ZDRAVIE A VÝŽIVA ĽUDÍ

 1.-3. diel

Autori: KERESTEŠ Ján, CHLEBO Peter a kol.

 

Väzba: V8

Rozmer: 165x235mm

1. diel má 800 strán, 1650g, cena jednotlivého dielu 37 Eur
ISBN: 978-80-88969-84-6
EAN: 9788088969846

2. diel má 704 strán, 1440g, cena jednotlivého dielu 37 Eur
ISBN: 978-80-88969-85-3
EAN: 9788088969853

3. diel má 540 strán, 1030g. cena jednotlivého dielu 33 Eur
ISBN: 978-80-88969-86-0
EAN: 9788088969860

 

Termín vydania: 1/11/ 2020

 

Podrobnosti / na stiahnutie:

Ukážky:

http://www.cadpress.sk/zdravie_set_ukazky.pdf

 

OBSAH

komplet / podrobný:

http://www.cadpress.sk/zdravie_set_obsah.pdf

 

 

 

Anotácia:

Ján Keresteš je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2500 stranách najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocinárstva.
Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí.Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť.

Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

 

Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva.

Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje.

Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť.

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových – najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

 


 

 

AUTORSKÝ TÍM:

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

 Ing. Martina Gažárová, PhD.

 Ing. Katarína Fatrcová-Šrámková, PhD.

 Ing. Jaroslav Maček

 Ing. Zsigmund Tóth, PhD.

 Ing. Zuzana Hamadová

doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

prof. Ing. Jozef Čársky, CSc.

 MUDr. Janka Zálešáková

doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.

doc. Ing. Milan Kováč, CSc.

doc. Ing. Pavel Dlouhý, CSc.

prof. Ing. Jozef Golian, PhD.

 Ing. Jiří Kopáček, PhD.

prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.

 PhDr. Peter Keresteš, PhD.

doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.

 RNDr. Jana Mrázová, PhD.

 Ing. Jana Kopčeková, PhD.

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.

doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

 Ing. Ladislav Strarúch, PhD.

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.

 Ing. Karol Herian, CSc.

prof. Ing František Buňka, PhD.

 Ing. Vladimír Boroš, CSc.

prof. Ing Štefan Schmidt, PhD.

doc. Ing. Mária Griefová, PhD.

doc. Ing Tatiana Bojňanská, CSc.

prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.

prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

prof. Ing. Róbert Toman, PhD.

prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.

prof. RNDr. Katarína Horáková, PhD.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.

 Ing. Michal Gábor, PhD.

 MUDr. Ján Kozánek

 Ing. Zuzana Chlebová, PhD.

Ing. Marianna Schwarzová, PhD.

 

 

Táto komplexne koncipovaná publikácia so širokým záberom kopíruje spoločenské, ekonomické a strategické postavenie výživy v spoločnosti, význam potravinovej bezpečnosti a dostupnosti, približuje dejiny výživy, definuje a charakterizuje rastlinné a živočíšne zdroje výživy a potraviny, prezentuje úlohu a význam základných živín, ale i ostatných súčastí výživy, ako sú mikro a makroelementy, stopové prvky, minerály, vitamíny, voda a do popredia stále viac vystupujúce a diskutované bioaktívne látky hlavne s ohľadom na zdravotný benefit a možnosti prevencie vzniku a rozvoja tzv. civilizačných ochorení. Publikácia poskytuje v prehľadnej forme súčasné poznatky o anatómii a fyziológii tráviacej sústavy, o procesoch a reguláciách trávenia, metabolizme jednotlivých živín v ľudskom organizme, ale i poruchách a dopadoch na zdravie pri ich absencii, nedostatku alebo nadbytku.

