Róši Philip KAPLEAU : CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu / Buddhistická filozofie  a vegetariánství

 

Róši  Philip  KAPLEAU

 

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ

 

Vegetariánství z hlediska buddhismu

 

 

České vydání - ISBN 80-85349-10-8

178 stran / brož. / A5

 

 

Pojednání o zabíjení zvířat a vegetariánství z hlediska buddhistického, všeobecně etického i exaktně racionálního (doplněného vědeckými argumenty a přesnými údaji nejnovějších výzkumů FAO a světově uznávaných výzkumných institucí).

 

 

 

 

 

vydal

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

http://www.cadpress.sk

 

 

 


 

 

 

 

 

 

o autorovi

 

Róši Philip KAPLEAU  (1912-2004)  byl jedním z prvních průkopníků zen-buddhismu na Západě a nejvýznamnějším západním zenovým mistrem, zakladatelem a ředitelem Zenového centra v Rochesteru a autorem řady světoznámých knih (Tři piliře Zenu, Kolo smrti a Zen Svitání na Západě), jež byly přeloženy do desítek jazyků.

        V r:1953 opustil Kapleau své zaměstnáni v Americe a odešel do Japonska, aby se tam věnoval zenovému výcviku. Po pěti letech usilovného studia dosáhl osvícení, pokračoval však v dalším studiu. Později byl vysvěcen svým učitelem, Jasutani róšim, jenž mu odevzdal své učeni. V roce 1966 se vrátil do USA, kde založil zenové centrum v Rochesteru. Kromě tohoto centra podnítil otevření dalších středisek v mnohých městech USA, Kanady, Evropy a Střední Ameriky.

 

 

 

 

 


 

 

OBSAH:

 

 

Část první:

 

UTRPENÍ  CHOVNÝCH  ZVÍŘAT

Průmyslový odchov kuřat

Stísněnost a kastrace

Hrůzy transportu na porážku

Poprava na jatkách

Rituální porážka

Podíl jedlíků masa na zabíjení zvířat

Jedení masa a násilí vůči lidem

 

 

Část druhá:

 

JEDENÍ MASA A PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

Buddhistický a křesťanský pohled na zvířata

Zemřel Buddha protože jedl maso?

Maso jako almužna

Maso ve stravě japonských mnichů

Jedení masa v jednom klášteře v jihovýchodní As“

Dovoloval Buddha jedení masa?

Verze Theravády

Verze Mahájány

Indické učení o Ahimse

Ponižování zvířat, poskytujících maso

Palijský kánon o jedení masa

Jedení masa jako rodinný problém

Buddhističtí kněží a první přikázání

Co je to vegetariánství?

Zabíjení velryb a japonský buddhismus

Lidé jako bytosti odlišné od zvířat

Jedení zvířat, která "milujeme"

Zabíjení zvířat a jedení masa u přírodních národů

Je usmrcení rostliny totéž, co usmrcení zvířete?

Hitler - vegetariánská zrůda

 

 

Část třetí: DODATKY

 

1. Bílkoviny (protein) – řešení neexistujícího problému!

2. Rizika jedení masa

3. Vedlejší účinky produkce masa: Hlad, plýtvání a znečišťování prostředí

4. Potrava ducha - výroky význačných lidí o jedení masa

5. Doporučená literatura

Poznámky a vysvětlivky

 

 

Ukázka z knihy:

 

 

ÚVOD

 

Jestliže podle Geneze člověk poprvé zhřešil tehdy, když Adam snědl jablko, jímž ho pokoušela Eva v rajské zahradě, pak dozajista jeho druhým hříchem bylo podlehnutí pokušení zabít a sníst příbuzná stvoření. Tato událost se mohla odehrát teprve během některé z ledových dob pravěku, když vegetace, kterou se člověk původně živil zmizela dočasně pod vrstvami ledu. Mohlo se to ale také stát díky pýše a prestiži, pramenící z ulovení obrovského savce, jací obývali větší část Země v době, kdy se objevil na scéně první lovec. V každém případě však můžeme říci, že z této osudné události vznikl teror, násilí, krveprolévání, vraždění lidí a nakonec i válka.

