Zen-buddhismus a asijská bojová umění. Knihy o kung-fu, budo, chi-kungu (qigon / čchi-kung), tai-chi-chuan (tchaj-ťi-čchüan), kjúdó (lukostřelba), čadó (čajový obřad) a meditaci (zazen).


Daisetz  T.  Suzuki 

ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA
(výňatek)    

I.   CO  JE  TO  ZEN ?  

Ještě než se začnu zabývat vlivem Zenu na japonskou kulturu, musím vysvětlit, co vlastně Zen je, protože někteří ze čtenářů možná o Zenu nic neví. Protože jsem o Zenu napsal několik knih, nebudu se ale pouštět do podrobného rozboru.
Krátce řečeno, Zen je jeden z "produktů" čínského myšlení poté, co přišlo do styku s myšlením indickým, které se do Číny dostalo v prvním století našeho letopočtu pomocí buddhistického učení. Buddhismus měl v té době některé aspekty, pro které nebyl pro obyvatele Středního Království zcela přijatelný (obhajoba bezdomovského života, transcendentalismus nebo opouštění světa atd.). Na druhé straně jeho hluboká filosofie, jemná dialektika a pronikavá analýza pořádně pohnuly čínskými mysliteli, obzvláště pak taoisty.
Ve srovnání s Indy, Číňané nejsou tak filosoficky zaměření. Jsou praktičtější a více se věnují světským záležitostem; drží se spíše při zemi a nemarní čas zíráním do nebe. A i když byla čínská mysl indickým myšlením hluboce ovlivněna, nikdy neztratila styk s pluralitou věcí, nikdy nepopírala praktickou stránku života. A tato národní nebo chcete-li rasová psychologická idiosynkracie způsobila onu transformaci indického buddhismu v buddhismus zenový.
Jedna z prvních věcí, kterou Zen v Číně vytvořil - jakmile sebral dostatek sil na to, aby byl samostatný - bylo ustanovení speciální formy klášterů, jejichž život se zcela lišil od zaběhlého mnišského života. Zenový klášter se stal soběstačným tělesem rozděleným do mnoha oddělení, z nichž každé mělo v komunitě něco na starosti. A zvlášť za zmínku stojí princip demokracie. I když byl starším prokazována přirozená úcta, všichni členové komunity měli stejnou povinnost pracovat manuálně, např. při sběru otopu, obdělávání půdy, trhání čajových lístků. V těchto činnostech se angažoval i sám mistr a při práci vedl své bratry ke správnému pochopení Zenu.
Tento způsob života velmi znatelně odlišoval zenový klášter od bratrství sanghy raných buddhistů v Indii. Zenoví mniši nejen, že byli demokraté, navíc byli ochotni se zapojit do praktických problémů života. A tak se projevili i jako ekonomicky a politicky uvažující.
V metafyzice Zen absorboval mnoho z taoistického učení skrze buddhistické spekulace. Ale díky svému praktickému přístupu k životu byl ignorován jak taoistickým transcendentalismem tak i indickým vzdáním se všedního (světského) života.
Když se zenového mistra zeptali, jaký by měl být jeho příští život, bez váhání odpověděl: "Ať jsem oslem nebo koněm a pracuji pro vesničany."
Dále se zenoví mniši lišili od jiných mnichů - křesťanských, buddhistických a mnoha jiných - v tom, že netrávili veškerý čas v obětních modlitbách, skutcích pokory, čtení či recitování kanonických knih, diskusích o jejich obsahu či ve studiu pod vedením učitele, individuálně nebo kolektivně. Zenoví mniši se mimo praktických činností manuálních a mentálních věnovali naslouchání mistrovým občasným kázáním, která byla krátká a tajemná, a kladli otázky a dostávali odpovědi. Odpovědi bývaly nicméně bizarní a nepochopitelné, a velmi často doprovázeny přímými činy.
Budu nyní citovat jeden příklad - možná velmi extrémní. I když se to neodehrálo mezi mnichem a mistrem, nýbrž mezi mnichy, bude ilustrovat ducha Zenu, který v době konce vlády dynastie Tchang převažoval. Jeden mnich, který vycházel z chrámu náležejícího škole Rinzai (Lin-ťi, zemřel 867), potkal skupinu cestujících mnichů patřících k jiné buddhistické škole a jeden z těch tří se ho zeptal: "Jak hluboká je řeka Zenu?" Narážel tím na řeku, která se nacházela pod mostem, na kterém stáli. Zenový mnich, který právě vyslechl přednášku Rinzaie, známého svými činy, s odpovědí neváhal: "Zjisti si to sám," řekl, a chystal se shodit tazatele z mostu. Ale druzí dva mu v tom naštěstí zabránili.
Zen není nezbytně proti slovům, ale je opatrný na to, že slova se vzdalují skutečnostem a obrací se v pojmy. A proti pojmům je právě Zen. Zenový mnich, o kterém jsme se výše zmínili, je možná extrémním případem, ale duch Zenu vyjadřuje přesně. Zen trvá na věci samé a nikoliv na prázdné abstrakci. A z tohoto důvodu Zen odmítá čtení a recitování súter či zapojení se do hovorů na abstraktní téma. A toto je příčinou, proč Zen přitahoval muže činu v nejširším slova smyslu. Právě díky svým prakticky zaměřeným myslím přimknulo mnoho Číňanů a Japonců k Zenu.
   