Publikácia sa zaoberá zásadami zdravej a racionálnej výživy, výživy v mimoriadnych situáciách a výživou rôznych populačných skupín. Zároveň však poukazuje na dôležitosť a nezastupiteľnosť výživy pri rôznych chorobných a patologických stavoch, ako i o možnostiach výživy v procesoch ich ovplyvnenia a to či už pozitívnom, tak i v negatívnom zmysle. Dotýka sa aj problematiky nutrigenomiky a epigenetiky hlavne vo vzťahu k výžive. Súčasťou predkladanej publikácie sú i najnovšie poznatky z technológie spracovania a výroby potravín, aplikácie moderných technických a digitálnych technológii, ale i riešenie ekologických, environmentálnych podmienok výroby potravín, ale i možností ekologického a udržateľného poľnohospodárstva.

Publikácia vznikla na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá ako jediná na Slovensku už viac ako 68 rokov vychováva poľnohospodárskych odborníkov pre rezort poľnohospodárstva a potravinárstva, ale i príbuzné odbory, a v súčasnej dobe je logickým vyústením i výchova odborníkov v oblasti výživy ľudí, pretože produkcia potravín a potravinových zdrojov musí ísť ruka v ruke s ich bezpečným a zdraviu prospešným dopadom na ľudský organizmus.

Na zrode publikácie sa okrem odborníkov z SPU Nitra podieľali i odborníci iných slovenských univerzít, ako napríklad Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, či Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale i odborníci rôznych výskumných ústavov a odborníci z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne, pretože ak chceme úspešne splniť všetky ciele týkajúce sa zdravej výživy ľudí, tak sa na tom musíme podieľať a spolupracovať všetci. Snahou do budúcnosti musí byť spolupráca všetkých relevantných subjektov naprieč celým spektrom spoločnosti.

 

PUBLIKÁCIA JE URČENÁ HLAVNE ŠTUDENTOM A UČITEĽOM SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY, AKO I ŠIROKEJ ODBORNEJ VEREJNOSTI, ALE I VŠETKÝM ZÁUJEMCOM O VÝŽIVU ĽUDÍ.

Všetky mnohostranné a niekedy rôznorodé kapitoly knihy upozorňujú na značný rozsah s výživou súvisiacich vedných odborov. Ukazujú, že nasmerovanie výučby a vedy na aplikáciu digitálnych a biotechnologických poznatkov u študentov a vysokoškolských učiteľov je cesta pre ďalší rozvoj a úspešnú budúcnosť agropotravinárskeho komplexu.

K dosiahnutiu týchto snáh a cieľov by mohla prispieť aj táto publikácia.

Záverom chcem poďakovať všetkým autorom a spoluautorom za vypracovanie tejto publikácie, ktorá je svojim rozsahom, komplexnosťou a záberom jedinečná a ktorá dosiaľ na našom trhu chýbala.

 

 

doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD.

rektorka SPU v Nitre

 

 

 

 

 

OBSAH celého setu, 1-3. díl:

 

OBSAH 1.diel

ÚVOD (Keresteš) 

1. ZÁKLADNÉ POJMY VO VÝŽIVE ĽUDÍ (FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ K.)

1.1 Výživa človeka (FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ K.) 

1.2 Výživová kvalita potravín 

1.2.1 Výživové vlastnosti potravín 

1.2.2 Kvalita potravín 

1.2.3 Klasiĕkácia potravín 

1.3 Základné pojmy súvisiace so zdravím a chorobou 

1.4 Staré a nové paradigmy vo výžive 

1.5 Fyziologické potreby človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) 

1.6 Psychické vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) 

1.7 Sociálne vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)

2. ZÁKLADY TEÓRIE SPRÁVNE VÝŽIVY (Maček, Tóth, Hamadová)

2.1 Aminokyseliny, peptidy a bielkoviny 

2.2 Sacharidy 

2.3 Lipidy 

2.4 Mikroživiny 

2.5 Vitamíny 

2.6 Bioaktívne látky a antioxidanty 

3. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA GITu A FYZIOLÓGIA TRÁVENIA (Chlebo, Mala)

