádu - pod názvem Řád Růže a Kříže - oficiálně i v ČR, jeho Velká lóže sídlí v Praze a v jejím čele stojí Velmistr Michal Eben (jeho předchůdcem byl JUDr. Oldřich Nevrkla). Celkově má A.M.O.R.C. několik set tisíc členů. Vydává několik časopisů (Rosicrucian Forum, Rosicrucian Digest atd.) a jeho součástí je i Rose-Croix University v kalifornském San Jose. Viz též Bratrstvo růže a kříže a Lectorium Rosicrucianum .

ABAKUA (Naniguismo)
Kubánské synkretické náboženské hnutí, jehož učení tvoří směs křesťanství a západoafrických tradičních kultů, obohacená o prvky karibských tradic. Výrazně v něm převažují převzaté jorubské rituály a kult orišů; nejuctívanější bytostí je duch Ireme (lidově zvaný Diablito). Významnou složkou jeho rituálů jsou extatické tance a hudba. Abakua vznikla v r.1834 v La Regla jako tajná černošská společnost pojmenovaná po svém zakladateli. Původně do ní měli zakázaný vstup běloši i míšenci. V současnosti se skládá ze dvou odnoží: Efo (nadále uzavřené bělochům) a Efi (multietnické, umírněné skupiny).
 

ABELITÉ (abeliáni / abeloniáni)
Raná obskurní severoafrická křesťanská sekta, která působila v provincii Annaba (Hippo Regio) ve 4.století. Abelité se vyznačovali tím, že se vyhýbali sexuálnímu životu a adoptovali cizí děti. Na její činnost navázala v 17.stol. stejnojmenná německá sekta.

ABHÁJAGIRI (abhajagirivasi)
Odnož stháviravády (viz), jednoho ze dvou hlavních buddhistických hnutí (vedle mahásanghiky), které vzniklo po rozdělení původní obce (Sanghy) během prvního století po smrti Buddhy Šákjamuniho - ve 4.stol. př.Kr.
 

ABRAHAMITÉ (“izraelité”)
Tajná česká náboženská sekta, která působila v 18.stol. především ve východních Čechách. Její stoupenci neuznávali Nový zákon ani učení o Nejsvětější Trojici, Krista považovali za pouhého člověka a hlásali blízký příchod Království Božího. Používali jen Starý zákon a byli v úzkém kontaktu se židovskou komunitou od které převzali teologické zásady i zvyky: světili sobotu a zdržovali se vepřového masa. V letech 1775-82 byli zbaveni majetku a v několika vlnách deportováni do Sedmihradska, Bukoviny a Haliče (v r.1784 byl povolen návrat těm z nich, kteří se navenek zřekli “bludů”).

ADAMANTOVCI
Ruská křesťanská sekta, odnož radikálního hnutí filipovců (viz), kterou založil v 18.stol. pastýř Vasil Stepanov. Jeho stoupenci odmítali jak státní systém, tak hegemonii oficiální pravoslavné církve a podrobovali se asketickým praktikám. Odmítali používat peněz i osobních průkazů kvůli tomu, že nesou vyobrazení, resp. “pečeť Antikrista”, tj. cara. Na rozdíl od ostatních filipovských obcí, které většinou odmítaly manželské svazky a podrobovaly se dobrovolnému celibátu, adamantovci uzavírali manželství a zavrhovali sebeupalování.

ADAMITÉ
1. Souhrnné označení pro rozličné (vesměs gnostické) sekty, jež se vyskytovaly již od 2.stol. po celé Evropě a severní Africe. Jejich členové odmítali manželství a oddávali se promiskuitě. Hlásali návrat ke stavu původní nevinnosti, v němž se nacházeli Adam a Eva. Proto se běžně zúčastňovali shromáždění nazí.
2
. Sekta, kterou založil r.1418 ve východních Čechách francouzský kazatel Rohan, jenž přijal jméno Adam (její členové byli zváni i
rohané). Hlásal společné vlastnictví majetku i žen. On i jeho stoupenci byli upáleni.
3
. Jedna ze sekt radikálního husitského křídla
táboritů u jejíhož zrodu (1421) stáli Mikuláš Biskupec z Pelhřimova (1385-1459) a Petr Kaniš ( 1421). Tato sekta vycházela z učení albigenských a beghardů (viz), a hlásala návrat k životu bez hříchu, jaký vedl biblický Adam před vyhnáním z ráje (návrat k rajské nevinnosti), nastolení společenské rovnosti a společného majetku, zrušení církevní organizace a tradiční rodiny. Podle adamitů byl Kristus jen jedním z proroků (člověkem) a mnozí z nich tvrdili, že Bůh a ďábel jsou jen elementy dobra a zla v srdci každého člověka. Součástí adamitské tradice byl i náboženský nudismus (kultovní nahota).
4
. Polská sekta působící v 15.století. Její členové byli zváni
fossaryjuszové nebo fossaryjani (od slova fossa, tj. rokle / jeskyně, kde se obyčejně scházeli).