Zen je cvičení v osvícení. Osvícení znamená emancipaci. A emancipace není nic menšího než svoboda. V poslední době se neustále hovoří o všelijakých svobodách - politických, ekonomických aj. - ale to ve skutečnosti nejsou žádné svobody. Dokud budou na pláni relativity, jsou tyto "svobody" skutečné svobodě na hony vzdáleny. Pravá svoboda přichází z osvícení.
Když toto člověk uskuteční, je ve svém vnitřním životě vždycky svobodný, ať se nalézá v jakékoli životní situaci, a tak vede vlastní linii činů. Zen je náboženství "sebedůvěry" (džiu) a "svébytnosti" (džizaj).
Osvícení je hlavním a ústředním bodem v učení všech škol buddhismu, hínajány a mahájány, "vlastní síly" a "jiné síly", Svaté Stezky a Čisté země, protože Buddhovo učení povstalo z jeho osvícení, které se událo před 2.500 lety v severní Indii. A očekává se, že všichni buddhisté dosáhnou osvícení, ať už v tomto životě či v některém z příštích. Bez osvícení, byť realizovaném jakýmkoliv způsobem a kdekoliv, není žádného buddhismu. A Zen není výjimkou. Ve skutečnosti je to právě Zen, kde se uskutečňuje nejvíce osvícení neboli satori, jak to označují Japonci.
K realizaci satori otvírá Zen dvě cesty: verbální a činnou. Hned na počátku je třeba říci, že zenový verbalismus je pro Zen charakteristický, i když je zcela odlišný od filosofie lingvistiky nebo dialektiky a termín "verbalismus" vlastně není vzhledem k charakteru Zenu vhodný. Ale jak všichni víme, my lidé bez jazyka existovat nemůžeme, protože jsem určeni ke společenskému životu. Láska je podstatou lidstva, láska potřebuje cosi sebou zahrnout a lidé musí žít společně, aby vedli život vzájemné lásky. A láska, aby se vyjádřila, potřebuje prostředek ke komunikaci, kterýmž je právě jazyk. A právě v Zenu, který je nejblíže lidským prožitkům, je třeba jazyk používat tak, aby jeho smysl pochopil, jak člověk sám, tak i ostatní. Ale zenový verbalismus má určité znaky, které porušují lingvistickou vědu. V Zenu je zážitek a vyjádření jedno a to samé. Zenový verbalismus vyjadřuje tu nejskutečnější zkušenost. Například: Zenový mistr předvádí hůl před shromážděním a prohlašuje: "Toto nenazývejte holí. Jak byste to nazvali?" Kdosi ze shromážděných vyjde, vezme mistrovi hůl, zlomí ji a hodí na zem. A to je důsledkem mistrova nelogického oznámení.
Jiný mistr jednou kázal: "Jakmile poznáte, co tato hůl je, poznáte všechno a tím dokončíte studium Zenu." Aniž by cokoliv dodal, opustil halu.
Tak toto nazývám zenovým verbalismem. Je z toho patrná filosofie Zenu. Tato filosofie se neutápí ve slovních eskapádách, nýbrž se snaží zasáhnout mysl samu, což připomíná vrcholek hory, který najednou opustil oblaka, do kterých byl předtím zahalen. Tak Zen odhaluje tajemství. To, co nás zde zajímá, není podstata, skrytá či odhalená, vyjádřitelná slovy, nýbrž "cosi" vyskytující se někde tam; co nejsme schopni lokalizovat a vykřiknout: "Zde!" Nazývat to myslí, to má ke skutečnému prožitku daleko, je to prostě nepojmenovatelné "X". To není žádná abstrakce, je to stejně reálné jako například slunce, ale nezapadá to do lingvistických kategorií. Jakmile se to pokusíme zařadit, ztratíme to. Buddhisté to nazývají "neuchopitelným", "nezachytitelným".
A z tohoto důvodu je hůl holí a zároveň zase není a nebo prostě hůl je holí, protože jí není. Slovo se prostě věci, skutečnosti či prožitku, neodnímá.
Zenoví mistři mají rčení: "Zkoumejte živá slova a nikoliv mrtvá". Ty mrtvá jsou taková, která už přesně a jasně nevyjadřují zkušenost. Proměnila se v pojmy a tak byla vytržena ze živoucích kořenů. Zastavila se, aby potom odtrhla bytost od ní samé. Už dávno nejsou tím, co mistři nazývají "jedním slovem", jehož pochopení vede k pochopení tisíců dalších slov a prohlášení zenových mistrů. Zenový verbalismus se zabývá právě těmito "živoucími slovy".
   


  Antologie zen-buddhismu:    

ZEN  1  

D.T.Suzuki: MALÝ ÚVOD DO ZEN; ČTYŘI ESEJE O ZEN BUDDHISMU & O SMYSLU ČAJOVÉHO OBŘADU / Kakuzo Okakura: KNIHA O ČAJI / L.Hájek: ZEN - UMĚNÍ / P.Miklós: ZEN A UMENIE / E.Herrigel: ZEN A UMĚNÍ LUKOSTŘELBY / D. Hofstadter: MAJSTER MUMON / Mumon Ekai: VRATA BEZ VRAT / T.P. Grigorjeva: PRIRODZENOSŤ AKO METÓDA & ODHALENIE SKRYTÝCH TRADÍCIÍ (375 stran, 45 ilustrací a tabulek).
================================================================

ZEN  2

D.T.Suzuki: VELKÉ OSVOBOZENÍ / B.Merhaut: ZEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ / Tsugjimura Koiči: NIC V ZENU / Yoshika Oshima: ZEN - MYSLET JINAK? / S.P.Nestjorkin: DVE KONCEPCIE ČCHAN BUDDHIZMU / Mistr Seng-cchan: ŠIN ŠIN MING / Mistr Dógen: FUKAN-ZAZEN-GI & EIHEI GEN ZENDŽI GOROKU / Shigenori Nagatomo: ANALÝZA DÓGENOVA "ODHOZENÍ TĚLA A MYSLI" / P.Kapleau: DESET OBRAZŮ BUVOLA / Chuej-neng: TRIBUNOVÁ SÚTRA ŠESTÉHO PATRIARCHY / J.Hloucha: HOKUSAI / S.Hubík: ZEN-BUDDHISMUS A NÁBOŽENSKÝ MODERNISMUS / tabulka japonských ekvivalentů čínských jmen a názvů / GLOSÁŘ - 1200 hesel (365 stran, 200 ilustrací).
================================================================

ZEN  3  

 

Allan Watts: MÍSTO ÚVODU / M.Novák: KAŽDÝ SÁM SVÝM PÁNEMBOHEM / B.Haines: BÓDHIDHARMA A KARATE / Mistr Takuan: KENDO A ZEN / K.Umeji: TAO V CVIČENÍ / I.Chuya: ZÁZRAČNÁ KOČKA / V.Hrdličková: ZAHRADY Z KAMENŮ, PÍSKU A TICHA / V.Pronnikov: IKEBANA / V.Hilská: JAPONSKÉ HRY NÓ / M.Seami: DAMAŠKOVÝ BUBEN / J.Jánoš: DIVADLO S TRADICÍ 6 STOLETÍ / MASKY DIVADLA NÓ / D.T.Suzuki: HRA DIVADLA NÓ / M.Heidegger: O FILMU, JAPONSKU A DIVADLU NÓ / S.Kurata: DÓ / B.Reyner: KONTEMPLACE A PRÁCE / Róši Morgan: TĚLESNÉ POZICE PRO MEDITACI / C.Zug: NEROZUMOVÁ HÁDANKA - ZENOVÝ KÓAN / S.Volkov: ZEN V KÓREI / Kusan Sunim: DESET OBRAZŮ KROCENÍ BUVOLA / Erich Fromm: ZKUŠENOST X (355 stran, 200 ilustrací).
================================================================
ZEN  4  

Sensei S.Graef: PSYCHOTRONICKÉ JEVY Z POHLEDU ZEN-BUDDHISMU / Róši Aitken: DRAK, KTERÝ NIKDY NESPÍ / Kora & Ohara: MORITOVA TERAPIE / Mistr Mumon: MUMONKAN / Mistr Ikkjú: VRÁNA BEZ ÚST / D.T.Suzuki: INTERPRETACE ZENOVÉ ZKUŠENOSTI / C.Kane: MORITOVA TERAPIE A NAIKON / McDonaldová: EMÓCIE V KONTEXTE CVIČENIA / Róši Morgan: MÍSTO POHLAVNÍHO ŽIVOTA VE VÝCVIKU / Róši Kapleau: ROZHOVOR S RÓŠIM / DESET ETAP KROCENÍ BUVOLA DLE PCHU-MINGA / J.Maraldo: FILOZOFIE ŠIZUTERU UEDY / L. Stryk: MISTR IKKJÚ ...atd. (320 stran).
================================================================
ZEN  5  