Dnes je už jen málo míst na zeměkouli, kde nehostinné prostředí nutí člověka zabíjet své čtyřnohé příbuzné, aby se stejně jako jeho masožraví předkové udržoval naživu. Naopak, na většině území světa je rostlinná potrava hojná ve vší rozmanitosti a bohatství. Přesto však podrobování si říše zvířat a nesmyslná agresivní válka proti ní stále pokračují. A nikde není. tato válka nemilosrdnější a krutější než na farmách, ohradách pro dobytek a na jatkách. Obzvlášť to platí dnes, kdy všechen průmysl, spjatý s pěstováním a porážením zvířat v rozvinutých zemích převzaly nadnárodní společnosti. První část této knihy, která detailně popisuje frustraci, utrpení a hrůzu, jež prožívají zvířata, určená za potravu lidem má za cíl seznámit čtenáře s tímto utrpením, aby lépe porozuměli smyslu překázání nezabíjet, ale chránit život.

Téměř stejně hrozná jako krutost k dobytku je krutost ke zvířatům, užívaným na pokusy v univerzitních laboratořích, vojenských zařízeních vyspělých zemí  a velkých firmách. I když tento aspekt krutosti ke zvířatům je mimo rámec naší knihy, je stejně hodný pozornosti. Milióny lidoopů, psů, koček, ovcí, králíků, prasat, ptáků, hlodavců a jiných zvířat jsou běžně podrobovány experimentům a testům, jež lze v nejlepším případě označit za trápení a v nejhorším jako pomalé zabíjení. Odhadujeme, že jen v r. 1980 bylo "obětováno" výzkumu kolem 70 miliónů zvířat. Běžným zdůvodněním těchto pokusů je tvrzení, že jsou nezbytné proto, abychom získali životně důležité poznatky, jež jinak nelze získat bez pokusů na lidech. Jestliže by tyto pokusy na zvířatech byly zakázány, vážně by to prý narušilo výzkum v prospěch lidstva. Mnozí vědci s tímto tvrzením nesouhlasí.

Vynikající neurolog, dr. Bellnett Derby je jistě kvalifikován ke tvrzeni, že 90 % pokusů na zvířatech je opakovaných a zbytečných!. Jiní výzkumníci tvrdí, že velká většina testů poskytuje jen bezvýznamné údaje, mnohé z nich jsou přitom nepoužitelné vzhledem na mezidruhovou odlišnost a v mnoha případech lze hledanou informaci humánnějším a také výhodnějším způsobem získat pokusy in vitro a jinými způsoby bez použití pokusů na zvířatech. Tyto způsoby jsou k dispozici, ale využívají se jen málo. Množství vědců, znepokojených bezcílnými pokusy na zvířatech bylo tak velké, že vytvořili organizaci Vědecké centrum pro blaho zvířat. Tato organizace má za cíl chránit pokusná zvířata před krutým zacházením ze strany necitlivých vědců.

Žádná diskuse o blahu zvířat nebude smysluplná, pokud se nebude zabývat morálními aspekty jedení masa. Protože jsem se rozhodl hovořit o tomto problému z hlediska buddhismu, považuji za potřebné především hovořit o významu prvního buddhistického přikázání, nezabíjet. V souvislosti s tím se objevily dvě zásadní otázky: Zakazuje první přikázání opravdu jedení masa? a druhá: Je prokázáno, že Buddha dovolil jedení masa? Z těchto dvou otázek vyplynula další: Zemřel Buddha po požití kousku vepřového masa, jak tvrdí někteří vědci, anebo po požití jedovaté houby, jak tvrdí jiní? Jestliže bereme doslova tvrzení palijských 4 textů, o nichž se domníváme, že jsou zápisem Buddhových slov, pak můžeme tvrdit, že Buddha dovolil jíst maso, vyjma situace, kdy má člověk důvod domnívat se, že zvíře, jehož maso jí, bylo zabito výlučně pro něj. Tento názor je však v příkrém rozporu s mahájánovými 3 sútrami, o nichž také předpokládáme, že jsou Buddhovými slovy. V nich se kategoricky tvrdí, že jedení masa je v rozporu s duchem a cílem prvního přikázání, protože činí člověka spoluviníkem zabíjení zvířat. To však odporuje soucitné péči o všechen život, která je podstatou buddhismu.

Pomocí textového a jiného průkazného materiálu jsem se snažil dokázat, že Buddha nemohl vyslovit slova, jež mu připisuje pálijský kánon v souvislosti s jedením masa, a také to, že zemřel po požití jedovaté houby, a nikoliv kousku vepřového. Je zajímavé, že buddhologové se, pokud vím, nesnažili vyřešit jasný rozpor mezi názory dvou větví buddhismu na jedení masa. Možná, že nepovažovali celý problém za tak důležitý, aby si zasloužil zkoumání, anebo se nechtěli zřeknout tak krásného námětu ke sporům. Před mnoha lety napsal Arthur Waley duchaplnou studii, nazvanou "Zemřel Buddha po vepřovém mase?", v níž citoval články mnoha autorů, píšících o tomto problému. Ale odpověď na otázku, jestli Buddha opravdu dovolil jedení masa nenajdeme ani v doktorských disertacích.