ADAMU
Západoafrická tajná společnost, jejíž stoupenci uctívají kult orišů. Orišové (orisové) jsou božstva a duchové identifikovaní s jednotlivými prvky a aspekty přírody, resp. s významnými předky a vládci. Mezi nimi vyniká bůh hromu Šango. Adamu praktikuje řadu rituálů společnosti Egbo (viz). Především uctívá falický kult plodnosti spojený se stavy posedlosti.

ÁDIBRÁHMASAMÁDŽ
Hinduistická společnost, jež vznikla po rozpadu reformního hnutí Bráhmasamádž (viz), které založil v r. 1828 v Kalkatě bengálský učenec Rámmohan Ráj (1774-1833). Koncem 19.stol. se od Bráhmasamádže odtrhlo radikální křídlo v jehož čele stál Kéšab Čandra Sén (1838-84), jenž bojoval za zrušení kastovního systému a za práva žen. Toto křídlo vytvořilo samostatnou organizaci Bháratíja Bráhmasamádž (viz). Konzervativní křídlo pod vedením Debendranátha Thákura (1818-1905) poté přijalo nový název Ádibráhmasamádž. Jeho stoupenci neodmítají jednoznačně kastovní systém a hlásí se k tradičnímu hinduismu.

ADONISTÉ
Německá okultní společnost, odnož Ordo Templi Orientis (viz O.T.O.) zabývající se především sexuální magií. Ústřední ideou řádu bylo dosáhnout androgynního prastavu člověka skrze falické kulty a okultní praktiky. Zakladatelem společnosti adonistů byl dr. Franz Sättler alias dr. Mussalam (někdejší představitel lóže Hekaté, zabývající se studiem chaldejské magie), jehož spisy představují směs arabské magie a německé čarodějnické tradice.
 

ADVENTISTÉ (millerité)
Původně stoupenci amerického kazatele W. Millera, zakladatele Adventistické církve. William Miller (1782-1849) byl přesvědčen, že pomocí výkladu Bible lze předpovědět nový příchod Kristův. Hlásal, že konec světa a návrat Ježíše Krista nadejde v r.1843. Jeho hnutí se později rozpadlo na dva proudy:
1
.
Adventisté prvního dne světí “první den” týdne, tj. neděli; jejich obce jsou organizovány na původních principech v několika církvích v USA (např. Církev adventních křesťanů).
2
.
Adventisté sedmého dne světí “sedmý den”, tj. sobotu, a vyznačují se křtěním v dospělosti a dodržováním pravidel střídmosti. Tuto církev založili v r.1863 Ellen H. Whiteová (1827-1915) a James White (1821-81). V ČR působí Církev adventistů sedmého dne (má kolem 15 000 stoupenců).
Oba proudy se dále dělí na řadu církví, v současnosti mají asi 8 milionů členů. Fundamentalistická teologie a spiritualita adventistů je zaměřena na brzký druhý příchod Krista a Boží soud.

ÁDŽÍVIKA (ádžívikové)
Indická neortodoxní asketická sekta, kterou založil v 5.stol. př.Kr. Góšála Maskaríputra (Makkhaluputta Gósála), bývalý přítel zakladatele džinismu Mahávíry. Sekta ádžíviků byla činná zhruba do 15.stol. Její učení je blízké filozofii sánkhji, v pozdějším období získalo převážně ateistický charakter. Ádžívikové věřili, že celý vesmír je determinován a řízen neosobním kosmickým principem zvaným nijati (osud), který nelze nijak ovlivnit. Odmítali existenci duše a byli v opozici vůči bráhmanismu. Část z nich byla sdružena v mnišských komunitách, většinu však představovali nezávislí potulní asketové.