 

Mistr Dešimaru: ZEN A PSYCHOSOMATIKA; I ŠIN DEN ŠIN & KUSEN O STAVU MYSLI PŘI ZAZENU / Jen-čao & Cun-ťiang: LIN-ŤI LU / Sheng-yen: VÝHODY KTERÉ ČLOVĚKU POSKYTUJE ZENOVÁ MEDITACE / Róši Morgan: SÚTRA NESPOČETNÝCH VÝZNAMŮ (Lotosová sútra s komentáři) / GAKU-DÓJÓDŽIN-ŠÚ / MUMONKAN s komentáři róši Aitkena ...atd. (250 stran).
================================================================  

ZEN   6

(ISBN 80-85349-24-8)

Obsah:
Prof. Yoshiro Kiyomara MISTR TAKUAN A CESTA MEČE
PhDr. Yang Jwing-ming BUDDHISTICKÝ A TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG ..
Mistr Taisen Dešimaru TEORIE A PRAXE ZENOVÉ FILOSOFIE
Mistr Hsing-yun DVĚ PŘEDNÁŠKY O ČCHANU
Róši Kaisen Krystaszek D Ó Š I N
Mistr Sheng-yen ZENOVÁ MYSL
Mistr Seung-sahn NOSENIE KESY, NOSENIE SVETA
PhDr. The Hung BUDDHISTICKÁ ŠKOLA THIEN
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ O PŘENOSU MYSLI
Mistr Keizan D E N K Ó R O K U
WU-MEN KUAN (MUMONKAN)
 

  ================================================================

Z E N   7 

(ISBN 80-85349-45-0)

 

OBSAH:

Harada Sekkei róši KAŽDODENNÍ MYSL
Sean Sheehan WAKAN MU ..
Mistr Šen-chuej TRIBUNOVÉ KÁZÁNÍ ..
Dr. Kyung-bo Seo MISTR SOSAN ..
Mistr Sheng-yen PÍSEŇ OSVÍCENÍ MISTRA JUNG-ŤIA ..
Dr. Yang Jwing-ming ŠAOLINSKÝ WAJ-TAN ČCHI-KUNG ..
John Daido Loori O SOUCITU ..
Jiří Černega AVALÓKITÉŠVARA ..
DIAMANTOVÁ SÚTRA ..
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ - II. část ..
WU-MEN KUAN (MUMONKAN) ..
Ján Starkbauer ZENOVÁ A CHASIDSKÁ SKÚSENOSŤ ..
Richard von Sturmer RILKE A ZEN ..
Dale Riepe ZEN A VĚDECKÉ NAZÍRÁNÍ ..
Alan Watts ZÁVAŽNOST ORIENTÁLNÍ FILOSOFIE ..
 

================================================================
Z E N   8

(ISBN 80-85349-58-2)

 

Obsah:

Daisetz T. Suzuki:     ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA

Mistr  Sheng-yen:     DŮVOD, PROČ JSEM ČCHANOVÝM MNICHEM 

Harada Sekkei róši:    KAŽDODENNÍ  MYSL                  

Jiří  Černega:   CESTA DO PEKLA JE LEMOVÁNA BÓDHISATTVY     

Marián Chrasta:    ZEN  JE  NÁBOŽENSTVO  PRÁZDNOTY            

Róši Jiyu-Kennett:    V  PROUDU  OSVÍCENÍ                        

Bhikšu Khantipálo:    NEW  AGE  Z  HLEDISKA  BUDDHISMU           

Bhikšu Khantipálo:    SBLIŽOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ        

WU-MEN KUAN  (MUMONKAN)

======================================================

Další doporučená literatura o japonské kultuře a náboženství:

 

 

 

Posvátný spis šintoismu (japonské náboženství shinto) a nejstarší japonská kniha (kronika z r. 712), jedno z nejvýznamnějších děl světové mytologie. 

 

Z různých pramenů (jmenovitě uvedených v bibliografické příloze) do slovenštiny přeložil a úvodem a poznámkami opatřil PhDr. Viktor Krupa, DrSc, přední slovenský orientalista, odborník na japonskou kulturu a ředitel Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd.  Překlad do češtiny a grafická úprava F. R. Hrabal.

 

Počet stran: 314, formát B5 / 24x16 cm, tvrdá / šitá vazba.

České vydání,                    ISBN  80-85349-97-3

 

 

podrobnosti na stránce

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

 


 

 

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

Přehledná historie čaje a úvod do filosoficko-estetických aspektů čajového obřadu (čado / čanoju) a jeho významu v kontextu japonské kultury a zenového buddhismu.

 

Obsah:

F. H. Richard: Historie čajového obřadu

Kakuzo Okakura: Kniha o čaji

Ana Maria Amaro: Tajné čajové recepty z Macaa

 

(187 stran / 35 ilustrací)

http://www.cadpress.sk/cado.htm

http://www.mujweb.cz/www/CADO

 


Viz také web-stránky

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu


vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: (2) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

*****************************************************

E-Mail:

cad@atlas.cz

cadpress@stonline.sk

cad@seznam.cz


kompletní katalogy naleznete i na  

INTERNETU:

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

 

 


Buddhismus a bojová umění

 

Róši Kaisen

M N I C H

B O J O V N Í K   

Autobiografie budóky    

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu (200 stran). Z francouzského rukopisu přeložili  PhDr. A.Konečný a PhDr. M.Starkbauerová.

ISBN 80-85349-36-1

Viz též

http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

http://www.mujweb.cz/www/budo_literatura

================================================================

Róši Kaisen:

BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE  

Autor - mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru - zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu...) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kniha obsahuje též praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).

================================================================
Mijamoto Musaši:

KNIHA PĚTI KRUHŮ  (GO RIN NO ŠO)  

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj, kengo Šingen Musaši No Kami Fudžiwara No Genšin (1548-1645). Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kteří jej považují za příručku podnikatelské strategie. Doplněno o Dokukódó s komentářem Sandokai Sena (180 stran).

================================================================

  Mistr Takuan Sóhó:  

CESTA ZENU

CESTA MEČE   

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži a představitele zenové sekty Rinzai z počátku 17.stol., jež adresoval přátelům samurajům a mistrům šermu ve snaze uvést v soulad učení zenu a kendó (3.vydání).

Viz

http://www.mujweb.cz/www/Cesta_zenu


 

NEIL CLAREMON 

Z  E  N

A

LUKOSTŘELBA     

LEKCE  MISTRA  LUKOSTŘELBY O DECHU,  DRŽENÍ  TĚLA  A  CESTĚ  INTUICE 
Z anglického originálu Zen in Motion: Lessons from a Master  Archer on Breath, Posture, and the Path of Intuition, vyd. Inner Traditions International, Ltd., Rochester, Vermont 1991,  přeložil Antonín Konečný. 