Nicméně je to pro mnohé lidi problém. Po dlouhá léta mi lidé, účastnící se mých seminářů v USA i v zahraničí, ale i moji žáci kladli tutéž otázku: „Zakazuje buddhismus jedení masa?" Kromě několika případů, kdy jedinou motivací tazatele bylo stát se středem pozornosti, jsem měl pocit, že se neptají ze zvědavosti, ale že je to pro ně důležitá otázka. Některé trápilo, že sami jedí maso a chtěli vědět, jestli to buddhismus považuje za nemorální. Jiní se chtěli ubezpečit, že jedení masa a buddhismus jsou slučitelné. A jiní chtěli prostě dospět k lidštějšímu způsobu stravování. Dilema, které všichni tito lidé pociťují snad nejlépe vyjadřuje dopis, v němž vnímavý  mladý pár píše:

 

„Buddhismus nás zaujal svým učením o. úctě ke všem formám života, nejen lidskému. Ale jako noví adepti nerozumíme jedné věci, která nás velmi trápí. Je nutné přestat jíst maso, abychom správně praktikovali buddhismus? Zdá se nám, že mezi buddhisty v tom není shoda. Slyšeli jsme, že v jihovýchodní Asii a v  Japonsku buddhističtí laici, ale i mniši a kněží jedí maso, a učitelé v USA a jinde na Západě také. Ale tady v Rochesteru nám řekli, že vy i vaši studenti jsou vegetariáni. Opravdu zakazují buddhistická písma jedení masa? Jestliže ano, proč? Jestliže to nezakazují, pak nám dovolte, abychom se zeptali, proč jste vegetarián? Stali bychom se vegetariány také, kdybychom měli jistotu, že to prohloubí náš buddhismus. Ale jestliže tomu tak není, raději bychom maso jíst nepřestali, zčásti také proto, že jej jedí naši přátelé. Máme také jisté výhrady vůči vegetariánství ze zdravotního hlediska.“

Větší část této knihy odpovídá na tyto otázky.

Rozsáhlé hubení velryb, hlavně Japonci a Sověty učinilo z těchto obrů hlubin ohrožený druh a pochopitelně vyvolalo poplach mezi ekology a jinými zainteresovanými lidmi na celém světě. Protože japonské velrybářské společnosti cynicky ospravedlňují své jednání také buddhistickými argumenty, této otázce se obšírně věnujeme v závěru druhé části.

K textu jsme přidali pět dodatků, abychom rozptýlili všechny pochybnosti čtenářů o neškodnosti a potřebnosti vegetariánství. Mnozí lidé se chovají jako sloni, o nichž se hovoří, že nevstoupí na neznámý terén, dokud se nepřesvědčí, že je unese. Většina lidí nepřestane jíst maso, dokud se nepřesvědčí, že tím neutrpí jejich zdraví. Což prakticky znamená, že se musí ujistit, že vegetariánská strava jim zajistí dostatek bílkovin. Jen řeknete, že nejíte maso, a hned se ozve spontánní reakce: „A odkud berete bílkoviny?“

Odpověď Thoreaua na tuto otázku je poučná. Jeden farmář se jej zeptal: „Slyšel jsem, že nejíte maso. Odkud berete sílu (rozuměj bílkovinu)?“ Thoreau ukázal na pár koní, táhnoucích farmářův vůz a zeptal se: „A odkud berou sílu oni?“ Jak ukazuje Dodatek 1, dnes na toto téma nepotřebujeme spekulovat. Osvícená lékařská veřejnost nás ujišťuje, že pokud se bílkovin týká, vegetariánství není problém.

Dodatky 2 a 3 ukazují, že za pochybnou rozkoš požívání opékaných zvířecích mrtvol platíme jako jednotlivci i jako společnost vysokou cenu (hlad, nemoci a plýtvání).