AFGODERIJOVÉ (afkodrijové)
Stoupenci afro-guyanských kreolských kultů winti a afkodré, vzniklých na základech původních náboženství, která si do Jižní Ameriky přinesli černí otroci z Afriky. Sekta je činná především v Surinamu, Guyaně a Francouzské Guyaně.

AHLE HAKK (Ahl-i Haqq = Lidé pravdy; járrasán / járesan = “pomocníci”)
Ší‘itská ezoterická sekta rozšířená v západním Íránu a iráckém Kurdistánu, zasahuje i na Kavkaz. Má volnou organizaci, její stoupenci jsou někdy nazýváni též Alí-íláhí („Ti, kdož zbožňují ‘Alího“). Podle její synkretistické dualistické věrouky - ovlivněné i mazdaismem - bylo božství v předvěčnosti skryto v persle (manichejská představa) a pak se postupně zjevilo v 7 formách (avatárech). První avatár - Cháwandagár - pak stvořil svět. Druhým byl ‘Alí ibn Abí Tálib (zeť Proroka Muhammada). Každý člověk musí projít cyklem 1001 převtělení. Soubor jejích legend se nazývá Sarandžán. Některé věroučné představy má společné také s Jezídíjí.

 

AHMADÍJA
1. Súfíjské bratrstvo, odnož řádu Chalwatíja (Halvetija - viz), kterou založil v 15.století šajch Ahmed Šamseddin z Manisy (Ahmad Šamsaddín /Ahmad Šams ad-Dín, †1504).
2
. Islámská reformní sekta, kterou založil v r.1880 Mírzá Ghulám Ahmad Kádijání (1835-1908), pocházející z Kádijánu v indickém (dnes pákistánském) Paňdžábu, který byl v r.1889 vyhlášen mahdím (mesiášem). Sekta hlásá synkretické učení, v němž se prolíná islám s křesťanstvím a hinduismem, jeho součástí byl kult Krista zvaného Juzu Asaf. Ahmad Kadijání se vyhlásil za ztělesnění Proroka Muhammada a Ježíše Krista, jenž nebyl - podle učení sekty - ukřižován, ale uprchl do Indie, kde zemřel ve věku 120 let a byl tam pohřben na tajném místě. Jeho stoupenci uctívají mj. údajný hrob Ježíšův, svatyni Rozabal nacházející se v Anzimaru nedaleko kašmírského Šrínagaru. Přes odpor muslimského duchovenstva získala sekta silné pozice v Indii, Pákistánu, Afghánistánu a řadě arabských zemích. V posledních desetiletích však proniká i do Afriky, hlavně díky tomu, že svůj výklad Koránu přizpůsobuje místnímu myšlenkovému kontextu. Klade důraz na misijní činnost a používá místních jazyků, čímž islám zpřístupňuje nejširším vrstvám. Od r. 1914 se Ahmadíja dělí do dvou proudů: kádijánského (jenž považuje Ahmada za proroka) a umírněnějšího láhaurského (považujícího jej za pouhého reformátora), jež jsou od rozdělení Indie zcela nezávislé. Sídlem Kádijáníje je Rabwa v Pákistánu. Jelikož Kádijáníja byla v Pákistánu často pronásledována jako heretické hnutí, její současný vůdce Mírzá Táhir Ahmad Chalífatulláh Masíh IV. přenesl sídlo sekty do Londýna.
3
. Někdy se takto v Egyptě nazývá - podle svého zakladatele Ahmada Badawího - také taríka
Badawíja (viz).
4
. Jiné označení taríky
Idrísíja (viz), nazývané tak podle svého zakladatele Ahmada ibn Idrísa.
 

AHNENERBE (Dědictví předků; Deutsche Ahnenerbe = Německé dědictví předků)
Německá společnost pro výzkum mystických nauk, která vznikla v r.1932 pod názvem Německé dědictví předků - Společnost pro studium prehistorie duchovního dědictví (Deutsche Ahnenerbe - Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte) za účelem výzkumu germánské mytologie a historie. Od počátku byla přímo spjata s okultní Společností Thule (viz), jejíž představitel Hermann Wirth později stanul v čele ústavu, a Společností Vrilu (viz). Od r. 1939 se stala státní badatelskou institucí pod patronátem SS, jejímž posláním bylo vědecké zdůvodnění výjimečnosti germánské rasy, a postupně se rozrostla do mamutích rozměrů.