ISBN 80-85349-42-6

 

OBSAH:    

Ú V O D - OBLOUK KI
1 PŘÍPRAVA
2 UZEMNĚNÍ
3 LEKCE CHŮZE
4 DIAMANTOVÁ BYTOST
5 DÝCHACÍ NÁVYKY
6 TĚLO JAKO LUK
7 POSTAVENÍ
8 POSTOJ
9 VNITŘNÍ PULZOVÁNÍ
10 STRACH Z PÁDU
11 ROVNOVÁHA
12 INTUITIVNÍ CÍTĚNÍ
13 NEHYBNOST V POHYBU
14 RYCHLOST A NAČASOVÁNÍ
15 VÝKŘIK
16 INTUITIVNÍ LÉČENÍ
17 ZÁVĚR NA ÚSVITU
 

 

Podrobnosti naleznete na internetové stránce:

http://www.mujweb.cz/www/Lukostrelba2

 

Viz též

 http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

 


    Tomio Hirai   

Z A Z E N

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ  

ISBN 85349-78-7    

Profesor Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.
    Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd. 

 

OBSAH
Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu  / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání /  Vědecký základ metody zazen      

Podrobnosti na adrese:

http://www.mujweb.cz/www/Zazen    JAK  PĚSTOVAT  LOTOSOVÝ  KVĚT
aneb
JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA
PŘIPRAVUJE NA SMRT
 

Ctihodná P.T.N.H. Jiyu-Kennett, M.O.B.C.  

Z anglického originálu How to Grow a Lotus Blossom or How a Zen Buddhist Prepares for Death (Shasta Abbey, Mount Shasta, California, USA, 2. vyd. 1993),   přeložil PhDr. Antonín Konečný.
ISBN  80-85349-50-7
   

 

PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ  

Když vyšlo první vydání této knihy, události, které jsou v ní popisovány, byly staré několik měsíců. Od tohoto vydání se vyjasnilo mnohé z toho, co se stalo, a přihodilo se ještě mnoho dalšího.
     Do jisté míry jsem cítila potřebu vydat tuto knihu, abych uvedla na pravou míru určité pověsti, které kolovaly o tom, co jsem skutečně prožila. Teď se mi zdá, že vše, co se tehdy i potom stalo, bylo dobré a hodnotné pro lidi, kteří žijí celá léta na dietě zenových knih, jež nemluví jasně o tom, co se děje s těmi, kteří tráví mnoho let studiem Zenu. Kromě toho není dobře známo, že v zenové praxi lze dojít až k minulým životům, a stejně tak jako minulé životy lze poznat i to, co se může stát v budoucnu. Nelze to však chápat jako předpověď; předpověď ukazuje, co se určitě přihodí. To, co se stane v reálných vizích nelze tedy považovat za předpověď toho, co se stane, ale co se pouze může stát, pokud člověk nezmění jednání, o kterém v současnosti uvažuje nebo jež začíná realizovat. To je velmi důležité; není to žádný fatalismus, žádné podrobení "Boží vůli", pouze varování před tím, co se stane, když člověk nezmění své jednání. Musíme chápat, že taková varování před možnými důsledky mají velkou hodnotu a jsou vedlejším produktem velice seriózního přístupu k zenové praxi.
     Je také velice důležité, abychom si uvědomili, že ti, kdo prožívají takové kenšó se mohou jevit zranitelní vůči útokům. I sám Buddha jim byl velmi těžce vystaven, jak lze vidět v příbězích z Jeho života. Byl například obžalován z nedovoleného styku se ženou, stejně jako z magie.1 Důležité je uvědomit si, že nic nemůže zničit prožitek.
    Je třeba jasně chápat, že kenšó je cosi, co nikdy neustává, a pokud vědomě neporušíme Předpisy, pomáhá nám v každodenním životě až do konce.
Původní vydání této knihy s některými dodatky obsahuje teď Kniha I.
Kniha II obsahuje některé vize, které přišly po prvním vydání. Zahrnula jsem jen nejvýznamnější z nich z pedagogických důvodů. Modlím se, aby tato kniha měla pro čtenáře velkou hodnotu.
     

P.T.N.H. Jiyu-Kennett      Shasta Abbey, Mt. Shasta, 21. dubna 1992    


  Novinka vydavatelství

C A D      PRESS

 

LEXIKON

NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT A

DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Výjimečná encyklopedická příručka, jež obsahuje přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství - buddhismus, čchan, taoismus, křesťanství, druidismus, islám, chasidismus, kabala, čarodějnictví, džinismus, judaismus, súfismus, šamanismus, šintoismus, lamaismus, tantra, okultní nauky / magie, hermetismus, wicca, magie, psychotronika, zednářství, rosekruciánství, spiritismus, paganismus, zen i New Age.

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších české elektronické Encyklopedie Diderot 2000 a 2001 !

Publikace je doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

(váz. / formát 24x16 cm / laminovaná obálka, 520 stran / DC 540,-Kč).

 

TUTO PUBLIKACI SI MŮŽETE OBJEDNAT

U VAŠICH KNIHKUPCŮ A DISTRIBUTORŮ !

 

Informace na Internetu: 

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

http://www.mujweb.cz/www/sekty

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY_A_NABOZENSKA_HNUTI

*****************************************************

 

Z našich dalších titulů

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  

(TAI CHI CHUAN) -  I, II

 

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

( cca 600 fotografií)

 

Viz též

http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

http://mojweb.sk/abakubudo


           

ASIJSKÁ
BOJOVÁ UMĚNÍ
   

Donn F. Draeger
Robert W. Smith
     

Z anglického originálu Comprehensive Asian Fighting Arts (vyd. Kodansha International Ltd., Tokyo 1980) přeložil PhDr. Boris David. ISBN 80-85349-40-X


OBSAH

Předmluva

Čína 

Okinawa

Korea

Japonsko

Indie a Pákistán

Barma

Thajsko

Indonésie a Malajsko

Filipíny 

Dodatky:

Vybraná literatura

Metody čínských bojových stylů 

Vývoj tchaj-ťi čchüanu

 