3.1 Zloženie ľudského organizmu 

3.2 Fyziológia trávenia a vstrebávania 

3.2.1 Gastrointestinálny systém človeka a jeho činnosť 

3.2.2 Usporiadanie a činnosť orálnych častí GITu 

3.2.3 Žalúdok a jeho činnosť 

3.2.4 Tenké črevo a jeho činnosť 

3.2.5 Hrubé črevo a jeho činnosť 

3.2.6 Žľazy vývojovo a funkčne späté s tráviacou sústavou 

3.3 Metabolizmus základných živín a ich energetická výťažnosť 

3.3.1 Látková bilancia 

3.3.2 Energetická bilancia 

3.3.3 Metódy na stanovenie výživovej hodnoty v požívatinách 

3.4 Vylučovanie látok z organizmu 

3.4.1 Uloženie a stavba obličiek 

3.4.2 Mimoobličkové vylučovanie 

4. MAKRONUTRIENTY VO VÝŽIVE

4.1 Štruktúra a metabolizmus proteínov (KERESTEŠ) 

4.2 Sacharidy vo výžive (ČÁRSKY, ZÁLEŠÁKOVÁ) 

4.2.1 Rozdelenie sacharidov 

4.2.2 Metabolizmus sacharidov 

4.2.3 Diabetes mellitus (cukrovka) 

4.3 Tuky vo výžive (SEKRETÁR) 

4.3.1 Lipidy – rozdelenie a nomenklatúra 

4.3.2 Úloha tukov vo výžive

4.3.3 Trávenie a vstrebávanie tukov 

4.3.4 Transport tukov krvou 

4.3.5 Konzumné tuky 

4.3.6 Poruchy metabolizmu lipidov 

4.3.7 Esenciálne mastné kyseliny 

4.3.8 Ochrana tukov pred oxidáciou 

4.3.9 Skryté tuky v potravinách (Kováč)

4.3.10 Trans izoméry mastných kyselín vo výžive a ich vplyv na zdravie (Dlouhý) 

5. VODA VO VÝŽIVE (Zálešáková)

5.1 Voda na Zemi 

5.2 Voda v ľudskom organizme 

5.3 Prírodné minerálne a liečivé vody 

5.3.1 Najvýznamnejšie katióny minerálnych vôd 

5.3.2 Najvýznamnejšie aniónové zložky minerálnych vôd 

5.3.3 Minerálny vody pri zvláštnych stavoch organizmu 

5.4 Voda v potravinách a potravinárskom priemysle (Golian) 

5.5 Voda vo výžive (Golian) 

5.6 Mlieko a pitný režim (Kopáček) 

6. ESENCIÁLNE ANORGANICKÉ (MINERÁLNE) LÁTKY A VITAMÍNY (Golian)

6.1 Minerálne látky 

6.2 Mikroelementy 

6.3 Vitamíny 

6.4 Antioxidanty a ich význam vo výžive (Ďuračková) 

7. ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝŽIVY (Šramková) 