ÁRIJSKÁ TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST (Aryan Theosophic Society)
Americká rosekruciánská společnost, kterou koncem 19.stol. založil v New Yorku irský teosof William Q. Judge (1851-96), původně jako odnož anglické zednářské společnosti Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA - viz).

ARIORI (Arioi)
Tajná polynéská společnost, kultovní svaz, jehož ústřední svatyní byla Taputapu atea na ostrově Raiatea. Hlavním posláním společnosti byly obřady plodnosti a uctívání boha Ora. (Podle legendy byl zakladatelem společnosti právě bůh Oro, resp. jeho bratři Urutetefo a Orotetefo, které Oro pověřil vedením Ariori.) V rámci společnosti sice platila absolutní sexuální promiskuita, ale její členové nesměli zplodit či porodit dítě. Organizace společnosti připomínala organizaci svobodných zednářů, včetně 8 stupňů zasvěcení (jejichž znakem bylo odlišné tetování). ..... ..... ..... ........

 

C

 

C.I.M.A.D.E. (Comité Inter-Mouvements auprés des Evacués)
Francouzské křesťanské (ekumenické) hnutí, jež vzniklo v r.1939. Založila je skupina mladých protestantů, původně s cílem pomáhat uprchlíkům z Alsaska a poté Židům. Později se jeho zaměření rozšířilo na celé spektrum charitativní a sociální činnosti, od pomoci nezaměstnaným a propuštěným vězňům po vzdělávací  a osvětové programy.

 

CABILDO (cabildos / kabildové)
Původně tajná kubánská okultní společnost, nyní synkretické náboženské hnutí, jehož stoupenci uctívají afro-kubánský kult vycházející hlavně z náboženských tradic východoafrické etnické skupiny Bantu a doplněný křesťanskými prvky. (Na rozdíl od Santeríe ovlivněné hlavně náboženstvím západoafrických Jorubů).

 

California Bosatsukai = KALIFORNIA BOSACUKAI

 

CAMERONIÁNI (Cameronians; macmillanité)
Křesťanské hnutí, jež vzniklo v polovině 17.stol. ve Skotsku. Založil je presbyteriánský kazatel Richard Archibald Cameron (1648-80), jenž padl během protianglického povstání. Po jeho smrti stanul v čele hnutí John Macmillan. Cameroniáni odmítali episkopalismus vnucovaný jim Angličany a upírali králi právo zasahovat do církevních věcí. V r.1876 se hlavní část jeho stoupenců spojila se Svobodnou skotskou církví (Free Church in Scotland), jejíž nástupkyní se v r.1929 stala Skotská církev (Church of Scotland).

 

CANDOMBLÉ
Samostatná odnož afro-brazilského náboženského hnutí macumba působící hlavně v severovýchodní Brazílii (Bahia, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte a Ceará). Jeho rituály vycházejí z tradičních jorubských kultů, které v 16.stol. přinesli do Jižní Ameriky černí otroci ze západní Afriky uctívající panteon orišů (bohů orixů). První skutečné centrum Candomblé vzniklo v r.1830 v Salvadoru, hlavním městě provincie Bahia. Založily je tři kněžky (Matky svatých), které postupně zasvětily do kultu množství dalších žen nazývaných Dcery svatých. Důležitou součástí rituálu Candomblé je stejnojmenný extatický tanec, magické obřady a stavy posedlosti.