Předmluva

Tato kniha je plodem společného úsilí více jak pěti desetiletí praxe a výzkumu asijských bojových umění. Zahrnuje 11 zemí. I když oba autoři jsou znalci bojových technik všech těchto zemí, rozdělili si práci na knize takto: Donn Draeger odpovídá za Okinawu, Koreu, Japonsko a Filipíny; a Robert Smith za Čínu, Indii, Barmu a Thajsko. Zbývající kapitolu o Malajsii a Indonésii vypracovali společně. Rovněž využili širší specializace. Draeger vypracoval konečnou verzi o systémech používajících zbraně a Smith je autoritou na bojová umění beze zbraně.
Bojová umění jsou tak stará jako člověk sám. Jako prostředek individuální obrany a poražení nepřátel nedosáhla bojová umění v žádné zemi na světě takové dokonalosti jako v Asii. Jejich počátky můžeme spatřovat v loveckých dovednostech prehistorických obyvatel naší planety. Jejich rozvoj však se objevuje, až když se člověk postavil proti člověku. Moderní arzenál zbraní značně zredukoval účinnost a popularitu četných bojových metod, které se převážně udržují již jen ve sportovních disciplínách.
Mnohé aspekty asijských bojových technik se jeví pro západního čtenáře jako zcela nové. Přicházejí jako překvapující objev. A přesto přinejmenším některé jejich prvky se praktikovaly na Západě již před více než 2000 lety. To, co Platon nazýval "Boj bez protivníka" (skiamachia), byla antická forma "stínového boxu". Existovaly rovněž válečné tance nazývané pyrrhichia (jak se utkat s nepřítelem). Oba druhy představují evropský protějšek kata - způsob tréninku, který představuje ústřední část asijského bojového umění. Antičtí, řečtí a římští bojovníci předváděli divákům rozbíjení kamenů. Je to praxe, nad kterou se sice kultivovaní asijští boxeři usmívají, ale nicméně se těší veliké popularitě v celé Asii. Výkřik, vycházející z břicha (japonské ki-ai - "setkání ducha"), se používal i v Řecku, u Římanů, v Irsku a u válečníků celé řady národů. Dokonce i důraz, který asijské bojové systémy kladou na nohy, není ojedinělý. V antickém Římě existovalo cvičení, při kterém bojovník stál na štítu nebo disku a ostatní se snažili jej vytáhnout.
Příběh Creuga a Damoxena, jejichž sochy můžeme vidět ve Vatikánském muzeu (obr.1), znázorňují bojové techniky z doby Říma, které se příliš neliší od moderního karate. V době asi 400 let př.Kr. tito dva zápasníci v městě Nemea bojovali nerozhodně až do soumraku. Dohodli se, že si vzájemně dovolí dát poslední ránu, kterou nebudou krýt, aby bylo možno rozhodnout výsledek - Creugas udeřil Damoxena do hlavy. Damoxenus ránu přežil a požádal Creuga, aby zdvihl levou paži. Damoxenus jej pak udeřil otevřenou rukou jako kopím, a to takovou silou, že ruka pronikla bokem, a tak zabil Creuga.* Historie se zmiňuje o "uzemňujících ranách" té doby.
Možná, že takováto podobnost v technikách objevujících se v zemích od sebe tak vzdálených, je jen náhodná. Nebo jsou naše historické prameny nedostatečné. Zdá se, že nic nového není pod sluncem.
Od období Druhé světové války mnoho západních sociologů studuje řadu aspektů asijské společnosti. Avšak žádná z těchto studií se nezabývala bojovými technikami, ať již se zbraní nebo beze zbraně, a jejich přínosem a tím, jak tyto techniky ovlivňovaly lidi v Asii. Tato práce se snaží vyplnit tuto mezeru. Značná nevyrovnanost literárních pramenů na toto téma vyžadovala, aby autoři spojili tradiční výzkum s osobními setkáními, pozorováním a výzkumem v terénu. Takovýto přístup má své výhody. Jak o tom napsal F.Parkman: "... věrohodnost historické pravdy zahrnuje více než jen výzkum faktů, i když je prováděn trpělivě a svědomitě. Vypravěč musí sám být účastníkem nebo divákem toho, co popisuje". Autoři při vypracovávání osnovy díla o asijských bojových umění, jejich původu, rozvoji, metodách a současném stavu plně dbali toho, co A. Schlesinger nazývá "relevantními kritérii"; také již s ohledem na navršenou kupu materiálů.
   Kniha byla vypracována, aby poskytla spíše přehled asijských bojových technik, než aby detailně popisovala jejich historii anebo se stala příručkou technik. I přes naše snahy se nepodařilo zachovat symetrickou vyváženost. Bylo to způsobeno rozsahem dostupných informací a nikoli tím, že bychom chtěli upřednostňovat některou zemi. Dílo se nesnaží hodnotit nebo vyvyšovat metody jedné země před druhou. Uměním, která se dnes provozují čistě jako sport, např. japonské džúdó a karate či korejské judó, jsme se příliš nevěnovali. Ostatní, jako např. čínské šuaj-ťiao (tradiční zápas) a japonské kendó a sumó, i když se dnes provozují jako sport, mají hluboké kořeny v dávných bojových hodnotách, a to jim dodává hlubší opodstatnění nežli jen čistě sportovní.
Pouhá existence náhodně používaných zbraní se značně odlišuje od bojového systému se zbraněmi. Kniha se zabývá pouze organizovanými bojovými systémy. A tudíž jsme se nevěnovali sedláckým zbraním, obdobným farmářským nožům z Jižní Dakoty a nebo kubánské mačetě.
Všeobecné historické údaje jsme konzultovali. Některé prameny jsou uvedeny v bibliografii. Nedostatek místa nám však nedovolil uvést všechny prameny. Doplnili jsme však obsažný přehled čínských bojových umění. Je to poprvé, co takový seznam byl uveřejněn, a tak věříme, že pomůže dalším zájemcům o tuto problematiku.
Staré čínské přísloví říká: "Malujeme-li tygra, můžeme namalovat jen kůži, ale nikoliv kosti". Náš cíl byl však daleko vyšší. Chtěli jsme při načrtávání sítě svalů a nervů nejen namalovat kosti, ale i samotný "morek" kostí asijských bojových technik.
Pokud se nám to podařilo, vděčíme za to těm, kteří nám pomáhali. Nikdy bychom nebyli mohli dokončit tuto knihu bez laskavé pomoci přátel z mnoha zemí. To nejsou prázdná slova. Autoři věří, že tato kniha malým dílem odvděčí jejich velkorysou pomoc. Pokud jde o chyby, odpovídají za ně autoři.