7.1 Zásady správnej výživy 

7.2 Nutričné zásady v graĕckých vyjadreniach 

7.2.1 Výživový kruh 

7.2.2 Potravinová pyramída 

7.2.3 Ukazovatele zdravého stravovania 

8. CUKOR, CUKROVINKY, NÁPOJE A VÝROBKY

8.1 SLADIDLÁ 

8. 2. CUKROVINKY, ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ BONBÓNY 

8. 3. Nápoje 

9. VÝŽIVA A SPOLOČNÉ STRAVOVANIE (Maček, Toth, Hamadová)

9.1 Spoločné stravovanie (Šramková) 

9.2 Základy gastronómie a príprava pokrmov (Maček, Toth, Hamadová) 

9.3 Gastronomické úpravy a ich vplyv na kvalitu potravín (Maček, Toth, Hamadová) 

9.4 Príprava pokrmov ako záľuba (Maček, Toth, Hamadová) 

9.5 Zahraničná kuchyňa (Maček, Toth, Hamadová) 

10. VÝŽIVA A METABOLIZMUS (KERESTEŠ)

10.1 Integrácia metabolizmu energie.

10.2 Integrácia metabolizmu bielkovín a aminokyselín 

10.3 Integrácia metabolizmu makronutrientov 

10.4 Tehotenstvo a metabolizmus 

10.5 Laktácia a metabolizmus 

10.6 Faktory vývoja, rastu a starnutia 

10.7 Metabolizmus a mozog 

10.8 Metabolizmus a výživa zmyslových systémov 

10.9 Metabolizmus, výživa a gastrointestinálny trakt 

10.10.Metabolizmus a kardiovaskulárny systém 

10.11 Mechanizmy kontroly energetického príjmu potravín 

10.12 Výživa a onkologické ochorenia (CHLEBO) 

10.13 Alkohol a výživa (CHLEBO) 

10.14 Výživa a imunita (CHLEBO) 

11. METÓDY HODNOTENIA STAVU VÝŽIVY (Chlebo)

11.1 Nutričná anamnéza 

11.2 Antropometrické vyšetrenia

11.3 Klinické vyšetrenia 

11.4 Biochemický laboratórny monitoring 

11.5 Nutričné osteopenie 

11.6 Metódy hodnotenia stavu výživy u detí 

 

 

OBSAH 2 diel:

12. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ – POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

12.1 Biodiverzita potravinových zdrojov (KERESTEŠ) 

12.2 MÄSO a mäsové výrobky (STARUCH) 

12.2.1 Mikrobiológia mäsa (STARUCH) 

12.2.2 Probiotické kultúry v mäse 

12.2.3 Baranie a jahňacie mäso (STARUCH) 

Ovca ako zdroj ekologického a plnohodnotného mäsa (LAGIN, ŠTEFANKA) 

12.2.4 Hovädzie mäso (STARUCH) 

12.2.5 Bravčové mäso (STARUCH) 

12.2.6 Hydinové mäso (GOLIAN) 

12.2.7 Mäsová výroba STARUCH) 

12.2.8 Mäsové polotovary (STARUCH) 

12.3 Význam zveriny vo fyziológii výživy (GOLIAN) 

12.4 RYBY (GOLIAN) 

12.5 Mlieko a mliečne výrobky 

12.5.1 Význam mlieka a mliečnych baktérií pre zdravie (EBRINGER) 

12.5.2 Probiotiká, prebiotiká a funkčné potraviny (EBRINGER) 

12.5.3 Probiotické vlastnosti laktobacilov (GREIFOVÁ) 

12.5.4 Prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí (HERIAN) 

12.5.5 Biotechnologický rozbor spotreby vybratých potravín a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva (KERESTEŠ)

12.5.6 MLIEKO – základná zložka výživy obyvateľstva KAJABA) 

12.6 . SYRY (Súčasný prehľad výroby syrov a všeobecné zásady pri výrobe syrov) (HERIAN)

12.7 Nutričné zloženie a vlastnosti vajec (GOLIAN) 

12.8 MED (Golian) 

13. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ – POTRAVINY RASTLINNÉHO PÔVODU (GOLIAN)

13.1 OBILNINY (GOLIAN)

13.2 STRUKOVINY 

13.3 OKOPANINY 

13.4 Netradičné potravinové zdroje a výrobky, pochutiny 

13.5 ZELENINA (VALŠÍKOVÁ) 

13.5.1 História a súčasnosť pestovania zeleniny na území Slovenska 

13.5.2 História a súčasnosť spracovania zeleniny 

13.5.3 Druhy zeleniny a jej spracovanie tepelnou úpravou 

13.6 OVOCIE (HRIČOVSKÝ) 

13.6.1 História a súčasnosť pestovania ovocia na území Slovenska 

13.6.2 História a súčasnosť spracovania ovocia 

13.6.3 Zdravá výživa, kvalita a tradícia

13.7. Liečivé a koreninové rastliny vo výžive ľudí 

13.8. HUBY

13.9. RIASY A VÝŽIVA ĽUDÍ 

 