 

CAO DAI (Kaodaj = „Vysoká věž“)
Jedna z nejvýznamnějších vietnamských církví, jejíž stoupenci vyznávají synkretické učení představující syntézu buddhismu, taoismu, konfuciánství a křesťanství. Z buddhismu převzala víru v karmu, reinkarnaci a nirvánu, meditační praxi a vegetariánství; z taoismu učení o jednotě 5 prvků a 3 klenotech: hmotě, duchu a duši (včetně magických rituálů) a z konfucianismu pak eticko-společenské zásady. Její oficiální název zní Dai Dao Tam Ky Phô Dô (Velká cesta náboženství Třetího období Spásy). Její stoupenci uctívají Nejvyšší bytost, kterou nazývají Cao Dai, resp. Ngoc Hoang Thuong De (Nefritový císař). Významné postavení mají v caodaistickém panteonu - kromě Svaté Trojice (Lao-c’, Konfucius a Buddha) - hlavně Dieu Tri Kim Mau (Svatá Matka), Te Thien Dai Thanh (opičí světec) a Quan Am Bo Tat (bohyně soucitu a plodnosti, ženský buddha). Mezi proroky, které uctívají, patří Kristus a Sunjatsen, ale i Mark Twain a Victor Hugo. Hlavními spisy Cao Dai jsou Sbírka duchovních poselství (Thanh-Ngon Hiep-Tuyen) a Nový zákon (Tan Luat).
Sekta vznikla v letech 1917-19 a jako církev byla oficiálně uznána v r.1926. Za jejího zakladatele je považován taoista Ngo Van Chieu (Ťijeu, 1878-1926), v letech 1934-1956 stál v jejím čele Pham Cong Tac, v r.1958 nastoupil na jeho místo Cao Hoai Sang a po něm Truong Huu Duc. Ve 30.letech vznikla církevní organizace podle římskokatolického vzoru. Během let vzniklo na jejích základech mnoho dalších sekt (některé její odnože působí i v Kambodži). Většina z jejích členů se od r.1955 podílela na boji proti Ngo Dinh Diemově diktatuře a poté proti americké intervenci. Stejně jako sekty Hoa Hao, Thien a Binh Xuyen, vytvořila si i církev Cao Dai vlastní vojenské oddíly (v r.1956 se jednotky náboženských sekt spojily do vojenské aliance se společným velením, zvané Cao Thien Hoa Binh). Sídlem církve je Tay Ninh, kde se nachází Svatá stolice (Toa Thanh), v současnosti se odhaduje počet jejích členů na 6 milionů (včetně zahraničí - Kambodža, Francie, USA).

 

CENTRA ŠIVÁNANDOVY JÓGA-VÉDÁNTY
Jóga-védántická společnost založená stoupenci Svámího Šivánandy Sarasvatího a jeho učení - integrální jógy. Integrální jóga představuje syntézu různých typů jógy, jako je karmajóga (cesta nesobecké činnosti, nesobecká služba bližním a společenství), džňánajóga (cesta moudrosti), bhaktijóga (cesta lásky a uctívání Boha), rádžajóga (cesta koncentrace a meditace) a džapajóga (recitování manter) - v souladu se Šivanándovým učením shrnutým v tezi O pěti sloupech. Hlavními principy jeho učení je sádhana - cesta k osvícení, a ahimsa - neubližování. Společnost založil v r. 1957 v kanadském Montrealu Svámí Višnu Dévánanda, žák Svámího Šivánandy, jímž byl zasvěcen a uveden do starověkého řádu sannjásinů v Rišikéši. Má pobočky (ášramy) v Evropě, Izraeli, Střední Americe, USA a Kanadě.

 

CENTRUM BYTÍ (Center of Being)
Americká šivaistická sekta, kterou založil v r. 1979 Bábá Prém Ánanda, známý jako Ánandadží, a jeho učitelka Šrí Marašama Déví, známá - i u nás - jako Šrí Mátádží (Sri Mataji). Podle učení sekty se Mátádží narodila do tohoto světa jako plně osvícená (avatára) a jejím bezprostředním guruem je Pán Šiva. Součástí náboženské praxe sekty jsou týdenní soustředění (daršany), jejichž náplní je intenzivní meditační cvičení vsedě a satsang (systém otázek a odpovědí) pod vedením Šrí Mátádží. Sekta vydává časopis Lila.

 

CENTRUM MÁTÁ AMRITÁNANDAMAJÍ (Mata Amritanandamayi Center)
Americká odnož Misijního trustu Mátá Amritánandamají se sídlem v kalifornském San Ramon, jež vznikla v 80.letech. Hinduistické společenství náležející k bhaktijógové tradici, založené a vedené indickou náboženskou učitelkou Mátádží (Mataji) Amritánandamají.