Chtěli bychom vyjádřit zvláštní díky těmto osobám a institucím za jejich pomoc:
Čína: S.K. Chan, Y.W. Chang, Cheng Man-ch'ing, Ch'en P'anling, Peter Ch'en, William Ch'en, Chou Ch'i-ch'un, Chu Chu-fang, Ben Fusaro, Henry Guoh, Hsu Cho-yun, W.C.C. Hu, Hung I-hsiang, Charles Kenn, Victor Kim, Kuo Feng-ch'ih, Rose Li, Li Ying-ang, T.S. Liang, Liao Wu-ch'ang, Liu Chen-huan, Liu Ta, William Paul, Tai Lien, P.S. Tao, Lionel Ts'ao, Wang Shu-chin, Wang Yen-nien, Juan Tao.
Korea: H.N. Kim, K.K. Kyung, K.T. Lee, J.W. Park, K.P. Yang.
Okinawa: Gordon Warner, Shoshin Nagamine.
Japonsko: I. Akira, S. Fujita, M. Kimura, I. Kuroda, Y. Matsumoto, C. Mitchell, K. Naganuma, M. Nakayama, K. Ogasawara, M. Oimatsu, R. Otake, N. Saito, Y. Shiba, T. Shimizu, K. Tohei, M. Ueshiba, N. Uzawa, Y. Uzawa, G. Warner, K. Watatani, G. Yamaguchi, N. Yasutaka.
Indie: J.C. Goho (Gobar), P.K. Gode, M.A. Hanif, R.N. Mehta, B.J. Sandesara.
Barma: Chit Than, Maung Gyi, Pye Thein, Tun Sa.
Thajsko: Chua Chakshuraksha.
Malajsie: I. Arif, N. Ding, A. Majid.
Filipíny: R. Lapena, J. Zaide.
Indonésie: Joseph Sing Jou, Tjoa Kheh Kiong, Mohammed Djoemali, Colonel Sunarjo, Dirdjoatmodjo, Ali-habsi, Swetja, Rudi Watulingas, P. Ngr. Ardika, Ida Bagus Oka Dieangkan, Arief Pamuntjak, L.T. Saranga, J. Hutauruk, W. Margono, Rachmad Soeronagoro, Hassan Hubudin, Amir Gunawan, Cheam Gek Chin, Alikusuma, M. Hardi, Dr. Van de Muellen, Jon The Beng, T.H.S. Heiro, Ambo Jetta, Ceram, Joe Devin, Zakaria, Guan Tjai, Sho Bun Seng, Rasul.
Organizace: École Francaise D'Extreme-Orient (Paříž); Chinese Boxing Association (Taipei); Budokan (Tokio); Goju Karate-do Honbu (Tokio); Kodokan Judo Institute (Tokio); Metropolitan Police Combatives School (Tokio); Mizu Inari Shrine (Tokio); Freer Gallery of Art (Washington, D.C.); The Library of Congress (Washington, D.C.).
Přepis: Rose Berry, Patricia Brown, Doris Leufroy, Carole Liberman, Elizabeth Martin, Ruth (Gardner) Osita, Sadiko Buck Takeichi. Grafická úprava: R. Denny, Y. Jinguji, S. Takemura. Redakce: James Kilpatrick, David Martin, George Martin, Derek Davies.
   

 

Viz též

http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

http://mojweb.sk/abakubudo


 

  Dr. YANG JWING-MING  

ZÁKLADY

TAI-CHI   CHI-KUNG 

TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG
PRO ZDRAVÍ A BOJOVÁ UMĚNÍ
   

Z anglického originálu The Essence of Tai Chi Chi Kung - Health and Martial Arts (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1994) přeložil Václav Liška (Komise bojových umění).   Transkripce čínských termínů Martin Slobodník. Editor F.H. Richard. ISBN 80-85349-48-5

 

O  AUTOROVI

Dr. Yang Jwing-Ming (čti: Jang Ťün-min) se narodil v r. 1946 na Tchaj-wanu. V 15 letech se začal učit wu-šu (kung-fu) u šaolinského mistra stylu Bílého Jeřába (oddíl paj-che) Ccheng Ťin-caoa. Za 13 let svých studií u mistra Cchenga se stal dr. Yang odborníkem v metodě Bílého Jeřába pro obranu a útok, což zahrnuje jak použití holých rukou, tak různých zbraní jako jsou šavle, hůl, kopí, trojzubec a dvě krátké tyče. U stejného mistra studoval také styl Bílého Jeřába, oddíl čchin-na, masáž a léčbu bylinami. Ve věku 16 let začal studovat Jangův styl tchaj-ťi-čchüan u mistra Kao Tchao. Po studiu u mistra Kao Tchao pokračoval dr. Yang ve studiu a výzkumu tchaj-ťi-čchüanu pod vedením několika mistrů v Tchaj-peji. Získal kvalifikaci učitele tchaj-ťi.
Když bylo Yangovi 18 let, vstoupil do koleje Tamkang v Tchaj-peji [institut Tan-ťiang], aby tam studoval fyziku. Za pobytu na koleji začal studovat šaolinskou Dlouhou Pěst (čchang-čchüan) u mistra Li Mao-čchinga v klubu Kuo-šu koleje Tamkang (1964-1968) a nakonec se stal pomocným instruktorem u mistra Li. V r.1971 získal titul bakaláře na tchajwanské Národní universitě a pak (v letech 1971-1972) sloužil u vojenského letectva. Za této služby dr. Yang vyučoval fyziku na akademii čínského letectva a zároveň také vyučoval wu-šu. Po řádném propuštění z armády se v r. 1972 vrátil na kolej Tamkang, kde vyučoval fyziku a pokračoval i ve výcviku pod vedením Mistra Li. Li Mao-čching jej učil severnímu stylu wu-šu, který zahrnuje jak techniky beze zbraní (zejména kopání), tak použití četných zbraní.
V r.1974 přišel dr. Yang do USA studovat strojírenství na Purdue University. Na žádost několika studentů začal vyučovat kung-fu a to vedlo k založení "Čínského universitního klubu pro studium kung-fu" na jaře 1975. Za svého pobytu na Purdue University vyučoval dr. Yang také tchaj-ťi-čchüan v kursech financovaných kolejí. V květnu 1978 získal doktorát.
Nyní žije dr. Yang se svou rodinou v Massachusetts. V lednu 1984 zanechal inženýrství, aby mohl věnovat více času výzkumu, psaní a vyučování na Yangově akademii bojových umění v Bostonu.
Celkem vzato se nyní dr. Yang zabývá více než 20 let čínským wu-šu (kung-fu). Z toho 13 let zasvětil výcviku šaolinského stylu Bílého Jeřába (paj-che), šaolinské Dlouhé Pěsti (čchang-čchüan) a tchaj-ťi-čchüan. Dr. Yang má za sebou 16 let praxe s vyučováním: 7 let na Tchaj-wanu, 5 let na Purdue University, 2 roky v Houstonu a 2 roky v Bostonu, Massachusetts.
   

 

O B S A H 

Kapitola 1. - VŠEOBECNÝ ÚVOD
1-1. Úvod
1-2. Definice čchi a čchi-kungu
1-3. Krátká historie čchi-kungu
1-4. Kategorie čchi-kungu
1-5. Krátká historie tchaj-ťi čchüanu
1-6. Teorie čchi-kungu
1-7. Všeobecné koncepty cvičení čchi-kungu
1-8. Tchaj-ťi čchüan a čchi-kung
1-9. Jak používat tuto knihu
Kapitola 2. -    KOŘEN TCHAJ-ŤI ČCHÜANU - JIN A JANG
2-1. Koncept Jin a Jang, Kchan a Li
2-2. Jin a Jang v tchaj-ťi čchüanu
Kapitola 3.  - TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG
3-1. Všeobecné cvičební koncepty
3-2. Základní cvičební principy
3-3. Zahřívací čchi-kung
3-4. Nehybný tchaj-ťi čchi-kung
Nej-tan - meditace vsedě
Waj-tan - meditace vestoje
3-5. Pohybový tchaj-ťi čchi-kung
I.   Prvotní soubor
II.  Navíjecí soubor
III. Houpavý soubor
Kapitola  4.   ZÁVĚR
Dodatek   A.   Rejstřík čínských pojmů
Dodatek   B.   Autorova transkripce čínských pojmů
    