 

OBSAH 3 diel:

14. POTRAVINY NOVÉHO TYPU VO VÝŽIVE ĽUDÍ A RACIONÁLNA VÝŽIVA ( G o l i a n ) 

14.1 Funkčné potraviny a výživové doplnky (MAČEK, TÓTH, HAMADOVÁ) 

14.2 Zásady racionálnej výživy (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) 

14.3 VÝŽIVA DETÍ (ŠRAMKOVÁ) 

14.3.1 Výživa dojčiat 

14.3.2 Výživa batoliat 

14.3.3 Výživa predškolských detí 

14.3.4 Výživa školských detí a adolescentov 

14.3.5 Potravinová pyramída v detskom veku 

14.3.6 Pitný režim u detí 

14.4 Výživa žien v gravidite a v laktácii (ŠRAMKOVÁ) 

14.4.1 Výživa žien v období gravidity 

14.4.2 Výživa žien v období laktácie 

14.5 Výživa osôb produktívneho veku (ŠRAMKOVÁ) 

14.6 Ochranná a diferencovaná výživa pracujúcich ľudí (ŠRAMKOVÁ) 

14.6.1 Nutričné odporúčania pre rôzne druhy pracovných činností 

14.6.2 Energetická potreba pracujúcich osôb 

14.6.3 Legislatíva 

14.7 Výživa vo vyššom veku (ŠRAMKOVÁ) 

14.7.1 Zmeny v organizme počas starnutia 

14.7.2 Nutričné potreby vo vyššom veku 

14.8 Výživa športovcov (ŠRAMKOVÁ) 

14.9 Výživa, zdravie a prevencia chorôb (ŠRAMKOVÁ) 

15. FALŠOVANIE POTRAVÍN (GOLIAN)

16. POTRAVINOVÉ ALERGIE (GOLIAN)

16.1 Klasifikácia reakcií na potraviny 

16.2 Alergické reakcie na potraviny 

16.3 Klinické prejavy potravinovej alergie 

16.4 Diagnostika potravinových alergií 

16.5 Genetika potravinových alergií. 

17. HYGIENA VÝŽIVY A FYTOPATOGÉNY (BÍREŠ)

17.1 Viroidy, rastlinné vírusy, baktérie, huby 

17.2 Riziká alimentárnych ochorení pre spotrebiteľa 

17.3 Potravinárske prídavné látky 

17.4 Úradná kontrola potravín 

18. POTRAVINOVÁ BANKA DÁT (ŠRAMKOVÁ)

18.1. Potravinová banka dát. (FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ K). 

18.2. DIETETIKA A DIETOLÓGI A. 

19. NUTRIČNÁ GENOMIKA (TRAKOVICKÁ)

19.1 Východiská nutričnej genomiky 

19.2 Nástroje nutričnej genomiky 

19.3 Chromozómy a karyotyp človeka 

19.4 Organizácia génov v ľudskom genóme 

19.5 Molekulová podstata génu 

19.6 Realizácia funkcie génu 

19.7 Gény a nutrienty 

19.8 Genetické markéry a metódy ich identifikácie 

19.9 Gény a metabolizmus 

19.10 Centrálna regulácia príjmu potravy a výdaja energie 

19.11 Periférna regulácia príjmu a výdaja energie 

19.12 Poruchy príjmu potravy 

20. METABOLICKO-VÝŽIVOVÉ VZŤAHY (HORÁKOVÁ K.)

20.1 Detoxikácia organizmu – kľúč k zdraviu (HORÁKOVÁ) 

20.2 Acidobázická rovnováha, výživa a zdravie (KERESTEŠ) 

20.3 Mozog, myslenie a výživa (KERESTEŠ) 

21. STRAVA A VÝŽIVA V ONKOLÓGII (MINÁRIK P.)

21.1. Výživa a prevencia rakoviny. 

21.2. Zdravá výživa, rastlinná strava, nádorová chemoprevencia. 

21.3. Výživa onkologických pacientov po liečbe. 

21.4. Komplementárna a alternatívna liečba v onkológii (MINÁRIK P.) 