 

CENTRUM PŘÁTEL KOSMOLOGIE
České společenství stoupenců učení dánského myslitele Martinuse působící od poloviny 90.let v Olomouci. Podle tohoto učení je vesmír všeobsáhlá živoucí bytost a každá živá bytost se vyznačuje věčně pokračujícím bytím. Prožívání života se uskutečňuje nekonečným vývojem ve spirituálním koloběhu; celé lidstvo postupně dospěje k dokonale šťastné existenci.

 

CESTA (Mezinárodní cesta = The Way International)
Soudobé mezinárodní křesťanské hnutí, které založil v r.1942 - pod názvem Vesper Chimes (Večerní zvonění/Klekání) -  německý protestantský pastor Victor P. Wierwille (1916-85) za účelem nastolení souladu a porozumění mezi vědou a náboženstvím a opětovným uvedením náboženských ideálů do každodenního života. Od r.1955 působí hnutí pod názvem Cesta, resp. Mezinárodní cesta, a má desetitisíce stoupenců ve 40 zemích celého světa (především v USA, Německu a Holandsku). Podle jeho učení nejsou již pro současné křesťany závazné ani Starý zákon, ani evangelia, ale pouze epištoly Nového zákona. Neuznává učení o Trojici, nepovažuje Ježíše za božskou bytost, nýbrž za dokonalého člověka, jenž přinesl oběť lidstvu. Hlavním centrem hnutí je Wierwillova farma v americkém Ohiu; v r.1975 otevřel Wierwille vlastní vzdělávací instituci - The Way College v kansaské Emporii.

 

CESTA DOKONALÉ JEDNOTY (Cesta pravé jednoty = Čeng-i-Tao)
Čínská ortodoxní taoistická sekta vzniklá ve 3. a 4.stol. splynutím proudů navazujících na učení sekty Nebeského Mistra (Tchien-š’), tj. Čang Tao-linga (34-156 n.l. [některé prameny uvádí 126-45 př.Kr.]), považovaného za zakladatele taoistického náboženství. Její kořeny sahají až k sektě Wu-tou-mi-tao (Cesta pěti měřic rýže). V r.1304 byl Čang Tao-lingův potomek 38.generace Čang Jü-cchaj oficiálně jmenován „zakladatelem náboženství pravé jednoty“ (čeng-i-ťiao-ču). Základem jejího učení je tzv. „vnitřní alchymie“ (nej-tan) a ezoterická jóga (čchi-kung), techniky tvorby, regulace a přenosu životní energie čchi (sanskrt. prána, jap. ki), dechová cvičení a meditace, součástí jejího učení byly i magické a okultní rituály. Její příslušníci mohou uzavírat sňatky. Podle tradice byl jejím zakladatelem mudrc Tu Čchiung (Tu C’-kung) z Čchien-tchangu, učitel Sun Tchaje, jenž se zasloužil o etablování univerzálního taoistického náboženství na základech místních lidových kultů - někteří současní badatelé však tyto údaje zpochybňují, resp. vyvracejí. V současné podobě ji obnovil v r.1950 na Tchaj-wanu Čang En-pu, velekněz (tchien-š’) 63.generace.  

 

Cesta dokonalé pravdy = CESTA ÚPLNÉ DOKONALOSTI (Čchüan-čen-tao)  

 

CESTA CHUANG-TIHO A LAO-C’A Chuang-Lao-Tao)
Staročínská sekta, ideový předchůdce Cesty velikého klidu. Původně taoismem ovlivněný myšlenkový směr z období Válčících států (Čan-kuo, 5.-3.stol. př.Kr.), jenž se v 1.stol. n.l. transformoval v náboženské učení, z něhož čerpal zakladatel Cesty velikého klidu, Čang Ťiao.