Podrobnosti naleznete na internetové stránce:

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung


  Yang Jwing-ming   

JANGŮV STYL
TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN 
 
(TAI CHI CHUAN)

    Z anglického originálu Yang Style Tai Chi Chuan (Unique Publications, Inc., Hollywood, 1982) přeložili Václav Liška a F.R. Hrabal. Transkripce čínských názvů Martin Slobodník.  Elektronické zpracování fotografií Yang´s Martial Arts Association, Jamaica Plain, Massachusetts. Sazba René Arnold. ISBN 80-85349-06-X  

    OBSAH

   Předmluva
Kapitola 1 - Všeobecný úvod
Pozadí tchaj-ťi
Historie Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu
Postavení tchaj-ťi
   

Kapitola 2 - Principy tchaj-ťi-čchüanu
Čchi a oběh čchi
Tchaj-ťi-čchüan a oběh čchi
Meditace
Dýchání
Meditace a oběh čchi
Mechanismus meditace
Bojová použití tchaj-ťi
Bojové koncepty tchaj-ťi
Síla tchaj-ťi 
   

Kapitola 3 - Tchaj-ťi-čchüan holých rukou
Základní cvičení
Formy rukou
Střehy
Základní cvičení - nehybná
Základní pohybová cvičení
Sestava tchaj-ťi holých ruku
Přetlačování rukama
Bojová sestava tchaj-ťi holých rukou
   

Kapitola 4 - Tchaj-ťi s mečem s úzkou čepelí  

Kapitola 5 - Závěr  

 

Podrobnosti naleznete na internetové stránce:

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikungDr. Yang Jwing-ming 

Č C H I - K U N G

PRO

ZDRAVÍ A BOJOVÁ UMĚNÍ      

Z anglického originálu CHI KUNG. Health and Martial Arts (4. vydání; YMAA, Jamaica Plain 1990) přeložil MUDr. Albert Rohan. Jazykovou/sinologickou revizi textu provedl A. Hasa.

ISBN: 80-85349-34-5

  O B S A H   

Kapitola 1: ÚVOD
1-1 Všeobecný úvod
1-2 Historický přehled
1-3 Obecné principy
1-4 Oblíbené způsoby výuky čchi-kungu
   

Kapitola 2: WAJ-TAN
2-1 Úvod
2-2 Teorie waj-tanu
2-3 Ta-moův I-ŤIN-ŤING
2-4 Jiná cvičení waj-tan
   

Kapitola 3: NEJ-TAN
3-1 Úvod
3-2 Principy nej-tanu
3-3 Praxe nej-tanu
3-4 Jak zlepšit Čchi a její pohyb
3-5 Masáž a cvičení po meditaci
   

Kapitola 4: ČCHI-KUNG A ZDRAVÍ
4-1 Úvod
4-2 Čínská diagnostika
4-3 Akupunktura
4-4 Masáž a tření
4-5 Různá cvičení čchi-kung
   

Kapitola 5: POUŽITÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ 5-1 Úvod
5-2 Tlak na dutiny
5-3 Uzavření žíly a zastavení dechu
5-4 "Kryt zlatým zvonem" neboli "Železná košile"
   

Kapitola 6: ZÁVĚR  

Dodatek A: Čínské básně
A-1 Lu Jouova báseň o Ta-moovi
A-2 TCHAJ-SI-ŤING
Dodatek B: Transliterace čínských výrazů 
     

První kapitola této knížky vysvětlí vlastní pojem čchi-kung, jeho dějiny, jeho vztah ke zdraví a jeho souvislost s bojovým uměním. Druhá kapitola představí waj-tan (zevní elixír), neboli techniky, které podporují zevně-vnitřní místní cirkulaci Čchi. Také pojedná o tvůrci šaolinského waj-tanu, Ta-moovi [nás známějšího pod jeho původním jménem Bódhidharma] a o knize, kterou o tom napsal, I-ŤIN-ŤING. Třetí kapitola podá hlavní způsob, jak se naučit čchi-kung, nazvaný nej-tan (vnitřní elixír) nebo vnitřní cirkulace tan-tchien-čchi, který vyvinuli taoisté a buddhisté. Čtvrtá kapitola vysvětlí využití čchi-kungu pro zlepšení a udržování zdraví. A konečně pátá kapitola se všeobecně zabývá používáním čchi-kungu v bojovém umění. Bude ovšem nutný další svazek, který by podrobněji podával principy a metody výuky. Autor doufá, že se mu to podaří uskutečnit v blízké budoucnosti. Kdo chce bližší informace, nechť se obrátí k autorově knize JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN, která podává podrobný výklad tohoto systému.  

 

Podrobnosti naleznete na internetové stránce:

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung


  Dr. Yang Jwing-ming  

TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ  

ČCHI-KUNG MĚNÍCÍ SVALY/ŠLACHY A OČIŠŤUJÍCÍ DŘEŇ/MOZEK 

I-III 

Z anglického originálu MUSCLE/TENDON CHANGING AND MARROW/BRAIN WASHING CHI KUNG - THE SECRET OF YOUTH (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts 1989) přeložil Václav Liška.Transkripce čínských termínů M. Slobodník. Editor českého vydání F.H. Richard.  © Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts 1989

 

ISBN 80-85349-69-8 

  Obsah:  

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ KONCEPTY

Kapitola 1. -  Úvod ..
1-1. Hodnota tradice ..
1-2. Co je to I-ťin ťing a Si-suej ťing? ..
1-3. Jak I-ťin ťing a Si-suej ťing ovlivnily čínskou kulturu
1-4. Význam I-ťin ťingu a Si-suej ťingu v dnešním světě ..
1-5. Jak přistupovat k této knize ..
1-6. O této knize ..
Kapitola 2. - Historický přehled ..
2-1. Před Ta-moem ..
2-2. Ta-mo, I-ťin ťing a Si-suej ťing ..
2-3. Po Ta-moovi ...
2-4. Příběhy ...
Kapitola 3. -  Buddhistický a taoistický čchi-kung ...
3-1. Buddhistický a taoistický čchi-kung ...
3-2. Rozdíl mezi buddhistickým a taoistickým čchi-kungem ...
3-3. Dva hlavní styly taoistického čchi-kungu ...
Kapitola 4.  - Kchan a Li
4-1. Co je Kchan a Li
4-2. Kchan a Li v moderní vědě
4-4. Kchan a Li v I-ťin ťingu a Si-suej ťingu
 

ČÁST DRUHÁ- SVALY/ŠLACHY MĚNÍCÍ ČCHI-KUNG (I-ťin ťing)
Kapitola 5.  - Teorie a principy
5-1. Úvod
5-2. Obecné koncepty ze starých dokumentů
5-3. Účely, výhody a nevýhody
5-4. Waj-tanový a nej-tanový I-ťin ťing
5-5. Waj-tan čuang a nej-tan čuang
5-6. Železná košile a Pokrývka zlatého zvonu
5-7. Tréninková teorie