22. EPIGENETIKA A VÝŽIVA (MILUCHOVÁ M. – GÁBOR M.)

22.1. Faktory ovplyvňujúce epigenetické procesy 

22.2. Epigenetické procesy a prenatálny vývoj 

22.3. Epigenetické procesy a ochorenia 

22.4. Výživa ako prevencia rakoviny 

22.5. Mikrobióm a epigenetika 

23.1. VÝŽIVA A METABOLICKÁ ODPOVEĎ U KRITICKY CHORÝCH (KOZÁNEK J.)

23.2. Metabolická odpoveď na traumu a kritické ochorenie – fázy metabolického 

23.3. Zmeny intermediárneho metabolizmu pri hladovaní a pri traume 

23.4. Metabolizmus bielkovín 

23.5. Metabolizmus cukrov 

23.6.Metabolizmus tukov

ZÁVER (Keresteš)

LITERÁRNE ZDROJE

 

 

=============================================

 

 

Recenzní posudek na rukopis vysokoškolské učebnice ZDRAVIE A VÝŽIVA ĽUDÍ

 

Před 10 roky byla vydána vysokoškolská učebnice Výživa a zdravie od autorů Ján Kerestéš a kolektiv, která se setkala s velkou odezvou.

Vzhledem k tomu, že dochází k rychlému rozvoji problematiky vlivu výživy na zdraví lidí, byla tato kniha přepracována, doplněna a rozšířena o další problematiku.

Výživa a zdraví lidí vyžaduje poznání celého potravinového řetězce, biologických, chemických, fyzikálních, aplikovaných a lékařských věd. Oceňuji předložený text jako významný příspěvek kolektivu autorů k vzájemnému propojení a seznámení čtenářů s vlivy jednotlivých faktorů na zdraví lidí.

Hodnocení rukopisu vysokoškolské učebnice vychází ze širšího recenzního řízení, jehož cílem bylo zkvalitnění technické, grafické a jazykové stránky.

 Vysokoškolská učebnice je rozdělena do 22 kapitol, se vzájemnou provázaností, jsou navrženy  3 díly, každý o cca 800 stranách.

V prvním díle je prezentováno 11 kapitol zaměřených na Základní pojmy výživy, anatomii a fyziologii trávicího ústrojí, ukazatele nutriční hodnoty (sacharidy, tuky, bílkoviny, anorganické látky a vitamíny) a nápoje (voda, alkohol). Teorie správné výživy je doplněna o zásady společného stravování a zahraniční kuchyně. Pozornost je věnována metabolismu živin jak u zdravých, tak i nemocných lidí. Výstižně jsou popsány Metody hodnocení stavu výživy.

Druhý díl se 2 kapitolami je věnován potravinovým zdrojům rostlinného i živočišného původu, fermentovaných výrobků, využitím probiotických kultur, politikou kvality EU, mléka a mléčných výrobků. Další část tvoří historie, současnost a využití zeleniny, léčivých a kořeninových rostlin.

Třetí díl je zaměřen na potraviny nového typu, výživu jednotlivých věkových kategorií, falšování potravin, potravinové alergie, hygienu výživy a fytopatogeny, toxikologií potravinových zdrojů a potravin, potravinovou banku dat, dietetiku a dietologií, nutriční genomikou, metabolicko-výživovými vztahy, stravu a výživu v onkologii, epigenetiku a výživu.