Kdyby si víc lidí uvědomovalo, kolik vynikajících myslitelů a humanistů v minulosti a přítomnosti bylo vegetariány, a kdyby mohli číst, co tyto vynikající osobnosti napsaly o morálnosti nepožívání masa, mohli by si uvědomit, že vegetariánství není jen záležitostí podivínů a snobů, ale že přitahuje mnohé. humanisty a sociálně angažované osobnosti. Proto Dodatek 4.

Rostoucí zájem o etické problémy utrpení a násilí, způsobovaného zvířatům jejich zabíjením pro potravu i pokusům na nich samozřejmě vedl současné etiky a jiné filozofy k napsání řady knih, v nichž diskutují o zásadních otázkách práv zvířat a povinností lidí, stejně jako o souvisejících problémech hladu a ekologické nerovnováhy. Většina knih uvedených v první části Dodatku 5 se zabývá morálními aspekty porážení zvířat a jedení masa. Několik vynikajících titulů jsme museli vynechat, protože jsou už dávno nedostupné.

Z praktických důvodů jsme do druhé půle zařadili kuchařské knihy. Nestačí propagovat vegetariánství jen poukazováním na humanitární a ekologické příčiny. Je třeba ukázat lidem jak mají začít s bezmasou stravou - jinými slovy, jak připravit chutná a výživná vegetariánská jídla. Hluboce zakořeněný názor, že vegetariánská strava je jídlem pro králíky ustupuje jen těžce. Recepty v uvedených kuchařských knihách připravili specialisté ve výživě, kteří sami také jedí bezmasou stravu. Proto jsou tato jídla přitažlivá pro oči, lahodné chuti a dostatečně výživná, jak se přesvědčí každý, kdo je vyzkouší.

Několik slov o ilustracích. Většina fotografií v knihách o osudu zvířat naživo dokumentuje utrpení zvířat na farmách a v laboratořích. Jejich zjevným účelem je upozornit na krutosti, páchané na dobytku i na pokusných zvířatech, a vzbudit soucit a sympatie k těmto nešťastným stvořením. Čtenář měl být veden k reflexi nad svým vlastním jedením masa a k podpoře zákonů, chránících zvířata před zneužíváním a vykořisťováním. Není třeba říkat, že taková snaha je obdivuhodná.

Ilustrace v této knize mají jiný účel. Jsou to hlavně fotografie soch proslulých čínských a japonských umělců. Jejich účelem je zdůraznit vrozenou důstojnost, celost (angl. wholeness) a posvátnost (angl. holiness) zvířat a jejich principiální spřízněnost s lidmi. Ujišťují nás, že „Nebe a země a já máme stejné kořeny“, jak říká starý zenový mistr. Jistěže, na relativní neboli karmické úrovni se lidské bytosti samozřejmě odlišují od zvířat, stejně jako se liší jedna od druhé. Každý z nás přijel na svět s jinými tělesnými danostmi, emocionální citlivosti a intelektuálními schopnostmi. Ale v absolutním smyslu, v základní Buddhově podstatě, společné všemu. bytí, nelze hovořit o lepším nebo horším, vyšším nebo nižším, minulosti nebo budoucnosti, já nebo jiných. Mezi lidskou a zvířecí podstatou není hranice.

Zvlášť staří Egypťané chápali tuto zásadní neoddělitelnost lidského a nelidského světa. věděli, že všezahrnující Jednota se netýká jen člověka, ale i všech zvířat. Proto když vytvářeli obrazy bohů, míchali dohromady lidskou a zvířecí podobu. Proto měla těla některých božstev lidskou podobu, zatímco tváře a hlavy mohly být ptačí, Iví nebo jiného zvířete. Staří Číňané také chápali vzájemnou závislost člověka a zvířete. Čínská soška buddhistického mnicha s tygří hlavou, kterou můžeme vidět v textu, ilustruje tento princip.

 

Potřebujeme zvířata: domácí jako společníky, abychom je pěstovali a milovali, divoká na to, abychom uchovali křehkou rovnováhu našeho ekosystému. Jestliže ničíme divoká zvířata a jejich prostředí, snižujeme kvalitu našeho života. Jak moudře poznamenal Thoreau:   „V divočině je zachování tohoto světa.“ Ale zvířata potřebujeme z jiných důvodů. Jsou mezičlánkem, jenž nás spojuje s našimi prapočátky, a jestliže dokážeme komunikovat s jinými živočišnými druhy, otevírají se nám nové oblasti poznání. Jak poznamenal dr. John Lilly, předmětem zkoumání lidstva nemusí být pokaždé člověk. Jak víme, zvířata jsou obdařená. daleko jemnějšími smysly a psychickými silami, než jsou naše a mohou nás naučit mnohému o naší živočišné podstatě a o tajemném světě, ve kterém se pohybují. Podmínkou však je, že respektujeme jejich jedinečnost, nepodřizujeme si je a nevykořisťujeme je. Klasickým vyjádřením majestátu, tajemství a nádhery živočišné říše jsou slova Henryho Bestona v jeho eseji Autumn, Ocean and Birds (Podzim, oceán a ptáci):