 

CESTA NEBESKÝCH MISTRŮ (Cesta Nebeského mistra; Tchien-š’tao)
Čínská taoistická sekta, jež vznikla v 5.století na základech Cesty pěti měřic rýže (s níž bývá proto ztotožňována). Za zakladatele původní sekty je považován Čang Lu nazývaný Tchien-š’ neboli Nebeský mistr; titul tchien-š’ se stal dědičným v rodě Čangů a je zachováván dosud (63.patriarcha sekty tchien-š’ Čang En-pu žije na Tchaj-wanu). Její členové uctívali mudrce Lao-c’ jako boha (Nebeského mistra) a jeho spis Tao-te-ťing recitovali nazpaměť jako svatý text. V 5. stol. se odštěpila tzv. Nová cesta nebeských mistrů (Sin tchien-š’-tao), v jejímž čele stanul Kchou Čchien-č’ (Ťien-č’, 365-448) a která vytvořila severní větev (odmítající sexuální magii), zatímco na jihu pokračovala dál původní linie, jižní větev.

 

CESTA NEJVYŠŠÍ JEDNOTY (Tchaj-i-Tao)
Čínská taoistická sekta, kterou založil ve 12.století Siao Pao-čen, navazuje na tradici starší sekty Čeng-i-tao (Cesta dokonalé jednoty).

 

CESTA NEJVYŠŠÍHO MÍRU (Tchaj-pching-tao, „Žluté turbany“)
Čínská taoistická sekta mesianistického charakteru, kterou založil kolem r. 170 taoistický učenec Čang Ťiao (Čang Ťüe, jeden z vůdců lidového povstání proti dynastii Chan v r.184), jehož učení je shrnuto ve spise Tchaj-pching-ťing. Čang Ťiao hlásal příchod nového věku a usiloval o zřízení spravedlivé utopické společnosti. Sekta získala své neoficiální označení - Žluté turbany - díky tomu, že její stoupenci nosili na hlavách žluté šátky. Je známa i pod názvem Cesta velké rovnosti. Sekta se aktivně účastnila bojů proti teroru a zvůli vládních úředníků a generálů, kteří se zmocnili za zády císaře faktické moci. Chanský taoismus totiž odsuzoval bohatství a kázal myšlenku rovnosti. Všechny jejich vojenské operace a záškodnické akce byly uskutečňovány na základě věšteb a souběžně s magickými rituály a zaklínadly, používali talismany (fu-lu) a svěcenou vodu (fu-šuej). Jejich důstojníci byli zároveň knězi.

 

CESTA PĚTI MĚŘIC RÝŽE  (Wu-tou-mi-tao)
Jedna z prvních čínských taoistických sekt, kterou založili ve 2.- 3.stol. v oblasti dnešní provincie S’-čchuan „Tři Čangové“ - Čang Tao-ling (Čang Ling; považovaný za zakladatele taoistického náboženství a alchymie), Čang Cheng (resp. Tao-pching) a Čang Lu (jemuž je připisováno autorství spisu Lao-c’ siang-er ču). Své jméno získala sekta podle povinného vstupního poplatku, jímž bylo 5 měřic rýže. Její členové uctívali kult démonů kuej-tao, jehož nejvýznamnějším představitelem byl okultista Li Šao-čchün. Součástí tohoto kultu byly i krvavé oběti a sexuální rituály che-čchi (spočívající ve vzájemném vyrovnávání jin a jang, ženské a mužské energie, během kolektivních sexuálních orgií), používání talismanů a zaklínadel. Později na jejích základech vznikla sekta zvaná Tchien-š’-tao neboli Cesta nebeských mistrů (resp. Cesta nebeského mistra), neboť Nebeští mistři - tchien-š’ - byli představenými Cesty pěti měřic rýže. (Tchien-š’tao bylo proto synonymem pro název této sekty.) V 5. stol. se odštěpila tzv. Nová cesta nebeských mistrů (Sin tchien-š’-tao), která tvořila severní větev, na jihu pokračovala dál původní linie, jižní větev.

 

Cesta pravé jednoty = CESTA DOKONALÉ JEDNOTY (Čeng-I-Tao)

............................ .................................. ......................atd., atd., atd.............

Více se již dozvíte v Lexikonu !