Po prostudování a posouzení celého rozsahu rukopisu, mohu konstatovat, že tento má dobré uspořádání, logickou návaznost, argumentaci a fakta na současném stupni teoretického i praktického poznání.

Kolektiv autorů rukopisu knihy je zárukou prezentace kvalitních poznatků.

Text knihy je vhodným způsobem doplněn velkým počtem grafů, tabulek, schémat a obrázků, které mají vysokou vypovídající hodnotu a doplňují tak šířku a hloubku záběru textu.

Široké pojetí textu a rozdílnosti přístupů k řešené problematice může vést k domněnce, že se některé věci opakují, je však nutné vzít v úvahu, že se jedná o různé pohledy autorů na stejnou problematiku, avšak řešenou z pohledu obsahu a návaznosti prezentované kapitoly.

Rukopis vysokoškolské učebnice Zdravie a výživa ľudí splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ prací, učebnici mohu doporučit studentům bakalářského i magisterského studia lékařských fakult,

veterinárních a zemědělských univerzit, vysokých i středních škol se změření na zemědělství, veterinářství, potravinářství a gastronomii.

 

prof. Ing. Stanislav KRÁČMAR, DrSc.

Brno, August 2020

 

 

 

Učebnica autorského kolektívu Chlebo, P., Keresteš, J. a kol. Zdravie a výživa ľudí (druhé prepracované a doplnené vydanie) je po takmer desiatich rokoch pokračovaním úspešnej predchodkyne, výnimočnej

učebnice pre vysoké školy na ktorej sa podieľalo takmer päťdesiat popredných slovenských a českých a odborníkov pod vedením MUDr. Petra Chleba, PhD. a Ing. Keresteša, vedcov z oblasti výživy ľudí,

medicíny, biológie a aj ďalších odborov.

Rozsiahla učebnica je rozdelená do troch častí:

Prvý diel je venovaný základným pojmom vo výžive ľudí, základom teórie správnej výživy, anatómii a fyziológii gastrointestinálneho traktu a fyziológii trávenia, makronutrientom vo výžive (proteíny, sacharidy a tuky). Samostatná časť je venovaná vode vo výžive človeka od jej výskytu, významu pre človeka, cez jej zloženie, charakteristiku prírodných a minerálnych vôd až po vodu v potravinách a potravinárskom priemysle, jej biologický význam a zásady správneho pitného režimu. Autori túto časť obohatili o informácie týkajúce sa mlieka ako súčasti pitného režimu. Ďalšia kapitola podrobne popisuje esenciálne anorganické látky a vitamíny. Kvalita života človeka a jeho zdravie je významne ovplyvnená výživou,  preto kapitola „Zásady správnej výživy“ okrem defi nície zdravej výživy, zásad správnej výživy približuje odporúčané dávky živín a potravín, výživové odporúčania, spotrebu potravín na Slovensku, komentár  k odporúčaným výživovým dávkam obyvateľstva SR a moderný prístup k analýze stravovania využitím nutričných softvérov. Nasledujúca časť ponúka informácie týkajúce sa produkcie, spracovania a konzumácie cukru, cukroviniek. Samostatnú časť tvorí vplyv spoločného stravovania na výživu človeka, ktoré má okrem spoločenskej aj sociálnu, zdravotnú, výchovnu, vzdelávaciu a kultúrnu funkciu. Kapitolu  vhodne dopĺňajú informácie o najznámejších zahraničných kuchyniach, ku ktorým patrí talianska, francúzska, švajčiarska a mexická kuchyňa a o zásadách produkcie a konzumácie výrobkov kóšer. Výživa  a metabolizmus je témou ďalšej kapitoly, ktorá podrobne rozoberá problematiku integrácie metabolizmu, metabolizmu v tehotenstve a počas laktácie, faktorov vývoja, rastu a starnutia, zloženia stravy a jej vplyvu na mozog, zmyslové orgány, gastrointestinálny trakt a kardiovaskulárny systém.