"Potřebujeme jiné, moudřejší a možná mystičtější chápání zvířat...  Povyšujeme se nad nimi pro jejich nedokonalost, pro jejich tragický osud, díky kterému jsou tak hluboko pod naší úrovní. A v tom se mýlíme. Zvíře nelze měřit člověkem. Ve světě starším a plnějším než je náš se pohybují  hotové a dokonalé, obdařené rozvinutými smysly, které jsme my ztratili anebo nikdy nedosáhli, žijí podle hlasu, které my nikdy nebudeme slyšet. Nejsou to naši bratři, nejsou to naši poddaní; jsou to jiná společenství, chycená spolu s naším do pasti života a času, spoluvězni nádhery i utrpení Země.“

Budeme-li dál potlačovat a zuřivě ničit naše spolubydlící na Zemi, kteří s námi sdílejí společný osud na naši ohrožené planetě, nejenže se od nich nic nenaučíme, ale ještě přitížíme i tak už dost těžkému břemenu naší karmy - karmy, kterou jednoho dne budeme muset odčinit v moři krve a slz. Protože ať věříme v cokoliv, jedno je jisté: zákonu karmické odplaty neunikneme.

 

 

 

 

 


 

 

 

vydal

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

 

Telefon:   ++421   02   /  6436 9928

Telefon z ČR: 00421  903 159 404

 

 

 


 

Doporučujeme i další titul tohoto autora, jenž přichází právě znovu na knižní trh:

 

 

TŘI  POJEDNÁNÍ  O  ZEN-BUDDHISMU

 

Róši P. Kapleau (CAD Press)

 

Sborník tří Róšiho prací: "Zen - poznámky o práci, vědomí, pomíjivosti, ne-já, egu a jazyku", "Soukromý rozhovor s Róšim" a "Putování k buddhistickým chrámům a jeskyním v Číně".

Róši Philip KAPLEAU  (1912-2004)  byl jedním z prvních průkopníků zen-buddhismu na Západě a nejvýznamnějším západním zenovým mistrem, zakladatelem a ředitelem Zenového centra v Rochesteru a autorem řady světoznámých knih (Tři pilíře Zenu, Kolo smrti a Zen − Svítání na Západě), jež byly přeloženy do desítek jazyků.

 

 

 

(nové vydání dávno rozebraného bestselleru)

 

ISBN 80-85349-09-4

ČESKY (vyšlo 1/4/2008)

A5, 176 str, brož.

 

PC: 176 Sk / 176 Kč

 

 

 

 

 

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]

 

 

Další literaturu o buddhismu najdete na níže uvedených stránkách
 
 
  

 

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

 


 

 


 

NOVINKY   V   NAŠÍ   NABÍDCE  

 

    Právě      vyšlo   

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 


 

VNITŘNÍ  ŽIVOT / Úvod do teosofie

Charles  Webster  LEADBEATER (CAD Press)

 

Kniha vysvětluje v intencích theosofického učeni základní pojmy a představy autora samotného i Teozofické společnosti a teozofického hnutí. Za poznámku stojí, že právě autor Ch. Leadbeater se zasloužil i o objevení indického mystika a filozofa Krishnamurtiho, jemuž zprostředkoval a zajistil vzdělaní a uvedl jej na Západ.

 

 

OBSAH:  O  autorovi *  Předmluva  k  indickému  vydání *  Velké  duše *  Kristovo  dílo *  Dílo  Mistrů *  Mistři  a  žáci *  Stezka  pokroku *  Starobylá  tajemství  (mystéria) *  Logos *  Buddhismus *  Křesťanství *  Hřích *  Papež *  Obřady  a  rituály *  Modlitba *  Ďábel *  Hinduismus *  Spiritismus *  Kasty *  Symbologie *  Plamen *  Zdravý  rozum *  Bratrství *  Pomáhání světu *  Kritika *  Předsudky *  Zvědavost *  Poznejte sami sebe *  Asketismus *  Zbytečné starosti *  Zničení  tužeb *  Střed mého kruhu *  Naše  povinnosti  vůči  zvířatům *  Sympatie *  Náš  postoj  k  dětem *  Strach ze smrti *  Spolupráce *  Den  života *  Meditace *  Nirvána *  Trojjediný  duch *  Vědomí  buddhické *  Sféry * 

 

160 stran / ISBN  978-80-88969-31-0

Podrobnosti o knize jsou k dispozici na stránce: http://www.cadpress.sk/teosofie.htm

 

 


 

 

 

 

Posvátný spis šintoismu (japonské náboženství shinto) a nejstarší japonská kniha (kronika z r. 712), jedno z nejvýznamnějších děl světové mytologie. 