OBSAH DRUHÉHO SVAZKU

Kapitola 6.  - Trénink I-ťin ťing čchi-kungu ...
6-1. Důležitá cvičební pravidla ...
6-2. Kdo může cvičit? ...
6-3. Klíče ke cvičení ...
6-4. Kdy cvičit ...
6-5. Trénink waj-tanového I-ťin ťingu ...
6-6. Trénink nej-tanového I-ťin ťingu ...
6-7. Cvičební pravidla I-ťin ťingu ...
6-8. Ostatní úvahy ...
6-9. Závěr ...
  ČÁST TŘETÍ-DŘEŇ/MOZEK OČIŠŤUJÍCÍ ČCHI-KUNG (Si-suej ťing) ...
Kapitola 7.  - Teorie a principy ...
7-1. Úvod ...
7-2. Osm cév a Si-suej ťing čchi-kung ...
7-3. Teorie ...
7-4. Tréninkové koncepty ...
7-5. Waj-tanový a nej-tanový Si-suej ťing ...
 

OBSAH TŘETÍHO SVAZKU

Kapitola 8.  - Trénink Si-suej ťing čchi-kungu ...
8-1. Úvod ...
8-2. Kdo je způsobilý cvičit? ...
8-3. Básně ...
8-4. Očišťování Podstaty a její přetváření v čchi  (lien ťing chua čchi) ...
8-5. Čistění čchi a její přetváření na šen (lien  čchi chua šen) ...
8-6. Mytí dřeně a překonání vlasů (si-suej fa mao) ...
8-7. Přečistění šenu a Návrat do nicoty (lien šen fan sü)...
8-8. Drcení nicoty (fen suej sü-kchung) ...
 

ČÁST ČTVRTÁ - OTÁZKY A ZÁVĚR ...
Kapitola 9.  - Otázky ...
Kapitola 10.  - Závěr ...
 

DODATEK  A. Bylinné předpisy pro trénink I-ťin ťingu a  Si-suej ťingu
DODATEK  B. Rejstřík čínských pojmů ...
DODATEK  C. Překlad čínských pojmů
 
 

 


  Dr. Yang Jwing-ming

OSM  KUSŮ  BROKÁTU

(Pa-tuan-ťin)  

Soubor cvičení waj-tan čchi-kung

pro zlepšení a udržení zdraví   

Z anglického originálu The Eight Pieces of Brocade (Ba Duann Gin). A Wai Dan Chi Kung Exercise Set for Improving and Maintaining Health. (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1988) přeložili Zdeněk Kučera a Václav Liška (Komise bojových umění Č. Budějovice). Transkripce čínských termínů Martin Slobodník.
(c) YANG'S MARTIAL ARTS ASSOCIATION (YMAA), 1988
  ISBN 80-85349-41-8  

OBSAH

Kapitola 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD
1-1. Úvod
1-2. Vysvětlení Čchi a čchi-kungu
1-3. Historie čchi-kungu
1-4. Historie Osmi kusů brokátu
1-5. Teorie čchi-kungu a cvičebních kategorií
1-6. Trénink čchi-kungu
1-7. Jak používat tuto knihu
 

Kapitola 2. TEORIE TRÉNINKU ČCHI-KUNG
2-1. Úvod
2-2. Tři poklady - Ťing, Čchi a Šen
2-3. Teorie čchi-kungu
 

Kapitola 3. OSM KUSŮ BROKÁTU VSEDĚ
Kapitola 4. OSM KUSŮ BROKÁTU VSTOJE
Kapitola 5. ZÁVĚR
Dodatečný překlad čínských pojmů 
 

Tato příručka začne v prvních dvou kapitolách krátkým uvedením historie čchi-kungu a základní teorie. Třetí a čtvrtá kapitola v tomto díle uvede soubory Osmi kusů brokátu sezení a stání.  Osm kusů brokátu je pouze jedním z mnoha zdravotních cvičení čchi-kung, která budou uvedena v pozdějším díle "Čchi-kung pro zdraví a bojová umění".   

Podrobnosti naleznete na internetové stránce:

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

VYDAVATELSTVÍ

CAD  PRESS

 

 

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE

POLYNÉSKÁ KOSMOGONIE

Fundované dílo z pera předního slovenského odborníka na historii a kulturu Oceánie a ředitele Kabinetu orientalistiky SAV.

http://www.mujweb.cz/www/POLYNESIE

http://www.mujweb.cz/www/Kniha_LEGENDY_A_MYTY_POLYNESIE

======================================================

Mary Burmeister:   

DŽIN-ŠIN-DŽUCU
Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

http://www.mujweb.cz/www/Zazen

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

 

======================================================

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II      
(Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:  
MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

http://www.mujweb.cz/www/MARIHUANA_ZAKAZANA_MEDICINA

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

 

LÉČIVÁ  LÁSKA

KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

http://www.mujweb.cz/www/kultivace

http://www.mujweb.cz/www/sexualita

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek tajemnou oblast tibetské medicíny.

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/EZOTERIKA_A_TRADICNI_MEDICINA

======================================================

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_EKOLOGIE

======================================================

Jiří Černega: 

O POČÁTKU BUDDHISMU

======================================================

ŠAMANISMUS   I , II       (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

======================================================

ŠAMANISMUS   III

-   Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

======================================================

Zora Doval:

ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

http://www.mujweb.cz/www/TAO_ZEN_MYSTIKA

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Mistr Lao-c':

TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Konfucius:

HOVORY (Lun-jü)

======================================================

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

======================================================

Róši P. Kapleau:

TŘI POJEDNÁNÍ O ZEN-BUDDHISMU

======================================================

Ajahn Sumedho:

BDĚLOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

http://www.mujweb.cz/www/Antologie_Buddhismus

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

======================================================

Josef Marek:

O MEDITACI

======================================================

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH I

http://www.mujweb.cz/www/Sexualita

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU I

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU II

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

======================================================

Charles Poncé: 

HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

http://www.mujweb.cz/www/SPIRITUALITA_ESOTERIKA_MYSTIKA

======================================================

Guy Casaril: 

RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

======================================================

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/Makrobiotika_a_vegetarianstvi

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider: 

TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

Žádejte u svých knihkupců, záleží jen na nich, zda knihy objednají!

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 

vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

 

Telefon: 2 / 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


 

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

Informace o naší nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

Podrobné informace získáte i na níže uvedených adresách:

 

E-Mail:

cad@seznam.cz

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

 

další informace naleznete i na  

INTERNETU:

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR

(Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

Centrum

BEST Slovensky vyhladavač

Byznys server DIREKTA

OpenDir.CZ - Velký seznam stránek, katalogový a vyhledávací server

Predaj našich kníh v Bratislave:

http://knihkupectva.webpark.sk

Katalóg slovenského Internetu

SurfSK

Zoznam

Volny

Počitadlo funguje od 1.6. 2000