Druhý diel je venovaný hlavným potravinovým zdrojom živočíšneho a rastlinného pôvodu, vrátane ich biodiverzity, hmyzu a rias. Podrobne popisuje význam potravinových zdrojov vo výžive človeka, produkty z nich a technologické postupy ich spracovania. Súčasťou tejto časti moderný pohľad na probiotiká, prebiotiká a synbiotiká používané v mäsovej výrobe. Samostatná časť je venovaná mikrobiológii so zameraním na patogénnu mikroflóru a základné formy kazenia mäsa. Podrobne sú popísané aj prídavné látky, ktoré sú používané v mäsovej výrobe. Správne, pomerne veľká časť je venovaná mlieku a mliečnym výrobkom vo výžive ľudí, okrem kravského mlieka je pozornosť venovaná aj byvoliemu, ovčiemu a koziemu mlieku. Z hlavných potravinových zdrojov rastlinného pôvodu využívaných vo výžive ľudí autori popisujú význam obilovín, strukovín, okopanín, zeleniny, ovocia a výrobkov z nich. Posledné časti dielu sú venované liečivým a koreninovým rastlinám, pochutinám, hubám a riasam vo výžive ľudí.

Tretí diel učebnice pojednáva o potravinách nového typu a racionálnej výžive, falšovaní potravín, potravinových alergiách, hygiene výživy a fytopatogénoch a potravinovej banke dát. Nový pohľad na základný a klinický výskum výživy ľudí prináša kapitola venovaná nutričnej genomike a epigenetike.

Kapitola venovaná metabolicko – výživovým vzťahom popisuje význam a spôsoby detoxikácie organizmu ako kľúču k zdraviu, acidobázickú rovnováhu a najčastejšie choroby spôsobené jej porušením a vplyv výživy na mozog a myslenie človeka. Konštatovanie, že diétnymi opatreniami sa dá zabrániť 30 – 40 % všetkých druhov zhubných nádorov potvrdzuje význam a správnosť zaradenia kapitoly „Strava a výživa v onkológii“ ako súčasť učebnice.

Oceňujem rozsah textu a rozmanitosť spoluautorov, čo si vyžadovalo od vedúcich autorského kolektívu nemalé úsilie, aby sa čitateľovi dostala do rúk ucelená a myšlienkovo usporiadaná učebnica s logicky

nadväzujúcimi kapitolami.

Záverom konštatujem, že učebnica autorského kolektívu Chlebo, P., Keresteš, J. a kol. Zdravie a výživa ľudí (druhé prepracované a doplnené vydanie) spĺňa kritériá pre publikácie tohto typu, bude vhodným

študijným materiálom pre stredné odborné a vysoké školy, ako aj odbornú verejnosť a významnou mierou prispeje k zlepšeniu zdravia a výživy ľudí.

 

prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.

Košice, 31. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO Distribúcia:

PARTNER TECHNIC, KOSMAS, INFORM, EUROMEDIA

 

 

 

Individuálne objednávky cez eShop:

 

Kompletný set:

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/0/5/11505-SET-Zdravie-a-vyziva-ludi-1-3-diel

 

 

1.         DIEL má 800 strán, 1650g, cena jednotlivého dielu 37 Eur
ISBN: 978-80-88969-84-6
EAN: 9788088969846

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/0/5/11506-Zdravie-a-vyziva-ludi-1

 

2.         DIEL má 704 strán, 1440g, cena jednotlivého dielu 37 Eur
ISBN: 978-80-88969-85-3
EAN: 9788088969853

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/0/5/11507-Zdravie-a-vyziva-ludi-2

 

3.         DIEL má 540 strán, 1030g. cena jednotlivého dielu 33 Eur
ISBN: 978-80-88969-86-0
EAN: 9788088969860

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/0/5/11508-Zdravie-a-vyziva-ludi-3