 

Z různých pramenů (jmenovitě uvedených v bibliografické příloze) do slovenštiny přeložil a úvodem a poznámkami opatřil PhDr. Viktor Krupa, DrSc, přední slovenský orientalista, odborník na japonskou kulturu a ředitel Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd.  Překlad do češtiny a grafická úprava F. R. Hrabal.

 

Počet stran: 314, formát B5 / 24x16 cm, tvrdá / šitá vazba.

České vydání,                    ISBN  80-85349-97-3

 

 

 

podrobnosti na stránce

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm


 

 

 

ŠAMANISMUS  IV

 

ŠAMANISMUS  A  ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČENÍ

 

 

SBORNÍK 9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VÝZKUMU ŠAMANISMU A

ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ LÉČENÍ

 pořádané 5. až 7. září 1992 v St. Sabina Center  (San Rafael, Kalifornie, USA)

2. část

 

 

 

 

Z amerického originálu Proceedings of the Ninth International Conference on the Study of Shamanism and Alternate Modes of Healing (vyd. Independent Scholars of Asia,  Inc.,  1992)  přeložil  PhDr. Antonín Konečný.

Redakce a grafická úprava edice F. R. Hrabal.

 

 ISBN  80-85349-66-3

 

 

 

OBSAH

 

Člunový tanec Hupů: Odchod zármutku   

Distanční percepce velice zvláštního materiálu 

Duchovní rozměry lukostřelby  

Dvě psychotechnologie    (Stalin a černá magie)

Hádes a Persefoné:  Sňatek v pekle

Havajská dualita:  Návrat k pramenům   

Hlasy čistoty: Léčení písněmi a symboly u původních obyvatel Kalifornie   

Ho’oponopono:  Terapeutický nástroj z Havaje

Individuace ženy: Tvořivý a transformační proces

Když umírá léčitelka:  Šamanská cesta v psychoanalýze

Panel o vzniku nového paradigmatu    

Písně kontinuace:

Rytmus, rituál a obřad u původních obyvatel severozápadní  Kalifornie   

Podobnosti a rozdíly mezi šamanismem a totalitarismem:

Posvátný prostor 

Pouť do starověké Británie a Bretaně

Proutkařství a krajina   

Současné přeměny a obnovování lidských sídlišť  

Svět duchů na současném Islandu  

Šamanská cesta a řešení konfliktů  

Tanec Duhového koně: Modlitba k Zemi o uzdravení  

Zkoumání metaumění: Fáze II  

Zpívání do čaker a tranzovní tanec 

 

Brož. , formát A5, 175 Stran                                 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Podrobnosti o edici / antologii    Š A M A N I S M U S   najdete na stránce

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

_____________________________________________________________

 

 

 

M Á N Í   A    TRADICE   MANICHEISMU

François  Decret  (CAD Press)

edice  SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,   49. svazek (dotisk 2007)

 

Z francouzského originálu Mani et la tradition manichéenne (coll. Maitres spirituels) přeložil PhDr. Zdeněk Müller,CSc.

 

Dílo přibližující fundovaně náboženské učení, které vzniklo ve 3. století jako syntéza zoroastrismu a gnostického křesťanství, čerpajíce z chaldejsko-babylonských a perských mýtů a apokryfních (gnostických) textů. Z lůna manicheismu vzešel i sv. Augustin, později úhlavní nepřítel manicheismu.  Základem manicheistického náboženství je dualismus dobra a zla, jeho myšlenky přetrvaly v učení balkánských bogomilů a paulikiánů i  západoevropských kacířských sekt katarů a albigenských.  Jeho stoupenci odmítali požívání alkoholu a masitých jídel, tělesnou práci, hromadění majetku a plození dětí.