Obsah publikace / Kompletní seznam hesel:

 

Hesla A-D:

http://www.cadpress.sk/index_ad.htm

 

Hesla E-K:

http://www.cadpress.sk/index_ek.htm

 

Hesla L-P:

http://www.cadpress.sk/index_lp.htm

 

Hesla Q-T:

http://www.cadpress.sk/index_qt.htm

 

Hesla U-Z:

http://www.cadpress.sk/index_uz.htm

 

 

Jmenný / biografický rejstřík:

http://www.cadpress.sk/index_biograficky.htm

 

Rejstřík pojmů obsažených v publikaci:

http://www.cadpress.sk/index-pojmy.htm

http://www.cadpress.sk/index_pojmy.htm

 

 


   Naše bestsellery  

 

 

 

  

podrobnosti viz  http://www.cadpress.sk/werner.htm

  

 

 

 

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

časopis KVĚTY, č. 8 / 2008


 

 

 

   Naše  žhavá  novinka: 

 

 

 

 Obsah / podrobnosti / ukázky:

http://www.cadpress.sk/voynichuv_rukopis.htm

 

  Přímá objednávka přes e-shop 

 

 

 

   Předchozí novinky 

 

 

Podrobnosti:

http://www.cadpress.sk/tibet.htm

 

 

 

 

EAN 9788088969594

 

INFO / OBJEDNÁVKA

 

B5, 365 stran, vázaná kniha

 

O AUTOROVI:  Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl externím spolupracovníkem).

 

 

 

 

 

podrobnosti na webu:

http://www.cadpress.sk/golem.htm

 

 

 

 

 

podrobnosti na adrese

http://www.cadpress.sk/parapsychologie.htm

 

 

 

 

vyšlo české i slovenské vydání  !

 

obsah knihy a informace  na strance:
http://www.cadpress.sk/psychotronika.htm
 

 

 

 

 Máte-li zájem o zasílání informací a edičních plánů,
zašlete žádost na naši e-mailovou adresu


 

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-841 01

Slovensko

http://www.cadpress.sk

 

 

Telefon:

 0903 159 404 / 0911 90 28 90

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání:

info@cadpress.cz

info@cadpress.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

  

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

svých knih

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

  

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
Jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

Tajemství prasíly 2

Tajemství pražského golema

Perspektivy psychotroniky Vědecký úvod do parapsychologie

O geopatogenních zonách a planetární síti životní energie Vázaná kniha, 264 stran + 32 stran barevné obrazové přílohy formát B5 / 24 x 17cm.
OBSAH 2. DÍLU: ZJEVOVÁNÍ: Tajemství magických kamenných staveb, bájné bytosti Slovanů, pyramidy --@-- Indiánský šaman a profesor; modřín a šamanský Cayce a migréna; Kafka a duše; šaman médiem mezi duchy a lidstvem --@-- Aura, duše a duchové --@-- Prasíla děravého kamenného disku --@-- Kamenná mezikruží a „genetický kotouč“, Karel IV. a létající talíře --@-- přemyslovské předtuchy aťd.
"more [+]

Vázaná kniha, 240 stran + 16 stran barevné obrazové přílohy formát B5 / 24 x 17cm.

Předmluva Prof. Milan NAKONEČNÝ: Je velký rozdíl mezi lovci senzací a skutečnými záhadology, hledači pravdy o věcech neobvyklých, jimiž se náš svět nadále jen hemží. Mezi ty poctivé záhadology světové úrovně patří nepochybně sympatický, distingovaný a současně lidsky přívětivý ing. Ivan Mackerle, skvělý vypravěč, člověk, který se vzdal své perspektivní odborné kariéry (vystudoval fakultu strojního inženýrství) aby zasvětil svůj život studiu záhad."more [+]

České vydání!!

Z OBSAHU: Dějiny; Vývoj základních názorů a poznatků; Současné koncepce psychotroniky; Oblasti psychotronického zkoumání; Telepatie; Telegnose; Prekognice; Psychokineze; Energoinformační systémy; Radiesteze; Usměrněná fyzikální manipulace; Psychotronické zkoumání činností člověka; Geoaktivní zóny; Vlastnosti prostoru; Podstata tvarového záření; Pojmy a mechanismus působení; Obecné zásady a pravidla; Historie jevu ; Výzkum v oblasti tvarového záření;   "more [+]

Kniha Milana RÝZLA Vědecký úvod do parapsychologie s predmluvou od Prof. MUDr. Stanislava GROFA, Ph.D. :  je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je vážnou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů parapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev". Se stejnou rozhodností, s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsychologie,.. "more [+]

 

  INFORMACE O AKTUÁLNÍCH NOVINKÁCH:

  http://www.cadpress.sk/novinky.htm