 

Základními texty manicheismu - a zavrhujícího Starý zákon - jsou Máního spisy Velké evangelium, Kniha tajemství, Kniha o obrech a Poklad života, které byly sepsány v syrštině, a Šáhpuhrakán, sepsaný persky, v němž Mání vysvětluje své poslání jako završení nedokončeného díla Buddhy, Zoroastra (Zarathuštry) a Ježíše Krista. Mnohé z textů (v koptských překladech) byly nalezeny při vykopávkách ve Fajjúmu. V letech 763-840 byl manicheismus státním náboženstvím celé Ujgurské říše (v povodí řeky Orchon). V 7.-14. stol. ovlivnil i řadu čínských synkretických sekt.

 

Brož., 150 Stran a5. České vydání - ISBN 80-85349-30-2

 

Podrobnosti na webu:

http://manicheismus.czechian.net

http://www.cadpress.sk/manicheismus.htm

 

 

 


 

 

 

 

 

JEŽIŠOVO   EVANJELIUM
 
Po stopách jeho pôvodného učenia
 


John Davidson M.A. (CANTAB)


Z anglického originálu The Gospel of Jesus. In Search of His Original Teachings (Element Books Limited, Shaftesbury, U.K. / Rockport, USA / Brisbane, 1995 [ISBN 1-85230-720-X])  preložil Tomáš Hrustič
 Vydanie prvé

 

 

ISBN 80-88969-20-4

(Viaz., 848  strán, formát 24x16 cm)

(Slovenské vydanie)

Ježiš Kristus, Biblia a rané kresťanstvo z pohľadu teológie a religionistiky

Monumentálne dielo anglického učenca, známeho religionisty ... Výklad učenia Ježiša Krista vo svetle najnovších výskumov rukopisov z Nag Hammadi, zvitkov od Mŕtveho mora, apokryfných a gnostických spisov (esejských, koptských, manichejských, nestoriánských, mandejských ... )
ako aj diel najvýznamnejších kresťanských teológov, filozofov, cirkevných otcov a mystikov (sýrskych, egyptských, gréckych, etiopských aj židovských).

 

Podrobné informácie aj obálku knihy nájdete na internetovej stránke:

http://www.cadpress.sk/jezisovo_evanjelium.htm

a

http://mujweb.cz/www/evanjelium

 

 


 

 

Připravujeme:

   

 

Titul   Náboženské tradice Asie  vyjde  ve  2  autonomních  svazcích  v  rozsahu zhruba 900 stran   (každý svazek by měl mít okolo 400 stran, váz.,  formát B5  [24x16 cm]).

Na redakční přípravě rukopisu se průběžně pracuje a o termínu vydání budou čtenáři i knihkupci včas informováni, např. i e-mailem, pokud o takovou formu informování požádají

 

 

info na webu:  http://www.cadpress.sk/werner.htm
 

 


 

 

Z  DALŠÍCH  PUBLIKACÍ

VYDAVATELSTVÍ  

C A D     P R E S S

 

(v češtině)

 

 

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II       (Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

 

 

======================================================

Charles Poncé:  HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

http://www.cadpress.sk/magie.htm

http://www.mujweb.cz/www/Magie2

viz též

======================================================

Guy Casaril:  RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

http://www.mujweb.cz/www/astrologie_okultismus_a_magie

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:   MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

http://www.cadpress.sk/marihuana.htm

http://www.mujweb.cz/www/MARIHUANA_ZAKAZANA_MEDICINA

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

Podrobnosti na web-stránkách:

http://www.mujweb.cz/www/Kultivace

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

======================================================

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen:  BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.mujweb.cz/ww/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH I

http://www.cadpress.sk/vecne_tabu.htm

http://www.mujweb.cz/www/vecnetabu

 

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU

http://www.cadpress.sk/ufon.htm

http://www.mujweb.cz/www/UFON2

======================================================

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE - POLYNÉSKÁ KOSMOGONIE

Fundované dílo z pera předního slovenského odborníka na historii a kulturu Oceánie a ředitele Kabinetu orientalistiky SAV.

http://www.cadpress.sk/polynesie.htm

http://www.mujweb.cz/www/POLYNESIE

===================================

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

http://www.cadpress.sk/cado.htm

http://www.mujweb.cz/www/CADO

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

 

http://www.mujweb.cz/www/makrobiotika_a_vegetarianstvi

NEBO

http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

 

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider:  TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

======================================================

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar: JÓGOVÁ TERAPIE

 

viz

http://www.cadpress.sk/joga.htm

http://www.mujweb.cz/www/ajurveda

======================================================

Prof. Tomio Hirai: ZAZEN -  LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Autor je předním japonským psychiatrem a presidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

http://www.mujweb.cz/www/Zazen

======================================================

Mary Burmeister: 

DŽIN-ŠIN-DŽUCU - Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

http://www.mujweb.cz/www/Zazen

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ I-III (I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně. Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky).

http://www.cadpress.sk/bodhidharma.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN (Tai Chi Chuan)  I, II

Obsáhlá a podrobná příručka

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

http://www.mujweb.cz/www/budo_distribucia

======================================================

Mijamoto Musaši: KNIHA PĚTI KRUHŮ  (GO RIN NO ŠO)

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj

viz

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

http://www.mujweb.cz/www/buddhismus_a_bojova_umeni

======================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH / Praktický úvod do kung-fu

======================================================

BUDDHISMUS   I - V         (Antologie)

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus_a_psychologie.htm

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

======================================================

DHARMA GAIA - ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

http://www.cadpress.sk/dharmagaia.htm

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_EKOLOGIE

======================================================

Jiří Černega:  O POČÁTKU BUDDHISMU

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

======================================================

Mistr Lao-c': TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

viz

http://www.cadpress.sk/konfucius.htm

 

======================================================

François Decret: MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

http://www.cadpress.sk/manicheismus.htm

======================================================

Paul Carus: BUDDHOVO EVANGELIUM

======================================================

Pchra Khantipálo:  ÚVOD DO BUDDHISMU

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

======================================================

Leopold Procházka: O BUDDHISTICKÉ MEDITACI

======================================================

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

======================================================

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/Makrobiotika_a_vegetarianstvi

======================================================

Róši P. Kapleau: TŘI POJEDNÁNÍ O ZEN-BUDDHISMU

======================================================

Ajahn Sumedho: BDĚLOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

======================================================

Otmar Doležal: VÍTĚZSTVÍ DUCHA NAD HMOTOU

http://www.cadpress.sk/teosofie.htm

http://www.mujweb.cz/www/TEOSOFIE

======================================================

Thich Nhat Hanh: MÍR V NÁS

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

======================================================

Josef Marek: O MEDITACI

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

======================================================

ZEN   1 - 8 (Antologie zen-buddhismu, 8 samostatných svazků)

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith: 

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE.

Další podrobnosti o příručkách bojových umění
najdete na adresách:
 

http://www.cadpress.sk/budo.htm

nebo

http://www.mujweb.cz/www/budo_distribucia

======================================================

Róši Kaisen: BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE

Autor - osvětluje historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění a duchovní principy budó.

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

======================================================

Róši Kaisen: MNICH BOJOVNÍK

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera.

======================================================

Mistr Takuan Sóhó: CESTA ZENU - CESTA MEČE

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži

http://www.cadpress.sk/cesta_zenu.htm

http://www.mujweb.cz/www/Cesta_zenu

======================================================

ŠAMANISMUS   I, II , III   , IV    (Antologie),

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

 

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

 

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

 

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

http://www.cadpress.sk/islam.htm

 

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek tajemnou oblast tibetské medicíny.

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

======================================================

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: OSM KUSŮ BROKÁTU / Waj-tan čchi-kung

Série cviků k regulování energie čchi (ki). Špičková příručka!

VIZ

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ČCHI KUNG - Bojová umění a zdraví

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. 250 fotografií a náčrtků.

 

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG (TAI CHI CHI KUNG)

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

http://www.cadpress.sk/pokrocily_jang.htm

 

======================================================

Neil Claremon: ZEN A LUKOSTŘELBA

Lekce mistra lukostřelby o dechu, držení těla a cestě intuice.

http://www.cadpress.sk/lukostrelba.htm

http://www.mujweb.cz/www/Lukostrelba2

 

 

aktuální nabídka všech - našich i cizích - titulů

(z českých a slovenských vydavatelství):

http://www.cadpress.sk

 

 

 


 

Kompletní katalog zašleme na požádání v elektronické podobě

žádejte jej na adrese: cad@atlas.sk , cad@atlas.cz  anebo cad@seznam.cz     !

 

informace o našich knížkách najdete i na internetu

 

aktuální nabídka všech titulů

přes 2 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství

a zahraničních CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba -

je

na stránkách:

 

http://www.cadpress.sk

 

http://web.stonline.sk/cad

nebo

http://cad.webpark.sk

 

možnost zkopírování ceníků a katalogů